Priemonė įgyvendinta Atviras kreditų fondas 2

Kodėl naudinga?

Lengvatinės paskolos iš Atviro kreditų fondo 2 (AKF2) sudaro palankias sąlygas gauti finansavimą verslo projektams įgyvendinti, ypač pirmuose plėtros etapuose.

Kas gali kreiptis?

Smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai.

Kiek?

Paskolos maksimalus dydis – 600 000 Eur, iš kurių 75 proc. yra AKF2 lėšų dalis (450 000 Eur) ir 25 proc. Eur finansų tarpininko lėšų dalis (150 000 Eur). Maksimalus paskolos dydis gali būti didinamas atsižvelgiant į paskolai skiriamą banko nuosavų lėšų procentą.

Maksimalios paskolos palūkanos: 3 mėn. EURIBOR + 0,1% + iki 3 % marža.

Terminai

 • Finansavimas paskolos ir lizingo forma galės būti teikiamas ne ilgesniam kaip 120 mėn. Šis terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 120 mėnesių laikotarpiui, terminą skaičiuojant nuo esamos paskolos ar lizingo sutarties sudarymo dienos.
 • Finansavimas kredito linijos forma – ne ilgesniam kaip 36 mėn. laikotarpiui.

Finansų tarpininkas paskolų sutartis su paskolų gavėjais gali pasirašyti iki 2023 m. gruodžio 31 d. arba iki skatinamosios finansinės priemonės „Atviras kreditų fondas 3“ (AKF3) įgyvendinimo pradžios, tuo atveju, jei AKF3 priemonės įgyvendinimo pradžia būtų ankstesnė nei 2023 m. gruodžio 31 d.

Kaip veikia?

INVEGOS fondo įgyvendinama finansų inžinerijos priemonė „Atviras kreditų fondas 2“ (AKF2), finansuojama INVEGOS fondo grįžusiomis lėšomis.

Norint pasinaudoti priemone, įmonė ar pradedantis verslininkas pirmiausiai turi kreiptis į kredito įstaigą, su kuria sudaryta bendradarbiavimo sutartis dėl lengvatinių paskolų teikimo.

Finansavimas iš AKF2 priemonės lėšų gali būti teikiamas paskolos, kredito linijos ir finansinės nuomos (lizingo) forma.

Paskolos skirtos SVV subjekto investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su SVV subjekto naujos veiklos pradėjimu arba jau egzistuojančios veiklos stiprinimu ar plėtra. Paskola, skirta investicijoms – tai tokia paskola, kai paskolos dalis, skirta investicijoms finansuoti, sudaro ne mažiau kaip 51 proc. visos paskolos sumos.

Netinkama finansavimo paskirtis
 1. Paskolos, skirtos SVV subjektams, veikiantiems ES de minimis pagalbos reglamento Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytuose sektoriuose;
 2. Paskolos, skirtos SVV subjektams, kurie tiesiogiai veikia ginklų ir šaudmenų, tabako ir distiliuotų alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamybos bei prekybos sektoriuose;
 3. Paskolos, skirtos investicijoms į įmones, užsiimančias azartinių lošimų organizavimu;
 4. Paskolos, skirtos investicijoms į gamtos mokslų sektoriuje veikiančias įmones, kuomet teikiamas finansavimas moksliniams tyrimams, plėtrai ir techninėms paraiškoms, susijusioms su žmogaus klonavimu mokslinių tyrimų ar gydymo tikslais ir genetiškai modifikuotais organizmais (GMO);
 5. Paskolos gavėjo ar kito verslo subjekto turimiems finansiniams įsipareigojimams perfinansuoti.
 6. Paskolos gavėjams, kuriems galėtų būti ir (arba) yra taikoma ES de minimis pagalbos reglamento Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai 4 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyta kolektyvinė nemokumo procedūra;
 7. Paskolos, skirtos finansuoti finansinę veiklą ar nekilnojamojo turto plėtrą, turint tikslą jį perparduoti, nuomoti ar perleisti naudotis kitiems asmenims.

Fondo lėšų likutis

Fondo dydis 71 650 000,00 €
Rezervuotos lėšos 855 750,00 €
Skirtos lėšos 70 793 731,94 €
Fondo likutis 518,06 €
*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kokia įmonė laikoma sunkumų patiriančia įmone?

Įmonė laikoma patiriančia sunkumų, jeigu yra bent vienas iš šių kriterijų:

 1. įmonė yra ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (AB, UAB, ŽŪB ir pan.), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš nuosavybės sumos gaunama suma, mažesnė kaip pusė pasirašytojo akcinio kapitalo. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 2. įmonė yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo (individuali įmonė, ūkinė bendrija ir pan.), kurioje daugiau nei pusė jos kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 3. jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kada jos kreditorių prašymu jai gali būti inicijuota ir pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;
 4. jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą (t. y. skubią ir laikiną valstybės pagalbą, kurios pirminis tikslas yra išlaikyti sunkumų patiriančią įmonę gyvybingą trumpą laikotarpį, reikalingą restruktūrizavimo arba likvidavimo planui parengti) ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą (ilgesnio laikotarpio pagalbą, kuri turi atkurti ilgalaikį gavėjo gyvybingumą pagal vykdomą, nuoseklų ir visapusišką restruktūrizavimo planą) ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;
 5. įmonė, kuri nėra MVĮ, per paskutinius dvejus metus atitinka šiuos kriterijus: 1) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir 2) įmonės EBITDA (pajamų suma, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) ir palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.

Verslas gali kreiptis dėl finansinių priemonių COVID-19 krizės metu, jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patiriantis ir paraiškos pateikimo metu nėra laikomas sunkumų patiriančiu, kaip tai apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

Daugiau informacijos: kokius dokumentus turi pateikti verslo subjektas, norintis įrodyti, kad paraiškos pateikimo metu nėra patiriantis sunkumų.

Pasinaudoję skaičiuokle galite pasitikrinti, ar pareiškėjas/ekonominis vienetas pagal paraiškos pateikimo metu pateiktus finansinės atskaitomybės duomenis patiria sunkumų.

Skaičiuoklė labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Eiti į skaičiuoklę

Skaičiuoklė didelėms įmonėms (DĮ).

Eiti į skaičiuoklę

2. SVV deklaracijos pildymo atmintinė

SVV deklaracijos pildymo atmintinė:

 1. Išsiaiškinkite kokia įmonė esate (savarankiška, susijusi ir (arba) partnerinė).
 2. Jei turite susijusių ir (arba) partnerinių įmonių, šių ryšius nurodykite nepriklausomai nuo šalies, kurioje įmonės veikia.
 3. Kad būtų lengviau, turėkite akcininkų struktūrą.
 4. Jei įmonės akcininkas yra fizinis asmuo, pasitikrinkite kokiomis veiklomis užsiima šio asmens kitos įmonės.
 5. Apskaičiuokite įmonės (įmonių) darbuotojų skaičių, metines pajamas ir balanso turtą.
 6. Finansinius duomenis (5 punktas) nurodykite už paskutinius 3 finansinius metus.
 7. Valstybės įmonei Registrų centrui pateikite patvirtintų metinių finansinių ataskaitų rinkinius, jei to dar neatlikote.
 8. Nustatykite įmonės dydį (labai maža, maža, vidutinė, didelė įmonė).
 9. Nustatykite šiuo metu esantį įmonės statusą (SVV subjektas, ne SVV subjektas).
 10. Nepamirškite, kad SVV deklaracijoje pateikiami pildymo dieną aktualūs duomenys.

Atsisiųsti išsamų gidą

3. Koks yra šios priemonės skolinimo principas?

Paskolos maksimalus dydis – 600 000 Eur, iš kurių 75 proc. yra AKF2 lėšų dalis (450 000 Eur) ir 25 proc. Eur finansų tarpininko lėšų dalis (150 000 Eur). Maksimalus paskolos dydis gali būti didinamas atsižvelgiant į paskolai skiriamą banko nuosavų lėšų procentą.

Tai lengvatinė paskola, kuriai taikomos mažesnės palūkanos: 3 mėn. EURIBOR + 0,1% + iki 3 % marža. Yra galimybė skolintis kredito linijų būdu, gauti INVEGOS garantiją ir palūkanų kompensaciją.

4. Ar priemonei galima taikyti INVEGA ar kitų įstaigų teikiamas garantijas?

AKF2 paskolų ir INVEGOS garantijų derinimas galimas pagal INVEGOS valdybos sprendimus.

INVEGOS valdyba gali keisti ir (ar) nustatyti naujas garantijų teikimo sąlygas.