INVEGA trečius metus iš eilės pripažinta gerosios valdysenos lydere

INVEGA trečius metus iš eilės pripažinta gerosios valdysenos lydere

Gerosios valdysenos indekso lydere atitinkamoje įmonių kategorijoje net trečius metus iš eilės pripažinta nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) – tai paaiškėjo šiandien vykusiame Valdymo koordinavimo centro renginyje, centrui įvertinus valstybės valdomų įmonių (VVĮ) valdymo kokybę. INVEGA yra pirmoji ir vienintelė Lietuvos nacionalinė plėtros įstaiga, gavusi tokį apdovanojimą, kuris patvirtina įmonės veiklos kokybę, efektyvumą ir aukščiausią valdysenos lygį.

„INVEGA – sėkmingos transformacijos pavyzdys, parodantis sugebėjimą prisitaikyti prie pokyčių, greitai augti, patenkinti augančius klientų ir akcininko lūkesčius ir neprarasti veiklos kokybės sparčiai plečiantis veiklos apimtims.

„INVEGA – sėkmingos transformacijos pavyzdys, parodantis sugebėjimą prisitaikyti prie pokyčių, greitai augti, patenkinti augančius klientų ir akcininko lūkesčius ir neprarasti veiklos kokybės sparčiai plečiantis veiklos apimtims. Tikime nestandartiniais, novatoriškais sprendimais ir esame modernus finansų partneris valstybei ir klientams. Tai itin svarbu atstovaujant valstybei ir skaidriai bei efektyviai įdarbinant jos lėšas“, – sako INVEGOS generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas.

Valdymo koordinavimo centro ekspertai, vertinantys gerosios valdysenos indeksą, vertino, kaip VVĮ įgyvendina pagrindines gerosios valdysenos praktikas: strategijų, veiklos planų kokybę ir jų įgyvendinimą, metinius pranešimus, duomenų viešinimą interneto svetainėse, kolegialių organų veiklą, finansinį tvarumą bei socialinę atsakomybę ir kitus vertinimo kriterijus.

Gerosios valdysenos indeksas yra vienas pagrindinių įrankių, kuriuo vertinama VVĮ valdysenos kokybė. Jis sudaromas atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas, Nuosavybės gairių, Skaidrumo gairių ir Atrankos gairių nuostatas bei kitus VVĮ veiklą reglamentuojančius dokumentus ir geriausias pasaulines praktikas. Šiuo metu tai yra vienintelis įrankis, kurio pagrindu įvertinama ir palyginama visų VVĮ bei jų dukterinių įmonių valdysenos kokybė ir atitiktis teisės aktų nuostatoms.


Kęstutis Motiejūnas

„INVEGOS valdysena ir veikla buvo įvertinta visais aspektais – nuo vidaus kontrolės sistemos kokybės iki socialinės atsakomybės praktikų taikymo. Tai ne tik įmonės, tačiau ir visos jos aplinkos laimėjimas ir įrodymas, kad kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministerija, įmonės kolegialiais valdymo organais ir darbuotojais sugebėjome sukurti patikimą, skaidrią ir nuoseklią valdymo ir valdysenos sistemą“, – sako Kęstutis Motiejūnas.

Pasak K. Motiejūno, įmonei tapus viena pamatinių institucijų, teikiančių pagalbą nuo COVID-19 nukentėjusiam verslui, ir pradėjus tiesiogai teikti platesnį finansinių paslaugų spektrą, šiandien tenka didžiulė atsakomybė užtikrinti spartų ir kokybišką verslo finansavimo mechanizmą, tačiau gerosios valdysenos laimėjimas įrodo, kad įmonė yra pakankamai patyrusi ir stipri tai padaryti.

Detaliau susipažinti su 2020-2021 m. VVĮ gerosios valdysenos indekso rezultatais galima internetinėje Valdymo koordinavimo centro svetainėje.

Apie INVEGĄ
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – LR Vyriausybės įkurta nacionalinė plėtros įstaiga, skirta padėti Lietuvos verslui gauti reikiamą finansavimą. INVEGA efektyviai įdarbina mokesčių mokėtojų pinigus, kompetentingai vertina riziką ir orientuojasi į visos šalies gerovę kuriančius verslo projektus: jos suteikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, administruojamos ir tiesiogiai teikiamos lengvatinės paskolos, subsidijų bei rizikos kapitalo priemonės palengvina finansavimo gavimą.