Tiesioginės paskolos atsinaujinančių išteklių energetikos projektams

Jau galite teikti paraišką paraiškų teikimo sistemoje.

Kodėl naudinga?

Finansinės priemonės „Tiesioginės paskolos, skirtos atsinaujinančių išteklių energetikos projektams finansuoti“ tikslas – skatinti įmones ir ūkininkus didinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo dalį. Finansavimas paskolų forma gali būti skiriamas saulės ir vėjo energijos elektrinėms statyti, įrengti, siekiantiems gaminti elektros energiją savo vartojimo reikmėms,  ar įmonėms, investuojančioms į gaminančių vartotojų saulės, vėjo elektrinių parkų vystymo projektus.

Kas gali kreiptis?

  • Mažos, vidutinės (MVĮ) ir didelės įmonės
  • Ūkininkai, priskiriami smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams pagal SVV įstatymą

Dėl paskolos kreipkitės į INVEGĄ, pateikiant paraišką ir susijusius dokumentus per elektroninę paraiškų teikimo sistemą.

Teikiami dokumentai  Įmonės Ūkininkai

Paraiška

Paraiškos pildymo instrukciją  rasite čia

SVV subjekto statuso deklaraciją, užpildytą pagal šiame tinklapyje esančią formą

Dokumentų, privalomų įgyvendinant pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo prevenciją kopijas: juridinio asmens įstatai, veiklos sutartis, nuostatai ar jų atitikmuo, JAR išplėstinis išrašas, vadovo asmens tapatybės dokumentas, Ūkio subjekto kontrolės ir valdymo struktūros aprašymas

Verslo planas su projekto aprašymu. Verslo planas – laisvos formos dokumentas, kuriame turi būti nurodyti Projekto ekonominis pagrįstumas bei atsiperkamumas. Jame turi būti aprašyta vykdoma ir planuojama vykdyti veikla, esama ir prognozuojama finansinė būklė, siūlymas dėl Paskolos įmokų mokėjimo grafiko išdėstymo, Paskolos užtikrinimo priemonės, investicijų aprašymas ir investicijas pagrindžiantys dokumentai (pvz., statybą leidžiantis dokumentas, elektrinės prijungimo techninės sąlygos, leidimai, licencijos, reikalingos veiklai vykdyti ar projektui įgyvendinti), statomos (įrengiamos) elektrinės ir energijos kaupimo įrenginio parametrai, rūšis, planuojami prijungimo etapai ir pan. Taip pat turi būti pateiktos finansinės veiklos prognozės (skaičiavimai), atspindintys Ūkio subjekto galimybę laiku mokėti įmokas pagal visus esamus ir būsimus Ūkio subjekto finansinius įsipareigojimus visam Paskolos terminui.
Ūkio subjekto akcininkų pritarimą dėl paskolos ėmimo, jei toks pritarimas yra privalomas pagal Paskolos gavėjo įstatus ar nuostatus, ar kitus lygiaverčius dokumentus. Sprendimas, patvirtintas juridinio asmens atitinkamo valdymo organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio (turinčios) teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta projekto įgyvendinimui skirti būtiną sumą

Dokumentus, reikalingus Elektrinės prijungimui vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 patvirtintu Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo bei ESO pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais aprašo, patvirtinto VERT 2023 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 23ITA-36 nustatyta tvarka:

- Galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (jei tokie dokumentai yra privalomi) arba Elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygas (planuojama įrengti elektrinė turi būti saulės ir (ar) vėjo elektrinė);

- Galiojantį leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus (jei tokie dokumentai yra privalomi) ir energijos kaupimo įrenginio prijungimo sąlygas;

- Statybą leidžiantį dokumentą (jo numeris ir data ir nuoroda į jį), kai Paskolos gavėjas tokį dokumentą turi Paraiškos pateikimo metu. Visais atvejais, Paskolos gavėjas iki Paskolos sutarties pasirašymo privalo pateikti statybą leidžiančius dokumentus (jei tokie dokumentai yra privalomi);

- Gautą Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nustatytais terminais Lietuvos kariuomenės patvirtinimą, kad netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrinę, kai Paskolos gavėjas tokį dokumentą turi Paraiškos pateikimo metu. Visais atvejais, Paskolos gavėjas iki Paskolos sutarties pasirašymo privalo pateikti patvirtinimą arba pateikti įrodymus, kad buvo kreiptasi dėl patvirtinimo išdavimo (jei šis patvirtinimas privalomas);

- Gautą teigiamą poveikio aplinkai vertinimą, kai Paskolos gavėjas tokį dokumentą turi Paraiškos pateikimo metu. Visais atvejais, Paskolos gavėjas iki Paskolos sutarties pasirašymo privalo pateikti poveikio aplinkai vertinimą (jei šis vertinimas privalomas);

- Savivaldybės, kurioje numatoma statyti ar įrengti elektrinę, administracijos patvirtinimą, kad planuojamos plėtoti elektrinės įrengimas ar statyba yra galimi, kai Paskolos gavėjas tokį dokumentą turi Paraiškos pateikimo metu. Visais atvejais, Paskolos gavėjas iki Paskolos sutarties pasirašymo privalo pateikti patvirtinimą arba pateikti įrodymus, kad buvo kreiptasi dėl patvirtinimo išdavimo (jei šis patvirtinimas privalomas);

Atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamybos įrenginius planuojant įrengti ant žemės, nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu valdomo žemės sklypo, kuriame įrengiamos atsinaujinančių išteklių (saulės ir (ar) vėjo) energiją naudojančios technologijos, įrodančius dokumentus.
Atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamybos įrenginius planuojant įrengti ant statinio ar jo konstrukcijos dalies, nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu valdomo pastato, kuriame įrengiamos atsinaujinančių išteklių (saulės ir (ar) vėjo) energiją naudojančios technologijos, įrodančius dokumentus.
Patvirtintas finansinių ataskaitų kopijas už trejus paskutinius finansinius metus ar nuo Pareiškėjo veiklos pradžios, jei Pareiškėjas veikia trumpiau nei trejus metus (taikoma, kai Pareiškėjas yra ūkininkas);
Praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų kopijas (taikoma, jei Pareiškėjas ir (ar) Pareiškėjo patronuojanti įmonė (išskyrus Pareiškėjus ūkininkus) nėra įstatymų nustatyta tvarka pateikę finansinių ataskaitų kopijų už praėjusius metus valstybės įmonei Registrų centrui, kadangi tokios prievolės terminas dar nėra suėjęs);

Einamųjų finansinių metų tarpinę paskutinio ketvirčio ataskaitą, jei nuo einamojo ketvirčio pradžios yra praėję 40 kalendorinių dienų.

Tuo atveju, jei nuo einamojo ketvirčio pradžios nėra praėję 40 kalendorinių dienų, turi būti teikiama praėjusio ketvirčio finansinė ataskaita.

Ataskaitą apie elektros energijos suvartojimą per 2 paskutinius kalendorinius metus. Jei Pareiškėjas veikia trumpiau nei 2 metus, pateikiamos ataskaitos nuo Pareiškėjo veiklos pradžios (reikalavimas taikomas išimtinai Aprašo 2.3.1.3. papunktyje nurodytiems subjektams).

Informaciją apie Privatų investuotoją ir privalomų nuosavų ar skolintų lėšų šaltinį: pareiškėjo kredito įstaigos sąskaitos išrašas apie turimas Pareiškėjo lėšas, kredito įstaigos pažyma, preliminarus sprendimas ar sutartis apie suteikiamą paskolą ar kt. Jei Ūkio subjektas ketina Projekto finansavime dalyvauti nuosavomis lėšomis, tokiu atveju ši informacija turi būti pagrindžiama Verslo plane, kuris teikiamas kartu su Paraiška.

Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija
Užpildytą detalią informaciją apie planuojamą statyti ir (ar) įsirengti saulės ir (ar) vėjo energiją naudojančią elektrinę pagal Paraiškos priedą Nr. 1
Užpildytą Paraiškos priedą Nr. 2  „Paskolos gavėjo esamų kreditorių ir debitorių detalizacija“
Užpildytą Paraiškos priedą Nr. 3 „Įmonės finansinių prognozių scenarijus, gavus finansavimą“

Užpildytą Paraiškos priedą Nr. 4, dėl Projekto atitikimo principui „nedaryti reikšmingos žalos“, kaip apibrėžta 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlemento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2019/2088 (toliau – Reglamentas Nr. 2020/852), 17 straipsnyje, atsižvelgiant į 2021 m. vasario 18 d. Europos Komisijos pranešimu Nr. 2021/C 58/01 patvirtintas Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės reglamentą technines gaires (RŽN gairės).

Įgaliojimą pateikti paraišką (jei paraišką teikia ne Ūkio subjekto vadovas) ar Ūkio subjekto notariškai patvirtintą arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytą įgaliojimą kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui už jį atlikti su paraiškos pateikimu susijusius veiksmus.

Standartinė paskolos sutartis

Jei norite keisti paskolos sutarties sąlygas ar pateikti prašymą (pvz. leidimui prisiimti papildomus įsipareigojimus ir kt.) būtina prisijungti prie paraiškų sistemos, pasirinkti „Inicijuoti sutarties sąlygų keitimą“ ir pateikti žemiau nurodytus dokumentus, pasirašytus vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu:

1. laisvos formos prašymą, kuriame nurodo prašymo tikslą bei sutarties numerį;
2. detalizacijos formą pakeitimams, kuri privalo būti ir pateikta excel formatu;
3. juridinio asmens pažinimo anketą*.

*2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR) įpareigoja informuoti duomenų subjektus apie duomenų tvarkymą, todėl asmuo, kuris teikia asmens duomenis INVEGAI, privalo informuoti duomenų subjektus apie asmens duomenų gavėjus (šiuo atveju INVEGĄ).
INVEGAI, gaunant asmens duomenis iš Pareiškėjo ir/ar jo atstovo svarbu įsitikinti, kad duomenų subjektams yra žinoma apie duomenų tvarkymą (t. y. yra pateikta BDAR atitinkanti informacija apie duomenų tvarkymą), todėl prašome supažindinti duomenų subjektus su Informaciniu pranešimu dėl duomenų tvarkymo INVEGAI vykdant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reikalavimus, kuris yra patalpintas INVEGOS interneto svetainės www.invega.lt skiltyje ,,Asmens duomenų apsauga“.

Jei norite padengti paskolą ar jos dalį iš anksto, būtina pateikti prašymą pasirašytą vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Prašymas turi būti siunčiamas elektroniniu paštu operacijos@invega.lt

 

 

Kiek?

Priemonei skirta 50 mln. Eur iš INVEGOS fondo.

  • Paskolos suma negali viršyti 10 mln. Eur
  • Vienam paskolos gavėjui gali būti suteikiamos kelios paskolos, tačiau bendra jų suma negali būti didesnė nei 10 mln. Eur
  • Projekto finansavime turi dalyvauti bent vienas privatus finansuotojas ir prisidėti ne mažiau kaip 20 proc. projekto sumos (paskolos gavėjas prisideda savo lėšomis, arba projekte dalyvauja kitas juridinis/fizinis asmuo).

Palūkanos

Paskola skiriama Palūkanos
Siekiantiems gaminti elektros energiją savo vartojimo reikmėms Taikomos kintamosios palūkanos, kurias sudaro 1 proc. fiksuota marža ir 6 mėn. Europos tarpbankinės rinkos palūkanų norma (EURIBOR).
Investuojantiems į gaminančių vartotojų saulės ir (ar) vėjo elektrinių parkų vystymo projektus Taikomos kintamosios palūkanos, kurias sudaro 2,5 proc. fiksuota marža ir 6 mėn. EURIBOR.

 

Terminai

Paraiškos priimamos, kol bus išnaudotos visos priemonei skirtos lėšos.

Sąlygos

Išsamios priemonės sąlygos, reikalavimai pateikiami Apraše, punktuose 2.4 ir 2.5 ir kituose.

Finansuoti tinkamos išlaidos:

  • žemės sklypo sutvarkymas, infrastruktūros ir inžinerinių tinklų bei sistemų sklype įrengimas ir (ar) sutvarkymas ir apsaugos įrengimo darbai (jei saulės ir (ar) vėjo elektrinė statoma ant žemės);
  • saulės ir (ar) vėjo elektrinės ir reikalinga įsigyti susijusi elektrotechninė įranga, konstrukcijos, kabeliai bei susiję montavimo (derinimo) darbai ir kiti susiję saulės ir (ar) vėjo elektrinės statybos darbai, atliekami pagal rangos sutartį;
  • elektros kabelio tiesimo statyba iki saulės ir (ar) vėjo elektrinės prijungimo vietos;
  • energijos skirstymo operatoriaus tinklo dalies reikalingos investicijos pagal prisijungimo sąlygas;
  • elektros energijos kaupikliai ir (ar) jų sistemos įrengimo darbai (jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnio 1a dalies sąlygos).