Priemonė sustabdyta Paskolos centrinės valdžios viešiesiems pastatams

Kodėl naudinga?

Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamos lengvatinės paskolos centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimui didinant energijos vartojimo efektyvumą, siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES įpareigojimą 2014–2020 metų laikotarpiu kiekvienais metais renovuoti ne mažiau kaip 3 proc. bendro valstybės subjektams priklausančių ir jų naudojamų šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų patalpų ploto, kad būtų įvykdyti bent minimalūs energinio naudingumo reikalavimai, t.y. pasiekti ne mažesnę kaip C energinio naudingumo klasę ir ne mažiau kaip 30 proc. sumažinti energijos suvartojimą centrinės valdžios viešajame pastate.

 

Kas gali kreiptis?

Centrinės valdžios viešuosius pastatus patikėjimo, panaudos, nuosavybės teise valdantys subjektai, įgyvendinantys viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektus.

Tinkamai užpildyta ir pasirašyta originali paskolos Paraiškos forma turi būti pateikta popierinėje versijoje, adresu: UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius.

Paraiškos gali būti pateiktos vienu iš nurodytų būdų:

  • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens į VIPA;
  • pristatyta kurjerio;
  • atsiųsta registruotu laišku;
  • siunčiant registruotu laišku ar naudojantis pašto kurjerio paslaugomis, paraiškos pateikimo data bus laikoma paraiškos pateikimo paštui ar kurjeriui data ir laikas.

Paraiškos priedai gali būti pateikiami elektroniniu paštu.

Informaciją apie iš Energijos efektyvumo fondo (ENEF) suteiktas lengvatines paskolas centrinės valdžios viešųjų pastatų modernizavimui rasite čia.

Paskolos sąlygos

Galimi pareiškėjai

Valstybei nuosavybės teise priklausantį (-čius) viešąjį (-uosius) pastatą (-us) patikėjimo ar panaudos teise valdantys subjektai, išskyrus valstybės įmones, ir (arba) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas.

Palūkanų rūšis ir norma

Paskoloms taikoma kintamoji iki 2% + 6 mėn. EURIBOR (ne mažiau nei 0%), bet bendra palūkanų norma ne didesnė nei 2%.

Paskolos terminas

iki 20 metų.

Subsidija techninei dokumentacijai

Techninės dokumentacijos, tiesiogiai susijusios su centrinės valdžios pastato atnaujinimu, diegiant Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos 2 priedo 1-13 punktuose nurodytas priemones, parengimui: energijos vartojimo audito, techninio projekto parengimo, techninio projekto ekspertizės išlaidos, kurios bendrai negali viršyti 14 eurų už Pareiškėjo valdomo pastato ploto kvadratinį metrą. Lėšos pagal Sutartį yra išmokamos tik tais atvejais, kai yra patirtos, bet neapmokėtos. Išlaidos apmokamos tik pagal sutartis Paslaugų teikėjams (darbo užmokesčio išlaidos yra netinkamos finansuoti).

Tinkamos finansuoti išlaidos

Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos 2 priede nurodytos Viešųjų pastatų atnaujinimo veiksmai (priemonės) energinio efektyvumo didinimo priemonės (taip pat atstatomieji ir kiti rangos darbai, kurie yra būtini atlikti pagal galiojančius statybos techninius reglamentus ir kitus teisės aktus diegiant šias priemones), kuriomis atkuriamos ar pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės ir (ar) kuriomis užtikrinamas energijos vartojimo efektyvumo didinimas bei pasiekiama ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė; PVM yra tinkamos finansuoti išlaidos tuo atveju, jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais arba kitais Paskolos gavėjo veiklai taikomais įstatymais, Paskolos gavėjas negali įtraukti PVM į PVM atskaitą; Išlaidos apmokamos tik pagal sutartis Paslaugų teikėjams (darbo užmokesčio išlaidos yra netinkamos finansuoti) PVM yra tinkamos finansuoti išlaidos tuo atveju, jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais arba kitais Paskolos gavėjo veiklai taikomais įstatymais, Paskolos gavėjas negali įtraukti PVM į PVM atskaitą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

iki 24 mėn. nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos (esant pagrįstoms priežastims projekto įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęsiamas 12 mėn.).

Paskolos dydis

iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos, kai Paskolos gavėjas yra ne ETPT; iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos, kai Paskolos gavėjas yra ETPT.

Reikalavimai projektams

Projektas turi atitikti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos nuostatas ir Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos nuostatas: - pastato energinio naudingumo klasė turi būti D ar žemesnė; - siekiama ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė; - pastatą numatoma naudoti pagal paskirtį ne trumpiau kaip 10 metų, taip pat visą projekto atsipirkimo laikotarpį, tačiau ne trumpiau nei 10 metų planuoti ir skirti reikiamo dydžio lėšas pastatui šildyti ir (arba) vėsinti, eksploatuoti, pastato priežiūrai užtikrinti ir projekto investicijoms apmokėti; - siekiama ne mažiau kaip 30 proc. sumažinti energijos suvartojimą pastate. Finansavimas neteikiamas Centrinės valdžios viešajam pastatui, kuriam finansuoti Paraiška pateikta po 2018 m. gegužės 18 d., jei Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) išvada dėl projekto, įgyvendinamo taikant ETPT modelį, socialinės ir ekonominės naudos, yra nepateikta ir (arba) išvada yra neigiama (dokumentus CPVA pateikia VIPA).

Administravimo mokesčiai

netaikomi sutarties pasirašymo, paskolos išmokėjimo, išankstinio paskolos grąžinimo ar bet kokie kiti su paskolos administravimu susiję mokesčiai.

Paskolos grąžinimo atidėjimas

Paskolos ir palūkanų grąžinimas gali būti atidedamas projekto įgyvendinimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 24 mėn.

Paskolos grąžinimas

Paskolos gavėjas paimtą paskolą grąžina ir moka palūkanas Finansuotojui. Paskola ar jos dalis gali būti grąžinta anksčiau nustatyto laiko netaikant papildomų mokesčių.

Delspinigiai

0,02 proc. laiku nesumokėtos įmokos už kiekvieną pradelstą dieną.

Turto įkeitimas

Nekilnojamo turto įkeitimas netaikomas. Gali būti taikomos/nustatomos kitos reikalavimo prievolių užtikrinimo priemonės (pvz. laidavimas ir/ar garantijos, ir/ar sąskaitos įkeitimas/minimalaus sąskaitos likučio užtikrinimas/draudimas).

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kaip parengti energijos vartojimo audito ataskaitą, jeigu pastato patalpos yra šildomos ir karštas vanduo ruošiamas naudojant elektros energiją, o šildymo ir karšto vandens paruošimo sąnaudas kartu su kitų elektros energijos vartojimo įrenginių sąnaudomis fiksuoja tas pats elektros energijos apskaitos prietaisas?

Jeigu pastatams, kurių tiekiamos šilumos energijos sąnaudos yra fiksuojamos tuo pačiu apskaitos prietaisu kartu su kitų pastatų sąnaudomis arba šilumos energija iš centralizuoto šilumos punkto arba katilinės tiekiama daugiau nei vienam pastatui?

Rekomenduojamos tokios išeitys:

1. Savo lėšomis įrengti šilumos arba šilumos gamybai skirtos elektros energijos apskaitos prietaisus ir/ar automatinio reguliavimo įrangą. Artimiausio šildymo sezono metu, bet ne trumpesniu kaip 7 parų matuojamuoju laikotarpiu, atlikti šilumos arba šilumos gamybai skirtos elektros energijos sąnaudų matavimus;
2. Įvertinus atskiros energijos apskaitos įrengimo technines galimybes, savo lėšomis šildymo sezono metu, bet ne trumpiau kaip 7 parų matuojamuoju laikotarpiu, atlikti šilumos arba šilumos gamybai skirtos elektros energijos sąnaudų matavimus mobiliaisiais prietaisais, o šilumos arba šilumos gamybai skirtos elektros energijos sąnaudų apskaitos prietaisus įrengti iki pastato atnaujinimo darbų pabaigos;
3. Jei pastatų valdytojams priklausantis šilumos punktas ar katilinė aprūpina šilumos energija kelis tuo pačiu adresu esančius pastatus ir pagal savo paskirtį šie pastatai yra tinkami atnaujinimui, o jų šilumos energijos sąnaudas fiksuoja vienas šilumos apskaitos prietaisas, parengti tokiems pastatams vieną energijos vartojimo audito ataskaitą. Po atnaujinimo kiekvienam šių pastatų išlieka būtinybė pasiekti energinio naudingumo C klasę ir planuojamos sutaupyti energijos kiekius.

2. Ar galima kreiptis dėl finansavimo kitam nei auditoriaus išsamaus energijos vartojimo audito ataskaitoje siūlomam energijos taupymo priemonių paketui?

Bent viena investicijų projekte analizuojama alternatyva turi atitikti išsamaus energijos vartojimo audito ataskaitoje siūlomą prioritetinę energijos taupymo priemonių grupę. Pastato valdytojas gali prašyti finansavimo kitam nei išsamaus energijos vartojimo audito ataskaitoje siūlomam energijos taupymo priemonių paketui, jeigu investicijų projekte yra pagrindžiama, kad tokio energijos taupymo priemonių paketo diegimas yra optimali alternatyva lyginant su kitomis išanalizuotomis alternatyvomis.

3. Kaip pasirinkti centrinės valdžios pastato atnaujinimo finansavimo būdą?

Centrinės valdžios viešuosius pastatus valdančios biudžetinės įstaigos pačios skolintis negali, todėl finansavimą iš Energijos efektyvumo fondo gali gauti tik vienu būdu – įgyvendinant projektą energijos taupymo paslaugų teikėjo (ETPT) modeliu. Centrinės valdžios viešuosius pastatus valdančios viešosios įstaigos finansavimą iš Energijos efektyvumo fondo gali gauti skolindamosi tiesiogiai arba įgyvendinant projektą ETPT būdu. Tiek vienas, tiek kitas būdas turi savo privalumų. Skolinantis tiesiogiai pats pareiškėjas yra atsakingas už sėkmingą projekto įgyvendinimą, energijos sutaupymo pasiekimą, paskolos grąžinimą Agentūrai. Projektą įgyvendinant ETPT būdu energijos sutaupymo riziką prisiima ETPT, kuri kiekvienais metais visą sutarties galiojimo laikotarpį užtikrina sutartyje nustatytą energijos sutaupymo dydį. ETPT visą sutarties galiojimo laikotarpį pastate taip pat vykdo statinio techninio prižiūrėtojo funkciją.

4. Ar kiti pastato valdytojai ir/ar savininkai privalo pritarti pastato atnaujinimo projektui?

Jeigu pastatas turi daugiau nei vieną savininką ir/ ar valdytoją, turi būti pateiktas kitų savininkų rašytinis pritarimas pastato atnaujinimui. Galima susitarimo forma – jungtinės veiklos sutartis. Jeigu kiti pastato valdytojai dalį pastato valdo panaudos teise, su projekto įgyvendinimu ir lėšų grąžinimu susijusius įsipareigojimus rekomenduojama išdėstyti panaudos sutartyje/-yse.