Pakeisti INVEGOS įstatai

Atsižvelgus į tai, kad LR Vyriausybė Ūkio ministerijos siūlymu praplėtė UAB „Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA) priskirtas funkcijas, priimtas sprendimas pakeisti INVEGOS įstatus. Siekiant didesnio skaidrumo, efektyvumo įmonės veikloje ir geresnio jos koordinavimo, nuspręsta, be esančios valdybos, papildomai įsteigti Stebėtojų tarybą, kuri kontroliuos, prižiūrės ir analizuos įmonės veiklą. Stebėtojų tarybą 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas ir ją sudarys jau patvirtinti 5 tarybos nariai: Irina Urbonavičiūtė, Ministro Pirmininko patarėja; Marius Skarupskas, Lietuvos Respublikos ūkio viceministras; Rita Armonienė Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento direktorė; Gina Jaugielavičienė, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento direktorė; Gintautas Bagotyrius, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vyriausiasis patarėjas. Įsteigus Stebėtojų tarybą, nuspręsta atšaukti buvusią valdybą ir sudaryti naująją, kurią turi suformuoti naujai išrinkta Stebėtojų taryba.

 

LR Vyriausybės įsteigta ir Ūkio ministerijos valdoma INVEGA, kurios įstatinis kapitalas yra 8 688 600 Eur, teikia finansines paslaugas, įgyvendina ir administruoja finansines ir kitokio pobūdžio paramos verslui priemones. INVEGOS veiklos objektai yra šie:

  • individualių ir portfelinių garantijų teikimas;
  • lengvatinių paskolų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikimas ar teikimo administravimas;
  • rizikos kapitalo investavimo priemonių įgyvendinimas;
  • dalies palūkanų kompensavimas;
  • tarpinės institucijos funkcijų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos administravimo srityje atlikimas;
  • verslo subjektų finansavimui skatinti skirtų finansų inžinerijos priemonių ir finansinių priemonių, įskaitant kontroliuojančiuosius fondus ir fondų fondus, valdymas ir (ar) įgyvendinimas;
  • verslo subjektų turėtų ir valstybės remiamų išlaidų (steigimo, mokymo, konsultacijų, mokslinių tyrimų, sertifikavimo, atitikties įvertinimo, garantijų mokesčių ir kitas) kompensavimas ir subsidijavimas;
  • dotacijų ir (ar) subsidijų darbo vietoms kurti ir (ar) išlaikyti, konkurencingumui didinti, teikimas.