INVEGOS panaudotos lėšos

COVID-19 krizės metu INVEGOS įgyvendinamomis priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 

 

INVEGA tiesiogiai įgyvendinamos pagalbos verslui priemonės
(duomenys atnaujinti 2022-06-17)
GARANTIJOS PASKOLOS KOMPENSACIJOS Iš viso
Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos*
(nuo 2020-07-10 iki 2022-06-30)
Tiesioginės COVID-19 paskolos**
(I-as etapas nuo 2021-01-19 iki 2021-11-30;
II-as etapas nuo 2022-02-10 iki 2022-06-30)
Kompensacijos ir vienkartinės išmokos klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjams
(nuo 2022-05-02 iki 2022-05-16)
Priemonei skirta lėšų suma, mln., Eur 15,00 235,00 3,40 253,40
Planuojama panaudoti iki 2022-06-30 6,29 47,00 3,40 56,69
Pateikta paraiškų, mln., Eur 6,25 88,56 1,71 96,51
Pateikta paraiškų, vnt. 113 1 338 2 1 453
Iš jų:        
vertinama vnt. 1 102 2 105
atmesta/neigiami sprendimai vnt. 15 290 0 305
patvirtinta/teigiami sprendimai/ pasirašomos sutartys vnt. 97 946 0 1 043
Priimta teigiamų sprendimų/sudaryta sutarčių, mln., Eur 6,22 42,41 0,00 48,63
Lėšų panaudojimas pagal planą, proc. 99 90 0 86

* Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijų rodikliai pateikiami kaupiamuoju būdu, t. y. nuo priemonės pradžios.
** Tiesioginių COVID-19 paskolų rodikliai pateikiami kaupiamuoju būdu, t. y. nuo priemonės pradžios: I-as etapas + II-as etapas (priemonei skirta lėšų suma apima abu etapus).

Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2021 m. 

Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2020 m. 

 

Ilgalaikės verslo skatinimo finansinės priemonės 2022 m.

Finansinės priemonės

Planuojama panaudoti nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31, mln. Eur

Panaudojimo faktas
nuo 2022-01-01 iki 2022-05-31
vnt. mln. Eur proc.
Garantijos
114,00 397 61,75 54
Individualios garantijos*
61,10 157 25,46 42
Eksporto kredito garantijos 2,00 9 0,45 23
Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui 40,00 151 25,80 65
Portfelinės garantijos faktoringui 0,30 4 1,90 633
Portfelinės garantijos faktoringui 2 10,60 76 8,14 77
Paskolos 89,82 741 22,96 26
Finansinė priemonė „Alternatyva“ rinkos sąlygomis 64,00 51 2,92 21
Finansinė priemonė „Alternatyva“ de minimis pagalba 298 10,68
Sutelktinės paskolos „Avietė“ 2,32 272 1,26 54
Kitos paskolos (PRP, AKF2, VSF2)** 12,50 109 5,56 44
Tiesioginės paskolos „Startuok“ 11,00 11 2,54 23
Kompensacijos 11,25 1 200 11,12 99
Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams 11,00 1 200 11,12 101
Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas 0,05 0 0,00 0
Rizikos kapitalas 15,43 35 5,68 37
IŠ VISO: 230,50 2 373 101,51 44

* Individualios garantijos didelėms įmonėms, garantijos paskoloms ir lizingui.
** PRP- Pasidalytos rizikos paskolos, AKF2 - Atviras kreditų fondas 2, VSF2 - Verslumo skatinimas 2014-2020.

Investicijų likutis 2021-12-31 - 2022-03-31

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*