Palūkanų kompensacija žuvininkystės sektoriaus įmonėms

Kas gali kreiptis?

Dalis paskolų palūkanų kompensuojama žuvininkystės sektoriaus įmonėms iš finansų įstaigų imančioms paskolas arba lizingu perkančioms gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius su INVEGOS garantija investiciniams projektams, skirtiems žvejybos ir akvakultūros produktų gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai.

Dalis palūkanų kompensuojama mažoms ar vidutinėms ir sunkumų nepatiriančioms, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr.1388/2014 3 straipsnio 5 punkte, žuvininkystės sektoriaus įmonėms.

Prašymas dėl dalies palūkanų kompensacijos pateikiamas kartu su paraiškos dėl garantijos suteikimo forma:

Taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-412, reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimą kompensuojant dalį palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, nuo 2015 m. sausio 1 d. suteiktas žuvininkystės sektoriui su INVEGOS garantija.

Kiek?

Kompensuojama 30 proc. nuo sumokėtų kredito ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) palūkanų sumos už ne ilgesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį nuo paskolos ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) sutarties pasirašymo dienos.

Maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, negali būti didesnė kaip 4 proc.

Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį vienai žuvininkystės įmonei negali viršyti 30 000 Eur.

Kompensacijos gavimo sąlygos

Palūkanų kompensacija skiriama, jei investiciniais projektais ir (ar) lizingu įsigyjant gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius, siekiama vieno arba kelių iš šių tikslų:

  • didinti žvejybos ir akvakultūros produktų kokybę ir vertę,
  • vystyti arba diegti naujus arba iš esmės patobulintus produktus ir įrangą,
  • didinti energijos vartojimo efektyvumą, tobulinti ir modernizuoti akvakultūros ūkius, įskaitant darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą,
  • sumažinti neigiamą ar padidinti teigiamą poveikį aplinkai.

Finansavimas negali būti skirtas

Palūkanos nekompensuojamos žuvininkystės sektoriaus įmonėms, gaunančioms iš finansų įstaigų paskolas ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) paslaugas investiciniams projektams pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897, priemones.