Priemonė įgyvendinta Tiesioginės paskolos nuo trečiųjų šalių veiksmų nukentėjusiems verslo subjektams

Paraiškų teikimo terminas baigėsi. Gautos paraiškos bus vertinamos iki 30 darbo dienų. Vertinimui pateiktos paraiškos būseną galite pasitikrinti prisijungę prie elektroninės paraiškų informacinės sistemos https://paskolosprekybai.invega.lt/

Jei norite keisti paskolos sutarties sąlygas ar pateikti prašymą (pvz. leidimui prisiimti papildomus įsipareigojimus ir kt.) būtina prisijungti prie  paraiškų sistemos, pasirinkti „Inicijuoti sutarties sąlygų keitimą“ ir pateikti žemiau nurodytus dokumentus, pasirašytus vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu:

1. laisvos formos prašymą, kuriame nurodo prašymo tikslą bei sutarties numerį;
2. detalizacijos formą pakeitimams, kuri privalo būti ir pateikta excel formatu;
3. juridinio asmens pažinimo anketą*.

*2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR) įpareigoja informuoti duomenų subjektus apie duomenų tvarkymą, todėl asmuo, kuris teikia asmens duomenis INVEGAI, privalo informuoti duomenų subjektus apie asmens duomenų gavėjus (šiuo atveju INVEGĄ).
INVEGAI, gaunant asmens duomenis iš Pareiškėjo ir/ar jo atstovo svarbu įsitikinti, kad duomenų subjektams yra žinoma apie duomenų tvarkymą (t. y. yra pateikta BDAR atitinkanti informacija apie duomenų tvarkymą), todėl prašome supažindinti duomenų subjektus su Informaciniu pranešimu dėl duomenų tvarkymo INVEGAI vykdant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reikalavimus, kuris yra patalpintas INVEGOS interneto svetainės www.invega.lt skiltyje ,,Asmens duomenų apsauga“.

Jei norite padengti paskolą ar jos dalį iš anksto, būtina pateikti prašymą pasirašytą vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Prašymas turi būti siunčiamas elektroniniu paštu operacijos@invega.lt

Kodėl naudinga?

Priemonė skirta mažinti tarptautinės prekybos su trečiosiomis šalimis apribojimų padarinius, suteikiant finansavimą paskolų forma juridinių asmenų, užsiimančių verslu, ar verslininkų apyvartinėms lėšoms.

Kas gali kreiptis?

Gali kreiptis smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai ir didelės įmonės, kurie atitinka reikalavimus pareiškėjams.

Priemonės aprašas (galiojanti redakcija)

Ankstesnės priemonės aprašo redakcijos:

Dėl paskolos reikia kreiptis į INVEGĄ pateikiant paraišką ir susijusius dokumentus per elektroninę paraiškų teikimo sistemą.

Reikalingi pateikti dokumentai paskolai gauti

Dokumentai

Teikia įmonės Teikia individualią veiklą vykdantys verslininkai

Paraiška (pildoma ir teikiama per elektroninę paraiškų teikimo sistemą)*.

SVV subjekto statuso deklaracija (išskyrus atvejį, kai paskolos gavėjas patvirtina, kad yra didelė įmonė). Pateikti Excel formatu ir pasirašytą vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu. 

Paskolos gavėją apibūdinantys dokumentai: juridinio asmens steigimo (veiklos) dokumentai, vadovo asmens tapatybės dokumento kopijos, informacija apie juridinio asmens dalyvius (akcininkus, savininkus, naudos gavėjus), aktuali paskolos gavėjo akcininkų struktūra.
Laisvos formos dokumentas, kuriame būtų nurodyti verslo subjekto ir su juo susijusių įmonių ryšiai, pasirašytas kvalifikuotu vadovo elektroniniu parašu.
Paskolos gavėjo veiklos (finansinių) duomenų detalizacijos forma, pateikta Excel formatu ir pasirašyta kvalifikuotu vadovo elektroniniu parašu.
Verslo subjekto valdymo organo, kurio kompetencijoje yra priimti atitinkamą sprendimą, sprendimas dėl paskolos gavimo, turto įkeitimo ir asmenų, įgaliotų pasirašyti atitinkamas sutartis ar sandorius, paskyrimo, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Verslininko individualios veiklos registracijos dokumentai, asmens tapatybės dokumento kopija ir pasirašytas kvalifikuotu pareiškėjo elektroniniu parašu laisvos formos dokumentas, kuriame būtų nurodyti verslininko ir su juo susijusių įmonių ryšiai.
Finansiniai dokumentai už paskutinius dvejus finansinius metus ar trumpesnį laikotarpį (jei veikia trumpiau nei dvejus metus), pasirašyti kvalifikuotu vadovo elektroniniu parašu.
Einamųjų finansinių metų tarpinė – paskutinio ketvirčio finansinė ataskaita, jei nuo einamojo ketvirčio nėra praėję 40 kalendorinių dienų, turi būti teikiama praėjusio ketvirčio finansinė ataskaita (jei dėl paskolos kreipiasi verslininkas, jis gali pateikti lygiaverčius dokumentus), pasirašytus kvalifikuotu vadovo elektroniniu parašu.
Buhalterinė pažyma apie importą arba eksportą į Kinijos Liaudies Respubliką (valstybės kodas CN) ir bendrą importą arba eksportą (įskaitant ir su Europos Sąjungos šalimis) nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d., pasirašyta kvalifikuotu vadovo elektroniniu parašu. (taikoma ne PVM mokėtojams) (taikoma ne PVM mokėtojams)
Motyvuotas paaiškinimas dėl įvykusių pokyčių verslo subjekto veikloje ir su paraiška teikiamuose dokumentuose (duomenyse) bei paaiškinimą pagrindžiantys dokumentai, kai verslo subjektas teikia paraišką ne pirmą kartą (t. y., kai ankstesnė (-s) paraiška (-os) buvo atmesta (-os), pasirašyti kvalifikuotu vadovo elektroniniu parašu. 
Trys atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažymos iš skirtingų finansų įstaigų**. Pažymas reikia pateikti po to, kai INVEGA įvertina paraišką.

Jei dokumentą pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pateikta juridinio asmens pažinimo anketa, pasirašyta kvalifikuotu vadovo/pareiškėjo elektroniniu parašu.


* Jei paraišką teikia įgaliotas asmuo, įgaliojimas turi būti pasirašytas vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu bei pateiktas įgalioto asmens dokumentas.
** Bent viena pažyma turi būti iš LR licencijuoto banko (arba ES/EEE licencijuoto užsienio banko filialo, įsteigto Lietuvoje) ir bent viena pažyma – finansų įmonės.

Pastaba:
esant poreikiui, verslo subjekto gali būti paprašyta pagrįsti duomenis pateikiant papildomus dokumentus ar informaciją.

Jei norite keisti paskolos sutarties sąlygas ar pateikti prašymą (pvz. leidimui prisiimti papildomus įsipareigojimus ir kt.) būtina prisijungti prie  paraiškų sistemos, pasirinkti „Inicijuoti sutarties sąlygų keitimą“ ir pateikti žemiau nurodytus dokumentus, pasirašytus vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu:

1. laisvos formos prašymą, kuriame nurodo prašymo tikslą bei sutarties numerį;
2. detalizacijos formą pakeitimams, kuri privalo būti ir pateikta excel formatu;
3. juridinio asmens pažinimo anketą*.

*2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR) įpareigoja informuoti duomenų subjektus apie duomenų tvarkymą, todėl asmuo, kuris teikia asmens duomenis INVEGAI, privalo informuoti duomenų subjektus apie asmens duomenų gavėjus (šiuo atveju INVEGĄ).
INVEGAI, gaunant asmens duomenis iš Pareiškėjo ir/ar jo atstovo svarbu įsitikinti, kad duomenų subjektams yra žinoma apie duomenų tvarkymą (t. y. yra pateikta BDAR atitinkanti informacija apie duomenų tvarkymą), todėl prašome supažindinti duomenų subjektus su Informaciniu pranešimu dėl duomenų tvarkymo INVEGAI vykdant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reikalavimus, kuris yra patalpintas INVEGOS interneto svetainės www.invega.lt skiltyje ,,Asmens duomenų apsauga“.

Jei norite padengti paskolą ar jos dalį iš anksto, būtina pateikti prašymą pasirašytą vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Prašymas turi būti siunčiamas elektroniniu paštu operacijos@invega.lt

Verslo subjektų, pasinaudojusių finansine priemone „Tiesioginės paskolos nuo trečiųjų šalių veiksmų nukentėjusiems verslo subjektams“ ir sudariusių sutartis, sąrašai:

Visa priemonių statistika.

 

 

Paskolų teikimo sąlygos

Paskolos gavėjas SVV subjektai ir didelės įmonės, atitinkančios reikalavimus.
Paskolos paskirtis Paskola skiriama paskolos gavėjo apyvartinėms lėšoms finansuoti, ir bus naudojama naujų rinkų ir (ar) naujų tiekėjų ir (ar) naujų išteklių paieškai ir (ar) įėjimui į naujas rinkas.
Užtikrinimo priemonės

INVEGAI atlikus paskolos gavėjo ir paskolos negrąžinimo rizikos vertinimą, vadovaujantis INVEGOS patvirtinta metodika, priklausomai nuo rizikingumo lygio paskolai taikomos paskolos užtikrinimo priemonės.

Visas išlaidas, susijusias su paskolos užtikrinimo priemonių įforminimu (turto vertinimo, notaro paslaugų mokesčiai ir kt.), apmoka paskolos gavėjas.

Paskolos atidėjimo laikotarpis

6 mėn.

Nefinansuojamos išlaidos

Paskolos lėšos negali būti naudojamos:

 • paskoloms suteikti, dividendams išsimokėti, paskolos gavėjo dalyvių paskoloms grąžinti ar suteikti, įstatiniam kapitalui mažinti, savoms akcijoms supirkti ar kitokiems mokėjimams iš kapitalo Paskolos gavėjo dalyviams atlikti;
 • paskolos gavėjo turimiems finansiniams įsipareigojimams finansų įstaigoms finansuoti ir turimiems finansiniams įsipareigojimams refinansuoti;
 • investicijoms į ilgalaikį turtą (įskaitant ir rekonstrukciją);
 • Kinijos Liaudies Respublikos, Rusijos Federacijos ir (ar) Baltarusijos Respublikos įmonių sąskaitoms apmokėti.
Sutarties sudarymo ir administravimo mokesčiai 0,4 proc. dydžio paskolos sutarties sudarymo vienkartinis mokestis nuo paskolos sumos, bet ne mažiau kaip 200 Eur.
Sutarties sąlygų ir įmokų mokėjimo grafiko pakeitimo mokestis 100 Eur.
Reikalavimai pareiškėjams

Dėl paskolos galite kreiptis, jei:

 • Esate smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektas arba didelė įmonė.
 • Nevykdote veiklos, priskiriamos finansų, žemės ūkio, miškų ūkio veiklos, žuvininkystės ir akvakultūros sektoriams.
 • Veikiate Lietuvos Respublikoje.
 • Per paskutinius dvejus finansinius metus nebuvote sunkumų patirianti įmonė ir įmonių grupė (jei priklausote įmonių grupei) arba per paskutinius dvejus finansinius metus buvote patiriantys sunkumų, tačiau paraiškos pateikimo metu nesate laikomi sunkumų patiriančiais.
 • Nesate bankrutuojanti ir (ar) restruktūrizuojama įmonė arba verslininkas, kuriam iškelta fizinio asmens bankroto byla.
  Atitinkate minimalius patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus.
 • Esate pateikę Registrų centrui finansinių ataskaitų rinkinį už paskutinius dvejus finansinius metus ar trumpesnį laikotarpį (jei veikiate trumpiau nei dvejus metus), kuriame išsamiai nurodyta nuosavo kapitalo sudėtis. Jei esate verslininkas turite pateikti INVEGAI finansinius dokumentus už paskutinius dvejus finansinius metus ar trumpesnį laikotarpį (jei veikiate trumpiau nei dvejus metus).
 • Nesate gavęs valstybės pagalbos, kuri INVEGOS ir (ar) Europos Komisijos sprendimu buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba esate grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.
 • Nesate valstybės ir savivaldybės įmonė arba įmonė, kurioje 25 procentus ir daugiau kapitalo dalių arba dalyvių balsų atskirai arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė.
 • Pateikėte įrodymus (3 pažymas), kad finansų įstaigos jums atsisakė suteikti atitinkamo dydžio paskolą. Pažymas reikia pateikti po to, kai INVEGA įvertina paraišką. Paskolos gavėjui paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiama INVEGOS suformuota atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažymos forma. Paskolos gavėjas turi pateikti tris atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažymas INVEGAI, pasirašytas finansų įstaigų, kad atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažymoje nurodytomis sąlygomis finansavimas paskolos gavėjui neteikiamas. Visais atvejais bent viena pažyma turi būti pateikiama pasirašyta LR licencijuoto banko (arba ES/EEE licencijuoto užsienio banko filialo, įsteigto Lietuvoje) ir bent viena – finansų įmonės, kaip ji apibrėžta LR finansų įstaigų įstatyme. Trys atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažymos per elektroninę paraiškų teikimo sistemą turi būti pateiktos INVEGAI per 30 darbo dienų nuo INVEGOS prašymo pateikti jas gavimo dienos.
 • Importo arba eksporto dalis su Kinijos Liaudies Respublika (valstybės kodas CN) sudaro ne mažiau kaip 25 proc. bendros importo arba eksporto (įskaitant ir su Europos Sąjungos šalimis) dalies nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d., o jei paskolos gavėjo pagrindinė vykdoma veikla yra didmeninė ir (ar) mažmeninė prekyba, jam paskola teikiama tik tuo atveju, jei eksporto dalis su Kinijos Liaudies Respublika (valstybės kodas CN) sudaro ne mažiau kaip 25 proc. bendros eksporto dalies.
 • Verslo plane pagrindžiate poreikį gauti paskolą.
 • Paskolos gavėjo ir (ar) paskolos negrąžinimo rizika yra priimtino rizikingumo lygio pagal INVEGOS patvirtintą metodiką.

Terminai

 • Paraiškos gauti paskolą priimamos iki 2023 vasario 17 d.
 • Sutartys dėl paskolų pasirašomos iki 2023 m. balandžio 17 d.
 • Paskolos lėšos išmokamos ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 17 d.

Kiek?

Priemonei įgyvendinti skirta 130 mln. Eur INVEGOS fondo lėšų.

 • Didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali būti didesnė nei 5 mln. Eur. Jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei, paskolos suma paskolos gavėjo įmonių grupei negali viršyti 10 mln. Eur.
 • Paskolos lėšas paskolos gavėjas turi panaudoti per 6 mėn. nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos. Nepanaudojus paskolos lėšų ar jų dalies, paskolos gavėjas privalo nepanaudotą dalį grąžinti INVEGAI.
 • Paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui, įskaitant ir paskolos grąžinimo atidėjimo terminą, kuris yra ne ilgesnis kaip 6 mėnesiai nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos.
 • Paskolų skaičius vienam paskolos gavėjui neribojamas, tačiau bendra išduotų paskolų suma vienam paskolos gavėjui negali būti didesnė nei 5 mln. Eur. Jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei, bendra išduotų paskolų suma paskolos gavėjo įmonių grupei negali viršyti 10 mln. Eur.

Paskolų palūkanos

Paskolos teikiamos, taikant fiksuotą metinę palūkanų normą.

Preliminari paskolai taikoma fiksuota metinė palūkanų norma priklauso nuo paskolos gavėjo kredito rizikos reitingo ir įkeičiamo turto dydžio.


Preliminari palūkanų normos skaičiuoklė

Atsisiųsti

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kokia įmonė laikoma sunkumų patiriančia įmone ?

Įmonė laikoma patiriančia sunkumų, jeigu yra bent vienas iš šių kriterijų:

 1. įmonė yra ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (AB, UAB, ŽŪB ir pan.), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš nuosavybės sumos gaunama suma, mažesnė kaip pusė pasirašytojo akcinio kapitalo. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 2. įmonė yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo (individuali įmonė, ūkinė bendrija ir pan.), kurioje daugiau nei pusė jos kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 3. jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kada jos kreditorių prašymu jai gali būti inicijuota ir pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;
 4. jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą (t. y. skubią ir laikiną valstybės pagalbą, kurios pirminis tikslas yra išlaikyti sunkumų patiriančią įmonę gyvybingą trumpą laikotarpį, reikalingą restruktūrizavimo arba likvidavimo planui parengti) ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą (ilgesnio laikotarpio pagalbą, kuri turi atkurti ilgalaikį gavėjo gyvybingumą pagal vykdomą, nuoseklų ir visapusišką restruktūrizavimo planą) ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;
 5. įmonė, kuri nėra MVĮ, per paskutinius dvejus metus atitinka šiuos kriterijus: 1) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir 2) įmonės EBITDA (pajamų suma, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) ir palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.

Nuo trečiųjų šalių veiksmų nukentėjęs verslo subjektas gali kreiptis paskolos, jeigu per paskutinius dvejus finansinius metus nebuvo sunkumų patirianti įmonė ir įmonių grupė (jei priklauso įmonių grupei), kaip tai apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais, 2 straipsnio 18 punkte, arba per paskutinius dvejus finansinius metus buvo patiriantis sunkumų, tačiau paraiškos pateikimo metu nėra patiriantis sunkumų.

Kai dėl Paskolos kreipiasi verslininkas, kaip jis apibrėžtas SVV įstatyme, jis nėra laikomas sunkumų patiriančiu, kaip tai apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte, jeigu jam nėra pradėta fizinio asmens bankroto procedūra.

Pasinaudoję skaičiuokle galite pasitikrinti, ar pareiškėjas/ekonominis vienetas pagal paraiškos pateikimo metu pateiktus finansinės atskaitomybės duomenis patiria sunkumų.


Skaičiuoklė labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ)

Eiti į skaičiuoklę


Skaičiuoklė didelėms įmonėms (DĮ)

Eiti į skaičiuoklę

 

2. Kokius dokumentus turi pateikti verslo subjektas, norintis įrodyti, kad paraiškos pateikimo metu nėra patiriantis sunkumų?

Jeigu pagal paskutinių dvejų finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinius paskolos gavėjas ir įmonių grupė (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) buvo sunkumų patiriantys, kaip tai apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais, 2 straipsnio 18 punkte, tačiau paskolos gavėjui pateikus pagrindžiančius dokumentus (einamųjų finansinių metų finansinės atskaitomybės už paskutinį praėjusį ketvirtį arba mėnesio, ėjusio prieš paraiškos pateikimą, paskutinę dieną dokumentus ir, jei per laikotarpį nuo finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo valstybės įmonei Registrų centrui iki paraiškos pateikimo dienos įvyko nuosavybės struktūros (kapitalo, akcijų priedų, perkainojimo rezervų, rezervų) pokyčių, – dokumentus, pagrindžiančius šiuos pokyčius (sukauptų nuostolių padengimo, kapitalo padidinimo apmokėjimo, turto vertinimo ir (arba) kitus susijusius dokumentus), kad paraiškos pateikimo metu paskolos gavėjas ir įmonių grupė (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) nebėra laikomi sunkumų patiriančiais, bus laikoma, kad toks paskolos gavėjas ir įmonių grupė (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei), paraiškos pateikimo metu nėra sunkumų patiriantys.

Kai dėl paskolos kreipiasi verslininkas, kaip jis apibrėžtas SVV įstatyme, jis nėra laikomas sunkumų patiriančiu, kaip tai apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte, jeigu jam nėra pradėta fizinio asmens bankroto procedūra.

3. SVV deklaracijos pildymo atmintinė

SVV deklaracijos pildymo atmintinė:

 1. Išsiaiškinkite kokia įmonė esate (savarankiška, susijusi ir (arba) partnerinė).
 2. Jei turite susijusių ir (arba) partnerinių įmonių, šių ryšius nurodykite nepriklausomai nuo šalies, kurioje įmonės veikia.
 3. Kad būtų lengviau, turėkite akcininkų struktūrą.
 4. Jei įmonės akcininkas yra fizinis asmuo, pasitikrinkite kokiomis veiklomis užsiima šio asmens kitos įmonės.
 5. Apskaičiuokite įmonės (įmonių) darbuotojų skaičių, metines pajamas ir balanso turtą.
 6. Finansinius duomenis (5 punktas) nurodykite už paskutinius 3 finansinius metus.
 7. Valstybės įmonei Registrų centrui pateikite patvirtintų metinių finansinių ataskaitų rinkinius, jei to dar neatlikote.
 8. Nustatykite įmonės dydį (labai maža, maža, vidutinė, didelė įmonė).
 9. Nustatykite šiuo metu esantį įmonės statusą (SVV subjektas, ne SVV subjektas).
 10. Nepamirškite, kad SVV deklaracijoje pateikiami pildymo dieną aktualūs duomenys.

Atsisiųsti išsamų gidą

4. Kaip deklaruoti SVV subjekto statusą?

Smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjekto statusas deklaruojamas užpildant SVV subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (2017 m. balandžio 21 d. redakcija).

Atsisiųsti deklaracijos formą


Pagrindinės sąvokos ir nuostatos deklaruojant SVV subjekto statusą

 • SVV subjektas – labai maža, maža ar vidutinė įmonė, atitinkanti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo (toliau – SVVPĮ) 3 straipsnyje nustatytas sąlygas ir verslininkas, atitinkantis SVVPĮ 4 straipsnyje nustatytas sąlygas.
 • Įmonė – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo.
 • Verslininkas – fizinis asmuo, kuris verčiasi ekonomine veikla.
 • Ekonominė veikla – savo rizika plėtojama reguliari asmens veikla siekiant pelno arba individualios veiklos atveju – pajamų, apimanti prekių pirkimą ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims už atlygį.

Labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės kriterijai:

 

Darbuotojų skaičius
yra mažiau kaip:

Finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
Metinės pajamos
neviršija, mln. €
Turto balansinė vertė
neviršija, mln. €
Vidutinė įmonė 250 50 43
Maža įmonė 50 10 10
Labai maža įmonė 10 2 2


Įmonė, kuri neatitinka vidutinės, mažos arba labai mažos įmonės kriterijų, laikoma didele įmone.

Darbuotojų skaičius yra įmonės vidutinis metinis darbuotojų skaičius. Jis apskaičiuojamas vadovaujantis Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 4-249.

Įmonės finansiniai duomenys imami iš paskutinių metų, o jeigu įmonė veikia daugiau kaip dvejus metus, – iš paskutinių dvejų metų patvirtintų įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinių arba iš įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių. Jeigu sudaryti ir tvirtinti metines finansines ataskaitas arba metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas įmonei nėra privaloma, įmonės finansiniai duomenys nustatomi vadovaujantis kitais finansiniais dokumentais, kuriuose sukauptos informacijos pakanka Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytiems finansiniams duomenims nustatyti.

Skaičiuojant aukščiau paminėtus rodiklius, vertinami ne tik deklaranto (SVV subjekto statusą deklaruojančios įmonės) rodikliai, bet ir su deklarantu susijusių įmonių ir partnerinių įmonių atitinkami rodikliai. Pildant SVV deklaraciją reikia deklaruoti visas su deklarantu susijusias įmones, jų susijusias ir partnerines įmones, taip pat deklaranto partnerines įmones, partnerinių įmonių susijusias įmones, jei jos su deklarantu susijusios tiekimo ir vartojimo ryšiais.

Pildant SVV deklaraciją ir nustatant deklaranto SVV subjekto statusą, reikia atkreipti dėmesį į šias nuostatas:

 • Susijusių įmonių ir partnerinių įmonių ryšiai nustatomi pagal deklaravimo dieną galiojančius įmonių tarpusavio ryšius.
 • Jei paraiškos vertinimo metu paaiškėja, kad po deklaravimo dienos deklarantas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito verslo subjekto (-ų), arba įsigijo 25 procentus ir daugiau kitos įmonės akcijų, deklaranto SVV subjekto statusas nustatomas pagal po prijungimo ar akcijų įsigijimo sandorio sudarymo dienos atsiradusius įmonių tarpusavio ryšius.
 • Jei SVV subjektas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito (-ų) verslo subjekto (-ų) ir dėl to tapo didele įmone, šio verslo subjekto duomenys užpraeitais ir užužpraeitais metais nėra vertinami ir tokia įmonė laikoma didele.
 • Jei įmonės dalyvis (akcininkas ar steigėjas), turintis 25 proc. ar daugiau akcijų ar dalyvių balsų, yra valstybė ar savivaldybė, jų institucija, įstaiga ar jos kontroliuojamas juridinis asmuo, įmonė nėra SVV subjektas (išskyrus SVVPĮ numatytas išimtis).
 • Jei deklaranto SVV subjekto statusas keitėsi per paskutinius dvejus metus, SVV subjekto statusas nustatomas pagal paskutinių trejų metų duomenis.

  SVV subjekto statuso vertinimas pagal metus
Nr. Užužpraeitų metų
verslo subjekto statusas
Užpraeitų metų
verslo subjekto statusas
Praėjusių metų
verslo subjekto statusas
Verslo subjekto statusas
deklaracijos pateikimo metu
1. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas
2. Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
3. SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
4. SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
5. SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas
6. SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
7. Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
8. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
 • Sumuojant atitinkamus rodiklius, prie deklaranto rodiklių partnerinės įmonės rodikliai sumuojami proporcingai turimų dalyvių balsų skaičiui (pvz., jei deklarantas turi 40 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius taikomas 0,4 koeficientas). Susijusios įmonės atitinkami rodikliai sumuojami pilna apimtimi, neatsižvelgiant į turimų balsų skaičių (pvz., jei deklarantas turi 60 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius abiejų įmonių rodikliai yra susumuojami).

Pildant SVV statuso deklaraciją:

 • dvejus metus veikianti įmonė (deklarantas) deklaracijoje nurodo praeitų ir užpraeitų metų duomenis. Pvz., 2018 m. birželio mėn. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m. kovo mėn., pildo 2018 m. ir 2019 m. duomenis. Po 2020 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo turi pildyti atitinkamai 2019 m. ir 2020 m. duomenis;
 • trejus ar daugiau metų veikianti įmonė nurodo praeitų, užpraeitų ir užužpraeitų metų duomenis. Pvz., 2013 m. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m., pildo 2020 m., 2019 m. ir 2018 m. duomenis;
 • naujai įsteigta įmonė, kurios metiniai finansiniai duomenys dar nepatvirtinti, pildo prognozinius duomenis, o jei ši įmonė turi partnerinių ir (ar) susijusių įmonių, kurios veikia dvejus metus ar ilgiau – pildomi šių įmonių patvirtinti duomenys. Pvz., 2021 m. įsteigta įmonė turi susijusią įmonę veikiančią nuo 2012 m., įmonė deklaruodama savo statusą 2021 m. deklaracijoje nurodo prognozinius 2021 m. duomenis, bei susijusios įmonės duomenis už 2020 m. ir 2019 m.

Norminiai dokumentai

Pavyzdžiai

5. Kokie asmenys gali teikti paraišką paskolos gavėjo vardu?

Paraišką teikia įmonės vienasmenis vadovas (verslininkas) arba įgaliotas asmuo per INVEGOS elektroninę paraiškų teikimo sistemą interneto svetainėje https://paskolosprekybai.invega.lt. Paskolos gavėjo atstovo tapatybė nustatoma atstovui patvirtinus savo tapatybę per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, t. y. prisijungus per internetinę bankininkystę arba su elektronine atpažinimo priemone. Paskolos gavėjo juridinio asmens vadovas jungiasi https://www.epaslaugos.lt/portal/login pasirinkdamas „Verslo subjektas“. Paskolos gavėjo juridinio asmens įgaliotas fizinis asmuo arba paskolos gavėjas fizinis asmuo (verslininkas) jungiasi https://www.epaslaugos.lt/portal/login pasirinkdamas „Gyventojas ar rezidentas“.

Jei esate juridinio asmens vadovas ir norite įgalioti kitą asmenį pateikti paraišką ir/ar pasirašyti paskolos sutartį, prisijungus prie elektroninės paraiškų sistemos https://paskolosprekybai.invega.lt spauskite mygtuką „Įgaliojimai“. Užpildžius visus laukus apie įgaliotinį ir pridėjus įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimo dokumentą PDF formatu spauskite „Saugoti“. Išsaugojus duomenis įgaliotas fizinis asmuo gali jungtis per INVEGOS elektroninę paraiškų teikimo sistemą interneto svetainėje https://paskolosprekybai.invega.lt  (https://www.epaslaugos.lt/portal/login  pasirinkdamas „Gyventojas ar rezidentas“).

Jeigu paskolos gavėjo atstovas yra užsienio valstybės pilietis, neturintis techninių galimybių per „Elektroninių valdžios vartų“ portalą patvirtinti savo tapatybės ar juridinis asmuo, kuris neturi vienasmenio valdymo organo, jis turi pateikti INVEGAI elektroniniu paštu igaliojimai-paskolos@invega.lt patvirtintą įgaliojimo kopiją ir INVEGA suteiks technines galimybes įgaliotam asmeniui atlikti veiksmus pareiškėjo vardu.

Paskolos gavėjas fizinis asmuo (verslininkas), norėdamas įgalioti kitą fizinį asmenį teikti paraišką ir/ar pasirašyti paskolos sutartį paskolos gavėjo vardu, turi pateikti INVEGAI elektroniniu paštu igaliojimai-paskolos@invega.lt notariškai patvirtintą įgaliojimo kopiją ir INVEGA suteiks technines galimybes įgaliotam asmeniui atlikti veiksmus paskolos gavėjo vardu.

Pastaba. Įgaliojimas gali būti suteikiamas šiems veiksmams atlikti: verslo subjekto (verslininko) vardu teikti paraišką per INVEGOS elektroninę paraiškų teikimo sistemą, pateikti visus būtinus dokumentus, reikalingus pridėti prie paraiškos ir/ arba pasirašyti paskolos sutartį verslo subjekto (verslininko) vardu (nurodyti sumą Eur, paskolos laikotarpį mėn.) bei paskolos užtikrinimo priemonių dokumentus.

6. Kada laikoma, kad paraiška pateikta?

Paraiška laikoma pateikta, kai elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje paraiškos būsena yra „Pateikta vertinti“.

7. Kokie pareiškėjo veiksmai, kai paraiškos būsena „Pateikta vertinti“?

Užpildę ir pateikę paraišką (paraiškos būsena yra „Pateikta vertinti“) elektroninėje paraiškų sistemoje laukite elektroninio pranešimo apie tolesnius veiksmus. Pasiteirauti dėl paraiškos galite paskambinę informacinės linijos telefonu +370 5 210 7510, taip pat parašę užklausą el. paštu uzklausos@invega.lt

8. Ką svarbu žinoti, kai paraiškos būsena „Grąžinta tikslinimui“?

Pareiškėjas privalo pateikti papildomą informaciją (duomenis ir (ar) dokumentus), patikslinti paskolos paraiškoje pateiktą informaciją ir (ar) dokumentus per INVEGOS nustatytą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 20 darbo dienų (išskyrus paraiškos dokumentą „Atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažyma“, kuris gali būti pateikiamas per 30 darbo dienų) nuo INVEGOS prašymo pateikti papildomą informaciją (duomenis ir (ar) dokumentus) ir patikslinti paskolos paraiškoje pateiktą informaciją (duomenis ir (ar) dokumentus) gavimo dienos.

Jeigu pareiškėjas per INVEGOS nustatytą terminą nepateikia nurodytos informacijos (duomenų ir (ar) dokumentų), paraiška toliau nevertinama ir yra atmetama.

9. Kokia atsakomybė pateikus neteisingą informaciją?

Jei nustatoma, kad paskolos gavėjas pateikė neteisingą informaciją ir (ar) dokumentus ir (ar) nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės paskolos suteikimui, paskolos gavėjas privalo grąžinti visą neteisėtai gautą valstybės pagalbą su palūkanomis, tai yra paskolą su paskolos sutartyje nustatytomis palūkanomis ir su palūkanomis, kurios skaičiuojamos nuo valstybės pagalbos suteikimo dienos iki jos išieškojimo dienos, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2015/1589 16 straipsnyje.

10. Kokie paraiškos vertinimo terminai?

Paraiškos vertinamos eiliškumo tvarka pagal jų pateikimo INVEGOJE datą ir laiką. INVEGA pateiktos paraiškos vertinimą atlieka ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paraiškos pateikimo INVEGAI dienos. Paraiška laikoma pateikta, kai elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje paraiškos būsena yra „Pateikta vertinti“. Paraiškos vertinimo terminas skaičiuojamas nuo tinkamai užpildytos paraiškos ir papildomų dokumentų pagal INVEGOS prašymą ar verslo subjekto iniciatyva pateikimo INVEGAI dienos. Paraiškos vertinimo terminas, atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes (pvz., gautas ir vertinamas neįprastai didelis paraiškų kiekis, kilus techninėms kliūtims paraiškoms vertinti), INVEGOS vadovo sprendimu gali būti pratęstas, tačiau paraiškos vertinimo terminas negali būti ilgesnis kaip 30 darbo dienų nuo paraiškos pateikimo INVEGAI dienos.

Tuo atveju, jei verslo subjekto atstovas per 20 darbo dienų (išskyrus paraiškos dokumentą „Atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažyma“, kuris gali būti pateikiamas per 30 darbo dienų, kaip tai nustatyta priemonės aprašymo skiltyje „Paskolos gavėjo tinkamumo sąlygos“) nuo INVEGOS prašymo pateikti informaciją ar papildomus dokumentus gavimo dienos, nepateikia jų, paraiška toliau nevertinama ir yra atmetama.

11. Kaip sužinoti kredito rizikingumo reitingą?

Pareiškėjo rizikos reitingas nustatomas, įvertinant verslo subjekto veiklos trukmę, vadovo patirtį, siūlomas įkeisti užtikrinimo priemones ir finansinius įmonės rodiklius. Reitingo nustatymo sistema nėra viešas dokumentas, todėl reitingo nustatymas laikoma konfidencialia informacija.

12. Kokie paskolos sutarties sudarymo terminai?

INVEGA, priėmusi sprendimą suteikti paskolą per 5 darbo dienas parengia ir per elektroninę paraiškų teikimo sistemą išsiunčia verslo subjektui paskolos sutartį. Paskolos sutartis parengiama, naudojant standartinę paskolos sutarties formą, kuri yra viešai skelbiama INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt. Jei INVEGOS sprendime dėl paskolos suteikimo yra nustatytos sąlygos, kurios turi būti įvykdytos iki paskolos sutarties sudarymo, paskolos sutartis verslo subjektui išsiunčiama tik jam per nustatytą terminą įvykdžius atitinkamas sąlygas. Verslo subjekto atstovas paskolos sutartį turi pasirašyti elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje per 10 darbo dienų po paskolos sutarties gavimo. Po to, kai verslo subjekto atstovas pasirašo paskolos sutartį, ją pasirašo ir INVEGOS įgaliotas asmuo. Paskolos sutartis pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.

13. Kokie paskolos sutarties sudarymo ir administravimo mokesčiai?

Paskolos gavėjas moka 0,4 proc. dydžio paskolos sutarties sudarymo vienkartinį mokestį nuo paskolos sumos, bet ne mažiau kaip 200 Eur. Paskolos sudarymo mokestis, pagal paskolos davėjo išrašytą išankstinę sąskaitą, mokamas prieš paskolos sutarties pasirašymą.

Tais atvejais, kai paskolos gavėjas inicijuoja paskolos sutarties sąlygų ar įmokų mokėjimo grafiko pakeitimą, taikomas 100 Eur mokestis, kuris sumokamas po prašymo pakeisti paskolos sutarties sąlygas ar įmokų mokėjimo grafiką pateikimo pagal INVEGOS išrašytą išankstinę sąskaitą. Paskolos sutarties sąlygų ir įmokų mokėjimo grafiko pakeitimas atliekamas po mokesčio sumokėjimo.

14. Koks paskolos išmokėjimo laikotarpis?

Paskolos lėšos išmokamos paskolos gavėjui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paskolos sutartimi numatytų sąlygų įvykdymo (jei taikoma) paskolos sutartyje nustatyta tvarka, ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo kvietimo teikti paraiškas sustabdymo dienos.

15. Kokie paskolos grąžinimo terminai ir sąlygos?

Įmokų mokėjimo grafikas yra linijinis ir sudaromas per 10 darbo dienų po paskolos išmokėjimo. Įmokų mokėjimo grafike įmokos išdėstomos lygiomis dalimis kas mėnesį. Paskolos gavėjas paskolą ar jos dalį gali grąžinti anksčiau nei nustatyta įmokų mokėjimo grafike. Grafikas atnaujinamas sumažėjus paskolos sumos dydžiui arba pasikeitus terminui. Įmokos, kurias sudaro paskolos dalis ir (ar) palūkanų dalis, mokamos kas mėnesį, paskolos sutartyje nustatytą įmokos dieną.

Paskolos gavėjas turi teisę paskolą grąžinti anksčiau nei paskolos sutartyje nustatyta paskolos trukmė be jokių papildomų mokesčių.

Paskolos gavėjas paskolą turi pradėti grąžinti ne vėliau kaip suėjus 6 mėnesių paskolos grąžinimo atidėjimo terminui po paskolos sutarties pasirašymo, su artimiausia įmoka.

Paskolos gavėjo prašymu ir INVEGAI sutikus, paskolos grąžinimo atidėjimo terminas gali būti atidėtas ne daugiau kaip vieną kartą ir neviršijant maksimalios paskolos trukmės, jei paskolos gavėjas sutinka sumokėti paskolos davėjo nustatytą paskolos sutarties sąlygų pakeitimo mokestį. Paskolos grąžinimo atidėjimo terminas gali būti pratęsiamas, jei paskolos gavėjas kreipiasi ne vėliau nei likus vienam mėnesiui iki paskolos grąžinimo atidėjimo termino pabaigos.

16. Kada INVEGA turi teisę nesuteikti paskolos arba po paskolos sutarties pasirašymo atsisakyti išduoti paskolą?

Jei tenkinama bent viena iš žemiau nurodytų sąlygų, t.y. kai:

 • Paskolos gavėjui ir jo naudos gavėjui, kaip jis apibrėžtas LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje, arba fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių naudai bus naudojamos Paskolos lėšos (toliau bet kuris iš jų vadinamas Asmuo) taikomos sankcijos (bet kokios prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargas ar kitos ribojančios priemonės), kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Europos Sąjunga, Lietuvos Respublika, Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė (įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų Iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biurą (angl. The Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury), Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė;

 • INVEGA turi duomenų, kad bet kuris Asmuo yra arba gali būti susijęs su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ir (ar) kita kriminaline veikla (pvz., Asmuo veikia ar veikė didelės pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo rizikos srityje ir Asmuo nepateikia pakankamos dokumentacijos ar kitų įrodymų apie Asmens nuosavybės ir valdymo struktūrą, lėšų sandoriams vykdyti šaltinį, verslo santykius ar kitos informacijos ir dokumentų, kurie yra reikalingi laikantis privalomų teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją);

 • INVEGA dėl verslo subjekto ar verslo subjekto atstovo veiksmų ar neveikimo negali tinkamai atlikti visų veiksmų, kurie pagal taikytinus teisės aktus ir (ar) INVEGOS vidaus procedūras ir tvarkas, reikalingi „Pažink savo klientą“ principo įgyvendinimui (pvz., verslo subjektas ar verslo subjekto atstovas nepateikia visų reikalingų dokumentų ar įrodymų, INVEGAI kyla abejonių dėl pateiktų dokumentų tikrumo ar autentiškumo);

 • Verslo subjektas neatitinka paskolos gavėjo tinkamumo sąlygų;

 • Prašoma suteikti paskola (paskolos tikslinis panaudojimas ar pageidaujamos suteikimo sąlygos) neatitinka paskolos tinkamumo sąlygų;

 • Verslo subjektas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis, pagrindžiančius atitikimą paskolos gavėjo tinkamumo sąlygoms ir prašant nustatytu terminu nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų;

 • Verslo subjektas pateikė informaciją, kurios pagrįstumo ir teisingumo negali įrodyti;

 • INVEGA, įvertinusi paraišką, nustato, kad verslo subjektui paskola negali būti suteikiama dėl per didelės paskolos negrąžinimo ir (ar) verslo subjekto rizikos. Rizikingumo lygio vertinimas atliekamas INVEGOS vidaus procedūrų nustatyta tvarka.
17. Paskolos paskirtis: kam gali būti naudojamos paskolos lėšos?

Paskola skiriama paskolos gavėjo apyvartinėms lėšoms, išskyrus netinkamoms išlaidoms, finansuoti, ir turi būti naudojama naujų rinkų ir (ar) naujų tiekėjų ir (ar) naujų išteklių paieškai ir (ar) įėjimui į naujas rinkas. Paskolos lėšas paskolos gavėjas turi panaudoti per 6 mėn. nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos. Paskolos gavėjui per nustatytą terminą nepanaudojus paskolos lėšų ar jų dalies, paskolos gavėjas privalo nepanaudotą paskolos lėšų dalį grąžinti INVEGAI.

Už tinkamą paskolos panaudojimą pagal paskolos sutartyje nurodytą paskirtį atsakingas paskolos gavėjas.

Atsiskaitymai paskolos lėšomis vykdomi tik mokėjimo pavedimais. Visi mokėjimai pagal paskolos sutartį atliekami eurais.

18. Kokios išlaidos yra netinkamos finansuoti?

Paskolos lėšos negali būti naudojamos:

 1. paskoloms suteikti, dividendams išsimokėti, paskolos gavėjo dalyvių paskoloms grąžinti ar suteikti, paskolos gavėjų įstatiniam kapitalui mažinti, savoms akcijoms supirkti ar kitokiems mokėjimams iš kapitalo paskolos gavėjo dalyviams atlikti;
 2. paskolos gavėjo turimiems finansiniams įsipareigojimams finansų įstaigoms finansuoti ir paskolos gavėjo turimiems finansiniams įsipareigojimams refinansuoti;
 3. investicijoms į ilgalaikį turtą (įskaitant ir rekonstrukciją);
 4. Kinijos Liaudies Respublikos, Rusijos Federacijos ir (ar) Baltarusijos Respublikos įmonių sąskaitoms apmokėti.
19. Kokios išlaidos yra tinkamos finansuoti?

Finansavimo panaudojimas apyvartiniam kapitalui papildyti yra tinkamas, kai laikomasi pagrindinių tinkamumo kriterijų ir priemonės tikslų: žaliavoms ir medžiagoms pirkti, kitoms gamybos sąnaudoms apmokėti, darbo jėgai, atsargoms ir pridėtinėms išlaidoms apmokėti.

Pridėtinės, netiesioginės išlaidos – išlaidos, kurių negalima tiesiogiai priskirti konkretaus gaminio savikainai, nes jos patiriamos gaminant visą produkciją, o ne pavienį produkcijos vienetą. Pridėtines išlaidas sudaro visos organizacijos išlaidos, išskyrus vadinamąsias tiesiogines (pagrindinių žaliavų ir medžiagų, gamybinių padalinių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidas, kurių dydis tiesiogiai priklauso nuo pagamintos produkcijos kiekio): administracijos ir kitų negamybinių padalinių darbuotojų darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, palūkanos už paskolas, mokesčiai už komunalines, ryšių, finansines, teisines ir kitas paslaugas, ilgalaikio turto amortizacijos, nuomos, remonto ir priežiūros, pagalbinių medžiagų, kanceliarinių prekių, sandėliavimo, transporto, rinkodaros, pardavimo, darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių ir kitos išlaidos. Skaičiuojant konkrečių gaminių savikainą pridėtinės išlaidos paskirstomos visoms produkcijos rūšims proporcingai joms pagaminti patirtoms tiesioginio darbo išlaidoms, sunaudotų pagrindinių žaliavų ir medžiagų vertei ar kitai pasirinktai bazei ir pridedamos prie tiesioginių išlaidų produkcijos vienetui.

Tais atvejais, kai paskolos lėšų panaudojimo pagrįstumas kelia abejonių ir išlaidos gali būti priskirtos investicijoms ir rekonstrukcijai, rekomenduotina investicines ir (ar) rekonstrukcijos išlaidas dengti iš einamosios veiklos pajamų, o ne iš paskolos lėšų, kurios skirtos įmonės likvidumui užtikrinti, ir turi būti naudojamos naujų rinkų ir (ar) naujų tiekėjų ir (ar) naujų išteklių paieškai ir (ar) įėjimui į naujas rinkas. Kitaip tariant, įmonei nėra draudžiama vykdyti investicijas ir rekonstrukciją, tačiau yra draudžiama panaudoti paskolą investicijoms (įskaitant ir rekonstrukciją) ir grįsti paskolos panaudojimą dėl investicijų ar rekonstrukcijos patirtomis išlaidų sąskaitomis.

20. Kokia paskolų teikimo kaina?

Paskolos teikiamos, taikant fiksuotą metinę palūkanų normą, kuri apskaičiuojama taikant 70 proc. nuolaidą nuo Europos Komisijos komunikate nustatytos maržos ir Europos Komisijos skelbiamos orientacinės palūkanų normos.

Preliminari paskolai taikomos fiksuotos metinės palūkanų normos skaičiuoklė skelbiama interneto svetainėje www.invega.lt

21. Kur kreiptis dėl turto vertinimo?

Jeigu paskolos suteikimo metu bus taikomas turto įkeitimas, Paskolos gavėjas privalo pateikti išorės turto vertintojų turto vertinimo ataskaitą, atliktą ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki kreipimosi dėl Paskolos. Išorės turto vertintojų, turinčių teisę verstis turto vertinimo veikla, sąrašą skelbia audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos: https://avnt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vertinimas-1/vertintojai-ir-vertinimo-imones/isores-vertintoju-sarasas/

22. Ar viešoji įstaiga (VšĮ) yra smulkusis ar vidutinis verslo (SVV) subjektas?

Taip, jeigu viešoji įstaiga reguliariai vykdo ekonominę veiklą ir atitinka Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įstatymo sąlygas.

23. Kada laikoma, jog verslo subjektas veikia Lietuvos Respublikoje?

Paskolos gavėjas laikomas veikiančiu Lietuvos Respublikoje tuo atveju, jei jis kuria darbo vietas Lietuvos Respublikoje ir (arba) nuo savo vykdomos veiklos moka mokesčius arba Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmokas į Lietuvos Respublikos biudžetą. Atitikimas šiam reikalavimui vertinamas pagal viešus valstybinių registrų duomenis.