Priemonė įgyvendinta Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos

Kam skirtos garantijos?

Padėti labai mažoms, mažoms, vidutinėms ir didelėms įmonėms bei verslininkams, turintiems galiojantį kelionių organizatoriaus pažymėjimą, suteikiantį teisę verstis išvykstamuoju ir (ar) vietiniu turizmu, gauti iš draudimo įmonių ar finansų įstaigų privalomų prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimą.

Kreiptis į finansų įstaigą ar draudimo bendrovę, sudariusią sutartį su INVEGA.

Finansų įstaigos ir draudimo bendrovės, teikiančios garantiją

Garantijos suteikimui reikalingų dokumentų sąrašas:

 • Galiojantį kelionių organizatoriaus pažymėjimą, leidžiantį verstis išvykstamuoju ir vietiniu turizmu.
 • SVV subjekto statuso deklaraciją (jeigu kelionių organizatorius – didelė įmonė, kelionių organizatoriaus rašytinį patvirtinimą, kad atitinka didelės įmonės statusą).
 • Prašymo suteikti garantiją 1 priedą.
 • Atitikties deklaraciją.
 • Kelionių organizatoriaus (ir, jei yra, su juo susijusių įmonių) finansines ataskaitas, kurios nėra pateiktos Registrų centrui:
  • už 2020 m. (jeigu įmonė – SVV subjektas);
   • už 2018-2020 m. (jeigu įmonė – didelė);
   • tarpines finansines ataskaitas už paskutinį praėjusį̨ ketvirtį arba mėnesio, ėjusio prieš prašymo suteikti garantiją pateikimą̨, paskutinę dieną, jeigu įmonė pagal 2019-12-31 finansinius duomenis buvo sunkumus patirianti ir siekia įrodyti, kad prašymo suteikti garantiją pateikimo metu nėra sunkumus patirianti.
 • Kelionių organizatoriaus – fizinio asmens, taip pat, jeigu kelionių organizatorius juridinis asmuo – jo savininko, dalininko, kontrolinį akcijų paketą valdančio akcininko(-ų) ar vadovo pasirašytus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo garantijos suteikimo tikslu.
Dokumentai, kuriuos draudimo ar finansų įstaigai teikia kelionių organizatorius
Pildo draudimo bendrovė / finansų įstaiga ir pateikia INVEGAI


Pastaba: prašymai garantijoms, prašymai pakeisti garantijos sąlygas, sutartys siunčiami el. paštu info@invega.lt

Priemone „Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos“ pasinaudojusių galutinių naudos gavėjų sąrašas.

Kiek?

Maksimali garantijos suma – 1,8 mln. Eur., bet ne mažesnė nei 1 500 Eur, tačiau visais atvejais INVEGOS garantijos dydis negali viršyti 50 proc. prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos.

Terminai

Prašymus galima teikti iki 2022 m. birželio 9 d. imtinai. Garantijos teikiamos iki 2022 m. birželio 30 d. imtinai.
Maksimalus garantijos galiojimo terminas 15 mėnesių, minimalus - 3 mėnesiai.

Kaip veikia?

 1. Teikia prašymą dėl privalomų prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo įmonei ar finansų institucijai, sudariusiai sutartį su INVEGA.
 2. Teikia prašymą dėl garantijos suteikimo INVEGAI dėl kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos teikimo.
 3. Draudimo įmonei ar finansų institucijai teikia garantiją už prievolių įvykdymo užtikrinimą. Jeigu kelionių organizatorius neatitinka sąlygų, numatytų prievlių įvykdymo užtikrinimo garantijų teikimo nuostatose, draudimo įmonės ar finansų įstaiga informuojama apie garantijos nesuteikimą.
 4. INVEGAI suteikus garantiją, draudimo įmonė ar finansų institucija suteikia privalomų prievolių įvykdymo užtikrinimą kelionių organizatoriui.

Garantijos suteikiama nauda kelionių organizatoriui:

 • kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės galiojimo termino pailginimas;
 • kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės sumos padidinimas;
 • draudimo įmonės ar finansų įstaigos reikalaujamų užtikrinimo priemonių sumažinimas ar panaikinimas.

Garantijos nauda draudimo įmonei ar finansų įstaigai - valstybė kartu su draudimo įmone ar finansų įstaiga dalijasi rizika dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kokia įmonė laikoma sunkumų patiriančia įmone?

Įmonė laikoma patiriančia sunkumų, jeigu yra bent vienas iš šių kriterijų:

 1. įmonė yra ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (AB, UAB, ŽŪB ir pan.), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš nuosavybės sumos gaunama suma, mažesnė kaip pusė pasirašytojo akcinio kapitalo. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 2. įmonė yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo (individuali įmonė, ūkinė bendrija ir pan.), kurioje daugiau nei pusė jos kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 3. jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kada jos kreditorių prašymu jai gali būti inicijuota ir pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;
 4. jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą (t. y. skubią ir laikiną valstybės pagalbą, kurios pirminis tikslas yra išlaikyti sunkumų patiriančią įmonę gyvybingą trumpą laikotarpį, reikalingą restruktūrizavimo arba likvidavimo planui parengti) ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą (ilgesnio laikotarpio pagalbą, kuri turi atkurti ilgalaikį gavėjo gyvybingumą pagal vykdomą, nuoseklų ir visapusišką restruktūrizavimo planą) ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;
 5. įmonė, kuri nėra MVĮ, per paskutinius dvejus metus atitinka šiuos kriterijus: 1) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir 2) įmonės EBITDA (pajamų suma, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) ir palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.

Verslas gali kreiptis dėl finansinių priemonių COVID-19 krizės metu, jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patiriantis ir paraiškos pateikimo metu nėra laikomas sunkumų patiriančiu, kaip tai apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

Daugiau informacijos: kokius dokumentus turi pateikti verslo subjektas, norintis įrodyti, kad paraiškos pateikimo metu nėra patiriantis sunkumų.

Pasinaudoję skaičiuokle galite pasitikrinti, ar pareiškėjas/ekonominis vienetas pagal paraiškos pateikimo metu pateiktus finansinės atskaitomybės duomenis patiria sunkumų.

Skaičiuoklė labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Eiti į skaičiuoklę

Skaičiuoklė didelėms įmonėms (DĮ).

Eiti į skaičiuoklę

2. SVV deklaracijos pildymo atmintinė

SVV deklaracijos pildymo atmintinė:

 1. Išsiaiškinkite kokia įmonė esate (savarankiška, susijusi ir (arba) partnerinė).
 2. Jei turite susijusių ir (arba) partnerinių įmonių, šių ryšius nurodykite nepriklausomai nuo šalies, kurioje įmonės veikia.
 3. Kad būtų lengviau, turėkite akcininkų struktūrą.
 4. Jei įmonės akcininkas yra fizinis asmuo, pasitikrinkite kokiomis veiklomis užsiima šio asmens kitos įmonės.
 5. Apskaičiuokite įmonės (įmonių) darbuotojų skaičių, metines pajamas ir balanso turtą.
 6. Finansinius duomenis (5 punktas) nurodykite už paskutinius 3 finansinius metus.
 7. Valstybės įmonei Registrų centrui pateikite patvirtintų metinių finansinių ataskaitų rinkinius, jei to dar neatlikote.
 8. Nustatykite įmonės dydį (labai maža, maža, vidutinė, didelė įmonė).
 9. Nustatykite šiuo metu esantį įmonės statusą (SVV subjektas, ne SVV subjektas).
 10. Nepamirškite, kad SVV deklaracijoje pateikiami pildymo dieną aktualūs duomenys.

Atsisiųsti išsamų gidą

3. Kaip deklaruoti SVV subjekto statusą?

Smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjekto statusas deklaruojamas užpildant SVV subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (2017 m. balandžio 21 d. redakcija).

Atsisiųsti deklaracijos formą


Pagrindinės sąvokos ir nuostatos deklaruojant SVV subjekto statusą

 • SVV subjektas – labai maža, maža ar vidutinė įmonė, atitinkanti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo (toliau – SVVPĮ) 3 straipsnyje nustatytas sąlygas ir verslininkas, atitinkantis SVVPĮ 4 straipsnyje nustatytas sąlygas.
 • Įmonė – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo.
 • Verslininkas – fizinis asmuo, kuris verčiasi ekonomine veikla.
 • Ekonominė veikla – savo rizika plėtojama reguliari asmens veikla siekiant pelno arba individualios veiklos atveju – pajamų, apimanti prekių pirkimą ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims už atlygį.

Labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės kriterijai:

 

Darbuotojų skaičius
yra mažiau kaip:

Finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
Metinės pajamos
neviršija, mln. €
Turto balansinė vertė
neviršija, mln. €
Vidutinė įmonė 250 50 43
Maža įmonė 50 10 10
Labai maža įmonė 10 2 2


Įmonė, kuri neatitinka vidutinės, mažos arba labai mažos įmonės kriterijų, laikoma didele įmone.

Darbuotojų skaičius yra įmonės vidutinis metinis darbuotojų skaičius. Jis apskaičiuojamas vadovaujantis Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 4-249.

Įmonės finansiniai duomenys imami iš paskutinių metų, o jeigu įmonė veikia daugiau kaip dvejus metus, – iš paskutinių dvejų metų patvirtintų įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinių arba iš įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių. Jeigu sudaryti ir tvirtinti metines finansines ataskaitas arba metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas įmonei nėra privaloma, įmonės finansiniai duomenys nustatomi vadovaujantis kitais finansiniais dokumentais, kuriuose sukauptos informacijos pakanka Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytiems finansiniams duomenims nustatyti.

Skaičiuojant aukščiau paminėtus rodiklius, vertinami ne tik deklaranto (SVV subjekto statusą deklaruojančios įmonės) rodikliai, bet ir su deklarantu susijusių įmonių ir partnerinių įmonių atitinkami rodikliai. Pildant SVV deklaraciją reikia deklaruoti visas su deklarantu susijusias įmones, jų susijusias ir partnerines įmones, taip pat deklaranto partnerines įmones, partnerinių įmonių susijusias įmones, jei jos su deklarantu susijusios tiekimo ir vartojimo ryšiais.

Pildant SVV deklaraciją ir nustatant deklaranto SVV subjekto statusą, reikia atkreipti dėmesį į šias nuostatas:

 • Susijusių įmonių ir partnerinių įmonių ryšiai nustatomi pagal deklaravimo dieną galiojančius įmonių tarpusavio ryšius.
 • Jei paraiškos vertinimo metu paaiškėja, kad po deklaravimo dienos deklarantas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito verslo subjekto (-ų), arba įsigijo 25 procentus ir daugiau kitos įmonės akcijų, deklaranto SVV subjekto statusas nustatomas pagal po prijungimo ar akcijų įsigijimo sandorio sudarymo dienos atsiradusius įmonių tarpusavio ryšius.
 • Jei SVV subjektas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito (-ų) verslo subjekto (-ų) ir dėl to tapo didele įmone, šio verslo subjekto duomenys užpraeitais ir užužpraeitais metais nėra vertinami ir tokia įmonė laikoma didele.
 • Jei įmonės dalyvis (akcininkas ar steigėjas), turintis 25 proc. ar daugiau akcijų ar dalyvių balsų, yra valstybė ar savivaldybė, jų institucija, įstaiga ar jos kontroliuojamas juridinis asmuo, įmonė nėra SVV subjektas (išskyrus SVVPĮ numatytas išimtis).
 • Jei deklaranto SVV subjekto statusas keitėsi per paskutinius dvejus metus, SVV subjekto statusas nustatomas pagal paskutinių trejų metų duomenis.

  SVV subjekto statuso vertinimas pagal metus
Nr. Užužpraeitų metų
verslo subjekto statusas
Užpraeitų metų
verslo subjekto statusas
Praėjusių metų
verslo subjekto statusas
Verslo subjekto statusas
deklaracijos pateikimo metu
1. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas
2. Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
3. SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
4. SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
5. SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas
6. SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
7. Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
8. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
 • Sumuojant atitinkamus rodiklius, prie deklaranto rodiklių partnerinės įmonės rodikliai sumuojami proporcingai turimų dalyvių balsų skaičiui (pvz., jei deklarantas turi 40 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius taikomas 0,4 koeficientas). Susijusios įmonės atitinkami rodikliai sumuojami pilna apimtimi, neatsižvelgiant į turimų balsų skaičių (pvz., jei deklarantas turi 60 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius abiejų įmonių rodikliai yra susumuojami).

Pildant SVV statuso deklaraciją:

 • dvejus metus veikianti įmonė (deklarantas) deklaracijoje nurodo praeitų ir užpraeitų metų duomenis. Pvz., 2018 m. birželio mėn. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m. kovo mėn., pildo 2018 m. ir 2019 m. duomenis. Po 2020 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo turi pildyti atitinkamai 2019 m. ir 2020 m. duomenis;
 • trejus ar daugiau metų veikianti įmonė nurodo praeitų, užpraeitų ir užužpraeitų metų duomenis. Pvz., 2013 m. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m., pildo 2020 m., 2019 m. ir 2018 m. duomenis;
 • naujai įsteigta įmonė, kurios metiniai finansiniai duomenys dar nepatvirtinti, pildo prognozinius duomenis, o jei ši įmonė turi partnerinių ir (ar) susijusių įmonių, kurios veikia dvejus metus ar ilgiau – pildomi šių įmonių patvirtinti duomenys. Pvz., 2021 m. įsteigta įmonė turi susijusią įmonę veikiančią nuo 2012 m., įmonė deklaruodama savo statusą 2021 m. deklaracijoje nurodo prognozinius 2021 m. duomenis, bei susijusios įmonės duomenis už 2020 m. ir 2019 m.

Norminiai dokumentai

Pavyzdžiai

4. Kas yra kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimas?

Draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimas ir (arba) finansų įstaigos suteikta finansinė garantija, kuriais draudimo įmonė ir (arba) finansų įstaiga įsipareigoja sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai jos reikalaujamą pagrįstą sumą turistų nuostoliams kompensuoti, neviršijančią laidavimo draudimo sutartyje ir (arba) finansinėje garantijoje nurodytos sumos, jeigu kelionių organizatorius neįvykdys Turizmo įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytų prievolių.

5. Kurie kelionių organizatoriai gali kreiptis į draudimo įmonę ir (ar) finansų įstaigą dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo?

Smulkios, vidutinės ir didelės įmonės bei verslininkai, kuriems išduotas pažymėjimas, leidžiantis verstis pažymėjime nurodytomis veiklos rūšimis (išvykstamuoju, vietiniu turizmu).

6. Kokie esminiai reikalavimai kelionių organizatoriams?

Prieš kreipiantis į draudimo įmonę ar finansų įstaigą, kelionių organizatoriai privalo įsitikinti, kad:

 • kelionių organizatorius (kaip viena įmonė) 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patirianti įmonė arba 2019 m. gruodžio 31 d. buvo sunkumų patirianti įmonė, tačiau prašymo suteikti garantiją pateikimo metu nėra laikoma sunkumų patiriančia įmone;
 • kelionių organizatorius prašymo suteikti garantiją pateikimo metu turi būti pateikęs 2018 - 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinius VĮ „Registrų centras“ (išskyrus atvejus, kai kelionių organizatorius yra verslininkas ir (ar) kelionių organizatorius, kuris yra įsteigtas nuo 2020 m. sausio 1 d.). Daugiau sąlygų rasite nuostatų 19 p.
7. Kokius dokumentus turi pateikti kelionių organizatoriai norintys įrodyti, kad nėra patiriantys sunkumų?

Jei kelionių organizatorius (kaip viena įmonė) siekia įrodyti, kad prašymo suteikti garantiją pateikimo metu jis nėra patiriantis sunkumų, kartu su prašymu suteikti garantiją jis turi pateikti 2020 m. finansinės atskaitomybės už̌ paskutinį praėjusį̨ ketvirtį arba mėnesio, ėjusio prieš prašymo suteikti garantiją pateikimą, paskutinę dieną dokumentus ir, jei per laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki prašymo suteikti garantiją pateikimo dienos įvyko nuosavybes struktūros (kapitalo, akcijų̨ priedų, perkainojimo rezervų, rezervų) pokyčių̨, – šiuos pokyčius pagrindžiančius dokumentus (sukauptų nuostolių padengimo, kapitalo padidinimo apmokėjimo, turto vertinimo ir (arba) kitus susijusius dokumentus). Kelionių organizatoriui per „Invegos“ nurodytą terminą̨, kuris negali būti trumpesnis nei 5 darbo dienos nuo „Invegos“ prašymo pateikti dokumentus gavimo dienos, nepateikus dokumentų ar dokumentais neįrodžius, kad kelionių organizatorius nelaikytinas patiriančiu sunkumų, prašymas suteikti garantiją toliau nesvarstomas. Verslininkas laikomas patiriančiu sunkumų, jei prašymo suteikti garantiją pateikimo metu jam yra pradėta fizinio asmens bankroto procedūra.

Daugiau informacijos apie tai, kas yra sunkumų patirianti įmonė, rasite čia: https://invega.lt/lt/covid-19/kas-yra-sunkumu-patirianti-imone/

Sunkumų patyrimas apskaičiuojamas pagal pateiktas skaičiuokles:

8. Kiek kainuos INVEGA teikiama garantija?

Pagal šią priemonę teikiamos garantijos yra neatlygintino pobūdžio valstybės pagalba. Visa garantijos suma skaičiuojama kaip suteiktos valstybės pagalbos dydis konkrečiam kelionių organizatoriui.

9. Koks INVEGA teikiamos garantijos atsakomybės limitas?

INVEGA atsakomybės limitas negali būti didesnis kaip 50 procentų vieno kelionių organizatoriaus konkretaus prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos. Garantijos išmokos suma garantijos gavėjui negali viršyti 50 procentų garantijos gavėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai išmokėtos draudimo arba garantijos išmokos sumos.

10. Kokios INVEGA garantijos sumos?

Vienai įmonei ar verslininkui suteikiama garantijos suma negali būti didesnė kaip 1 800 000 Eur (vienas milijonas aštuoni šimtai tūkstančių eurų) ir mažesnė kaip 1 500 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai eurų).

11. Koks garantijos galiojimo terminas?

Garantijoje nurodytas galiojimo terminas negali būti trumpesnis kaip 3 (trys) mėnesiai ir ilgesnis kaip 15 (penkiolika) mėnesių.

12. Kas priima sprendimą ar užtenka kelionių organizatoriaus užstato?

Sprendimą priima draudimo įmonė ar finansų institucija, tačiau užtikrinimo priemonių (užstatų) gali būti reikalaujama tik „Invega“ negarantuotai prievolių įvykdymo užtikrinimo daliai, t. y., už „Invega“ teikiamos garantijos dalį užtikrinimo priemonių nereikalaujama.

13. Kas priima sprendimą dėl garantijos suteikimo?

Garantiją suteikia ar sprendimą nesuteikti garantijos priima INVEGA generalinis direktorius ar jo įgalioti asmenys.

14. Kokie garantijos suteikimo terminai ir kaip vyksta informavimas?

INVEGA gavusi prašymą ir dokumentus, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo ir dokumentų gavimo išnagrinėja prašymą suteikti garantiją ir raštu priima sprendimą suteikti garantiją, kuris įforminamas garantija, arba sprendimą garantijos nesuteikti. Apie suteiktą garantiją ar priimtą sprendimą garantijos nesuteikti „Invega“ informuoja garantijos gavėją ir kelionių organizatorių ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo garantijos suteikimo ar sprendimo garantijos nesuteikti priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis, o kai to neįmanoma padaryti dėl techninių kliūčių, – registruotu paštu. Garantija pateikiama garantijos gavėjui.

15. Ar pagal šią priemonę teikiamos garantijos paskoloms?

Pagal šią priemonę INVEGA neteikia garantijų už paskolas, laidavimus ar kita. Šiuo atveju INVEGA dalijasi rizika su draudimo įmone ar finansų įstaiga tik dėl turizmo įstatyme nustatyto prievolių įvykdymo užtikrinimo.