Priemonė įgyvendinta Subsidijos verslo pradžiai

Priemonės „Subsidijos verslo pradžiai“ pakeitimai:

 • Vadovaujantis visuotinės dotacijos priemonės „Subsidijos verslo pradžiai“ sąlygų aprašo aktualios redakcijos 15 punkto nuostatomis, įvertinus visą planuojamų pasirašyti sutarčių apimtį, priemonės kvietimas stabdomas anksčiau nei nustatytas terminas - 2022 m. sausio 7 d. 23 val. 59 min. 59 sek.
 • Iki 2021 m. gruodžio 31 d. nebus tikrinamas įsiskolinimas SODRAI.
 • Nuo balandžio 1 d. kompensacijos pagal šią priemonę yra mokamos kas mėnesį. Kompensacijos yra pervedamos ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio kalendorinio mėnesio 5 dienos (pvz. už balandžio mėnesį apskaičiuotą darbo užmokestį bus kompensuota iki birželio 5 d.).
 • Visoms galiojančios dotacijos sutartims taikomas 18 mėnesių kompensavimo laikotarpis, vietoj anksčiau numatytų 12 mėnesių laikotarpio.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal priemonę „Subsidijos verslo pradžiai“ kompensacijos nebus mokamos įmonėms už tuos darbuotojus, už kuriuos yra gaunamos Užimtumo tarnybos mokamos subsidijos už prastovas arba subsidijos po prastovų. Šiems darbuotojams priemonės „Subsidijos verslo pradžiai“ kompensacijų mokėjimas bus atnaujintas pasibaigus Užimtumo tarnybos subsidijų mokėjimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 18 mėnesių nuo dotacijos sutarties pasirašymo datos.

Kodėl naudinga?

Lengvatinių paskolų pagal finansinę priemonę „Verslumo skatinimas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ (VSF2) gavėjai – įmonės arba verslininkai, veiklą vykdantys iki vienerių metų – papildomai gali gauti darbo užmokesčio išlaidų kompensaciją už kiekvieną pagal darbo sutartį įdarbintą darbuotoją, kuriam yra mokamas ne mažesnis nei minimalioji mėnesinė alga (MMA) darbo užmokestis. Tokiu būdu jauniems verslams lengviau įsitvirtinti rinkoje, ypač pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos įmonės bei fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjekto statusą ir yra VSF2 paskolų gavėjai.

 • Paraiška;
 • Dotacijos sutartis;
 • Vienos įmonės deklaracija (kaip pildyti vienos įmonės deklaraciją, žiūrėkite video instrukciją);
 • Pažyma apie paskolos panaudojimą, išduota kredito unijos.
 • Prašymas (-ai) dėl darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio išlaidų kompensavimo;
 • Prašymai teikiami atskirai už kiekvieną darbuotoją, kurio darbo užmokesčio išlaidų dalį prašoma kompensuoti. Prašymo formą pasirašo įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
 • Darbuotojo (-ų) sutikimas (-ai) dėl asmens duomenų tvarkymo
 • Sutikimai teikiami atskiri kiekvieno darbuotojo, už kuriuos teikiami prašymai kompensuoti dalį darbo užmokesčio, sutikimai. Sutikimus pasirašo patys darbuotojai.
 • Darbuotojo (-ų) apklausos anketa (-os)
 • Anketos teikiamos atskirai už kiekvieną darbuotoją, kurio darbo užmokesčio išlaidų dalį prašoma kompensuoti. Anketas pasirašo patys darbuotojai.
 • Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą, patvirtinta finansų įstaigos darbuotojo (gali būti kitokios formos lygiavertis dokumentas su tokiu pat turiniu (pvz., atsiskaitomosios sąskaitos sutarties kopija).
 • Įmonės vadovo ir (arba) verslininko įgaliojimas, suteiktas kitam įgaliotam asmeniui, jeigu paraišką pasirašo ne vadovas, o jo įgaliotas asmuo.

Dokumentai už naujai įdarbintus darbuotojus teikiami tik per EPIS https://paraiskos.invega.lt prie jau pateiktos paraiškos (įmonė gali turėti tik vieną paraišką) pridedant papildomus dokumentus. Kompensacijos už papildomus darbuotojus pradedamos skaičiuoti nuo kito mėnesio, einančio po to, kai buvo pateiktas prašymas kompensuoti dalį darbuotojo darbo užmokesčio.

Paraiškos pildymo instrukcija

Esant EPIS sutrikimams, paraiška ir jos priedai gali būti teikiami elektroniniu paštu svp@invega.lt. Tokiu atveju siunčiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Priemone „Subsidijos verslo pradžiai“ pasinaudojusių galutinių naudos gavėjų sąrašas.

Kiek?

Darbo užmokesčio išlaidų daliai kompensuoti yra nustatytas 1 mėnesio fiksuotasis įkainis – 498,48 Eur, o maksimalus kompensacijos laikotarpis 18 mėn.

VSF 2 paskolos gavėjas Kompensuojama fiksuotojo įkainio dalis
Prioritetinė grupė 75 %
Kiti 50 %

Prioritetinė grupė – su sunkumais darbo rinkoje ar organizuojant savo verslą susidurianti asmenų grupė, t.y. ne mažiau kaip 6 mėn. teritorinėje darbo biržoje registruoti bedarbiai, neįgalieji, asmenys iki 29 metų, vyresni negu 54 metų asmenys, moterys, tie, kurie kuria ir (ar) kurs „žaliąsias“ darbo vietas.

Iš viso finansinei priemonei „Subsidijos verslo pradžiai“ įgyvendinti numatyta skirti iki 8 mln. eurų Europos socialinio fondo lėšų.

Kaip veikia?

Norint pasinaudoti priemone, reikia pateikti paraišką INVEGAI. Pagal priemonę „Subsidijos verslo pradžiai“ paraiškos teikiamos tik per elektroninę paraiškų informacinę sistemą (EPIS). Kitu nei nurodyta būdu paraiškos nėra priimamos. Kaip užpildyti paraišką, galite susipažinti šioje instrukcijoje.

Darbo užmokestis kompensuojamas kas mėnesį.

Terminai

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2022 m. liepos 31 d., dotacijos sutartys pasirašomos iki 2022 m. rugsėjo 30 d., o išlaidos apmokamos už ne vėliau nei iki 2023 m. rugsėjo 30 d. apskaičiuotą darbo užmokestį.

Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis?

 • Kompensacija skaičiuojama tik už tuos darbuotojus, kurie gavo ne mažesnį nei MMA darbo užmokestį.
 • Taikomas nustatytas fiksuotasis įkainis, kuris yra 498,48 eurų.
 • Kompensacijos dydis priklauso nuo to, kokiai grupei – prioritetine ar ne – pareiškėjas priklauso.
 • Kompensavimo laikotarpiu tinkamų finansuoti išlaidų suma negali būti didesnė nei 50 procentų faktiškai išduotos ir panaudotos VSF2 paskolos lėšų sumos.

Pavyzdys. 2021 m. lapkričio – 2022 m. sausio mėnesiais įmonėje dirbo 5 darbuotojai, kurių kiekvieno mėnesinis darbo užmokestis su mokesčiais iki 2021 m. gruodžio 31 d. buvo ne mažiau 642 eurų, o nuo 2022 m. sausio 1 d. – ne mažiau 730 eurų. Tačiau vienas darbuotojas 2021 m. gruodžio mėnesį buvo išėjęs nemokamų atostogų ir jam buvo apskaičiuotas 400,00 eurų darbo užmokestis, vadinasi už šį darbuotoją gruodžio mėnesį kompensacija taikoma nebus. Tuomet kompensuojama darbuotojų darbo užmokesčio dalis apskaičiuojama taip:

 • jei pareiškėjas priklauso prioritetinei grupei: 498,48 x (4*3+1*2) x 0,75 = 5234,04 eurai;
 • jei pareiškėjas prioritetinei grupei nepriklauso: 498,48 x (4*3+1*2) x 0,5 = 3489,36 eurai.