Kodėl naudinga?

Tam, kad verslas sklandžiai ir saugiai galėtų tęsti veiklą, labai svarbu reguliariai testuoti savo darbuotojus. Reguliarus testavimas leidžia itin greitai atsekti užsikrėtimo atvejus, taigi įmonės apsaugo ne tik savo darbuotojus, bet ir aplinkinius, bei gali veikti be priverstinių pertraukų.

Kas gali kreiptis?

Kompensacijos darbuotojų testavimui pagal priemonę „COVID-19 tyrimų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ gali kreiptis įmonė arba verslininkas, priskiriami smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV), ir atitinkantys šias sąlygas:

 • Yra sudaryta sutartis su asmens sveikatos priežiūros įstaiga (ASPĮ), kuri turi teisę atlikti COVID-19 tyrimus. Darbuotojų testavimą atliekančių ASPĮ sąrašas ir kontaktai.
 • COVID-19 tyrimai atliekami įmonės darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį už atlyginimą, individualiosios įmonės savininkams (arba paskirtiems individualiosios įmonės vadovams, kai su jais sudaroma civilinė sutartis), mažosios bendrijos vadovams (arba mažosios bendrijos atstovams), tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikriesiems nariams ir verslininkams.
 • Per pastaruosius trejus mokestinius metus nėra išnaudota 200 tūkst. eurų de minimis (nereikšmingos) valstybės pagalbos suma (pasitikrinti).
 • Paraiškos pateikimo metu įmonei nėra iškelta bankroto ir (ar) restruktūrizavimo byla.
 • SVV subjektas nėra gavęs COVID-19 tyrimų išlaidų kompensavimo iš kitų viešųjų lėšų šaltinių.
 • SVV subjektas nevykdo pagrindinės veiklos žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose.

Kiek?

 • Iki 12 eurų už vieną serologinį antikūnų tyrimą.
 • Iki 12 eurų už greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą.

Jei testas kainuoja mažiau nei 12 eurų, bus kompensuojama visa jo kaina. PGR testai nekompensuojami.

Didžiausia galima kompensacijos suma (S) vienam pareiškėjui apskaičiuojama pagal formulę:

S=D x T x K

D – darbuotojų, kuriems planuojama atlikti COVID-19 tyrimus, skaičius;
T – vieno darbuotojo didžiausias galimas testų skaičius (4 vnt. per mėn.);
K – didžiausia galima kompensuoti testo kaina (iki 12 eurų).

Didžiausia galima kompensacijos suma negali viršyti de minimis valstybės pagalbos likučio.

Iš viso kompensacijoms darbuotojų testavimui skiriama 30 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Terminai

Kompensacijos bus skiriamos už tyrimų išlaidas, patirtas nuo 2021 m. vasario 23 d. iki 2021 m. gegužės 31 d.

Paraiškas ir atliktų tyrimų apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus galima teikti nuo 2021 m. kovo 29 d. iki 2021 m. birželio 30 d. Kvietimas teikti paraiškas gali būti stabdomas anksčiau, jei pasibaigs priemonei skirta lėšų suma.

Kaip veikia?

Dėl kompensacijos reikia kreiptis į INVEGĄ ir pateikti paraišką elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje.

 

Reikalingi duomenys pildant paraišką:

 • Įmonės duomenys
 • Darbuotojų skaičius
 • Darbuotojams atliktų ir planuojamų atlikti tyrimų skaičius
 • Prašoma kompensuoti suma

Svarbu: paraiškoje įvestų duomenų apie darbuotojų skaičių ir prašomą kompensacijos sumą vėliau keisti nebus galima.

 

Būtini dokumentai teikiant paraišką:

Svarbu: paraišką vertinimui galima pateikti be sąskaitų. Vienas pareiškėjas INVEGOS informacinėje paraiškų teikimo sistemoje gali pateikti tik vieną paraišką, kurią kartą per mėnesį gali papildyti sąskaitomis faktūromis ir mokėjimus pagrindžiančiais dokumentais.

 

Būtini dokumentai kompensacijų išmokėjimui:

 • ASPĮ išrašytos sąskaitos faktūros, kuriose aiškiai nurodytas atliktų tyrimų skaičius ir kaina.
 • Sąskaitos faktūros apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai, pasirinktinai – įvykdyto mokėjimo nurodymas, banko sąskaitos išrašas, pinigų priėmimo kvitas, kasos pajamų orderio kvitas. Tarpusavio įsipareigojimų įskaitymo aktas (užskaita) – nėra tinkamas dokumentas apmokėjimo pagrindimui.

 

Paraiškų vertinimas ir kompensacijų išmokėjimas

Paraiškos vertinamos pateikimo INVEGAI eilės tvarka.

Paraiška įvertinama per 10 darbo dienų nuo tinkamai užpildytos paraiškos ir dokumentų pateikimo INVEGAI dienos. Esant dideliam paraiškų srautui ar dėl techninių kliūčių, paraiškų vertinimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

COVID-19 tyrimų išlaidos pareiškėjui kompensuojamos kartą per mėnesį – iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 25 dienos. Apskaičiuota kompensacija pareiškėjui pervedama į paraiškoje nurodytą sąskaitą.

Kaip įpareigoja teisės aktai, INVEGA atsitiktinės atrankos būdu patikrins ne mažiau kaip penkis procentus pareiškėjų, dėl kurių priimtas teigiamas sprendimas. Patikrinimai bus atliekami pagal INVEGOS generalinio direktoriaus patvirtintą tvarką.

 

Pareiškėjo saugomi dokumentai:

Pareiškėjas įsipareigoja saugoti ir atrankinių patikrų ar audito metu pateikti:

 • Informaciją apie darbuotojus (vardą, pavardę, gimimo datą, darbuotojo socialinio draudimo numerį, darbuotojui atliktų testų skaičių, testų atlikimo datas), kuriems buvo atliekami COVID-19 tyrimai, už kurių išlaidas buvo prašoma kompensacijos.
 • Dokumentus, pagrindžiančius patirtų COVID-19 tyrimų išlaidų tinkamumą.
 • Darbuotojų pasirašytus sutikimus dalyvauti profilaktiniame tyrime dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo ir serologinių tyrimų atlikimo (sutikimo forma).

Tyrimų atlikimo schema

Tyrimus darbuotojams svarbu užsakyti reguliariai: antikūnų testas atliekamas ne dažniau kaip kas 60 dienų, o antigeno testas – ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų.

Serologinis antikūnų testas, kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2, parodo, ar asmuo yra persirgęs koronavirusu.

Greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas parodo, ar asmuo šiuo metu serga koronaviruso liga.

Priemonės koncepcija ir aprašas

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-04-21