Palūkanų kompensacija už apyvartinėms lėšoms papildyti ar biologiniam turtui įsigyti teikiamas paskolas ir kredito linijas

Kas gali kreiptis?

Dalis paskolų palūkanų kompensuojama iš finansų įstaigų paėmusiems paskolas ir (ar) kredito linijas su INVEGOS garantija apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti pagal Taisyklių priede nurodytą sąrašą ir (ar) darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti:

 • kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba,
 • žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba žemės ūkio produktais.

Taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 3D-691, reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimą kompensuojant dalį finansų įstaigai sumokėtų palūkanų už apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktas paskolas ir (ar) kredito linijas su INVEGOS garantija.

Kiek?

Kompensuojama 80 proc. finansų įstaigoms sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo paskolos ir (ar) kredito linijos sutarties pasirašymo dienos.

Kompensacijos suma išmokama kas ketvirtį.

Metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, negali būti didesnė kaip 4 proc

Bendra nereikšmingos de minimis pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali viršyti:

 • vienam kaimo vietovėje veikiančiam subjektui – 25 000 Eur,
 • vienai žemės ūkio kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) – 200 000 Eur.

Terminai

Pagal Taisykles vienu metu kompensuojamos palūkanos, sumokėtos tik pagal vieną paskolos ar faktoringo sutartį, sudarytą nuo 2021 m. liepos 1 d. Šio punkto nuostatos taikomos, kai paskolos ir faktoringo sutartys sudarytos nuo 2021 m. liepos 1 d.

Kompensacijos gavimo sąlygos

 Kompensuojama dalis palūkanų už trumpalaikį ir biologinį turtą:

 • Ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba:
  • kuras ir elektros energija ūkio reikmėms,
  • trąšos,
  • augalų apsaugos priemonės,
  • dauginamoji medžiaga (lauko, daržo ir sodo žemės ūkio augalų sėklos, sodinamoji ir kita medžiaga, skirta tam tikros veislės augalams dauginti ir kt.),
  • auginimo terpė ir indai, skirti augalams daiginti ir auginti,
  • pašarai ir (ar) jų priedai,
  • medžiagos, skirtos pašarams ruošti,
  • žemės ūkio technikos ir (ar) žemės ūkio įrangos atsarginės dalys,
  • biologinis turtas,
  • veterinarinės priemonės (veterinariniai biocidai, veterinarinėje medicinoje naudojami veterinariniai įrankiai, medžiagos ir kt.).
 • Pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams):
  •  žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) iš savo narių perkama jų pagaminta produkcija.