Paskolos investicijoms, įskaitant tvarias, į žemės ūkio valdas

Kreiptis dėl paraiškos gauti paskolą investicijoms į tvarią veiklą žemės ūkio subjektai į NMA gali nuo 2024 m. vasario 1 d. Kvietimo nuoroda.

Nuo lapkričio 6 d. iki gruodžio 29 d.
žemės ūkio subjektai buvo kviečiami kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) dėl paraiškos gauti paskolą investicijoms į žemės ūkio valdas.

Kodėl naudinga?

Pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą įgyvendinant priemonę, teikiamos paskolos:

 • veiklai, susijusiai su tvariomis investicijomis į žemės ūkio valdas, siekiant skatinti tvarią žemės ūkio produktų gamybą, remiant investicijas, kuriomis prisidedama prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, taip pat prie atsinaujinančiosios energijos gamybos ir aukštesnių gyvūnų gerovės standartų. Šios paskirties paskoloms skirta 5 mln. Eur strateginio plano lėšų, kurias sudaro Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos. Taip pat prie priemonės biudžeto prisidės atrinkti finansų tarpininkai ne mažesne kaip 30 proc. savo privačių lėšų dalimi;

 • veiklai, susijusiai su investicijomis į žemės ūkio valdas, siekiant remti žemės ūkio valdų modernizavimą, didinant žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą, skatinant didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų kūrimą, diegiant inovacijas, naujas technologijas, taip palaikant tvarią žemės ūkio produktų gamybą bei ją skaitmenizuojant. Šios paskirties paskoloms skirta 30 mln. Eur strateginio plano lėšų, kurias sudaro Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos. Taip pat prie priemonės biudžeto prisidės atrinkti finansų tarpininkai ne mažesne kaip 30 proc. savo privačių lėšų dalimi.

Kas gali kreiptis?

Lengvatinėmis paskolomis gali pasinaudoti:

 • ūkininkai, savo vardu įregistravę ūkį ir žemės ūkio valdą;
 • juridiniai asmenys arba jų grupė, įregistravę žemės ūkio valdą bei užsiimantys žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje (-ose) pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų apdorojimu ir (arba) perdirbimu ir pateikimu rinkai;
 • pripažinti žemės ūkio kooperatyvai, superkantys ir realizuojantys tik savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus; arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus; arba išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).

Priemonė įgyvendinama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Paskolų gavėjams, kurių registracijos vieta yra Sostinės regionas*, gali būti suteikta ne daugiau kaip 20 proc. priemonės lėšų, likusi, 80 proc., dalis – Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionui. 

*Sostinės regionas susidaro iš Vilniaus apskrities savivaldybių; vidurio ir vakarų Lietuvos regionas – iš Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių.

Daugiau informacijos nuorodoje.

Lengvatinės paskolos yra teikiamos žemės ūkio subjektams, kurių atitiktis reikalavimams turi būti patvirtinta NMA išduota pažyma dėl tinkamumo gauti lengvatinę paskolą, kuri pateikiama atrinktam finansų tarpininkui (pažyma galioja 6 mėnesius nuo jos išdavimo dienos):

Finansų tarpininkai taip pat atlieka ūkio subjekto tinkamumo gauti paskolą įvertinimą pagal finansų tarpininko nustatytus reikalavimus.

Šiuo metu ruošiamasi finansų tarpininkų atrankai – po atrankos atrinktų finansų tarpininkų sąrašas bus skelbiamas šioje internetinėje svetainėje.

 

Kiek?

Paskolos gavėjui gali būti suteikta viena paskola tvarioms investicijoms į žemės ūkio valdas ir viena paskola investicijoms į žemės ūkio valdas.

Paskolos dydis negali viršyti 200 tūkst. eurų sumos ir turi būti laikomasi finansinės priemonės schemos 11.7 papunktyje nurodytų apribojimų.

Svarbu: tuo atveju, kai paskola yra derinama su dotacija, finansų tarpininkui priėmus sprendimą dėl paskolos suteikimo, bus apskaičiuojamas paskolos BSE (bendrasis subsidijos ekvivalentas) ir pateikiamas NMA. NMA, gavusi informaciją dėl lengvatinės paskolos suteikimo ir apskaičiuoto BSE, atsižvelgdama į BSE dydį apskaičiuoja bendrą paramos intensyvumą ir patikslina pareiškėjui skiriamos investicinės paramos sumą.

Terminai

Paskolos, skirtos investicijoms arba investicijoms ir apyvartiniam kapitalui finansuoti teikiamos, ne ilgesniam kaip 60 mėnesių (5 metų) laikotarpiui.

Paskolos, skirtos tik apyvartiniam kapitalui finansuoti, teikiamos ne ilgesniam kaip 36 mėnesių (3 metų) laikotarpiui. 

Paskolų sutartys pasirašomos ir paskolų lėšos išmokamos ne ilgiau kaip iki 2029 m. gruodžio 31 d.

Paskolų palūkanos

Palūkanos skaičiuojamos tik finansų tarpininkų daliai (ne mažiau kaip 30 proc. visoje paskoloje). Palūkanų norma finansų tarpininkų lėšų daliai, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, nustatoma finansų tarpininkų atrankos sąlygose, kuri bus paskelbta atrinkus finansų tarpininkus.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Veiklai, susijusiai su tvariomis investicijomis į žemės ūkio valdas, paskola teikiama šioms investicijoms finansuoti:

 • investicijoms į šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) ir (ar) amoniako išmetimus mažinančių bei oro kokybę gerinančių technologijų diegimą ūkyje;
 • investicijoms į mėšlo ir srutų tvarkymo sistemų įrengimą ir gerinimą siekiant pagerinti žemės ūkio praktiką mėšlo ir srutų tvarkymo srityje taip, kad ji viršytų paskolos gavėjui privalomus Europos Sąjungos ir (arba) nacionalinius standartus ir (arba) įprastinę praktiką;
 • investicijoms į biodujų jėgaines. Biodujos turi būti gaminamos iš gyvulininkystės ūkyje susidarančių atliekų (mėšlo ir (arba) kitų biologiškai skaidžių atliekų), o pagamintos biodujos, elektros energija ar šiluma naudojama ūkinėje veikloje (valdos reikmėms);
 • investicijoms į ūkinių gyvūnų gerovės užtikrinimo technologijas. Investicijos turi pagerinti gyvūnų laikymo praktiką taip, kad ji viršytų jam privalomus Europos Sąjungos ir (arba) nacionalinius standartus ir (arba) įprastinę praktiką.

Veiklai, susijusiai su investicijomis į žemės ūkio valdas, paskola teikiama šioms investicijoms finansuoti:

 • investicijoms į pirminę žemės ūkio produktų gamybą, savo valdoje pagamintų žemės ūkio produktų apdorojimą, perdirbimą ir pateikimą rinkai;
 • paskolos gavėjui esant pripažintam žemės ūkio kooperatyvui, investicijoms bendriems kooperatyvo narių poreikiams tenkinti, t. y. įgyvendinti kolektyvines investicijas;
 • paskolos gavėjui esant jaunajam ūkininkui, atitinkančiam žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3D-102 patvirtintų Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklių 5 punkte nurodytus reikalavimus, paskolos lėšomis gali būti finansuojamos žemės įsigijimo išlaidos.

Paskola teikiama NMA teikiamoje paraiškoje numatytoms išlaidoms, kurios gali apimti investicijas į materialųjį ir nematerialųjį turtą, biologinio turto įsigijimą, apyvartinį kapitalą.

Netinkamos finansuoti išlaidos

Paskolos lėšos negali būti naudojamos:

 • išlaidoms, kurios nesusijusios su investicinio projekto įgyvendinimu;
 • paskolos gavėjo ar kito ekonominę veiklą vykdančio subjekto esamiems finansiniams įsipareigojimams refinansuoti ar jam restruktūrizuoti, kitoms paskoloms (jų daliai) ir (ar) jų palūkanoms finansuoti; ir (ar) kitiems mokėjimams, kylantiems iš paskolų sutarčių, finansuoti;
 • išlaidoms, kurioms skiriama dotacija, apmokėti, kaip nurodyta Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, 53 punkte;
 • išlaidoms, kurios jau buvo anksčiau finansuotos (apmokėtos) iš Europos Sąjungos fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos ar nacionalinių lėšų, dėl kurių lėšos tam tikroms išlaidoms dengti būtų skiriamos ne vieną kartą;
 • investicijoms, skirtoms įsigyti saulės baterijas, saulės kolektorius, saulės modulius, geoterminio šildymo, oras–oras, oras–vanduo šildymo sistemų įrangą, išskyrus atvejus, kai nurodytos investicijos yra susijusios su statomo ar rekonstruojamo gamybinio statinio poreikiais (pardavimui skirta energija neremiama), taip pat investicijoms į drėkinimo sistemas, išskyrus drėkinimo sistemas, kurioms naudojamas lietaus vanduo;
 • investicijoms, kurios paskolos suteikimo metu yra fiziškai užbaigtos arba visiškai įgyvendintos;
 • kitoms išlaidos, kurios neatitinka paskolos paskirties (tinkamų finansuoti išlaidų).