Paskolų garantijos

Kodėl naudinga?

Ūkio subjektai, norėdami gauti finansavimą veiklos plėtrai ar tęstinumui užtikrinti, dažnai susiduria su nepakankamo ar nepatrauklaus užstato situacija. Šią problemą išspręsti padeda individualios garantijos paslauga, užtikrinanti tam tikros paskolintų lėšų dalies grąžinimą gavėjo įsipareigojimų pagal sutartį nevykdymo atveju. Individualios garantijos ūkio subjektams padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus užstato problemą bei sukuria sąlygas gauti finansavimą palankesnėmis sąlygomis. Tokia garantija gali būti suteikta finansavimui, kuris skirtas investiciniams projektams įgyvendinti ar apyvartinėms lėšoms papildyti, biologiniam turtui įsigyti, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti.

Kas gali kreiptis?

Garantijos teikiamos už ūkio subjektams teikiamas paskolas, kurių veikla susijusi su:

  • žemės ūkiu,
  • miškų ūkiu,
  • maisto ūkiu,
  • kaimo plėtra,
  • žuvininkyste.

Kiek?

Finansų įstaigoms garantuojama iki 80 proc. neatgautos paskolos, įskaitant ir kredito linijas, dalies grąžinimą.

Už žemės ūkio subjektų imamas paskolas garantija teikiama, jeigu ūkio subjektas yra įregistravęs žemės ūkio valdą (išskyrus žuvininkystės veikla užsiimančius ūkio subjektus ir žemės ūkio produkciją superkančias ir (ar) realizuojančias įmones mieste).

Garantijos teikiamos tik už paskolas, kurios skirtos finansiniu požiūriu komerciškai pagrįstiems ir kredituotiniems projektams finansuoti ir kurios teikiamos finansinių sunkumų neturintiems ūkio subjektams.

Kaip veikia?

Garantinio įsipareigojimo finansų įstaigai dydis apskaičiuojamas finansų įstaigai nutraukus finansavimo sutartį ir pateikus įrodymus, kad finansavimo sutarties pagrindu turtas ir (ar) turtinės teisės įkeisti ir (ar) reikalavimai pagal finansų įstaigai išduotus vekselius įvykdyti, ir (ar) finansų įstaigai įstatymų nustatyta tvarka nuosavybės teise perduotas neparduotas turtas.

Bendrovės valdymo organai turi teisę priimti sprendimą išmokėti iki 80 proc. skirtumo tarp negrąžintos finansuotos sumos ir finansų įstaigos iš ūkio subjekto išsiieškotos sumos, gautos realizavus prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones.

Jeigu finansų įstaigos naudai išduodamas vekselis, finansų įstaiga įgyja reikalavimo teisę pagal Bendrovės suteiktą garantiją, kai įvykdo Bendrovės individualių garantijų teikimo nuostatuose nurodytus reikalavimus ir Bendrovei pateikia Lietuvos Respublikos antstolio rašytinę pažymą, patvirtinančią, kad pažymos išrašymo dieną ir ne mažiau kaip 6 kalendorinius mėnesius iki tos dienos vekselio davėjas neturi ar nebeturi realizuotino vykdant finansų įstaigos reikalavimą pagal vekselį turto.

Paskolų garantijos teikiamos:

•  Už paskolas, skirtas investiciniams projektams finansuoti.
•  Už paskolas ar kredito linijas, skirtas apyvartinėms lėšoms papildyti, biologiniam turtui įsigyti.

 

Paskolų investiciniams projektams įgyvendinti garantijos

Paskolų ir kredito linijų apyvartinėms lėšoms papildyti garantijos

Paskolos paskirtis

Visiems investiciniams projektams įgyvendinti

Apyvartinėms lėšoms papildyti, biologiniam turtui įsigyti, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti

Paskolos trukmė

Neribojama

Neribojama

Maksimali paskolos suma

1,16 mln. Eur

1,16 mln. Eur

Maksimali bendra garantijų suma vienam ūkio subjektui

1,16 mln. Eur

1,16 mln. Eur

Garantinė įmoka*
(skaičiuojama nuo garantuojamos sumos)

  • Paskolos investiciniams projektams įgyvendinti – nuo 5,3 iki 7,0 proc. (taikoma iki 75 proc. kompensacija)
  • Paskolos ES paramos lėšomis finansuojamiems investiciniams projektams įgyvendinti, įskaitant gaunantiems paramą pagal KPP priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ – nuo 1 iki 2,8 proc.
  •  Paskolos žemei įsigyti – nuo 1,4 iki 2,8 proc.
  • iki 1 metų – nuo 0,5 iki 1,3 proc.,
  • daugiau kaip 1 metai – +0,3 proc. punkto už kiekvienus kitus metus.

Įmoka už garantijos pratęsimą

Nuo pratęsiamos paskolos garantuotos sumos vienkartinė garantinė įmoka, prilygstanti išskaičiuotam metiniam garantijos atlyginimo dydžiui, garantijos suteikimo metu padaugintam iš metų, kuriems pratęsiamas galutinis negrąžintos paskolos grąžinimo terminas, skaičiaus. 

* Garantinės įmokos dydis priklauso nuo projekto rizikos, finansavimo sumos, termino, paskirties, kliento finansinio patikimumo bei kitų veiksnių.