Priemonė įgyvendinta Portfelinės garantijos paskoloms 2

Kodėl naudinga?

Skatinamoji finansinė priemonė „Portfelinės garantijos paskoloms 2“ skirta įmonėms, susidūrusioms su lėšų trūkumu dėl COVID-19 protrūkio. Ši priemonė sumažina finansavimo riziką ir tokiu būdu palengvina paskolų ir lizingo sandorių prieinamumą įmonių likvidumui pagerinti.

Kas gali kreiptis?

Lietuvos Respublikoje veikiantys smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai bei didelės įmonės, kurios 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomos sunkumų patiriančios, tačiau sunkumų patyrė 2020 m. dėl COVID-19 protrūkio, jei atitinka vieną iš šių sąlygų:

 • apyvarta sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc.;
  – Paskolų gavėjų, kurie pradėjo veikti vėliau nei 2019 m. sausio 1 d. atveju, imant praeitų metų mėnesio apyvartos vidurkį ir lyginant su Paskolos gavėjo pateikta vidutine mėnesio apyvarta po 2020 m. kovo 16 d., skaičiuojant pasirinktinai dienomis ar mėnesiais;
  – Paskolų gavėjų, kurie pradėjo veikti anksčiau nei 2019 m. sausio 1 d. atveju, lyginant praeitų ir einamųjų metų mėnesio apyvartos vidurkį už tą patį laikotarpį (pvz., lyginant 2019 metų kovo mėnesio apyvartą su 2020 metų kovo mėnesio apyvarta), skaičiuojant pasirinktinai dienomis ar mėnesiais.
 • generuojami finansiniai srautai tapo nepakankami turimiems įsipareigojimams dengti;
 • skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmė tapo mažesnė nei 1.

Verslo subjektų, pasinaudojusių finansine priemone „ Portfelinės garantijos paskoloms 2“ ir sudariusių sutartis,  sąrašas.

Visa priemonių statistika.

Informacija apie kiekvieno Finansų tarpininko prašymo vertinimo statusą ir Sutarties su Finansų tarpininku pasirašymą:

Finansų tarpininko pavadinimas Prašymo pateikimo data Prašymo vertinimo statusas Prašymo įvertinimo data Skirta lėšų suma Sutarties su finansų tarpininku statusas PGP2 lėšų likutis įvertinus finansų tarpininkui skirtą sumą
Mano bankas, AB 2020-04-16 įvertinta 2020-04-20 6 720 000,00 pasirašyta 86 280 000,00
UAB „SME finance“ 2020-04-17 įvertinta 2020-04-20 4 800 000,00 pasirašyta 81 480 000,00
„Swedbank“ AB 2020-04-17 įvertinta 2020-04-21 8 063 000,00 pasirašyta 73 417 000,00
UAB „Swedbank lizingas“ 2020-04-17 įvertinta 2020-04-21 0,00 nutraukta 73 417 000,00
UAB „Noviti“ 2020-04-17 įvertinta 2020-04-22 1 350 000,00 pasirašyta 72 067 000,00
AB „Šiaulių bankas“ 2020-04-20 įvertinta 2020-04-22 8 500 000,00 pasirašyta 63 567 000,00
Rato kredito unija 2020-04-22 įvertinta 2020-04-24 1 000 000,00 pasirašyta 62 567 000,00
AB Citadele Bankas Lietuvos filialas 2020-04-23 įvertinta 2020-04-29 8 500 000,00 pasirašyta 54 067 000,00
UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ 2020-04-23 įvertinta 2020-04-28 8 500 000,00 pasirašyta 45 567 000,00
LCKU 2020-04-23 įvertinta 2020-04-28 4 800 000,00 pasirašyta 40 767 000,00
SIA Unicredit Leasing Lietuvos filialas 2020-04-23 įvertinta 2020-04-28 8 500 000,00 pasirašyta 32 267 000,00
AB SEB bankas 2020-04-24 įvertinta 2020-04-28 8 500 000,00 pasirašyta 23 767 000,00
UAB PayRay 2020-04-25 įvertinta 2020-04-28 2 400 000,00 pasirašyta 21 367 000,00
UAB Medicinos bankas 2020-04-27 įvertinta 2020-04-30 4 800 000,00 pasirašyta 16 567 000,00
Luminor Bank AS 2020-04-28 įvertinta 2020-05-04 8 500 000,00 pasirašyta 8 067 000,00
UAB Factris LT1 2020-04-30 įvertinta 2020-05-04 1 016 000,00 pasirašyta 7 051 000,00
Jungtinė centrinė kredito unija 2020-04-30 įvertinta 2020-05-05 0,00 nutraukta 7 051 000,00

Priemonei skirtos lėšų sumos paskirstymas Finansų tarpininkams (eurais):

Priemonei skirta lėšų suma 93000 000

PGP2 priemonės finansų tarpininkų pateiktas preliminarus paskolų įtraukimo į portfelį grafikas.

Kiek?

Priemonei „Portfelinės garantijos paskoloms 2” įgyvendinti numatyta skirti iki 93mln. Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Kaip veikia?

Kiekviena į „Portfelinės garantijos paskoloms 2” priemonės portfelį įtraukta paskola ar lizingo sandoris garantuojamas 80 proc. garantijos dydžiu.

Į garantuotą portfelį gali būti įtraukiamos:

 • apyvartinės paskolos, įskaitant atgręžtinius lizingo sandorius, skirtos įmonių likvidumui palaikyti, suteiktos ne anksčiau kaip 2020 m. kovo 16 d.;
 • anksčiau pasirašytos negarantuotos investicinės (įskaitant lizingo sandorius) ir apyvartinės (išskyrus atgręžtinius lizingo sandorius) paskolos, kurioms ne anksčiau kaip 2020 m. kovo 16 d. prailgintas įmokų grąžinimo grafikas ar taikomas įmokų grąžinimo atidėjimas, nebloginant kitų paskolos grąžinimo sąlygų.

Garantuotos paskolos gali būti teikiamas ne ilgesniam kaip 6 metų (72 mėnesių) laikotarpiui.

Garantuojamos paskolos dydis priklauso nuo įmonės darbuotojams per metus priskaitytų atlyginimų sumos, įmonės apyvartos, investicinių ir kitų įsipareigojimų, o maksimali suma negali viršyti 5 mln. eurų.

Paskolos gali būti įtraukiamos į garantuotą portfelį ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Į garantuotą portfelį negali būti įtraukiamos šios paskolos:

 • Jei paskolos gavėjas 2019 m. gruodžio 31 d. buvo sunkumų patirianti įmonė.
 • Jei paskolos gavėjas vykdo finansinę veiklą, išskyrus atvejus, kai paskolos gavėjas vysto finansines technologijas.
 • Jei paskolos gavėjas tiesiogiai veikia ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių bei distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos, perdirbimo bei prekybos sektoriuose.
 • Jei paskola skirta gyvenamųjų butų įsigijimui ir investicijoms į gyvenamųjų butų būklės pagerinimą.
 • Jei paskola skirta investicijoms į azartinių lošimų organizavimu užsiimančias įmones.
 • Finansavimas negali būti skirtas išsimokėti dividendus, mažinti kapitalą išmokant lėšas paskolos gavėjo dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo paskolos gavėjo dalyviams, taip pat negali būti skirtas grąžinti arba suteikti paskolas paskolos gavėjo dalyviams ar su jais susijusiems asmenims.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kokia įmonė laikoma sunkumų patiriančia įmone?

Įmonė laikoma patiriančia sunkumų, jeigu yra bent vienas iš šių kriterijų:

 1. įmonė yra ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (AB, UAB, ŽŪB ir pan.), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš nuosavybės sumos gaunama suma, mažesnė kaip pusė pasirašytojo akcinio kapitalo. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 2. įmonė yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo (individuali įmonė, ūkinė bendrija ir pan.), kurioje daugiau nei pusė jos kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 3. jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kada jos kreditorių prašymu jai gali būti inicijuota ir pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;
 4. jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą (t. y. skubią ir laikiną valstybės pagalbą, kurios pirminis tikslas yra išlaikyti sunkumų patiriančią įmonę gyvybingą trumpą laikotarpį, reikalingą restruktūrizavimo arba likvidavimo planui parengti) ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą (ilgesnio laikotarpio pagalbą, kuri turi atkurti ilgalaikį gavėjo gyvybingumą pagal vykdomą, nuoseklų ir visapusišką restruktūrizavimo planą) ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;
 5. įmonė, kuri nėra MVĮ, per paskutinius dvejus metus atitinka šiuos kriterijus: 1) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir 2) įmonės EBITDA (pajamų suma, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) ir palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.

Verslas gali kreiptis dėl finansinių priemonių COVID-19 krizės metu, jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patiriantis ir paraiškos pateikimo metu nėra laikomas sunkumų patiriančiu, kaip tai apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

Daugiau informacijos: kokius dokumentus turi pateikti verslo subjektas, norintis įrodyti, kad paraiškos pateikimo metu nėra patiriantis sunkumų.

Pasinaudoję skaičiuokle galite pasitikrinti, ar pareiškėjas/ekonominis vienetas pagal paraiškos pateikimo metu pateiktus finansinės atskaitomybės duomenis patiria sunkumų.

Skaičiuoklė labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Eiti į skaičiuoklę

Skaičiuoklė didelėms įmonėms (DĮ).

Eiti į skaičiuoklę