Dėmesio!
Visuotinės dotacijos priemonės „Eco konsultantas LT“ paraiškų priėmimas nuo 2020 m. balandžio 14 d. sustabdytas. Paraiškos, gautos po kvietimo sustabdymo, nebus vertinamos.

Visos iki 2020 m. balandžio 14 d. gautos paraiškos yra užregistruotos. Nesant galimybės patenkinti visų pateiktų paraiškų dėl priemonės lėšų pasibaigimo, jų vertinimai bus atliekami ir sprendimai dėl visuotinės dotacijos lėšų skyrimo priimami atsižvelgiant į konkrečios paraiškos pateikimo datą, jos automatinio registravimo eiliškumą ir priemonės lėšų likutį.

Rezervinis projektų sąrašas

Skelbiame priemonės „Eco konsultantas LT“ rezervinį projektų sąrašą. Rezervinis projektų sąrašas sudarytas pagal teigiamai įvertintų paraiškų, gautų iki priemonės „Eco konsultantas LT“ kvietimo sustabdymo datos, t. y. iki 2020 m. balandžio 14 d., registravimo INVEGOJE eilę.

Pareiškėjo pavadinimas Didžiausia galima projekto finansavimo lėšų suma, Eur
1. UAB „Licko“ 4 000
2. UAB „Norsera“ 4 000
3. MB „Fitplanas“ 4 000
4. MB „Zenas“ 4 000

Sąrašas skelbiamas vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-IVG-T-829 „Eco konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 4-689 su vėlesniais jo pakeitimais, 8 punkto nuostatomis ir suderinus su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Kodėl naudinga?

Skiriama 4000 Eur efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių resursų tausojimo konsultacijų išlaidoms kompensuoti per 6 mėnesius.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Kiek?

Vienam projekto vykdytojui per dotacijos sutarties galiojimo laikotarpį didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 4 000 Eur.

Pareiškėjai
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)
Kompensacijos dydis 85 proc.
Fiksuotasis valandinis konsultacijų įkainis 54,94 Eur/val. be PVM*

65,75 Eur/val. su PVM*

 Konsultacijų temos: „Atliekų perdirbimas ir antrinis panaudojimas gamyboje“, „Ekologinis gaminių projektavimas“, „Eko-inovacijų diegimas“.
44,72 Eur/val. be PVM*

53,39 Eur/val. su PVM*

 Konsultacijų temos: „Taršos prevencija“, „Aplinkosaugos vadybos sistemų diegimas“.
Konsultacijų temos MVĮ efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių resursų tausojimo, ekoinovacijų diegimo ir panašiais klausimais: „Atliekų perdirbimas ir antrinis panaudojimas gamyboje“, „Ekologinis gaminių projektavimas“, „Eko-inovacijų diegimas“, „Taršos prevencija“, „Aplinkosaugos vadybos sistemų diegimas“.

*įkainis galioja paraiškoms gautoms nuo 2019 m. kovo 1 d. 

Kaip veikia?

Norint pasinaudoti priemone, reikia pateikti paraišką „Invegai“. Konsultantus ir konsultacijų temas rasite Verslo konsultantų tinklo puslapyje.

Išlaidos bus kompensuojamos gavus ataskaitą iš Verslo konsultantų tinklo apie gautas ir apmokėtas konsultacijas, ne vėliau kaip iki antro mėnesio, einančio po ataskaitinio kalendorinio mėnesio, pabaigos.

Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis?

Skaičiavimo pavyzdys: jei įmonė  konsultavosi tema „Eko-inovacijų diegimas“, kompensacijos dydis 85 proc., jai taikomas fiksuotasis įkainis 54,94 Eur/val, tai už 2 valandų konsultaciją jai bus išmokėta: 2*54,94*85% = 93,40 Eur dydžio kompensacija.

Print Friendly, PDF & Email