Startuok

Kodėl naudinga?

INVEGA, teikdama paskolas „Startuok“, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, siekia, kad smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektai, veikiantys ne ilgiau kaip trejus metus, ir SVV subjektai, vykdantys socialinio poveikio projektus ir veikiantys ne ilgiau kaip penkerius metus, gautų reikiamų lėšų savo projektams finansuoti, kai pradedama nauja veikla arba norima stiprinti jau egzistuojančią veiklą ar ją plėsti.

Kas gali kreiptis?

SVV subjektai, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą, ir:

 • kurie veikia ne ilgiau kaip trejus metus, skaičiuojant nuo įmonės ar individualios veiklos įregistravimo datos;
  arba
 • kurie vykdo socialinio poveikio projektus ir veikia ne ilgiau kaip penkerius metus, skaičiuojant nuo įmonės ar individualios veiklos įregistravimo datos.

Teikiami dokumentai ir informacija Verslininkas, veikiantis pagal individualią veiklą iki 3 m. Įmonės, veikiančios iki 3 m. Įmonės, vykdančios socialinio poveikio projektus ir veikiančios iki 5 m.
Paraiška
Vadovo pasirašyta SVV subjekto statuso deklaraciją
Vienos įmonės deklaracija*
Privataus finansuotojo ketinimo dalyvauti projekte raštas (netaikoma, kai visos lėšos, dengiančios privataus investuotojo dalį, yra paskolos gavėjo. Tokiu atveju ši informacija turi būti pagrindžiama verslo plane)
Verslo subjektą apibūdinantys dokumentai: registracijos dokumentai, nuostatai, vadovo asmens tapatybės dokumento kopija, informacija apie akcininkus (savininkus, naudos gavėjus). Aktuali paskolos gavėjo akcininkų struktūra ir laisvos formos dokumentas, kuriame būtų nurodyti verslo subjekto ir su juo susijusių įmonių ryšiai.
Verslininko individualios veiklos registracijos dokumentai, asmens tapatybės dokumento kopija ir laisvos formos dokumentas, kuriame būtų nurodyti verslininko ir su juo susijusių įmonių ryšiai
Verslo planas (laisvos formos)
Socialino poveikio projektą vykdančios įmonės verslo plane nurodomi aiškūs, pamatuojami pagrindiniai socialinio verslo teigiamo poveikio rodikliai
Einamųjų finansinių metų tarpinę finansinę ataskaitą arba lygiaverčius dokumentus, kai verslininkai arba įmonės veikia trumpiau nei vienerius metus
Verslo subjekto finansinė būklė ir prognozės (aprašo priedas Nr. 1)
Verslo subjekto valdymo organo sprendimas dėl paskolos gavimo, turto įkeitimo ir įgaliotų asmenų paskyrimo sutarties su INVEGA sudarymui

* Vienos įmonės deklaraciją teikia vidutinė įmonė, veikianti ne ilgiau nei penkerius metus.

Finansuojamas projektas paraiškos vertinimo metu INVEGOJE turi būti pripažintas ekonomiškai pagrįstu ir finansiškai atsiperkančiu.

Terminai

Paskolos sutartis gali būti pasirašyta ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d. ir išmokėta ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Reikalavimai pareiškėjams

Dėl paskolos galite kreiptis jei:

 • Esate smulkiojo arba vidutinio verslo (SVV) subjektas, veikiantis iki 3 metų arba SVV subjektas, vykdantis socialinio poveikio projektus ir veikiantis iki 5 metų.
 • Veikiate Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES šalyje narėje.
 • Paskolų iki 25 000 Eur atveju, nesate labai maža, maža įmonė, arba verslininkas, kuris atitinkate SVV subjekto statusą ir veiklą vykdote iki 1 (vienerių) metų. Jei esate labai maža ar maža įmonė, veikiate iki 1 metų ir siekiate finansavimo iki 25 000 Eur, kviečiame kreiptis dėl lengvatinės paskolos, teikiamos pagal priemonę „Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“.
 • Atitinkate minimalius patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus.
 • Nesate bankrutuojanti, restruktūrizuojama ar likviduojama įmonė.
 • Nesate gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba esate grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.
 • Kreipimosi metu nesate sunkumų patirianti įmonė ir esate pateikę Registrų centrui paskutinių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinį (netaikoma SVV, veikiantiems iki 1 metų).
 • Esate pateikę visus reikalaujamus dokumentus.

Atkreipiame dėmesį, kad sunkumų nepatiriančiu yra laikomas paskolos gavėjas, kuris yra labai maža ar maža įmonė, jei jam nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir nėra suteikta sanavimo ir restruktūrizavimo pagalba. Taip pat paskolų gavėjai negali būti bankrutuojantys ar restruktūrizuojami ir turi atitikti kitus keliamus reikalavimus.

Verslo subjektai, vykdantys socialinio poveikio projektus
Labai maža arba maža įmonė, veikianti iki 5 metų* Vidutinė įmonė, veikianti iki 5 metų
Paskola teikiama Pagal Bendrosios išimties reglamentą Pagal De minimis reglamentą
Taikomos reglamento nuostatos
 • Paskolos gavėjas ir įmonių grupė (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) paraiškos pateikimo metu nėra sunkumus patiriantis.
 • Paskolos gavėjui gali būti suteikta atitinkamo dydžio valstybės pagalba pagal Bendrosios išimties reglamento nuostatas.
 • Paraiškos pateikimo metu pareiškėjui nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra.
 • Paskolos gavėjui gali būti suteikta atitinkamo dydžio de minimis pagalba pagal De minimis reglamento nuostatas.

* Atitinkančios Bendrosios išimties reglamento 22 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

Kiek?

  Verslo subjektas iki 3 metų Verslo subjektas, vykdantis socialinio poveikio projektus
Įmonės ar individualios veiklos amžius Iki 3 metų Iki 5 metų
Valstybės pagalba Netaikoma Taikoma
Paskolos palūkanų norma Pagal patvirtintą kainodarą 30 proc. nuolaida nuo kainos patvirtintos kainodaroje
Investicijų finansavimo atveju Paskolos iki 3 000 000 Eur. Paskolos trukmė - 120 mėn.
Apyvartinių lėšų papildymo atveju Paskolos iki 200 000 Eur. Paskolos trukmė – 36 mėn.


Paskolos palūkanos yra dalinai fiksuotos. Dalinai fiksuota palūkanų dalis nustatoma pagal viešai skelbiamą tiesiogiai INVEGOS teikiamų paskolų palūkanų apskaičiavimo metodiką, kuri priklauso nuo paskolos gavėjo ir jo įgyvendinamo projekto rizikingumo, paskolos užtikrinimo priemonių dydžio ir paskolos trukmės.

Preliminari palūkanų normos skaičiuoklė

Atsisiųsti

Ne mažiau kaip 20 proc. projekto išlaidų privalo finansuoti privatūs finansuotojai, iš kurių ne mažiau kaip 10 proc. projekto išlaidų turi sudaryti paties paskolos gavėjo turimos lėšos. Privatūs finansuotojai projekte gali dalyvauti teikdami paskolos gavėjui paskolą projektui įgyvendinti. Privačiu finansavimu taip pat laikomos paties paskolos gavėjo turimos lėšos.

Vienam paskolos gavėjui paskolų skaičius neribojamas.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra socialinio poveikio projektas?

Socialinio poveikio projektas – tai projektas, pagal kurį įmonės pelno siekimas susiejamas su socialiniais tikslais ir prioritetais, remiamasi socialiai atsakingo verslo nuostatomis. Verslo subjektas gali veikti tradiciškai, t. y. siekti pelno, tačiau į verslą tiesiogiai integravus socialinę misiją, jis tampa SVV subjektu, vykdančiu socialinio poveikio projektą. Tokių verslų metinės pajamos iš ekonominės veiklos, kuria sprendžiamos socialinės problemos, turėtų sudaryti ne mažiau 30 proc. visų metinių pajamų ir (ar) ne mažiau 30 proc. įdarbintų darbuotojų turėtų būti iš socialiai pažeidžiamų grupių.

Galimi SVV subjekto, vykdančio socialinio poveikio projektą ir veikiančio ne ilgiau kaip penkerius metus veiklos modeliai:

 1. Verslo subjektas savo veikloje įdarbina socialiai pažeidžiamus asmenis,
  arba
 2. Verslo subjektas, vykdydamas veiklą, sprendžia visuomenės socialines problemas bent vienoje iš šių sričių:
  1. Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga, gyvūnų globa;
  2. Kultūrinė veikla ir visuomenės kūrybiškumo ugdymas, kultūros paslaugų prieinamumo plėtojimas;
  3. Ligų prevencija, pacientų teisių gynimas ir tarpusavio pagalbos stiprinimas;
  4. Visuomenės sveikatinimas;
  5. Žmogaus teisių ir lygių galimybių gynimas ir užtikrinimas;
  6. Vaikų ir jaunimo švietimas ir ugdymas bei pensinio amžiaus žmonių neformalus švietimas ir asmenybės ugdymas;
  7. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintame Socialinių paslaugų kataloge nustatytų socialinių paslaugų teikimas;
  8. Neįgaliųjų veiklos sąlygų gerinimas ir galimybių laisvai judėti bei naudotis visuomenėje teikiamomis paslaugomis užtikrinimas;
  9. Mokymai ir reintegracija į darbo rinką neįgaliųjų, iš įkalinimo įstaigų grįžusių asmenų, priklausomybės ligomis sergančių asmenų, profesinės kvalifikacijos neturinčių asmenų, ilgalaikių bedarbių, pabėgėlių.
2. Kaip užpildyti vienos įmonės deklaracijos formą?

Remiantis REGLAMENTO (ES) NR. 1407/2013 nuostatomis, įmonė yra bet koks ekonominę veiklą vykdantis subjektas, nepaisant jų teisinio statuso ir finansavimo būdų, t. y. ir fizinis asmuo, vykdantis ūkinę-komercinę veiklą.

Atsisiųsti vienos įmonės deklaracijos formą

3. Kaip deklaruoti SVV subjekto statusą?

Smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjekto statusas deklaruojamas užpildant SVV subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (2017 m. balandžio 21 d. redakcija).

Atsisiųsti deklaracijos formą

Kaip užpildyti SVV subjekto statuso deklaraciją?

Pagrindinės sąvokos ir nuostatos deklaruojant SVV subjekto statusą

 • SVV subjektas – labai maža, maža ar vidutinė įmonė, atitinkančios Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo (toliau – SVVPĮ) 3 straipsnyje nustatytas sąlygas ir verslininkas, atitinkantis SVVPĮ 4 straipsnyje nustatytas sąlygas.
 • Įmonė – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo.
 • Verslininkas – fizinis asmuo, kuris verčiasi ekonomine veikla.
 • Ekonominė veikla – savo rizika plėtojama reguliari asmens veikla siekiant pelno arba individualios veiklos atveju – pajamų, apimanti prekių pirkimą ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims už atlygį.

Labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės kriterijai:

 

Darbuotojų skaičius
yra mažiau kaip:

Finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
Metinės pajamos
neviršija, mln. €
Turto balansinė vertė
neviršija, mln. €
Vidutinė įmonė 250 50 43
Maža įmonė 50 10 10
Labai maža įmonė 10 2 2


Įmonė, kuri neatitinka vidutinės, mažos arba labai mažos įmonės kriterijų, laikoma didele įmone.

Darbuotojų skaičius yra įmonės vidutinis metinis darbuotojų skaičius. Jis apskaičiuojamas vadovaujantis Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 4-249.

Įmonės finansiniai duomenys imami iš paskutinių metų, o jeigu įmonė veikia daugiau kaip dvejus metus, – iš paskutinių dvejų metų patvirtintų įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinių arba iš įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių. Jeigu sudaryti ir tvirtinti metines finansines ataskaitas arba metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas įmonei nėra privaloma, įmonės finansiniai duomenys nustatomi vadovaujantis kitais finansiniais dokumentais, kuriuose sukauptos informacijos pakanka Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytiems finansiniams duomenims nustatyti.

Skaičiuojant aukščiau paminėtus rodiklius, vertinami ne tik deklaranto (SVV subjekto statusą deklaruojančios įmonės) rodikliai, bet ir su deklarantu susijusių įmonių ir partnerinių įmonių atitinkami rodikliai. Pildant SVV deklaraciją reikia deklaruoti visas su deklarantu susijusias įmones, jų susijusias ir partnerines įmones, taip pat deklaranto partnerines įmones, partnerinių įmonių susijusias įmones, jei jos su deklarantu susijusios tiekimo ir vartojimo ryšiais.

Pildant SVV deklaraciją ir nustatant deklaranto SVV subjekto statusą, reikia atkreipti dėmesį į šias nuostatas:

 • Susijusių įmonių ir partnerinių įmonių ryšiai nustatomi pagal deklaravimo dieną galiojančius įmonių tarpusavio ryšius.
 • Jei paraiškos vertinimo metu paaiškėja, kad po deklaravimo dienos deklarantas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito verslo subjekto (-ų), arba įsigijo 25 procentus ir daugiau kitos įmonės akcijų, deklaranto SVV subjekto statusas nustatomas pagal po prijungimo ar akcijų įsigijimo sandorio sudarymo dienos atsiradusius įmonių tarpusavio ryšius.
 • Jei SVV subjektas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito (-ų) verslo subjekto (-ų) ir dėl to tapo didele įmone, šio verslo subjekto duomenys užpraeitais ir užužpraeitais metais nėra vertinami ir tokia įmonė laikoma didele.
 • Jei įmonės dalyvis (akcininkas ar steigėjas), turintis 25 proc. ar daugiau akcijų ar dalyvių balsų, yra valstybė ar savivaldybė, jų institucija, įstaiga ar jos kontroliuojamas juridinis asmuo, įmonė nėra SVV subjektas (išskyrus SVVPĮ numatytas išimtis).
 • Jei deklaranto SVV subjekto statusas keitėsi per paskutinius du metus, SVV subjekto statusas nustatomas pagal paskutinių trijų metų duomenis.

  SVV subjekto statuso vertinimas pagal metus
Nr. Užužpraeitų metų
verslo subjekto statusas
Užpraeitų metų
verslo subjekto statusas
Praėjusių metų
verslo subjekto statusas
Verslo subjekto statusas
deklaracijos pateikimo metu
1. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas
2. Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
3. SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
4. SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
5. SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas
6. SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
7. Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
8. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
 • Sumuojant atitinkamus rodiklius, prie deklaranto rodiklių partnerinės įmonės rodikliai sumuojami proporcingai turimų dalyvių balsų skaičiui (pvz., jei deklarantas turi 40 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius taikomas 0,4 koeficientas). Susijusios įmonės atitinkami rodikliai sumuojami pilna apimtimi, neatsižvelgiant į turimų balsų skaičių (pvz., jei deklarantas turi 60 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius abiejų įmonių rodikliai yra susumuojami).

Pildant SVV statuso deklaraciją:

 • du metus veikianti įmonė (deklarantas) deklaracijoje nurodo praeitų ir užpraeitų metų duomenis. Pvz., 2018 m. birželio mėn. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m. kovo mėn., pildo 2018 m. ir 2019 m. duomenis. Po 2020 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo turi pildyti atitinkamai 2019 m. ir 2020 m. duomenis;
 • trejus ar daugiau metų veikianti įmonė nurodo praeitų, užpraeitų ir užužpraeitų metų duomenis. Pvz., 2013 m. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m., pildo 2020 m., 2019 m. ir 2018 m. duomenis;
 • naujai įsteigta įmonė, kurios metiniai finansiniai duomenys dar nepatvirtinti, pildo prognozinius duomenis, o jei ši įmonė turi partnerinių ir (ar) susijusių įmonių, kurios veikia du metus ar ilgiau – pildomi šių įmonių patvirtinti duomenys. Pvz., 2021 m. įsteigta įmonė turi susijusią įmonę veikiančią nuo 2012 m., įmonė deklaruodama savo statusą 2021 m. deklaracijoje nurodo prognozinius 2021 m. duomenis, bei susijusios įmonės duomenis už 2020 m. ir 2019 m.

Norminiai dokumentai

Pavyzdžiai