Priemonė įgyvendinta Kompensacijos ir vienkartinės išmokos klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjams

Paraiškų teikimo terminas baigėsi. Paraiškos vertinamos eiliškumo tvarka pagal jų registravimo INVEGOJE datą ir laiką.
Vertinimui pateiktos paraiškos būseną galite pasitikrinti prisijungę prie elektroninės paraiškų informacinės sistemos adresu islaidukompensavimas.invega.lt.

Kodėl naudinga?

Priemone siekiame užtikrinti klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų mokumą ir veiklos tęstinumą dėl COVID-19 pandemijos sumažėjus klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų vartotojų skaičiui ir išaugus išlaidoms dėl didėjančių gamtinių dujų, elektros energijos, šilumos tiekimo (komunalinių) paslaugų kainų.

Kas gali kreiptis?

Dėl priemonės gali kreiptis:

 • Juridiniai asmenys, kai prašoma kompensuoti iki 50 procentų patirtų išlaidų paraiškoje nurodytame klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų – viešbučio, motelio, svečių namų, kempingo paslaugų teikimo objekte, esančiame statinyje, suteiktas komunalines paslaugas, laikotarpiu nuo 2021 m. lapkričio 1 d. iki 2022 m. kovo 31 d. Pridėtinės vertės mokestis ir delspinigiai už laiku neapmokėtas komunalines paslaugas priemonės lėšomis nekompensuojami. 
 • Juridiniai ir fiziniai asmenys, kai prašoma iki 100 Eur vienkartinės išmokos kiekvieną paraiškoje nurodytame objekte esantį kambarį.

Paraiškas dėl kompensacijos ar vienkartinės išmokos klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjai gali teikti INVEGAI adresu https://islaidukompensavimas.invega.lt

Kai kreipiasi juridinis asmuo, norintis kompensuoti iki 50 procentų patirtų išlaidų už komunalines paslaugas:

Teikiami dokumentai ir informacija Juridiniai asmenys
SVV subjektai Didelės įmonės
Paraiška
(pildoma ir teikiama internetu, prisijungus prie paraiškų teikimo sistemos)
Paraiškos pildymo instrukcija
Vadovo pasirašyta SVV subjekto statuso deklaraciją
Vienos įmonės deklaracija

2019 m. ir 2021 m. finansinės atskaitomybės duomenys, siekiant įvertinti klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjo pajamų sumažėjimą (2021 m., palyginti su 2019 m., sumažėjo ne mažiau kaip 40 procentų.).

Sąskaitos-faktūros už komunalinių paslaugų suteikimą, kuriose nurodytas suteiktų paslaugų skaičius ir kurios buvo išrašytos nuo 2021 m. lapkričio 1 d. iki 2022 m. kovo 31 d. šių paslaugų teikėjų ir (arba) statinio, kuriame yra įsikūręs objektas, savininko ir (arba) nuomotojo klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjo objekto adresu.
Įmonių grupės, jeigu klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjas priklauso įmonių grupei, ir apgyvendinimo paslaugų tiekėjo 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys, kuriame turi būti detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis, išskyrus, kai apgyvendinimo paslaugų teikėjas yra įsteigtas nuo 2020 m. sausio 1 d.

Jeigu klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjas ar įmonių grupė, kuriai priklauso apgyvendinimo paslaugų teikėjas, 2019 m. gruodžio 31 d. buvo laikomi sunkumų patiriančiais, kaip tai apibrėžia Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte, tačiau paraiškos pateikimo metu nėra tokiais laikomi, turi būti pateikti sunkumų nepatyrimą pagrindžiantys  dokumentai.

Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjo informaciją apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 13 dalį, nurodant naudos gavėjo (-ų) tapatybę (-es) ir išrašą iš Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos arba lygiaverčio kitos valstybės registro, jeigu šios informacijos nėra Lietuvos Respublikos registruose.Kai kreipiasi juridinis arba fizinis asmuo, norėdamas gauti iki 100 Eur vienkartinę išmoką už kiekvieną paraiškoje nurodytame objekte esantį kambarį (numerį):

Teikiami dokumentai ir informacija Juridiniai asmenys Fiziniai asmenys
SVV subjektai Didelės įmonės
Paraiška
(pildoma ir teikiama internetu, prisijungus prie paraiškų teikimo sistemos)
Paraiškos pildymo instrukcija
Vadovo pasirašyta SVV subjekto statuso deklaraciją
Vienos įmonės deklaracija
Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjas 2021 m. patyrė ne mažesnį kaip 1 Eur nuostolį, remiantis pelno (nuostolio) ataskaitos duomenimis.
Įmonių grupės, jeigu klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjas priklauso įmonių grupei, ir apgyvendinimo paslaugų tiekėjo 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys, kuriame turi būti detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis, išskyrus, kai apgyvendinimo paslaugų teikėjas yra įsteigtas nuo 2020 m. sausio 1 d.
Jeigu klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjas ar įmonių grupė, kuriai priklauso apgyvendinimo paslaugų teikėjas, 2019 m. gruodžio 31 d. buvo laikomi sunkumų patiriančiais, kaip tai apibrėžia Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte, tačiau paraiškos pateikimo metu nėra tokiais laikomi, turi būti pateikti sunkumų nepatyrimą pagrindžiantys  dokumentai.
Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjo informaciją apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 13 dalį, nurodant naudos gavėjo (-ų) tapatybę (-es) ir išrašą iš Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos arba lygiaverčio kitos valstybės registro, jeigu šios informacijos nėra Lietuvos Respublikos registruose.
Kai kreipiamasi dėl kompensacijos iki 50 % dėl išlaidų už komunalines paslaugas

Paraišką gali teikti tik juridiniai asmenys.

Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjas (juridinis asmuo) turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Yra juridinis asmuo – Juridinių asmenų registre registruotas ne vėliau kaip 2019 m. spalio 31 d.
 • Paraiškos pateikimo metu ir laikotarpiu iki 2019 m. gruodžio 31 d. turėjo išduotą apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą, suteikiantį teisę teikti klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas paraiškoje nurodytame objekte.
 • Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjo pajamos 2021 m., palyginti su 2019 m., sumažėjo ne mažiau kaip 40 proc. Jei klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjas registruotas Juridinių asmenų registre vėliau kaip 2019 m. sausio 1 d., lyginamas 2019 m. veiklos laikotarpio mėnesio pajamų vidurkis su 2021 m. mėnesio pajamų vidurkiu. Atitiktis reikalavimui vertinama pagal klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjo 2019 m. ir 2021 m. finansinės atskaitomybės duomenis.
Kai kreipiamasi dėl vienkartinės iki 100 Eur išmokos už kambarius

Kai kreipiasi juridinis asmuo, kuris yra klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjas, jis turi atitikti šiuosų specialiuosius reikalavimus:

 • Juridinių asmenų registre yra registruotas ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d.
 • 2021 m. patyrė ne mažesnį kaip 1 Eur nuostolį, remiantis klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjo pelno (nuostolio) ataskaitos duomenimis.
 • Paraiškos pateikimo metu turi galiojantį Turizmo įstatymo nustatyta tvarka išduotą apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą, suteikiantį teisę teikti klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas paraiškoje nurodytame objekte, pirmą kartą apgyvendinimo paslaugų teikėjui išduotą laikotarpiu nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Kai kreipiasi fizinis asmuo, kuris yra klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjas, jis turi atitikti šiuosų specialiuosius reikalavimus:

 • Individualią veiklą pagal pažymą grupei 55.1 „Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla“ įregistravo ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d.
 • Paraiškos pateikimo metu turėjo galiojantį Turizmo įstatymo nustatyta tvarka išduotą apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą, suteikiantį teisę teikti klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas paraiškoje nurodytame objekte, išduotą ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d.

Visi klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjai turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

 • Jei kreipiasi juridinis asmuo, vykdomos pagrindinės veiklos rūšies kodas, nurodytas Lietuvos statistikos departamento statistiniame ūkio subjektų registre, turi būti priskiriamas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) grupei 55.1 „Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla“.
 • Paraiškos pateikimo metu jam nėra iškelta nemokumo byla ir (ar) jis nėra restruktūrizuojamas, kai paraišką teikia juridinis asmuo, arba jam nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla, kai paraišką teikia fizinis asmuo.
 • Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjas Lietuvos Respublikoje nėra gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.
 • Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjas ar įmonių grupė, kuriai priklauso apgyvendinimo paslaugų teikėjas, 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomi sunkumų patiriančiais, arba 2019 m. gruodžio 31 d. buvo laikomi patiriančiais sunkumų, tačiau paraiškos pateikimo metu nėra tokiais laikomi.
 • Paraiškos pateikimo metu atitinka minimalius nustatytus patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40straipsnyje.
 • Paraiškos pateikimo metu teikia klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas paraiškoje nurodytame objekte.
 • Iki sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjui, kaip tai apibrėžta LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, nėra pritaikytos tarptautinės sankcijos, vadovaujantis LR ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 9 straipsniu, ir jie nėra įtraukti į viešai skelbiamus sankcijų sąrašus, nurodytus LR užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt ir (arba) į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.migracija.lt

Kiek?

Didžiausias galimas kompensacijos dydis už vieną objektą – 50 000 Eur. Už vieną objektą kompensacija skiriama tik vieną kartą.

Bendra vienam klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjo ir su juo susijusiems asmenims teikiama valstybės pagalbos suma negali viršyti 2,3 mln. Eur.

INVEGA, baigusi pateiktos paraiškos vertinimą, kompensacijos dydį nustato susumuodama visų verslo subjektų, dėl kurių gali būti priimamas sprendimas skirti kompensaciją, galimus skirti kompensacijos dydžius. Jei gautas rezultatas viršija kompensacijos skirtą sumą (t. y. 3 400 000 Eur), skiriamos kompensacijos dydis sumažinamas vienodu procentu, kad bendra kompensacijoms skiriama kompensacijų suma neviršytų kompensacijoms skirtos sumos. Skiriamos kompensacijos dydis pagal matematines apvalinimo taisykles yra suapvalinamas 1 Eur (vieno euro) tikslumu. INVEGA atlikusi nustatytą skaičiavimą, parengia rekomendaciją Ekonomikos ir inovacijų ministerijai dėl kompensacijos atitinkamam klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjui skyrimo arba neskyrimo.

INVEGA atsitiktinės atrankos būdu patikrins ne mažiau kaip dešimt procentų klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų, dėl kurių priimtas teigiamas sprendimas. Patikrinimai bus atliekami pagal INVEGOS generalinio direktoriaus patvirtintą tvarką.

Terminai

Paraiškas galima teikti iki 2022 m. gegužės 16 d. imtinai.

Gali būti teikiamos kelios paraiškos, tačiau už vieną objektą kompensacija skiriama tik vieną kartą.

Kaip veikia?

Reikalavimai apgyvendinimo paslaugų teikėjui

1

Peržiūrėkite, ar atitinkate reikalavimus.

Dokumentai

2

Surinkite reikiamus dokumentus.

Paraiška, pateikta be visų reikalingų dokumentų, laikoma pateikta netinkamai.

Pateikite paraišką

3

Užpildykite ir pateikite INVEGAI paraišką.

Teikti paraišką

Paraiškos vertinimas

4

Ne vėliau kaip per 20 d. d. nuo kvietimo teikti paraiškas pabaigos INVEGA įvertina, ar pateikta paraiška atitinka visus keliamus reikalavimus.

Sprendimo priėmimas

5

Galutinį sprendimą dėl kompensacijos skyrimo arba neskyrimo priima Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

/

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kokia įmonė laikoma sunkumų patiriančia įmone?

Įmonė laikoma patiriančia sunkumų, jeigu yra bent vienas iš šių kriterijų:

 1. įmonė yra ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (AB, UAB, ŽŪB ir pan.), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš nuosavybės sumos gaunama suma, mažesnė kaip pusė pasirašytojo akcinio kapitalo. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 2. įmonė yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo (individuali įmonė, ūkinė bendrija ir pan.), kurioje daugiau nei pusė jos kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 3. jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kada jos kreditorių prašymu jai gali būti inicijuota ir pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;
 4. jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą (t. y. skubią ir laikiną valstybės pagalbą, kurios pirminis tikslas yra išlaikyti sunkumų patiriančią įmonę gyvybingą trumpą laikotarpį, reikalingą restruktūrizavimo arba likvidavimo planui parengti) ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą (ilgesnio laikotarpio pagalbą, kuri turi atkurti ilgalaikį gavėjo gyvybingumą pagal vykdomą, nuoseklų ir visapusišką restruktūrizavimo planą) ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;
 5. įmonė, kuri nėra MVĮ, per paskutinius dvejus metus atitinka šiuos kriterijus: 1) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir 2) įmonės EBITDA (pajamų suma, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) ir palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.

Verslas gali kreiptis dėl finansinių priemonių COVID-19 krizės metu, jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patiriantis ir paraiškos pateikimo metu nėra laikomas sunkumų patiriančiu, kaip tai apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

Daugiau informacijos: kokius dokumentus turi pateikti verslo subjektas, norintis įrodyti, kad paraiškos pateikimo metu nėra patiriantis sunkumų.

Pasinaudoję skaičiuokle galite pasitikrinti, ar pareiškėjas/ekonominis vienetas pagal paraiškos pateikimo metu pateiktus finansinės atskaitomybės duomenis patiria sunkumų.

Skaičiuoklė labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Eiti į skaičiuoklę

Skaičiuoklė didelėms įmonėms (DĮ).

Eiti į skaičiuoklę

2. SVV deklaracijos pildymo atmintinė

SVV deklaracijos pildymo atmintinė:

 1. Išsiaiškinkite kokia įmonė esate (savarankiška, susijusi ir (arba) partnerinė).
 2. Jei turite susijusių ir (arba) partnerinių įmonių, šių ryšius nurodykite nepriklausomai nuo šalies, kurioje įmonės veikia.
 3. Kad būtų lengviau, turėkite akcininkų struktūrą.
 4. Jei įmonės akcininkas yra fizinis asmuo, pasitikrinkite kokiomis veiklomis užsiima šio asmens kitos įmonės.
 5. Apskaičiuokite įmonės (įmonių) darbuotojų skaičių, metines pajamas ir balanso turtą.
 6. Finansinius duomenis (5 punktas) nurodykite už paskutinius 3 finansinius metus.
 7. Valstybės įmonei Registrų centrui pateikite patvirtintų metinių finansinių ataskaitų rinkinius, jei to dar neatlikote.
 8. Nustatykite įmonės dydį (labai maža, maža, vidutinė, didelė įmonė).
 9. Nustatykite šiuo metu esantį įmonės statusą (SVV subjektas, ne SVV subjektas).
 10. Nepamirškite, kad SVV deklaracijoje pateikiami pildymo dieną aktualūs duomenys.

Atsisiųsti išsamų gidą

3. Ką reiškia reikalavimas, kad apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimas paraiškoje nurodytame objekte, pirmą kartą klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjui išduotas laikotarpiu nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.?

Toks reikalavimas reiškia, kad klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjas laikotarpiu nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. pirmą kartą gavo klasifikavimo pažymėjimą objektui, dėl kurio prašoma vienkartinės išmokos, t. y. iki 2019 m. lapkričio 1 d. klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjas neteikė klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų tame objekte, dėl kurio prašoma paramos.

4. Ką reiškia paraiškos pateikimo metu teikia klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas paraiškoje nurodytame objekte?

Tai reiškia, kad klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjo objekte paraiškos pateikimo dieną galima gauti apgyvendinimo paslaugas, t. y. apgyvendinimo paslaugų teikėjas tokias paslaugas teikia ir paslaugas galima užsisakyti, pvz., per įvairias rezervacijos sistemas, telefonu ar pan.

5. Informacija apie priimtą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo

Ekonomikos ir inovacijų ministerija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie priimtą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo, nurodant skiriamos kompensacijos dydį, informuoja klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėją. Ekonomikos ir inovacijų ministerija taip pat informuos, jeigu kompensacija yra neskirta.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo skirtą kompensacijos sumą perveda į paraiškoje nurodytą klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjo banko sąskaitą.

6. Sąskaitų faktūrų apmokėjimas gavus kompensaciją

Kai sąskaitos - faktūros už elektros energijos tiekimą ir (arba) gamtinių dujų tiekimą ir (arba) šilumos tiekimą nėra apmokėtos, klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjas, gavęs kompensaciją, sumoka paslaugų teikėjams pagal minėtas sąskaitas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kompensacijos gavimo. Mokama suma negali būti mažesnė nei gautos kompensacijos dydis. Klasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjas privalo saugoti apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus aprašo 27 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

7. Paraiškos teikimas įgaliojant kitą asmenį

Jei paraišką teikia klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjo įgaliotas asmuo, elektroniniu paštu igaliojmai@invega.lt būtina pateikti INVEGAI įmonės vadovo ar verslo subjekto patvirtintą įgaliojimą, kuriuo suteikiama teisė prisijungti per Elektroninių valdžios vartų portalą ir klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjo vardu pateikti paraišką bei atlikti kitus su kompensacijos skyrimu susijusius veiksmus. INVEGA, gavusi klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjo patvirtintą įgaliojimo kopiją, per 2 darbo dienas įgaliotam asmeniui suteikia technines galimybes atlikti įgaliojime numatytus veiksmus.