Priemonė sustabdyta Savivaldybių dotacija

Savivaldybės administracija prašymą turi pateikti ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.

Kodėl naudinga?

Priemonės tikslas – savivaldybių pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų nuosavo indėlio užtikrinimas skiriant dotacijas tais atvejais, kai savivaldybės neturi galimybių nuosavomis lėšomis finansuoti projektų, nes jos viršytų įstatymuose joms nustatytus asignavimų dydžio apribojimus, skolos ir skolinimosi limitus.

Priemonė padės užtikrinti savivaldybių pagal veiksmų programą planuojamų projektų realizavimą: veiksmų programoje nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir nustatytų rodiklių pasiekimą laiku.

Kas gali kreiptis?

Priemonė skirta savivaldybėms, investuojančioms į jų biudžetų išlaidas taupančius ir pajamas didinančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus. 

Kiek?

Šiais metais dotacijoms skirta 54 mln. eurų, kurie numatyti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administruojamoje programoje „Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas“. Vėlesniais metais lėšų poreikis priklausys nuo atitinkamais metais savivaldybėms nustatytų skolos ir skolinimosi limitų, faktinių savivaldybių įsiskolinimų bei įgyvendinamų projektų apimčių.

Terminai

Dotacijos savivaldybei terminas - iki 5 metų, bet ne vėliau kaip iki 2028 m.

Savivaldybės administracija prašymą INVEGAI turi pateikti ne vėliau kaip iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. Jeigu prašymas skirti dotaciją INVEGAI pateikiamas vėlesniais nei paraiškos pateikimo metais, dotacija negali būti skiriama projekto išlaidoms, kurios ankstesniais metais buvo apmokėtos iš savivaldybės nuosavų lėšų, apmokėti.

Kaip veikia?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 2 punktu savivaldybės vidutiniškai turi užtikrinti iki 15 proc. projektų tinkamų finansuoti išlaidų finansavimą iš nuosavų lėšų.

Pagrindiniai elektroninės paraiškos pildymo ir teikimo žingsniai:

 1. Užsiregistruoti, naudojant elektronines atpažinimo priemones, atidarius nuorodą http://gssd.vipa.lt;
 2. Prisijungti prie sistemos ir pildyti elektroninę paraiškos formą;
 3. Užpildžius paraiškos duomenis ir prisegus reikalingus dokumentus (viename lauke galima prisegti tik vieną dokumentą. Jei norima pateikti daugiau, dokumentas teikiamas zip formatu), spausti „Pasirašyti“.
  Paraiška pasirašoma vienu iš šių būdų: mobiliuoju parašu, „Smart ID“ priemone, lustine kortele arba USB laikmena.

Finansavimo schema

Reikalavimai projektams

Savivaldybei skiriama dotacija projekto tinkamų finansuoti ES struktūrinių fondų lėšomis išlaidų savivaldybės nuosavų lėšų indėliui ar jo daliai, kurie yra privalomi pagal atitinkamos priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus, padengti tais atvejais, kai savivaldybė neturi galimybių nuosavomis lėšomis finansuoti projekto ir (arba) tapti ES struktūrinių fondų finansinės priemonės (toliau – finansinė priemonė) galutine naudos gavėja ir (arba) negali prisiimti įsipareigojimų dėl įgyvendinamų energijos vartojimo efektyvumo projektų, kai taikomas energijos taupymo paslaugų teikėjo modelis, ir (arba) negali prisiimti įsipareigojimų pagal įgyvendinant projektą sudaromą valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartį, nes būtų viršyti Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme savivaldybei nustatyti asignavimų dydžio apribojimai ir (arba) Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyti skolos ir (arba) skolinimosi limitai, ir kai yra tenkinamos visos šios dotacijos skyrimo sąlygos:

 • savivaldybė paskutiniais pasibaigusiais metais laikėsi Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 2 ar 4 dalyje nustatytų reikalavimų;
 • savivaldybei projekto nuosavų lėšų indėliui trūksta ne mažiau kaip 15 000 eurų;
 • visų projektų, prie kurių įgyvendinimo prisideda arba planuoja prisidėti savivaldybė atitinkamais metais, atitinkamų metų savivaldybės biudžeto asignavimuose numatyta savivaldybės nuosavų lėšų indėlio suma, kuriai neprašoma skirti dotacijos (toliau – savivaldybės nuosavų lėšų indėlio suma), viršija 0,5 procento atitinkamų metų planuojamų savivaldybės pajamų, apskaičiuotų neįskaitant iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialių tikslinių dotacijų bei ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų;
 • savivaldybė dalyvauja arba įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant finansines priemones projekto įgyvendinimo laikotarpiu;
 • jei atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nurodytos pajamos be kintamosios gyventojų pajamų mokesčio dalies išlaidų pokyčiams kompensuoti (toliau – biudžeto įstatyme nurodytos pajamos), palyginti su paskutinių pasibaigusių metų biudžeto įstatyme nurodytomis pajamomis, didėja:
  • ne daugiau kaip 10 procentų, savivaldybės nuosavų lėšų indėlio suma sudaro 5 procentus atitinkamų metų biudžeto įstatyme nurodytų pajamų padidėjimo sumos, įvertinus šių pajamų nuokrypį nuo visų savivaldybių vidutinių biudžeto įstatyme nurodytų pajamų;
  • daugiau kaip 10 procentų, bet ne daugiau kaip 20 procentų, savivaldybės nuosavų lėšų indėlio suma sudaro 10 procentų atitinkamų metų biudžeto įstatyme nurodytų pajamų padidėjimo sumos, įvertinus šių pajamų nuokrypį nuo visų savivaldybių vidutinių biudžeto įstatyme nurodytų pajamų;
  • daugiau kaip 20 procentų, savivaldybės nuosavų lėšų indėlio suma sudaro 15 procentų atitinkamų metų biudžeto įstatyme nurodytų pajamų padidėjimo sumos, įvertinus šių pajamų nuokrypį nuo visų savivaldybių vidutinių biudžeto įstatyme nurodytų pajamų;
 • tais atvejais, kai savivaldybė yra projekto, kurio vykdytoja – savivaldybės kontroliuojama įmonė (toliau – įmonė), partnerė arba savivaldybė yra projekto vykdytoja, o projekto partnerė – įmonė, įmonė neturi galimybių finansuoti projekto ar jo dalies iš skolintų lėšų.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kada galima pateikti prašymą skirti dotaciją?

Pateikus paraišką įgyvendinančiajai institucijai ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.

2. Kokius projektus reikia įvertinti skaičiuojant prisidedamą savivaldybės nuosavo indėlio sumą?

Pagal 2014-2020 ES fondų investicijų veiksmų programą planuojami įgyvendinti projektai.

3. Kokie projektai yra finansinių priemonių projektai?

Gatvių apšvietimo sistemų modernizavimo projektai (ENEF fondas), Svaviladybių pastatų modernizavimas (SPF fondas).

4. Ar šiais metais gavus projekto finansavimą gali savivaldybė kreiptis dėl dotacijos (nes kriterijuose kalbama pradedant 2017 metais). Ir ar galima kreiptis tik gavus patvirtinimą dėl projekto finansavimo?

LR Finansų ministro 2016 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 1K-213 patvirtinto dotacijų savivaldybėms skyrimo tvarkos grąžinimo aprašo (toliau – Aprašas) 3 punkte nurodyta, kad „paraišką finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą pateikusi įgyvendinančiajai institucijai, ne vėliau kaip per 14 dienų savivaldybės administracija UAB Viešųjų investicijų agentūrai pateikia jos nustatytos ir su LR Finansų ministerija suderintos formos prašymą skirti dotaciją“. Šis punktas apibrėžia, kada savivaldybės administracija turėtų kreiptis dėl dotacijos į VIPA. Apraše nėra nurodyta, kad dėl dotacijos negalima būtų kreiptis 2016 metais. LR Vyriausybės 2016 m. gegužės 18 d. nutarime Nr. 486 (toliau – Nutarimas) yra nurodyti visi tinkamumo kriterijai, kuriuos savivaldybė turi atitikti norėdama kreiptis dėl dotacijos gavimo, išskyrus 21.1., kuris yra taikomas tik nuo 2017 m. Kaip buvo minėta aukščiau, kreiptis dėl dotacijos galima tik pateikus paraišką įgyvendinančiajai institucijai. Taip pat Aprašo 7 punkte nurodyta, kad sutartis dėl dotacijos skyrimo gali būti pasirašoma, kai įgyvendinančioji institucija informuoja VIPA apie priimtą sprendimą finansuoti projektą.