Skelbiami dokumentai, padėsiantys įmonėms praktiškai taikyti Europos tvarumo atskaitomybės standartus

Skelbiami dokumentai, padėsiantys įmonėms praktiškai taikyti Europos tvarumo atskaitomybės...

Europos finansinės atskaitomybės patariamoji grupė (EFRAG) neseniai paskelbė dokumentus, kurie padės įmonėms praktiškai pradėti taikyti Europos tvarumo atskaitomybės standartus (ETAS): reikšmingumo praktinio taikymo, vertės grandinės vertinimo gaires ir ETAS duomenų sąrašą. Šie dokumentai yra svarbūs tiek įmonėms, pirmą kartą rengiančioms tvarumo ataskaitas, tiek ir toms, kurios jau yra susipažinusios su kitais tvarumo atskaitomybės standartais, tokiais kaip GRI (angl. Global Reporting Initiative) ar ISSB (angl. International Sustainability Standard Board).

Dvejopo (arba dvigubo) reikšmingumo vertinimas, tvarumo domenų surinkimas ir tvarumo ataskaitos parengimas didžiajai daliai įmonių bus pirmą kartą atliekamas veiksmas. Net ir tos įmonės, kurios jau yra rengusios tvarumo ataskaitas, pasinaudodamos kitais standartais, turės atlikti visiškai naujo lygio užduotį – žymiai platesnę ir išsamesnę, nes ETAS apima ne tik poveikio, bet ir finansinio reikšmingumo vertinimą. Atsižvelgiant į tai, ne tik įmonės, kurios rengiasi tvarumo atskaitomybei, bet ir tos, kurios konsultuoja, laukia aiškių, paprastų, su pavyzdžiais parengtų praktinio taikymo gairių, instrukcijų ar rekomendacijų.

EFRAG, rengianti Europos tvarumo atskaitomybės standartus, itin aktyviai dirba ne tik ties pačiais standartais, bet ir rengia praktinio taikymo dokumentus, teikia atsakymus į užduodamus klausimus. 2023 m. pabaigoje viešai konsultacijai buvo paskelbtos minėtų dokumentų pradinės versijos, o 2024 m. gegužės 31 d. jau paskelbti galutiniai dokumentai, kurie turėtų padėti įmonėms pasirengti tvarumo ataskaitas pagal ETAS.

Reikšmingumo praktinio taikymo gairės

Dvejopo arba dvigubo reikšmingumo vertinimas yra esminis ETAS reikalavimas, nes apima tiek įmonės poveikio vertinimą, tiek finansinio reikšmingumo aspektus, o nuo objektyviai ir tiksliai atlikto vertinimo priklausys, kokius duomenis įmonei reikės rinkti ir teikti tvarumo ataskaitoje. Dvejopas reikšmingumas reiškia įmonei svarbių temų, kurios turėtų apimti įmonės daromą poveikį, rizikas ir galimybes visose trijose ASV (aplinkos, socialinių ir valdysenos veiksnių, ESG) srityse, identifikavimą, o į procesą turėtų būti įtraukiamos visos suinteresuotosios šalys (įskaitant ir gamtą).

Šiose gairėse EFRAG pateikia pavyzdžius ir paaiškinimus, kaip turėtų būti suprantamas ir atliekamas dvejopo reikšmingumo vertinimas. Įmonės gali pasinaudoti jomis, norėdamos suprasti visas įmonei reikšmingas tvarumo sritis tiek iš įmonės daromo poveikio aplinkai, tiek ir iš rizikų bei galimybių perspektyvos.

Gairėse taip pat yra du skyrius, skirtas paaiškinti, kaip įmonės, kurios jau susipažinusios su kitais tvarumo atskaitomybės standartais (GRI ir ISSB), gali tas žinias panaudoti rengdamos tvarumo ataskaitą pagal ETAS, bei 25 dažniausiai užduodami klausimai.

Svarbu pažymėti, kad atliekant reikšmingumo vertinimą, įmonės turėtų įtraukti suinteresuotuosius subjektus, ir apsvarstyti visą įmonės vertės grandinę: pačios įmonės veiklą, aukštesnius ir žemesnius vertės grandinės etapus, kurie apima partnerius, tiekėjus, susijusius su įmonės gaminamais produktais ar teikiamomis paslaugomis ir su tų produktų ar paslaugų pardavimu. Tam parengtas antras dokumentas – Vertės grandinės vertinimo gairės.

Vertės grandinės vertinimo gairės

Jos skirtos padėti įmonei įvertinti ir apibrėžti įmonės ribas, reikalingas tinkamam reikšmingumo įvertinimui. Dokumente pateikiami pavyzdžiai, kaip įmonių grupės turėtų rengti tvarumo atskaitomybę, analizuojama ETAS naudojama operacinio valdymo sąvoka (angl. operational control), jos sąsajos su Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) protokolu ir informacijos apie poveikį aplinkai bei socialiniams veiksnias atskleidimas (pvz. pateikiamas spendimų medis).

Pažymėtina, kad vertės grandinė ir verslo santykiai suprantami plačiau ir neapsiriboja vien tik sutartiniais santykiais tarp įmonių, o pačiuose ETAS reikalaujama, kad dalis rodiklių būtų atskleidžiami apie tiesiogines įmonės veiklas, tačiau kita dalis – apie visą vertės grandinę. Pateikiamos rekomendacijos, kaip įmonėms elgtis, kuomet nepavyksta surinkti informacijos, duomenų iš visos vertės grandinės ir kada gali būti panaudojami įverčiai.

Gairėse taip pat pateikiami dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai į juos, o atskiras skyrius skirtas iliustruoti vertės grandinės žemėlapį – kokie ETAS atskleidimai apima vertės grandinę.

Galiausiai, įmonės pasiremdamos pirmomis dvejomis gairėmis ir išsigryninusios svarbias temas, apie kurias turės atskleisti informaciją tvarumo ataskaitoje, gali pasinaudoti paskutiniu dokumentu: Microsoft Excel duomenų punktais, kurie apima visus pirmojo ETAS rinkinio duomenis.

ETAS duomenų sąrašas

Excel dokumente, EFRAG pateikia iš visų pirmojo ETAS rinkinio 12 standartų į vieną dokumentą surinktą ir susistemintą duomenų punktų sąrašą, kokius kiekybinius ir kokybinius duomenis reikės/gali reikėti atskleisti. Šiuo dokumentu galima pasinaudoti kaip kontroliniu sąrašu, siekiant įvertinti, kokius duomenis įmonė turi, o kokius turi pradėti rinkti.

Žinoma, kad įmonėms kyla ir daugiau klausimų dėl ETAS taikymo, todėl EFRAG taip pat paskelbė konsoliduotą klausimų-atsakymų dokumentą, kurį sudaro metų pradžioje paskelbti ir 44 naujai pridėti atsakymai į klausimus. Jeigu Jums taip pat kyla klausimų dėl ETAS taikymo, galite kreiptis ir pasikonsultuoti su Žaliųjų finansų institutu.