Priemonė įgyvendinta Pasidalytos rizikos paskolos

Kodėl naudinga?

Priemonė „Pasidalytos rizikos paskolos, finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo“ (toliau – PRP), padeda sumažinti verslo subjektų finansavimo kainą. Rinkai suteiktos lėšos užtikrina finansinių šaltinių prieinamumą smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams bei mažina kreditavimo riziką priemonės valdytojui. Lengvatinės paskolos, teikiamos žemesnėmis nei rinkos kainomis, skatina skolinimą rizikingesniems projektams, verslo vykdymą ir plėtojimą

Kas gali kreiptis?

Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai.

Kiek?

Maksimalus vienos paskolos dydis SVV subjektui – 4 mln. Eur, kur paskolų kiekis vienam SVV subjektui nėra ribojamas.

Finansavimas gali būti teikiamas paskolos ir kredito linijos forma. Teikiant finansavimą paskolos forma paskolos gali būti teikiamos ne ilgesniam nei 120 mėnesių laikotarpiui, o kredito linijos forma – 36 mėnesių laikotarpiui.

Teikiant finansavimą per PRP priemonę 45 proc. PRP paskolos/kredito linijos dalis yra skolinama nemokamai, t. y. taikant 0 proc. metinių palūkanų, o 55 proc. PRP paskolos/kredito linijos daliai taikomos rinkos sąlygas atitinkančios metinės palūkanos.

PRP priemonei įgyvendinti skirta 63,46 mln. Eur fondų fondo „Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ lėšų.

Terminai

Pasidalytos rizikos paskolos teikiamos iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Kaip veikia?

PRP priemonė pagrįsta skolinimo principu. Šiai finansinei priemonei įgyvendinti naudojamos PRP priemonei skirtos lėšos ir PRP priemonės valdytojo privačios lėšos pagal 45/55 rizikos pasidalinimo proporciją, pagal kurią, teikiant finansavimą, PRP priemonės valdytojas prie 45 proc. PRP paskolos/kredito linijos dalies, skirtos iš PRP priemonės lėšų, prisideda 55 proc. savo nuosavų lėšų suma. Finansavimas pagal PRP priemonę teikiamas kaip de minimis pagalba pagal Reglamentą Nr. 1407/2013.

PRP lėšomis gali būti finansuojamos investicijos, skirtos SVV subjekto investicijoms ir (ar) apyvartiniam kapitalui finansuoti.

Pagal šią priemonę finansavimą paskolos ar kredito linijos forma teikia ir dokumentaciją rengia PRP priemonės valdytojai, besivadovaudami savo vidaus tvarkomis ir procedūromis.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kokia įmonė laikoma sunkumų patiriančia įmone?

Įmonė laikoma patiriančia sunkumų, jeigu yra bent vienas iš šių kriterijų:

 1. įmonė yra ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (AB, UAB, ŽŪB ir pan.), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš nuosavybės sumos gaunama suma, mažesnė kaip pusė pasirašytojo akcinio kapitalo. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 2. įmonė yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo (individuali įmonė, ūkinė bendrija ir pan.), kurioje daugiau nei pusė jos kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 3. jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kada jos kreditorių prašymu jai gali būti inicijuota ir pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;
 4. jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą (t. y. skubią ir laikiną valstybės pagalbą, kurios pirminis tikslas yra išlaikyti sunkumų patiriančią įmonę gyvybingą trumpą laikotarpį, reikalingą restruktūrizavimo arba likvidavimo planui parengti) ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą (ilgesnio laikotarpio pagalbą, kuri turi atkurti ilgalaikį gavėjo gyvybingumą pagal vykdomą, nuoseklų ir visapusišką restruktūrizavimo planą) ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;
 5. įmonė, kuri nėra MVĮ, per paskutinius dvejus metus atitinka šiuos kriterijus: 1) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir 2) įmonės EBITDA (pajamų suma, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) ir palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.

Verslas gali kreiptis dėl finansinių priemonių COVID-19 krizės metu, jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patiriantis ir paraiškos pateikimo metu nėra laikomas sunkumų patiriančiu, kaip tai apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

Daugiau informacijos: kokius dokumentus turi pateikti verslo subjektas, norintis įrodyti, kad paraiškos pateikimo metu nėra patiriantis sunkumų.

Pasinaudoję skaičiuokle galite pasitikrinti, ar pareiškėjas/ekonominis vienetas pagal paraiškos pateikimo metu pateiktus finansinės atskaitomybės duomenis patiria sunkumų.

Skaičiuoklė labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Eiti į skaičiuoklę

Skaičiuoklė didelėms įmonėms (DĮ).

Eiti į skaičiuoklę

2. SVV deklaracijos pildymo atmintinė

SVV deklaracijos pildymo atmintinė:

 1. Išsiaiškinkite kokia įmonė esate (savarankiška, susijusi ir (arba) partnerinė).
 2. Jei turite susijusių ir (arba) partnerinių įmonių, šių ryšius nurodykite nepriklausomai nuo šalies, kurioje įmonės veikia.
 3. Kad būtų lengviau, turėkite akcininkų struktūrą.
 4. Jei įmonės akcininkas yra fizinis asmuo, pasitikrinkite kokiomis veiklomis užsiima šio asmens kitos įmonės.
 5. Apskaičiuokite įmonės (įmonių) darbuotojų skaičių, metines pajamas ir balanso turtą.
 6. Finansinius duomenis (5 punktas) nurodykite už paskutinius 3 finansinius metus.
 7. Valstybės įmonei Registrų centrui pateikite patvirtintų metinių finansinių ataskaitų rinkinius, jei to dar neatlikote.
 8. Nustatykite įmonės dydį (labai maža, maža, vidutinė, didelė įmonė).
 9. Nustatykite šiuo metu esantį įmonės statusą (SVV subjektas, ne SVV subjektas).
 10. Nepamirškite, kad SVV deklaracijoje pateikiami pildymo dieną aktualūs duomenys.

Atsisiųsti išsamų gidą

3. Jei turime kredito liniją, kodėl ji nepriskiriama kaip paskola?

Kredito linija tai įmonės su banku susitarimas, kai bankas garantuoja įmonei tam tikrą lėšų prieinamumą per aptartą laikotarpį. Kitaip kredito linija gali būti suprantama kaip trumpalaikė paskola. Lėšas iš kredito linijos sąskaitos įmonė gali pasiimti ir grąžinti tiek kartų, kiek jai prireikia. Kredito linijomis galiam pasinaudoti skolinantis iš Atviro kreditų fondo 2.