AEI paskolos juridiniams asmenims

Kodėl naudinga?

Priemonės tikslas – investicijų į elektros energijos iš AEI gamybos įrenginius skatinimas, finansuojant saulės ir (ar) vėjo elektrinių įrengimą, statybą ir (ar) įsigijimą iš parko.

Kas gali kreiptis?

Paskolos teikiamos gaminantiems vartotojams arba siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais, kurie yra:

 • privatieji juridiniai asmenys: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, arba didelės įmonės, valstybės valdomos bendrovės, savivaldybės valdomos bendrovės, kiti privatūs juridiniai asmenys;
 • viešieji juridiniai asmenys: valstybės ir savivaldybės įmonės, viešosios įstaigos ir viešieji juridiniai asmenys, atitinkantys pelno nesiekiantiems asmenims nustatytus kriterijus.

Dėl paskolos kreipkitės į INVEGĄ, pateikiant paraišką ir susijusius dokumentus per elektroninę paraiškų teikimo sistemą.

Teikiami dokumentai  Klientams, ketinantiems

statyti ar įsirengti elektrinę  

Klientams, ketinantiems

įsigyti elektrinę  

Paraiška

Paraiškos pildymo instrukciją  rasite čia

SVV subjekto statuso deklaraciją, užpildytą pagal šiame tinklapyje esančią formą (išskyrus atvejį, kai Klientas patvirtina, kad nėra SVV).

Dokumentus, susijusius su Kliento identifikavimu, nurodytus INVEGOS tiesioginių paskolų paraiškų ir prašymų teikimo ir vertinimo tvarkoje, kuri skelbiama viešai INVEGOS interneto svetainėje.

Užpildytas ir pasirašytas atitikimo Reikšmingos žalos nedarymo principui klausimynas.

Užpildytas Paraiškos priedas Nr. 1 „Kliento veiklos (finansinių) duomenų detalizacijos formą“, įskaitant investicijų į saulės ir (ar) vėjo elektrines pagrindimą, kad būtų galima apskaičiuoti indėlį į klimato srities tikslus.

Verslo planas, kuriame būtų aprašyta vykdoma ir (ar) planuojama vykdyti veikla, statomos ir (ar) įrengiamos ir (ar) įsigyjamos elektrinės parametrai, rūšis, planuojami prijungimo etapai ir pan., esama ir prognozuojama finansinė būklė, siūlymas dėl Paskolos įmokų mokėjimo grafiko išdėstymo ir užtikrinimo priemonių, investicijų aprašymas ir investicijas pagrindžiantys dokumentai, jei tokie investiciją pagrindžiantys dokumentai yra, pvz., statybą leidžiantis dokumentas, elektrinės prijungimo techninės sąlygos, leidimai, licencijos, reikalingos veiklai vykdyti ar projektui įgyvendinti, statomos (įrengiamos) elektrinės įrenginio parametrai, rūšis, planuojami prijungimo etapai ir pan., Taip pat turi būti pateiktos finansinės veiklos prognozės (skaičiavimai), atspindintys Kliento galimybę laiku mokėti įmokas pagal visus esamus ir būsimus Kliento finansinius įsipareigojimus visam Paskolos terminui . Rengiant verslo planą siūloma vadovautis VšĮ  Inovacijų agentūros rekomenduojama verslo plano struktūra.

Einamųjų finansinių metų tarpinis paskutinio ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys, jei nuo einamojo ketvirčio pradžios yra praėję 40 kalendorinių dienų. Tuo atveju jei nuo einamojo ketvirčio pradžios nėra praėję 40 kalendorinių dienų, turi būti teikiamas ketvirčio, ėjusio prieš paskutinį ketvirtį, finansinių ataskaitų rinkinys arba lygiaverčiai dokumentai, kai įmonės veikia trumpiau nei vienerius metus.

Privataus finansuotojo ketinimo dalyvauti Projekto finansavime raštas. Raštas teikiamas tuo atveju, kai Privatus finansuotojas ketina suteikti paskolą. INVEGAI pareikalavus, Privatus finansuotojas (netaikoma, kai Privatus finansuotojas yra finansų įstaiga) turi įrodyti, kad yra finansiškai pajėgus dalyvauti Projekto finansavime ir pagrįsti skolinamų lėšų kilmę. Jei Klientas ketina Projekto finansavime dalyvauti nuosavomis lėšomis, tokiu atveju ši informacija turi būti pagrindžiama verslo plane ir pateikiami nuosavų lėšų kilmę pagrindžiantys dokumentai.

Dokumentai, reikalingi Elektrinės prijungimui įskaitant: Galiojančias Elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygų ir (ar) prijungimo sutarties (jei turi) ir (ar) VERT leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus kopijas (planuojama įrengti elektrinė turi būti saulės ir (ar) vėjo elektrinė). Tuo atveju, jei Klientas planuoja statyti ar įrengti Elektrinę , kurios:

 • įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti į tinklą galia lygi nuliui;
 • leistina generuoti galia, įrengtoji galia ir elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas ne didesnis kaip 0,8 kW;
 • didinama Elektrinių suminė įrengtoji galia ne daugiau kaip iki 100 kW, nedidinant leistinos generuoti galios, pateikiamas įsipareigojimas pastatyti saulės elektrinę.

Statybą leidžiantis dokumentas (jo numeris ir data ir nuoroda į jį), kai Klientas tokį dokumentą turi Paraiškos pateikimo metu ir jei tokie dokumentai yra privalomi.

Dokumentai, įrodantys žemės sklypo, ant kurio planuojama statyti Elektrinę valdymą nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu, kai Klientas tokį dokumentą turi Paraiškos pateikimo metu. Žemės sklypo teisėto valdymo laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei Paskolos sutarties galiojimo terminas.  

Dokumentai, įrodantys pastato, statinio ar jo konstrukcijos dalies, ant kurių planuojama įrengti Elektrinę, valdymą nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu, kai Klientas  tokį dokumentą turi Paraiškos pateikimo metu. Statinio ar jo konstrukcijos dalies teisėto valdymo laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei Paskolos sutarties galiojimo terminas.

Kiti su Projekto įgyvendinimu susiję dokumentai ar informacija.VERT leidimo gaminti elektros energiją kopija, išduota Pardavėjui, iš kurio ketinama įsigyti Elektrinę (ar jos dalį), jei paraiškos pateikimo metu Klientas tokį dokumentą turi, arba VERT leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus kopiją (tuo atveju, jei dar nėra išduotas VERT leidimas gaminti elektros energiją). VERT leidimai turi būti išduoti vykdyti veiklą Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Elektrinės statybos užbaigimą įrodantis dokumentas, išduotas Pardavėjui (jo numeris ir data ir nuoroda į jį), kai toks dokumentas yra išduotas Paraiškos pateikimo metu.

Kiti su Projekto įgyvendinimu susiję dokumentai ar informacija.

Paraiškų teikimas, vertinimas, Paskolos sutarties sudarymas arba atsisakymas sudaryti Paskolos sutartį yra reglamentuojamas INVEGOS tiesioginių paskolų paraiškų ir prašymų teikimo bei vertinimo tvarkoje.

Visi aukščiau teikiami dokumentai privalo būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Dokumentus tiek excel, tiek kitais formatais rekomenduojame pasirašyti Signa Web programoje, taip pat galima pasirašyti Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje, puslapyje https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/create arba per Dokobit sistemą, puslapyje https://app.dokobit.com/


Rekomenduojama įgaliojimo forma

Jei norite keisti paskolos sutarties sąlygas ar pateikti prašymą (pvz. leidimui prisiimti papildomus įsipareigojimus ir kt.) būtina prisijungti prie paraiškų sistemos, pasirinkti „Inicijuoti sutarties sąlygų keitimą“ ir pateikti žemiau nurodytus dokumentus, pasirašytus vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu:

1. laisvos formos prašymą, kuriame nurodo prašymo tikslą bei sutarties numerį;
2. detalizacijos formą pakeitimams, kuri privalo būti ir pateikta excel formatu;
3. juridinio asmens pažinimo anketą*.

*2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR) įpareigoja informuoti duomenų subjektus apie duomenų tvarkymą, todėl asmuo, kuris teikia asmens duomenis INVEGAI, privalo informuoti duomenų subjektus apie asmens duomenų gavėjus (šiuo atveju INVEGĄ).
INVEGAI, gaunant asmens duomenis iš Pareiškėjo ir/ar jo atstovo svarbu įsitikinti, kad duomenų subjektams yra žinoma apie duomenų tvarkymą (t. y. yra pateikta BDAR atitinkanti informacija apie duomenų tvarkymą), todėl prašome supažindinti duomenų subjektus su privatumo pranešimu.

Jei norite padengti paskolą ar jos dalį iš anksto, būtina pateikti prašymą pasirašytą vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Prašymas turi būti siunčiamas elektroniniu paštu operacijos@invega.lt

Kiek?

AEI juridiniams asmenims finansavimui skirta 549 mln. Eur plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšų ir 23 mln. Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 

 • Viešajam juridiniam asmeniui gali būti suteiktas iki 100 proc. finansavimas nuo tinkamų išlaidų sumos. PVM yra tinkamas finansuoti, jeigu pagal atitinkamam viešajam juridiniam asmeniui taikomus teisės aktus jo negalima įtraukti į PVM atskaitą.
 • Privačiam juridiniam asmeniui gali būti suteiktas iki 80 proc. finansavimas nuo tinkamų išlaidų sumos be PVM.

Vienam juridiniam asmeniui  gali būti suteikiamos kelios paskolos, tačiau bendra paskolų suma neturi viršyti didžiausio galimo suteikti valstybės pagalbos dydžio. Daugiau apie valstybės pagalbos dydžio apskaičiavimą skaitykite čia.

Paskolos laikotarpis

 • Iki 15 metų, kai paskolos gavėjas siekia įrengti, statyti ir (ar) įsigyti saulės elektrinę.
 • Iki 20 metų, kai paskolos gavėjas siekia įrengti, statyti ir (ar) įsigyti vėjo ar hibridinę (kurios viena dalių – vėjo, o kita - saulės) elektrinę.

Paskolą ar jos dalį galima grąžinti anksčiau be jokių papildomų mokesčių.

Palūkanų norma

Metinė palūkanų norma nustatoma kaip kintamos palūkanos: 1 proc. + 6 mėn. EURIBOR (esant neigiamai 6 mėn. EURIBOR reikšmei, laikoma, kad 6 mėn. EURIBOR reikšmė lygi 0 proc).

Metinė palūkanų norma negali viršyti 3 proc. 

Terminas

Sutartys dėl paskolos suteikimo gali būti pasirašomos ne vėliau kaip iki 2026 m. birželio 30 d.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamos išlaidos, kai Klientas stato ar įsirengia Elektrinę:

 • Pasirengimo elektrinės statybai ir prijungimo dokumentacijos parengimas (techninio projekto parengimas, statybą leidžiančio dokumento išdavimas ir kita), jei šios išlaidos yra patirtos po paraiškos pateikimo;
 • Privažiavimo kelių iki sklypo, kuriame statoma saulės ir/ar vėjo elektrinė, statybos išlaidos, kai jos sudaro ne daugiau nei 10 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės;
 • Žemės sklypo sutvarkymas, infrastruktūros ir inžinerinių tinklų bei sistemų sklype įrengimas ir (ar) sutvarkymas ir apsaugos įrengimo darbai (įskaitant sklypo aptvėrimo, apšvietimo išlaidas) (jei saulės ir (ar) vėjo elektrinė statoma ant žemės);
 • Saulės ir (ar) vėjo elektrinės ir reikalinga įsigyti susijusi elektrotechninė įranga, konstrukcijos, kabeliai bei susiję montavimo (derinimo) darbai ir kiti susiję saulės ir (ar) vėjo elektrinės statybos darbai pagal sudarytas turto įsigijimo, prekių tiekimo ir (ar) paslaugų atlikimo, rangos sutartis;
 • Elektros jungties (oro linijos/kabelio) tiesimo darbai iki saulės ir (ar) vėjo elektrinės prijungimo vietos;
 • Elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomojo ir (arba) perdavimo tinklo paslaugos mokestis (įmoka) pagal prisijungimo sąlygas (sutartį).

Tinkamos išlaidos, kai Klientas įsigyja Elektrinę ar jos dalį:

 • Pastatytos naujos, bet iki perleidimo Kliento nuosavybėn, neeksploatuotos Elektrinės ar jos dalies įsigijimo investicinės išlaidos. Įsigijimo išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos po Paraiškos pateikimo dienos.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kokia veikla yra remiama pagal šią priemonę?

Pagal šią finansinę priemonę yra remiamos dviejų rūšių veiklos:

 1. Saulės ir (ar) vėjo elektrinių įrengimas ant pastatų ar jų konstrukcinių dalių arba statymas ant žemės;
 2. Saulės ir (ar) vėjo elektrinių įsigijimas iš parko.
2. Kas yra tinkami paskolos gavėjai?

Paskolos gali būti teikiamos juridiniams asmenims, kurie yra Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigtos visų rūšių ir nuosavybės formų įmonės, įstaigos bei organizacijos:

 1. Privatūs juridiniai asmenys:
 • SVV įstatymo 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus atitinkančios: MVĮ arba didelės įmonės  
 • valstybės valdomos bendrovės;
 • savivaldybės valdomos bendrovės;
 • kiti privatūs juridiniai asmenys.

2. Viešieji juridiniai asmenys:

 • valstybės ir savivaldybės įmonės;
 • viešosios įstaigos;
 • savivaldybės;
 • kiti viešieji juridiniai asmenys, atitinkantys pelno nesiekiantiems asmenims nustatytus kriterijus.
3. Paskolos paskirtis

Paskola teikiama elektros energiją gaminti savo vartojimo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti:

 • gaminančiam vartotojui arba siekiančiam tapti gaminančiu vartotoju;
 • gamintojui, kurio leistina generuoti į tinklą galia lygi nuliui arba siekiančiam tapti gamintoju, kurio leistina generuoti į tinklą galia lygi nuliui.
4. Ar vystytojai gali kreiptis šios paskolos?

Vystytojai pagal šios priemonės sąlygas nėra finansuojami.

5. Ką reiškia nauja, nenaudota elektrinė?

Elektrinė turi būti nauja (nenaudota), t. y. parduodama ir (ar) įrengta ir (ar) pastatyta pirmą kartą. Paskolos gavėjas įsipareigoja pirkti (įsigyti) (įrengimo/statymo atveju – įrengti ir (ar) pastatyti) tik naują (nenaudotą) įrangą, t. y. pirmą kartą įsigyjama ir (ar) įrengiama/statoma saulės ir (ar) vėjo Elektrinė (ir jos įranga) arba Elektrinės dalys, įsigyjamos iš Elektrinių parkų, gali būti eksploatuojama ne ilgiau kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo VERT leidimo gaminti elektros energiją, o tais statymo (įrengimo) atvejais, kai leidimas gaminti elektros energiją neprivalomas - nuo VERT techninės būklės pažymos išdavimo datos.

6. Kokie dokumentai turi būti pateikti pabaigus įgyvendinti projektą?

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti pabaigus įgyvendinti projektą, nurodomi Aprašymo 4 punkte:

 • Tuo atveju, kai Paskolos gavėjas Elektrinę stato ar įsirengia, įgyvendinęs Projektą turi pateikti prijungimo prie elektros tinklo sutarčių kopiją, VERT galutinę techninės būklės pažymos gamybai kopiją (kai privaloma), atnaujinto elektros tinklų nuosavybės ribų akto kopiją ir (ar) kitus dokumentus, pagal kuriuos galima identifikuoti, kad Paskolos gavėjas įsirengė Elektrinę ir laikomas gaminančiu vartotoju, statybos užbaigimą įrodančių dokumentų kopijas.
 • Tuo atveju, kai Paskolos gavėjas Elektrinę ar jos dalį įsigyja, įgyvendinęs Projektą  turi pateikti iš Pardavėjo įsigyjamos elektrinės prijungimo prie tinklo dokumentų kopijas (nuosavybės ribų aktą) ir VERT leidimo gaminti elektros energiją elektrinėje kopiją, Elektrinės ar jos dalies įsigijimo dokumentų kopijas bei Paskolos gavėjui perduotos elektrinės (ar jos dalies) priėmimo-perdavimo akto, statybos užbaigimą įrodančius dokumentų kopijas.
7. Koks yra tinkamų išlaidų patyrimo laikotarpis?

Tinkamomis finansuoti pripažįstamos tik tos išlaidos, kurios yra patirtos ne anksčiau kaip po paraiškos pateikimo INVEGAI dienos.  

8. Kas yra prijungimo įmoka?

Prijungimo įmoka reglamentuojama Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-235 ir yra lygi rangovo, laimėjusio operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo, atliktų darbų bei operatoriaus ir (ar) rangovo sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su vartotojo elektros įrenginių prijungimu, faktinei kainai arba faktinėms elektros tinklų įrengimo sąnaudoms ar jų daliai, kai gamintojas ar gaminantis vartotojas, suderinęs su skirstomųjų tinklų ar perdavimo sistemos operatoriumi, įrengia, stato ir (ar) rekonstruoja šiuos elektros tinklus ir organizuoja jų įrengimo, statybos ir (ar) rekonstrukcijos darbus. Apskaičiuojant elektros energijos įrenginių prijungimo įmoką (preliminarią ir galutinę įmoką apskaičiuoja tinklo operatorius) yra vertinama darbų kaina ir tik naujai įsigytų įrenginių, kurie anksčiau nebuvo naudoti kitų tinklo naudotojų prijungimo metu, faktinė kaina.

9. Kokios projekto išlaidos yra netinkamos finansuoti?

Paskolos lėšos negali būti naudojamos:

 1. Paskolos gavėjo išlaidoms, kurios nėra susijusios su Paskolos gavėjo Projektu;
 2. Išlaidoms, kurios buvo finansuotos (apmokėtos) ar finansuojamos iš ES fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ir (ar) kitos tarptautinės paramos ar nacionalinių lėšų, jei, visas lėšas kartu sudėjus su Paskolos lėšomis, išlaidos būtų finansuotos daugiau nei 100 procentų išlaidų vertės;
 3. Paraiškos Paskolai bei verslo plano parengimo išlaidoms padengti;
 4. Žemės įsigijimo ir (ar) nuomos ir su tuo susijusios išlaidos;
 5. Projektui, kuris pradėtas įgyvendinti iki Paraiškos pateikimo dienos, t. y. iki Paraiškos pateikimo dienos jau pasirašyta (-os) sutartis (-ys) ir (arba) apmokėta sąskaita dėl turto įsigijimo, prekių tiekimo ir (ar) paslaugų atlikimo, rangos darbų pradėjimo;
 6. Atsiskaitymams su Rusijos Federacijoje ir Baltarusijos Respublikoje registruotais fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis;
 7. Išlaidoms, kurios nėra Tinkamos finansuoti išlaidos.
10. Ar būtinas Privataus finansuotojo dalyvavimas projekte, kurį vykdo privatusis juridinis asmuo?

Įgyvendinant Projektą, kurį vykdo privatusis juridinis asmuo, turi būti naudojamos ir Privataus finansavimo lėšos - ne mažiau kaip 20 proc. Projekto Tinkamų finansuoti išlaidų, tarp jų ne mažiau kaip 10 proc. Projekto Tinkamų finansuoti išlaidų turi sudaryti nuosavos paties Paskolos gavėjo lėšos. Privačiu finansuotoju gali būti Paskolos gavėjas ir Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje veikiantis fizinis ir (ar) privatusis juridinis asmuo

11. Ar privataus finansavimo lėšos gali būti finansuojamos ar finansuotos iš ES biudžeto, valstybės ir (ar) savivaldybės biudžeto?

Privataus finansavimo lėšos, skirtos Projekto finansavimui, negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir šiam finansavimui gauti negali būti suteikta valstybės pagalba.

12. Ar būtinas Privataus finansuotojo dalyvavimas projekte, kurį vykdo viešasis juridinis asmuo?

Įgyvendinant projektą, kurį vykdo viešasis juridinis asmuo, Privataus finansuotojo dalyvavimas nereikalaujamas.  

13. Kaip bus išmokama paskola?

Paskolos lėšos išmokamos paskolos gavėjui pagal pateiktus mokėjimo prašymus. Kartu su mokėjimo prašymu, mokėjimo prašyme nurodytai sumai, paskolos gavėjas privalo pateikti sąskaitas faktūras ir (ar) kitus pagrindžiančius dokumentus (pvz., sutartis ir pan.). Mokėjimo prašymų teikimo tvarka nustatoma paskolos sutartyje.

14. Ar galimi avansiniai mokėjimai?

Paskolos davėjo sprendimu avansiniai mokėjimai yra galimi pagal išankstinę sąskaitą faktūrą arba sutartį ir gali siekti ne daugiau kaip 30 proc. nuo Tinkamų finansuoti Projekto išlaidų sumos.

15. Ar taikomos paskolos užtikrinimo priemonės?

Paskolos lėšomis finansuojamas ilgalaikis turtas arba kitas INVEGAI priimtinas lygiavertis ilgalaikis turtas (t. y. ne mažesnės vertės nei Paskolos lėšomis finansuojamas turtas) turi būti įkeistas INVEGOS naudai.

16. Kokiais atvejais PVM yra finansuojamas priemonės lėšomis?

PVM laikomas tinkamomis finansuoti Finansinės priemonės lėšomis tuo atveju, jei Paskolos gavėjas yra viešasis juridinis asmuo,  apibrėžtas Aprašymo 1.1.2 papunktyje ir teisės aktų nustatyta tvarka neturi galimybės įtraukti PVM į PVM atskaitą.

17. Ar gali ūkininkai kreiptis šios paskolos?

Ūkininkai gali kreiptis paskolos pagal kitą Invega finansinę priemonę „Tiesioginės paskolos, skirtos atsinaujinančių išteklių energetikos projektams finansuoti“, nuoroda čia.

18. Ar finansinę priemonę "AEI paskolos juridiniams asmenims" galima derinti su kitų agentūrų ar kitomis INVEGOS priemonėmis?

Atkreipiame dėmesį, kad:

 1. Vadovaujantis finansinės priemonės aprašymu, tam pačiam projektui negali būti skirtas finansavimas iš EGADP subsidijos lėšų, t. y. projektas gali būti finansuojamas tik EGADP paskolos arba tik EGADP subsidijos lėšomis.
 2. Jei Klientas tam pačiam projektui gavo subsidiją ne iš EGADP lėšų ar gaunamos paskolos schema yra pagal GBER reglamento 41 str., tuomet suteikta subsidija ir apskaičiuotas paskolos BSE (bendrasis subsidijos ekvivalentas), susijusi su tomis pačiomis tinkamoms finansuoti išlaidoms, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, turi neviršyti straipsnyje nustatyto valstybės pagalbos intensyvumo. Jeigu visa galima valstybės pagalba tam pačiam projektui yra panaudota, INVEGOS paskola negalės būti suteikta.
 3. Paskolos lėšos negali būti naudojamos išlaidoms, kurios buvo finansuotos (apmokėtos) ar finansuojamos iš ES fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ir (ar) kitos tarptautinės paramos ar nacionalinių lėšų, jei, visas lėšas kartu sudėjus su “AEI paskolos juridiniams asmenims” paskolos lėšomis tam pačiam projektui, projekto tinkamos finansuoti išlaidos būtų finansuotos daugiau nei 100 procentų išlaidų vertės.
 4. Taip pat svarbu užtikrinti, kad gauta subsidija nebūtų nurodoma kaip nuosavų lėšų dalis projekte, nuosavos lėšos negali būti gautos subsidijos lėšos.