Priemonė sustabdyta Tiesioginės paskolos atsinaujinančių išteklių energetikos projektams

Informuojame, kad laikinai stabdomas paraiškų priėmimas pagal Kvietimą teikti paraiškas finansinei priemonei „Tiesioginės paskolos, skirtos atsinaujinančių išteklių energetikos projektams finansuoti“. Atnaujintas šios priemonės Kvietimas planuojamas skelbti 2024 m. balandžio mėn.

Juridiniai asmenys ketinantys statyti ir (ar) įsirengti ir (ar) įsigyti saulės ir (ar) vėjo elektrinę kviečiami teikti paraiškas skatinamąjai finansinei priemone „AEI paskolos juridiniams asmenims“ .

Kodėl naudinga?

Finansinės priemonės „Tiesioginės paskolos, skirtos atsinaujinančių išteklių energetikos projektams finansuoti“ tikslas – skatinti įmones ir ūkininkus didinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo dalį. Finansavimas paskolų forma gali būti skiriamas saulės ir vėjo energijos elektrinėms statyti, įrengti, siekiantiems gaminti elektros energiją savo vartojimo reikmėms,  ar įmonėms, investuojančioms į gaminančių vartotojų saulės, vėjo elektrinių parkų vystymo projektus.

Kas gali kreiptis?

 • Mažos, vidutinės (MVĮ) ir didelės įmonės
 • Ūkininkai, priskiriami smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams pagal SVV įstatymą

Dėl paskolos kreipkitės į INVEGĄ, pateikiant paraišką ir susijusius dokumentus per elektroninę paraiškų teikimo sistemą.

Teikiami dokumentai  Įmonės Ūkininkai

Paraiška

Paraiškos pildymo instrukciją  rasite čia

SVV subjekto statuso deklaraciją, užpildytą pagal šiame tinklapyje esančią formą

Pažymos formą apie finansų įstaigos atsisakymą suteikti paskolą

Dokumentų, privalomų įgyvendinant pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo prevenciją kopijas: juridinio asmens įstatai, veiklos sutartis, nuostatai ar jų atitikmuo, JAR išplėstinis išrašas, vadovo asmens tapatybės dokumentas, Ūkio subjekto kontrolės ir valdymo struktūros aprašymas

Verslo planas su projekto aprašymu. Verslo planas – laisvos formos dokumentas, kuriame turi būti nurodyti Projekto ekonominis pagrįstumas bei atsiperkamumas. Jame turi būti aprašyta vykdoma ir planuojama vykdyti veikla, esama ir prognozuojama finansinė būklė, siūlymas dėl Paskolos įmokų mokėjimo grafiko išdėstymo, Paskolos užtikrinimo priemonės, investicijų aprašymas ir investicijas pagrindžiantys dokumentai (pvz., statybą leidžiantis dokumentas, elektrinės prijungimo techninės sąlygos, leidimai, licencijos, reikalingos veiklai vykdyti ar projektui įgyvendinti), statomos (įrengiamos) elektrinės ir energijos kaupimo įrenginio parametrai, rūšis, planuojami prijungimo etapai ir pan. Taip pat turi būti pateiktos finansinės veiklos prognozės (skaičiavimai), atspindintys Ūkio subjekto galimybę laiku mokėti įmokas pagal visus esamus ir būsimus Ūkio subjekto finansinius įsipareigojimus visam Paskolos terminui.
Ūkio subjekto akcininkų pritarimą dėl paskolos ėmimo, jei toks pritarimas yra privalomas pagal Paskolos gavėjo įstatus ar nuostatus, ar kitus lygiaverčius dokumentus. Sprendimas, patvirtintas juridinio asmens atitinkamo valdymo organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio (turinčios) teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta projekto įgyvendinimui skirti būtiną sumą

Dokumentus, reikalingus Elektrinės prijungimui vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 patvirtintu Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo bei ESO pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais aprašo, patvirtinto VERT 2023 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 23ITA-36 nustatyta tvarka:

- Galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (jei tokie dokumentai yra privalomi) arba Elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygas (planuojama įrengti elektrinė turi būti saulės ir (ar) vėjo elektrinė);

- Galiojantį leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus (jei tokie dokumentai yra privalomi) ir energijos kaupimo įrenginio prijungimo sąlygas;

- Statybą leidžiantį dokumentą (jo numeris ir data ir nuoroda į jį), kai Paskolos gavėjas tokį dokumentą turi Paraiškos pateikimo metu. Visais atvejais, Paskolos gavėjas iki Paskolos sutarties pasirašymo privalo pateikti statybą leidžiančius dokumentus (jei tokie dokumentai yra privalomi);

- Gautą Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nustatytais terminais Lietuvos kariuomenės patvirtinimą, kad netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrinę, kai Paskolos gavėjas tokį dokumentą turi Paraiškos pateikimo metu. Visais atvejais, Paskolos gavėjas iki Paskolos sutarties pasirašymo privalo pateikti patvirtinimą arba pateikti įrodymus, kad buvo kreiptasi dėl patvirtinimo išdavimo (jei šis patvirtinimas privalomas);

- Gautą teigiamą poveikio aplinkai vertinimą, kai Paskolos gavėjas tokį dokumentą turi Paraiškos pateikimo metu. Visais atvejais, Paskolos gavėjas iki Paskolos sutarties pasirašymo privalo pateikti poveikio aplinkai vertinimą (jei šis vertinimas privalomas);

- Savivaldybės, kurioje numatoma statyti ar įrengti elektrinę, administracijos patvirtinimą, kad planuojamos plėtoti elektrinės įrengimas ar statyba yra galimi, kai Paskolos gavėjas tokį dokumentą turi Paraiškos pateikimo metu. Visais atvejais, Paskolos gavėjas iki Paskolos sutarties pasirašymo privalo pateikti patvirtinimą arba pateikti įrodymus, kad buvo kreiptasi dėl patvirtinimo išdavimo (jei šis patvirtinimas privalomas);

Atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamybos įrenginius planuojant įrengti ant žemės, nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu valdomo žemės sklypo, kuriame įrengiamos atsinaujinančių išteklių (saulės ir (ar) vėjo) energiją naudojančios technologijos, įrodančius dokumentus.
Atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamybos įrenginius planuojant įrengti ant statinio ar jo konstrukcijos dalies, nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu valdomo pastato, kuriame įrengiamos atsinaujinančių išteklių (saulės ir (ar) vėjo) energiją naudojančios technologijos, įrodančius dokumentus.
Patvirtintas finansinių ataskaitų kopijas už trejus paskutinius finansinius metus ar nuo Pareiškėjo veiklos pradžios, jei Pareiškėjas veikia trumpiau nei trejus metus (taikoma, kai Pareiškėjas yra ūkininkas);
Praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų kopijas (taikoma, jei Pareiškėjas ir (ar) Pareiškėjo patronuojanti įmonė (išskyrus Pareiškėjus ūkininkus) nėra įstatymų nustatyta tvarka pateikę finansinių ataskaitų kopijų už praėjusius metus valstybės įmonei Registrų centrui, kadangi tokios prievolės terminas dar nėra suėjęs);

Einamųjų finansinių metų tarpinę paskutinio ketvirčio ataskaitą, jei nuo einamojo ketvirčio pradžios yra praėję 40 kalendorinių dienų.

Tuo atveju, jei nuo einamojo ketvirčio pradžios nėra praėję 40 kalendorinių dienų, turi būti teikiama praėjusio ketvirčio finansinė ataskaita.

Ataskaitą apie elektros energijos suvartojimą per 2 paskutinius kalendorinius metus. Jei Pareiškėjas veikia trumpiau nei 2 metus, pateikiamos ataskaitos nuo Pareiškėjo veiklos pradžios (reikalavimas taikomas išimtinai Aprašo 2.3.1.3. papunktyje nurodytiems subjektams).

Informaciją apie Privatų investuotoją ir privalomų nuosavų ar skolintų lėšų šaltinį: pareiškėjo kredito įstaigos sąskaitos išrašas apie turimas Pareiškėjo lėšas, kredito įstaigos pažyma, preliminarus sprendimas ar sutartis apie suteikiamą paskolą ar kt. Jei Ūkio subjektas ketina Projekto finansavime dalyvauti nuosavomis lėšomis, tokiu atveju ši informacija turi būti pagrindžiama Verslo plane, kuris teikiamas kartu su Paraiška.

Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija
Užpildytą detalią informaciją apie planuojamą statyti ir (ar) įsirengti saulės ir (ar) vėjo energiją naudojančią elektrinę pagal Paraiškos priedą Nr. 1
Užpildytą Paraiškos priedą Nr. 2  „Paskolos gavėjo esamų kreditorių ir debitorių detalizacija“
Užpildytą Paraiškos priedą Nr. 3 „Įmonės finansinių prognozių scenarijus, gavus finansavimą“

Užpildytą Paraiškos priedą Nr. 4, dėl Projekto atitikimo principui „nedaryti reikšmingos žalos“, kaip apibrėžta 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlemento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2019/2088 (toliau – Reglamentas Nr. 2020/852), 17 straipsnyje, atsižvelgiant į 2021 m. vasario 18 d. Europos Komisijos pranešimu Nr. 2021/C 58/01 patvirtintas Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės reglamentą technines gaires (RŽN gairės).

Įgaliojimą pateikti paraišką (jei paraišką teikia ne Ūkio subjekto vadovas) ar Ūkio subjekto notariškai patvirtintą arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytą įgaliojimą kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui už jį atlikti su paraiškos pateikimu susijusius veiksmus.

Visi aukščiau teikiami dokumentai privalo būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Dokumentus tiek excel, tiek kitais formatais rekomenduojame pasirašyti Signa Web programoje, taip pat galima pasirašyti Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje, puslapyje https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/create arba per Dokobit sistemą, puslapyje https://app.dokobit.com/.

Standartinė paskolos sutartis
Rekomenduojama įgaliojimo forma

Jei norite keisti paskolos sutarties sąlygas ar pateikti prašymą (pvz. leidimui prisiimti papildomus įsipareigojimus ir kt.) būtina prisijungti prie paraiškų sistemos, pasirinkti „Inicijuoti sutarties sąlygų keitimą“ ir pateikti žemiau nurodytus dokumentus, pasirašytus vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu:

1. laisvos formos prašymą, kuriame nurodo prašymo tikslą bei sutarties numerį;
2. detalizacijos formą pakeitimams, kuri privalo būti ir pateikta excel formatu;
3. juridinio asmens pažinimo anketą*.

*2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR) įpareigoja informuoti duomenų subjektus apie duomenų tvarkymą, todėl asmuo, kuris teikia asmens duomenis INVEGAI, privalo informuoti duomenų subjektus apie asmens duomenų gavėjus (šiuo atveju INVEGĄ).
INVEGAI, gaunant asmens duomenis iš Pareiškėjo ir/ar jo atstovo svarbu įsitikinti, kad duomenų subjektams yra žinoma apie duomenų tvarkymą (t. y. yra pateikta BDAR atitinkanti informacija apie duomenų tvarkymą), todėl prašome supažindinti duomenų subjektus su Informaciniu pranešimu dėl duomenų tvarkymo INVEGAI vykdant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reikalavimus, kuris yra patalpintas INVEGOS interneto svetainės www.invega.lt skiltyje ,,Asmens duomenų apsauga“.

Jei norite padengti paskolą ar jos dalį iš anksto, būtina pateikti prašymą pasirašytą vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Prašymas turi būti siunčiamas elektroniniu paštu operacijos@invega.lt

 

 

Kiek?

Priemonei skirta 50 mln. Eur iš INVEGOS fondo.

 • Paskolos suma negali viršyti 10 mln. Eur
 • Vienam paskolos gavėjui gali būti suteikiamos kelios paskolos, tačiau bendra jų suma negali būti didesnė nei 10 mln. Eur
 • Projekto finansavime turi dalyvauti bent vienas privatus finansuotojas ir prisidėti ne mažiau kaip 20 proc. projekto sumos (paskolos gavėjas prisideda savo lėšomis, arba projekte dalyvauja kitas juridinis/fizinis asmuo).

Palūkanos

Paskola skiriama Palūkanos
Siekiantiems gaminti elektros energiją savo vartojimo reikmėms Taikomos kintamosios palūkanos, kurias sudaro 1 proc. fiksuota marža ir 6 mėn. Europos tarpbankinės rinkos palūkanų norma (EURIBOR).
Investuojantiems į gaminančių vartotojų saulės ir (ar) vėjo elektrinių parkų vystymo projektus Taikomos kintamosios palūkanos, kurias sudaro 2,5 proc. fiksuota marža ir 6 mėn. EURIBOR.

 

Terminai

Paraiškos priimamos, kol bus išnaudotos visos priemonei skirtos lėšos.

Sąlygos

Išsamios priemonės sąlygos, reikalavimai pateikiami Apraše, punktuose 2.4 ir 2.5 ir kituose.

Finansuoti tinkamos išlaidos:

 • žemės sklypo sutvarkymas, infrastruktūros ir inžinerinių tinklų bei sistemų sklype įrengimas ir (ar) sutvarkymas ir apsaugos įrengimo darbai (jei saulės ir (ar) vėjo elektrinė statoma ant žemės);
 • saulės ir (ar) vėjo elektrinės ir reikalinga įsigyti susijusi elektrotechninė įranga, konstrukcijos, kabeliai bei susiję montavimo (derinimo) darbai ir kiti susiję saulės ir (ar) vėjo elektrinės statybos darbai, atliekami pagal rangos sutartį;
 • elektros kabelio tiesimo statyba iki saulės ir (ar) vėjo elektrinės prijungimo vietos;
 • energijos skirstymo operatoriaus tinklo dalies reikalingos investicijos pagal prisijungimo sąlygas;
 • elektros energijos kaupikliai ir (ar) jų sistemos įrengimo darbai (jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnio 1a dalies sąlygos).

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra tinkami paskolos gavėjai?

Paskolos gali būti teikiamos:

 • MVĮ arba didelei įmonei, kurios nevykdo veiklos pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje ir kreipiasi paskolos statyti ir (ar) įsirengti saulės ir (ar) vėjo energiją naudojančiai elektrinei, siekiant gaminti elektros energiją savo vartojimo reikmėms bei atitinka vieną iš elektros energijos vartotojo tipų:
  • aktyvusis elektros energijos vartotojas arba asmuo, siekiantis tapti aktyviu elektros energijos vartotoju;
  • gaminantis vartotojas arba asmuo, siekiantis tapti gaminančiu vartotoju;
  • į elektros tinklą elektros energijos neatiduodantis vartotojas – gamintojas, kurio eksploatuojamų elektrinių leistina generuoti galia lygi nuliui arba asmuo, siekiantis tapti elektros energijos neatiduodančiu vartotoju.
 • Įmonei, kuri investuoja į gaminančių vartotojų saulės ir (ar) vėjo elektrinių parkų vystymo projektus.

 • Ūkininkui, kuris yra priskiriamas SVV subjektui pagal SVV įstatymą arba MVĮ, kuri vykdo veiklą pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje ir kreipiasi dėl paskolos statyti ir (ar) įsirengti saulės ir (ar) vėjo energiją naudojančiai elektrinei, siekiant gaminti elektros energiją savo vartojimo reikmėms, ir atitinka vieną iš elektros energijos vartotojo tipų:
  • gaminantis vartotojas arba asmuo, siekiantis tapti gaminančiu vartotoju;
  • elektros energijos neatiduodantis vartotojas arba asmuo, siekiantis tapti elektros energijos neatiduodančiu vartotoju.
2. Kas yra gaminantis vartotojas?

Elektros energijos vartotojas, gaminantis elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamybos įrenginiuose, valdomuose nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais, savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti ir turintis teisę pagamintą, bet savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotą elektros energiją patiekti į elektros tinklus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka.

3. Kokie darbai gali būti atlikti iki paraiškos pateikimo dienos?

Darbai, kurie yra susiję su leidimų išdavimu, prijungimo sąlygų gavimu, techninio projekto parengimu ir kt.

Iki paraiškos pateikimo dienos negali būti pasirašyta (-os) sutartis (-ys) ir (arba) apmokėta sąskaita dėl turto įsigijimo, prekių tiekimo ir (ar) paslaugų atlikimo, rangos darbų pradėjimo.

4. Koks yra tinkamų išlaidų patyrimo laikotarpis?

Projekto investicijos turi būti pradėtos ne anksčiau nei paraiškos pateikimo paskolos davėjui data (išskyrus pasirengimo projektui įgyvendinti darbus).

5. Kokie duomenys nurodomi kartu su paraiška teikiamame verslo plane?

Verslo planas – laisvos formos dokumentas, kuriame turi būti nurodytas projekto ekonominis pagrįstumas bei atsiperkamumas.

Verslo plane turi būti aprašyta vykdoma ir planuojama vykdyti veikla, esama ir prognozuojama finansinė būklė, siūlymas dėl paskolos įmokų mokėjimo grafiko išdėstymo, paskolos užtikrinimo priemonės, investicijų aprašymas ir investicijas pagrindžiantys dokumentai (pvz., statybą leidžiantis dokumentas, elektrinės prijungimo techninės sąlygos, leidimai, licencijos, reikalingos veiklai vykdyti ar projektui įgyvendinti), statomos (įrengiamos) elektrinės ir energijos kaupimo įrenginio parametrai, rūšis, planuojami prijungimo etapai ir pan.

Taip pat turi būti pateiktos finansinės veiklos prognozės (skaičiavimai), atspindintys ūkio subjekto galimybę laiku mokėti įmokas pagal visus esamus ir būsimus ūkio subjekto finansinius įsipareigojimus visam paskolos terminui.

6. Kokios projekto lėšos yra tinkamos finansuoti?

Paskolos lėšomis gali būti apmokamos šios projekto išlaidos:

 • nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomo žemės sklypo ar jo dalies sutvarkymas, infrastruktūros ir inžinerinių tinklų bei sistemų sklype įrengimas ir (ar) sutvarkymas ir apsaugos įrengimo darbai (jei saulės ir (ar) vėjo elektrinė statoma ant žemės);
 • saulės ir (ar) vėjo elektrinės ir reikalinga įsigyti susijusi elektrotechninė įranga, konstrukcijos, kabeliai bei susiję montavimo (derinimo) darbai ir kiti susiję saulės ir (ar) vėjo elektrinės statybos darbai, atliekami pagal rangos sutartį;
 • elektros kabelio tiesimo darbai iki saulės ir (ar) vėjo elektrinės prijungimo vietos;
 • energijos skirstymo operatoriaus tinklo dalies reikalingos investicijos pagal prisijungimo sąlygas. Naujai pastatyti ir (ar) perkelti elektros tinklai perduodami tinklų operatoriui LR energetikos įstatymo 15 str. ir 16 str. 3 d. nustatyta tvarka;
 • elektros energijos kaupimo įrenginiai, skirti paskolos gavėjo reikmėms, ir (ar) jų sistemos įrengimo darbai, jei tenkinamos sąlygos*.

*Tuo atveju, kai tame pačiame prijungimo taške sujungiamos kelios skirtingos atsinaujinančių išteklių energijos elektrinės arba šios elektrinės ir energijos kaupimo įrenginiai, paskolos gavėjas privalo užtikrinti, kad pagal bendrą projektą bus įrengiami atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir kaupimo įrenginiai (iki skaitiklio) kaip vienos investicijos komponentai. Atskirai energijos kaupimo įrenginiai nėra finansuojami.

Statant ir (ar) įsirengiant saulės ir (ar) vėjo energiją naudojančią elektrinę kartu su energijos kaupimo įrenginiu, paskolos gavėjas privalo visu paskolos laikotarpiu iki kiekvienų kalendorinių metų sausio 31 d. pateikti pasirašytą ataskaitą, kad per praėjusius kalendorinius metus energijos kaupimo įrenginyje kaupiama elektros energija iš tiesiogiai prijungtos saulės ir (ar) vėjo elektrinės sudarys ne mažiau kaip 75 proc. visos kaupiamos elektros energijos.

7. Kokios projekto lėšos yra netinkamos finansuoti?

Paskolos lėšomis negali būti apmokamos:

 • išlaidos, kurios nėra susijusios su paskolos gavėjo projektu ir kurios neatitinka 2.5.3 aprašo papunktyje nurodytų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
 • išlaidos, kurios buvo anksčiau finansuotos (apmokėtos) iš ES fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ir (ar) kitos tarptautinės paramos ar nacionalinių lėšų;
 • paraiškos paskolai ir verslo plano parengimo išlaidos;
 • žemės įsigijimo ir (ar) nuomos ir su tuo susijusios išlaidos;
 • jei projektas neatitinka principo „nedaryti reikšmingos žalos“, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į RŽN gaires;
 • projektui, kurio investicijos pradėtos įgyvendinti iki paraiškos pateikimo dienos, t. y. iki paraiškos pateikimo dienos jau pasirašyta (-os) sutartis (-ys) ir (arba) apmokėta sąskaita dėl turto įsigijimo, prekių tiekimo ir (ar) paslaugų atlikimo, rangos darbų pradėjimo;
 • privataus finansuotojo atliktos investicijos į projektą (apmokėtos projekto išlaidos, kurios yra tinkamos finansuoti išlaidos), kurios atliktos iki paraiškos paskolai gauti pateikimo dienos, nebus laikomos tinkamu privataus finansuotojo dalyvavimu projekte;
 • atsiskaitymams su Rusijos Federacijoje ir Baltarusijos Respublikoje registruotais subjektais.
8. Kokie reikalingi įrodymai, jog paskolos gavėjas neturi galimybės gauti finansavimo rinkoje?

Norėdamas gauti paskolą pagal priemonę, paskolos gavėjas turi pateikti tris atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažymas, pasirašytas finansų įstaigų, kad atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažymoje nurodytomis sąlygomis finansavimas neteikiamas.

Visais atvejais, bent viena atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažyma turi būti pateikiama pasirašyta LR licencijuoto banko (arba ES (EEE) licencijuoto užsienio banko filialo, įsteigto Lietuvoje) ir bent viena – finansų įmonės, kaip ji apibrėžta LR finansų įstaigų įstatyme.

Įvertinus potencialų paskolos gavėją ir prašomos (galimos) suteikti pagal priemonę paskolos sumą, paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiama suformuota atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažymos forma. Atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažymos pavyzdinė forma yra patalpinta INVEGOS internetiniame puslapyje.

Tinkama pažyma laikoma ir finansų įstaigos tipinė pasirašyta pažymos forma, kai joje nurodoma, kad finansavimas paskolos gavėjui neteikiamas INVEGOS atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažymos formoje nurodytomis sąlygomis.

Trys atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažymos per elektroninę paraiškų teikimo sistemą turi būti pateiktos INVEGAI per 30 darbo dienų nuo INVEGOS prašymo pateikti jas gavimo dienos. Tuo atveju, jei paskolos gavėjas per 30 darbo dienų, nepateikia trijų pasirašytų atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažymų, paraiška toliau nevertinama ir yra atmetama.

9. Ar norint gauti paskolą būtinas privataus finansuotojo dalyvavimas?
 • Paskola gali būti suteikta tik tuo atveju, jei projekto finansavime dalyvauja nors vienas privatus finansuotojas. Privatus finansuotojas projekte dalyvauja teikdamas paskolos gavėjui paskolą projektui finansuoti ir (ar) finansuodamas projektą kitais būdais.

 • Privatus finansuotojas prie projekto įgyvendinimo turi prisidėti ne mažiau kaip 20 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma, kuri skaičiuojama be PVM, išskyrus tuos atvejus, kai paskolos gavėjas yra ne PVM mokėtojas. Privataus finansuotojo lėšos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir šiam finansavimui gauti negali būti suteikta valstybės pagalba.
10. Kokia yra maksimali paskolos suma vienam paskolos gavėjui?
 • Vienam paskolos gavėjui iš priemonės lėšų gali būti suteikiamos kelios paskolos, tačiau bendra paskolų suma negali būti didesnė nei 10 mln. Eur;
 • Suteikiamos paskolos suma Paskolos gavėjui ar įmonių grupei (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) negali viršyti 10 mln. Eur;
 • Galimas suteikti paskolos dydis vienam paskolos gavėjui apskaičiuojamas atsižvelgiant į galimą suteikti valstybės pagalbos dydį;

Tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalis, kurios nepadengia paskolos lėšos, turi būti finansuojama privataus finansavimo lėšomis.

11. Koks maksimalus paskolos laikotarpis?
 • Paskolos laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 120 mėnesių (įskaitant paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpį);
 • Paskolos gavėjas gali paskolą ar jos dalį grąžinti anksčiau nei paskolos sutartyje nurodytas paskolos laikotarpis be jokių papildomų mokesčių;
 • Trumpesnė nei 120 mėnesių laikotarpio paskola gali būti pratęsiama iki maksimalaus galimo 120 mėnesių laikotarpio, jei paskolos gavėjas pateikia pagrįstus argumentus ir sumoka  nustatytą paskolos sutarties sąlygų keitimo mokestį.
12. Kokia palūkanų norma taikoma paskolos gavėjams?
 • Tais atvejais, kai paskola skiriama paskolos gavėjams, siekiantiems statyti ir (ar) įsirengti saulės elektrinę ir (ar) vėjo elektrinę ir gaminti elektros energiją savo vartojimo reikmėms, paskola teikiama taikant kintamąsias palūkanas, kurias sudaro 1 proc. fiksuota marža ir 6 mėnesių Europos tarpbankinės rinkos palūkanų norma (EURIBOR).
 • Tais atvejais, kai paskola skiriama paskolos gavėjams investuojantiems į gaminančių vartotojų saulės ir (ar) vėjo elektrinių parkų vystymo projektus, paskola teikiama taikant kintamąsias palūkanas, kurias sudaro 2,5 proc. fiksuota marža ir 6 mėnesių EURIBOR.
13. Kokie paskolos sutarties sudarymo ir administravimo mokesčiai?

Paskolos gavėjas moka 0,4 proc. dydžio paskolos sutarties sudarymo vienkartinį mokestį nuo paskolos sumos, bet ne mažiau kaip 200 Eur. Paskolos sudarymo mokestis pagal paskolos davėjo išrašytą i sąskaitą mokamas prieš paskolos sutarties pasirašymą.

14. Per kiek laiko reikia panaudoti paskolą?

Paskolos panaudojimo laikotarpis – iki 36 mėnesių nuo paskolos sutarties pasirašymo bet ne ilgiau nei iki projekto užbaigimo.

Jei paskolos sutartyje nustatomas trumpesnis nei 36 mėn. paskolos panaudojimo terminas, jis gali būti pratęsiamas neviršijant maksimalaus 36 mėn. termino paskolos davėjo ir paskolos gavėjo susitarimu, kuriuo keičiama paskolos sutartis,  ir paskolos gavėjui sumokėjus nustatytą paskolos sutarties sąlygų pakeitimo mokestį.

15. Ar paskolą galima grąžinti anksčiau?

Taip, paskolos gavėjas gali paskolą ar jos dalį grąžinti anksčiau nei paskolos sutartyje nurodytas paskolos laikotarpis be jokių papildomų mokesčių.

16. Kaip bus išmokama paskola?

Paskolos lėšos išmokamos paskolos gavėjui pagal pateiktus mokėjimo prašymus. Kartu su mokėjimo prašymu, mokėjimo prašyme nurodytai sumai, paskolos gavėjas privalo pateikti sąskaitas faktūras ir (ar) kitus pagrindžiančius dokumentus (pvz., sutartis ir pan.). mokėjimo prašymų teikimo tvarka nustatoma paskolos sutartyje.

17. Ar reikia kartu su paraiška pateikti SVV deklaraciją?

SVV subjekto statuso deklaraciją, užpildytą pagal specialią formą.

18. Ar keliami reikalavimai rangovui/tiekėjams?

Rangovas/tiekėjas neatitinka keliamų kriterijų, kai:

 • dėl rangovo, jo vadovo (-ų) ir (arba) savininko (-ų) ir (arba) naudos gavėjo (-ų) per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir (ar) įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl pinigų plovimo (nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo ir (ar) teroristų finansavimo, nusikalstamų veikų ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, taip pat dėl tokių nusikalstamų veikų, kaip turto prievartavimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas, turto iššvaistymas, turtinės žalos padarymas apgaule ir pan.;
 • per pastaruosius 5 metus buvo nustatyti pažeidimai susiję su rangos darbų aktais, kai buvo teikiami mokėjimo prašymai dėl rangovo darbų aktuose nurodytų, bet neatliktų arba netinkamai atliktų statybos rangos darbų Invega administruojamose finansinėse priemonėse;
 • rangovas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą: https://vpt.lrv.lt/lt/konsultacine-medziaga/nepatikimi-tiekejai-1;
 • rangovas, jo vadovas (-ai), savininkas (-ai), naudos gavėjai (-ai) yra įtraukti į tarptautinių sankcijų sąrašus arba turi organizacinių, struktūrinių ar ekonominių ryšių su sankcionuotais asmenimis arba kitu būdu apeina arba padeda apeiti nustatytus draudimus arba ribojimus;
 • rangovo finansinis, ekonominis, techninis ir profesinis pajėgumai nėra pakankami, kad įgyvendintų projektą (pareiškėjas turi pagrįsti, kad atsirinktas rangovas yra pajėgus įvykdyti konkretų projektą).