Pranešimas dėl „Atviro kreditų fondo“ priemonės papildomų sąlygų

UAB „Investicijų ir verslo garantijos" (toliau - INVEGA), atlikdama INVEGOS fondo valdytojo funkcijas, 2009 m. birželio 10 d. paskelbė kvietimą, 2009 m. rugsėjo 28 d. paskelbė patikslintą kvietimą ir 2012 m. rugpjūčio 2 d. paskelbė antrą patikslintą kvietimą dalyvauti bankų atrankoje finansų inžinerijos priemonei „Atviras kreditų fondas" (toliau - AKF) įgyvendinti, o 2013 m. balandžio 11 d., 2013 m. gruodžio 19 d., 2014 m. balandžio 29 d., 2014 m. rugpjūčio 19 d., 2014 m. spalio 5 d., 2014 m. lapkričio 14 d., 2015 m. sausio 22 d. ir 2015 m. gegužės 15 d. paskelbė informacinius pranešimus dėl AKF priemonės papildomų sąlygų. Ši priemonė skirta bankams, teikiantiems kreditus smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau - SVV) subjektams.

AKF tikslas - sudaryti atviros kredito linijos sutartis su atrinktais bankais, kurie, priėmę sprendimą suteikti nustatytus reikalavimus atitinkantį kreditą, kreipiasi į INVEGĄ dėl AKF lėšų (ne daugiau kaip 75 proc. kredito sumos) skyrimo SVV subjektui finansuoti. Kreditai iš AKF lėšų gali būti teikiami investiciniam ar apyvartiniam kapitalui finansuoti.

Šis informacinis pranešimas dėl papildomų sąlygų yra skirtas visiems bankams, teikiantiems kreditus iš AKF lėšų SVV subjektams pagal 2012 m. rugpjūčio 2 d. patikslintą kvietimą, įvertinus visus sekančius Informacinius pranešimus dėl AKF sąlygų pakeitimo ir (ar) papildymo, priemonei „Atviras kreditų fondas" įgyvendinti.

Šiuo informaciniu pranešimu informuojame, kad yra papildytos kreditų iš AKF lėšų teikimo sąlygos:

  1. pratęstas AKF priemonės sutarčių su SVV subjektais pasirašymo terminas iki 2016 m. birželio 30 d.;
  2. AKF kreditams skirtų lėšų panaudojimo terminas pratęstas iki 2016 m. gruodžio 31 dienos;

AKF suma gali būti keičiama (didinama ar mažinama) pagal poreikį, neskelbiant papildomo kvietimo. Informacija apie AKF sumos pakeitimą skelbiama INVEGOS internetiniame puslapyje.

Atkreipiame dėmesį, kad bankai, pasirašę Atviros kredito linijos sutartis su INVEGA pagal 2012 m. rugpjūčio 2 d. kvietimo sąlygas, įvertinus visus sekančius Informacinius pranešimus dėl AKF sąlygų pakeitimo ir (ar) papildymo, ir pageidaujantys pratęsti AKF priemonės sutarčių su SVV subjektais pasirašymo terminą iki 2016 m. birželio 30 d. bei pratęsti AKF kreditams skirtų lėšų panaudojimo terminą iki 2016 m. gruodžio 31 d. dėl Atviros kredito linijos sutarties pakeitimo turi kreiptis į INVEGOS projektų vadovę Jurgitą Januševičiūtę el. paštu jurgita.januseviciute@invega.lt.