Priemonė sustabdyta Daugiabučių namų modernizavimo fondas

Informacija dėl naujo kvietimo paskoloms gauti paskelbta čia: Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2023 

Kodėl naudinga?

Lengvatinės paskolos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)  padeda sumažinti šiluminės energijos sąnaudas, racionaliai naudoti energijos išteklius, užtikrinti efektyvų būsto naudojimą, gerinti gyvenamąją aplinką bei gyvenimo kokybę.

Kas gali kreiptis?

Dėl paskolos gali kreiptis projekto administratorius, kuris yra LR teisės aktuose apibrėžtas bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pagal pavedimo sutartį veikiantis asmuo, teikiantis projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius.

Pareiškėjams

Paskolos paraiškos teikiamos per elektroninę sistemą:

Eiti į sistemą

Vykdytojams

Mokėjimo prašymai teikiami per elektroninę sistemą

Eiti į sistemą

  • Informaciją apie nuo 2017 m. Daugiabučių namų modernizavimo (atnaujinimo) fondo (DNMF) suteiktas lengvatines paskolas rasite paspaudę ant šios nuorodos;
  • Informaciją apie 2015 – 2016 m. Daugiabučių namų modernizavimo (atnaujinimo) fondo (DNMF) suteiktas lengvatines paskolas paspaudę ant šios nuorodos;
  • Informaciją apie 2013 – 2014 m. JESSICA fondo suteiktas lengvatines paskolas paspaudę ant šios nuorodos.


Informacija apie daugiabučių namų modernizavimo įgyvendinamų projektų mokėjimo prašymus.

Sužinoti daugiau

 

Finansavimo shema

Lengvatinės paskolos finansuojamos  Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Kaip veikia?

Registracija

1

Užsiregistruokite pareiškėjų zonoje.

Registruotis

Paraiškos pildymas

2

Prisijungę prie sistemos, pasirinkite „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) paskolos paraiška“. 

Eiti į sistemą

Paraiškos spausdinimas

3

 Užpildę visus paraiškos duomenis ir prisegę teikiamus dokumentus, spauskite „Pateikti“, o naujame lange „Spausdinti“.

Paraiškos pateikimas paštu

4

Pasirašykite atspausdintą (be priedų) paraišką ir kartu su lydraščiu išsiųskite mums ją paštu adresu: UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius.

Paraiškos pateikimas sistemoje

5

Paspauskite mygtuką „Tvirtinti“. Paspaudę šį mygtuką, Jūs pateiksite mums užpildytą paraišką su visais pridedamais dokumentais.

Paraiškos vertinimas

6

Paraiškos vertinimas pradedamas tik pateikus visus privalomus priedus.

/

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kokios pagrindinės paskolos sąlygos?

Visos pagrindinės VIPA sąlygos nustatytos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) tvarkos apraše.
Paskola, kuriai taikomos 3 proc. fiksuotos palūkanos (visu paskolos laikotarpiu nekintančios palūkanos), suteikiama iki 20 metų. Paskolą gyventojų vardu arba savo vardu, gyventojų naudai ima projekto administratorius, kuris gali būti savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius arba bendrojo naudojimo objektų valdytojas (daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo). Lengvatinės renovacijos paskolos teikiamos nereikalaujant turto įkeitimo. Projekto administratoriui pateikus atliktus rangos darbus pagrindžiančius dokumentus apmokami statybos darbai (pinigai išmokami tiesiogiai rangovams už atliktus darbus).
Paskolos arba paskolos ir palūkanų grąžinimą galima atidėti iki 30 mėnesių nuo pirmos paskolos dalies išmokėjimo dienos. Netaikomi jokie papildomi paskolos išdavimo, paskolos administravimo, sutarties sąlygų keitimo ir išankstinio grąžinimo mokesčiai. Gyventojams turintiems teisę gauti kompensaciją paskolą ir palūkanas kompensuoja valstybė.

2. Ar į suteikiamos paskolos sumą įtraukiamas ir techninio projekto ruošimo bei techninės priežiūros finansavimas?

Ne, paskola suteikiama tik statybos darbų išlaidų finansavimui. Visas kitas investiciniame plane nurodytas išlaidas padengia APVA.

3. Kuo skiriasi paskolos sutartys, pasirašomos butų ir kitų patalpų savininkų vardu ir paskolos sutartys, pasirašomos projekto administratoriaus vardu butų ir kitų patalpų savininkų naudai?

Paskolų sutartys abiem atvejais pasirašomos su projekto administratoriumi, kuris yra atsakingas už sėkmingą projekto įgyvendinimą iki galutinio kiekvieno gyventojo paskolos gražinimo grafikų suderinimo. Jeigu sutartis sudaroma butų ir kitų patalpų savininkų vardu, grąžinimų grafikai siunčiami tiesiogiai kiekvienam daugiabučio namo gyventojui, kurie įmokas grąžina tiesiogiai finansuotojui (administravimo mokesčiai šiuo atveju nėra taikomi). Jeigu paskolos sutartis sudaroma projekto administratoriaus vardu butų ir kitų patalpų savininkų naudai, įmokas iš gyventojų surenka ir finansuotojui grąžina projekto administratorius.

4. Kada reikia pasirinkti paskolos grąžinimo metodą?

Apie paskolos grąžinimo metodo pasirinkimą, suderintą su gyventojais, projekto administratorius turi informuoti finansuotoją prieš pasirašant paskolos sutartį. Galimi paskolos grąžinimo būdai – anuitetinis (kai kiekvieną mėnesį mokamos vienodo dydžio įmokos) arba linijinis (kai kiekvieną mėnesį grąžinama fiksuota paskolos dalis ir mokama kintanti palūkanų, apskaičiuojamų pagal likusią įsiskolinimo sumą, dalis).

5. Ar galima teikti vieną paraišką keliems namams?

Ne, kiekvienam daugiabučiam namui teikiama atskira paraiška. Taip pat bus pasirašomos atskiros paskolos sutartys. Tuo atveju, jeigu vienas projekto administratorius teikia kelias paraiškas, jis gali savo steigimo ir veiklos ir su ja susijusius dokumentus pateikti tik vieną kartą su pirmąja paraiška. Teikdamas kitas paraiškas lydraštyje nurodo, kad tokie dokumentai jau yra pateikti, pažymėdamas, prie kurios paraiškos jie yra pridėti.

6. Jeigu projekto administratorius teikia kelias paraiškas, ar reikia su kiekviena paraiška pateikti projekto administratoriaus steigimo ir veiklos dokumentus?

Ne, jeigu vienas projekto administratorius teikia kelias paraiškas ar jau yra pateikęs paraišką, teikdamas kitas paraiškas lydraštyje nurodo, kad tokie dokumentai yra pateikti, pažymėdamas, prie kurios paraiškos jie yra pridėti.

7. Kada reikalinga pavedimo sutartis?

Tais atvejais, kai projekto administratorius yra daugiabučio namo, dėl kurio teikiama paraiška, bendrojo naudojimo objektų administratorius arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius, turi būti pasirašyta pavedimo sutartis, jeigu daugiabučiame name yra įsteigta bendrija arba yra paskirtas įgaliotas asmuo pagal jungtinės veiklos sutartį.

8. Kokia informacija turi būti pateikta pažymose apie daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų įsiskolinimus už suteiktas komunalines ir kitas paslaugas?

Paskolų daugiabučiams namams atnaujinti tvarkos apraše nurodyta, kad butų ir kitų patalpų savininkų, turinčių daugiau kaip 90 kalendorinių dienų pradelstų mokėjimų komunalinių paslaugų teikėjams, finansų ir lizingo bendrovėms, kitoms institucijoms bei organizacijoms, viršijančių 300 EUR, skaičius bendruoju atveju neturi būti didesnis kaip 10 procentų visų butų ir kitų patalpų savininkų. Butų, nuosavybės teise priklausančių savivaldybėms, įsiskolinimai nėra sumuojami prie bendrų daugiabučio namo įsiskolinimų. Projekto administratorius teikdamas paraišką turi pateikti pažymas tik iš komunalinių (elektros, šildymo, karšto vandens, šalto vandens, dujų tiekimo, bendrojo naudojimo objektų valdytojų) paslaugų teikėjų apie gyventojus, kurie yra skolingi daugiau kaip 90 k. d., nurodant įsiskolinimo dydį.
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimo Nr. 1725 aktualia redakcija, “2.6. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas ir finansuotojas turi teisę daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto <…> tikslais kreiptis į komunalines <…> paslaugas teikiančius asmenis dėl informacijos apie daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų įsiskolinimus gavimo, o komunalines paslaugas teikiantys asmenys šią informaciją pagal gautus raštu prašymus bendrojo naudojimo objektų valdytojams ir finansuotojams suteikia nurodydami bendrą su daugiabučiu namu susijusį įsiskolinimo dydį ir pradelstų mokėjimų laiką”.
Pažymos iš komunalinių paslaugų teikėjų ir (arba) bendrijos dėl mokėjimų vykdymo turi būti parengtos ir (ar) išduotos ne anksčiau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki paskolos paraiškos pateikimo dienos.

9. Kaip paprastam žmogui apskaičiuoti ir suvokti finansinę renovacijos naudą?

Apskaičiuoti ir suvokti finansinę renovacijos naudą turi padėti investicijų planas, kurį būtų galima apibūdinti kaip būsimo namo atnaujinimo (modernizacijos) santrauką, kurioje išnagrinėjami visi galimi pagrindiniai planuojamos veiklos aspektai, pateikiamas projekto finansinis pagrindimas bei preliminarus, su konkrečiu projektu susijusių, rizikų įvertinimas. Investicijų planas yra ne tik formali daugiabučio namo techninę ir energinę būklę nustatanti studija, bet pagrindinis dokumentas, kuriuo vadovaujantis įvertinamas investicijų poreikis bei, skyrus paskolą, ruošiamos techninės užduotys daugiabučio namo techninio projekto parengimo bei rangos darbų pirkimų dokumentams. Ruošiantis namo atnaujinimui ir rengiant namo investicijų planą svarbiausia yra su gyventojais išsiaiškinti realią daugiabučio techninę ir energinę būklę, aptarti tinkamiausius sprendimus ir nepamiršti įvertinti galutinį investicijų apimties variantą. Dažnai kartojasi tos pačios klaidos: netinkamai įvertinami darbų kiekiai apimantys individualius sprendimus (pvz., langų ar planuojamų įstiklinti balkonų skaičius) arba netinkamai suskaičiuojamas reikiamas modernizuoti patalpų plotas.

10. Kada pradedamos skaičiuoti palūkanos?

Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo pirmosios išmokos rangovui ir skaičiuojamos tik nuo išmokėtos sumos, o ne nuo sumos, dėl kurios pasirašyta sutartis. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad palūkanos skaičiuojamos ir tuomet, kai jų mokėjimas yra atidedamas. Paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafikas sudaromas pasibaigus paskolos ir (ar) palūkanų mokėjimo atidėjimui, kuris dažniausiai baigiasi praėjus dvejiems mėnesiams nuo valstybės paramos gavimo dienos. Pradėjus grąžinti paskolą, palūkanos skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos paskolos sumos.

11. Kaip išmokama paskola?

Mokėjimo prašymai teikiami prisijungus VIPA vykdytojų zonoje. Paskolos lėšos išmokamos vienu arba keletu mokėjimų, pervedant jas tiesiogiai į Rangovo (-ų) sąskaitą (-as) pagal Projekto administratoriaus pateiktus tinkamus Mokėjimo prašymus. Kartu su Mokėjimo prašymais Projekto administratorius Paskolos davėjui privalo pateikti: tinkamą Statybos darbų priėmimo – perdavimo aktą, galiojančios rangos darbų sutarties ir jos priedų kopijas, Sutartyje numatytas užtikrinimo priemones ir kitus nurodytus dokumentus.
Su pirmu Mokėjimo prašymu taip pat turi būti pateikta statybos leidimo kopija ir nuotraukos ar kt. įrodymai apie tinkamą projekto viešinimą, o su galutiniu – Statybos užbaigimo akto kopija ir energinio naudingumo sertifikatas, sudarytas po namo atnaujinimo.

12. Kodėl mano įmoka skiriasi nuo kitų butų ir kitų patalpų savininkų?

Sudarant paskolos grąžinimo grafiką vadovaujamasi Projekto administratoriaus su mokėjimo prašymais teikta informacija apie atliktus statybos rangos darbus. Investicijos skirstomos atsižvelgiant į statybos darbų įgyvendinimo metu Nekilnojamojo turto registre registruotą buto naudingąjį (patalpos bendrąjį) plotą bei į konkrečiam butui tenkančias individualiąsias investicijas (pvz. balkonų stiklinimas, radiatorių keitimas ir t.t.).

13. Ką daryti, jei manau, kad dalis darbų buvo neatlikta, tačiau buvo įtraukti į man priklausantį grafiką (pvz., langų keitimas)?

Visais su statybos darbais susijusiais turėtumėte kreiptis į projekto administratorių, kadangi jis yra atsakingas už rangovo sudarytų statybos perdavimo-priėmimo aktų pasirašymą ir mokėjimo prašymų VIPAI teikimą. Taip pat, vadovaujantis aktualia LR Vyriausybės nutarimo Nr. 1725 redakcija Projekto administratorius „95. Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą, ne vėliau kaip per 25 darbo dienas <…> butų ir kitų patalpų savininkams privalo pateikti ataskaitą (nurodomi duomenys ir informacija apie projekto įgyvendinimą, atliktus darbus pagal investicijų plane nurodytas priemones, patirtas faktines projekto įgyvendinimo išlaidas, pasiektus rezultatus, suteiktą valstybės paramą, investicijų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams).“

14. Ar kiekvieną mėnesį yra pateikiama sąskaita už renovaciją?

Sąskaita nėra pateikiama, nes įmokos turi būti atliktos vadovaujantis paskolos grąžinimo grafiku, kuris Jums pateikiamas, prieš prasidedant paskolos grąžinimui.

15. Kaip tinkamai sumokėti paskolos įmoką?

Svarbiausia tinkamai ir laiku mokėti įmokas, kaip tai nurodyta paskolos grąžinimo grafike. Taip pat atkreiptinas dėmesys į mokėjimo paskirtį – būtina nurodyti paskolos sutarties numerį, pastato adresą ir buto ar patalpos numerį, už kurį mokama. Laikantis šių nurodymų užtikrinamas sklandus įmokų gavimas ir užskaitymas.

16. Kada turiu gauti mokėjimo grafiką ir ką daryti, jeigu jo negavau?

Mokėjimo grafikas turi būti pateiktas iki paskolos grąžinimo pradžios, kuri skaičiuojama nuo paskolos sutartyje nurodyto paskolos grąžinimo atidėjimo pabaigos (dažniausiai – 2 mėnesiai nuo projekto pabaigimo ir valstybės paramos gavimo). Mokėjimo grafikas yra siunčiamas registruotu paštu arba pateikiamas projekto administratoriaus, atsakingo už Jūsų daugiabutį, tačiau, jeigu mokėjimo grafiko laiku negavote, susisiekite su Paskolų administravimo skyriaus finansininku.

17. Ar galiu sumokėti renovacijos įmokas už kitą asmenį?

Taip, galite, tačiau būtina mokėjimo paskirtyje nurodyti paskolos sutarties ir buto ar patalpos, už kurį mokama, adresą ir numerį.

18. Jei sumokėsiu didesnę nei numatyta grafike paskolos įmoką, ar dings permokėta suma?

Ne. Gavus didesnę įmoką nei numato paskolos grąžinimo grafikas, laikomasi šio eiliškumo: pirmiausia dengiami einamieji mokėjimai, o likutis įskaitomas kaip permoka, kuria dengiami ateities mokėjimai.

19. Kaip ir kokiu būdu galiu atlikti išankstinį grąžinimą?

Paskola ar jos dalis (minimalus dydis, numatomas paskolos sutartyje, yra 300 Eur) gali būti grąžinta prieš sutartyje nustatytą galutinį grąžinimo terminą. Grąžinti paskolą dalimis prieš terminą galima ne dažniau kaip kartą per 6 mėnesius. Norint grąžinti paskolą ar jos dalį prieš terminą reikalinga ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki faktinės mokėjimo dienos informuoti INVEGĄ, pranešime nurodant: sutarties rekvizitus, buto ar kitos patalpos savininko, kuris grąžina paskolą ar jos dalį prieš terminą, duomenis, grąžinamos paskolos sumos dydį (prašymo formą galite rasti čia).

20. Ar reikia mokėti įmokas, jeigu turiu teisę gauti socialinę paramą?

Jeigu turite teisę gauti socialinę paramą įmokų mokėti nebūtina, nes kompensacijos laikotarpiu už Jus įmokas sumokės savivaldybė, tačiau turite pateikti reikalingus tai įrodančius dokumentus.

21. Kokius veiksmus turiu atlikti, jeigu turiu teisę gauti socialinę paramą ir noriu, kad man būtų kompensuotos įmokos už buto renovaciją?

Tam, kad įmokos būtų kompensuotos, yra privaloma pateikti pažymą dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą. Asmuo, turintis teisę į socialinę paramą, turi kreiptis į savivaldybę ir gauti minėtą pažymą, kurią turėtų pateikti INVEGA arba projekto administratoriui, atsakingam už daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) klausimus.

22. Ką daryti įsigijus/paveldėjus turtą renovuotame daugiabutyje?

Įsigijus/paveldėjus turtą renovuotame daugiabutyje, reikia pateikti registrų centro išrašą dėl nuosavybės teisės pasikeitimo ir susisiekti su finansininku dėl atnaujinto mokėjimo grafiko pateikimo.

23. Ką daryti, jeigu noriu perleisti/parduoti renovuotą butą kitam asmeniui?

Norint perleisti/parduoti butą, būtina užpildyti prašymo formą ir pridėti joje nurodytus dokumentus bei atsiųsti prašymo kopiją INVEGAI, el. paštu uzklausos@invega.lt. Prašymo formą galite rasti čia.