Kaimo plėtros finansinių priemonių fondo Pasidalytos rizikos paskolos

Ūkio subjektai, norėdami kreiptis dėl lengvatinės paskolos, turi būti dalyvavę Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) kvietime „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Paraiškų priėmimas vyko iki 2024 m. kovo 29 d. Daugiau informacijos apie kvietimą.

Gavus NMA pažymą reikėtų kreiptis į INVEGOS atrinktą finansų tarpininką.

Paskolos suteikiamos žemės ūkio veikla užsiimantiems subjektams, kurie atitinka nustatytus tinkamumo gauti paskolą kriterijus. Atitiktis turi būti patvirtinta NMA pažyma, skirta gauti paskolą. Pažyma galioja 6 mėnesius nuo jos išdavimo arba, tuo atveju, jeigu nebuvo galimybės iki pažymos galiojimo pabaigos kreiptis į FT dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo paskolos gavėjo (t. y. nebuvo pasirašyta dvišalė sutartis nei su vienu FT), tokios, ilgesnės nei 6 mėn. trukmės pažymos, taip pat laikomos tinkamomis.

 

Kodėl naudinga?

Pasidalytos rizikos paskolos skirtos ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio veiklos, žemės ūkio produktų gamybos, perdirbimo ir kaimo plėtros srityse. Lengvatinės paskolos, teikiamos žemesnėmis nei rinkos kainomis, taip pat skatina jaunųjų ūkininkų ir smulkiųjų ūkių finansavimą, ūkių plėtrą ir vystymą*.

*Finansinė priemonė įgyvendinama iš Kaimo plėtros finansinių priemonių fondo.

Kas gali kreiptis?

Dėl paskolos gali kreiptis žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai, kurie atitinka Programos 4.1. veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse nustatytus tinkamumo paskolai gauti reikalavimus.

Prioritetinės grupės – jaunieji ūkininkai ir smulkieji ūkiai:

  • jaunieji ūkininkai – asmenys, kurie paraiškos pateikimo metu yra ne vyresni kaip 40 metų amžiaus, turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos ir įsikūrę penkerių metų laikotarpiu iki paraiškos pateikimo,
  • smulkieji ūkiai – ūkiai, kurių valdos ekonominis dydis (VED) yra iki 25 000 eurų.

 Finansų tarpininkas taip pat atlieka ūkio subjekto tinkamumo gauti paskolą įvertinimą pagal finansų tarpininko nustatytus reikalavimus.

Finansinė priemonė įgyvendinama pagal schemą, patvirtintą 2020 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-821 „Dėl fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“, skirto Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos lėšomis įgyvendinamoms finansinėms priemonėms administruoti, valdytojo skyrimo ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ ir kitus susijusius nacionalinės teisės aktus, Europos Sąjungos (ES) taisykles (ES reglamentai dėl ES fondų ir visi kiti ES reglamentai, direktyvos, taisyklės ir gairės).

Paskolos yra teikiamos žemės ūkio veikla užsiimantiems ūkio subjektams (fiziniams ir juridiniams asmenims), kurių atitiktis reikalavimams turi būti patvirtinta NMA pažyma, pateikiama finansų tarpininkui:

  • Pažyma apie ūkio subjekto, kurio veikla susijusi su žemės ūkiu, tinkamumą gauti lengvatinę paskolą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2022 metų, 9.2-9.3 papunkčius

Kiek?

Lengvatinės paskolos pagal šią finansinę priemonę kriterijus atitinkantiems ūkio subjektams gali būti teikiamos iki 200 tūkst. eurų sumos.

Suteikiant lengvatinę paskolą paskolos gavėjui yra taikomas paskolos sutarties sudarymo mokestis (administravimo ar jį atitinkantis), mokamas finansų tarpininkui. Jis yra apskaičiuojamas taikant 1 proc. mokestį nuo paskolos sumos, tačiau ne mažiau kaip 130 Eur ir ne daugiau kaip 1 500 Eur.

Paskola su kitomis pagalbos priemonėmis (pavyzdžiui, individualiomis garantijomis, palūkanų kompensavimu) nederinama.

Paskolos sutartyje gali būti numatytas paskolos grąžinimo atidėjimo terminas iki 12 mėnesių nuo paskolos sutarties sudarymo dienos, tačiau jis neprailgina nustatyto paskolos termino.

Tuo atveju, kai paskola yra derinama su subsidija, finansų tarpininkui priėmus sprendimą dėl paskolos suteikimo, bus apskaičiuojamas paskolos BSE (bendrasis subsidijos ekvivalentas) ir pateikiamas NMA. NMA, gavusi informaciją dėl lengvatinės paskolos suteikimo ir apskaičiuoto BSE, atsižvelgdama į BSE dydį apskaičiuoja bendrą paramos intensyvumą ir patikslina pareiškėjui skiriamos investicinės paramos (subsidijos) sumą.

Paskolų palūkanos

75 proc. paskolos daliai taikomos nulinės palūkanos, o likusiai, finansų tarpininko lėšų daliai – finansų tarpininko taikomos palūkanos kurios yra ne didesnės nei 5 proc. finansų tarpininko marža + 6 mėn. EURIBOR.

Terminai

Lengvatinės paskolos pagal šią finansinę priemonę gali būti teikiamos iki 60 mėn. (5 metų) laikotarpiui.

Paskolos teikiamos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Kaip veikia?

Paskolos pagal šią finansinę priemonę yra teikiamos investicijoms ir (ar) apyvartiniam kapitalui finansuoti.

Vienam paskolos gavėjui gali būti suteikta viena paskola.

Kaimo plėtros finansinių priemonių fondas

Kaimo plėtros finansinių priemonių fondo tikslas – padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio veiklos, žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo bei kaimo plėtros srityse, ir prisidėti prie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos bei Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano,  finansuojamų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir valstybės biudžeto lėšomis, tikslų siekimo.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą įgyvendinama finansinė priemonė „Pasidalytos rizikos paskolos“, o pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą suplanuotos šios naujos priemonės:

Kaimo plėtros finansinių priemonių fondo valdytoja paskirta INVEGA.