Paskolos jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

Ūkio subjektai, norėdami kreiptis dėl lengvatinės paskolos, pirmiausia turi dalyvauti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) kvietime teikti paraiškas pagal Jaunųjų ūkininkų įsikūrimo priemonę. NMA paraiškų priėmimas vyks nuo 2024 m. gegužės 31 d. Kvietimo nuoroda.

Gavus NMA pažymą reikėtų kreiptis į INVEGOS atrinktą finansų tarpininką.

Paskolos suteikiamos žemės ūkio veikla užsiimantiems subjektams, kurie atitinka nustatytus tinkamumo gauti paskolą kriterijus. Atitiktis turi būti patvirtinta NMA pažyma, skirta gauti paskolą. Pažyma galioja 6 mėnesius nuo jos išdavimo arba, tuo atveju, jeigu nebuvo galimybės iki pažymos galiojimo pabaigos kreiptis į FT dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo paskolos gavėjo (t. y. nebuvo pasirašyta dvišalė sutartis nei su vienu FT), tokios, ilgesnės nei 6 mėn. trukmės pažymos, taip pat laikomos tinkamomis.

Kodėl naudinga?

INVEGA, teikdama lengvatines paskolas pagal finansinę priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, įgyvendinamą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą, siekia skatinti jaunųjų ūkininkų, siekiančių užsiimti žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ypač kuriančių didesnę pridėtinę vertę generuojančius ūkius, įsikūrimą ir taip paspartinti sklandžią kartų kaitą Lietuvos žemės ūkio sektoriuje*.

 *Finansinė priemonė įgyvendinama iš Kaimo plėtros finansinių priemonių fondo.

Kas gali kreiptis?

Lengvatinės paskolos gali būti teikiamos jauniesiems ūkininkams (paramos paraiškos NMA pateikimo metu ūkio subjektas turi atitikti jaunojo ūkininko reikalavimus – būti ne vyresnis kaip 40 metų), kurių atitiktis reikalavimams yra patvirtinta NMA pažyma, su kuria ūkio subjektas kreipiasi į atrinktą finansų tarpininką. Finansų tarpininkas taip pat atlieka ūkio subjekto tinkamumo gauti paskolą įvertinimą pagal finansų tarpininko nustatytus reikalavimus.

Paskolų gavėjams, kurių registracijos vieta yra Sostinės regionas*, gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. priemonės lėšų, o kurių Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas – 80 proc.

*Sostinės regionas susidaro iš Vilniaus apskrities savivaldybių; vidurio ir vakarų Lietuvos regionas – iš Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių. Daugiau informacijos rasite nuorodoje.

Terminai

Maksimalus paskolos laikotarpis – 5 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo.

Paskolos teikiamos ir paskolos lėšos išmokamos ne ilgiau kaip iki 2029 m. gruodžio 31 d.

Kiek?

Paskolos dydis negali viršyti 100 000 eurų. Tuo atveju, kai paskola derinama su dotacija, bendra jų suma taip pat negali viršyti 100 000 eurų.

Finansinei priemonei įgyvendinti skirta 19,940 mln. eurų Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano lėšų. Prie kiekvienos paskolos atrinktas finansų tarpininkas prisideda 40 proc. savo privačių lėšų dalimi. Priemonė įgyvendinama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Suteikiant lengvatinę paskolą paskolos gavėjui yra taikomi paskolos administravimo mokesčiai (sutarties sudarymo ar jį atitinkantis), mokamas finansų tarpininkui. Jis yra apskaičiuojamas taikant 2 proc. mokestį nuo paskolos sumos, tačiau ne mažiau kaip 150 Eur ir ne daugiau kaip 2 000 Eur.

Paskola su kitomis pagalbos priemonėmis (pavyzdžiui, individualiomis garantijomis, palūkanų kompensavimu) nederinama.

Paskolos sutartyje gali būti numatytas paskolos grąžinimo atidėjimo terminas iki 12 mėnesių nuo paskolos sutarties sudarymo dienos, tačiau jis neprailgina nustatyto maksimalaus paskolos termino.

Kaip veikia?

  • Gavus lengvatinę paskolą, jos finansavimui apmokėti negali būti naudojama dotacija;
  • Lengvatinė paskola negali būti naudojama išankstiniam dotacijos finansavimui;
  • Papildomos paskolos teikimo ir grąžinimo sąlygos bus nustatomos sutartyje, pasirašytoje tarp finansų tarpininko ir paskolos gavėjo.

Vienam paskolos gavėjui gali būti suteikta viena paskola.

Paskolų palūkanos

Paskolos palūkanos skaičiuojamos tik finansų tarpininkų daliai, t. y.  40 proc. paskolos daliai, kurios yra ne didesnės nei 5 proc. finansų tarpininko marža + 6 mėn. EURIBOR, likusiai 60 proc. paskolos daliai taikomos nulinės palūkanos.