Garantijos atlyginimo ir dalies palūkanų kompensacija žuvininkystės sektoriaus įmonėms

Kas gali kreiptis?

Garantijos atlyginimas kompensuojamas labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms, kaip tai apibrėžta 2022 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamento (ES) 2022/2473, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka, taikant sutarties dėl veikimo 107 ir 108 straipsnius, I priede. Taip pat subjektas neturi būti bankrutuojantis ir  (ar)  likviduojamas.

Kreiptis dėl palūkanų kompensacijos gali:

Kiek?

Kompensuojama 80 proc.  garantijos atlyginimo.

Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį vienai žuvininkystės įmonei negali viršyti:

  • 40 000 Eur, kai pagalba teikiama subjektams, užsiimantiems pirmine žvejybos ir (ar) akvakultūros produktų gamyba;
  • 200 000 Eur, kai pagalba teikiama subjektams, užsiimantiems žvejybos ir (ar) akvakultūros produktų perdirbimu ir (ar) prekyba.

Kompensacijos gavimo sąlygos

Garantijos atlyginimo kompensacija skiriama, jei investiciniais projektais bei įsigyjant gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius, skirtus žvejybos ir (ar) akvakultūros produktų gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai, siekiama vieno arba kelių iš šių tikslų:

  • didinti žvejybos ir akvakultūros produktų kokybę ir vertę,
  • vystyti arba diegti naujus arba iš esmės patobulintus produktus,
  • didinti energijos vartojimo efektyvumą, tobulinti ir modernizuoti akvakultūros ūkius, įskaitant ūkių darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą,
  • sumažinti neigiamą ar padidinti teigiamą poveikį aplinkai

Netinkamos finansuoti išlaidos

Garantijos atlyginimas nekompensuojamas žuvininkystės sektoriaus įmonėms, imančioms iš finansų įstaigų paskolas investiciniams projektams ir (ar) lizingu perkančioms gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius, kuriems įgyvendinti ir (ar) įsigyti teikiama parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų  programos, patvirtintos 2022 m. spalio 31 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2022) 8008, ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų  strateginio plano, patvirtinto Europos Komisijos 2022 m. lapkričio 21 d. sprendimu C (2022) 8272, investicines priemones.