Garantinės įmokos kompensacija perkantiems lizingu

Kas gali kreiptis?

Dalis garantinės įmokos kompensuojama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams:

 • investuojantiems į pirminę žemės ūkio produktų gamybą;
 • investuojantiems į žemės ūkio produktų perdirbimą, prekybą žemės ūkio produktais ir (ar) į kitą veiklą, nei žemės ūkio produktų gamyba, perdirbimas ir (ar) prekyba, kuri patenka į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 01.6 grupę „Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla“, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.

Garantinė įmoka nekompensuojama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, lizingu perkantiems gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius, kuriems teikiama parama pagal investicines Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones ir (ar) Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų  strateginio plano priemones.

Garantinė įmoka kompensuojama, jei kaimo vietovėje veikiantis subjektas:

 • atitinka labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms nustatytus kriterijus,
 • nėra sunkumų patirianti įmonė,
 • nedalyvavo ir nedalyvauja priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“,
 • nėra gavęs pagalbos, kuri buvo suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

Prašymas dėl dalies garantinės įmokos perkant lizingu kompensacijos pateikiamas kartu su paraiškos dėl garantijos suteikimo forma:

Nuo 2023 m. birželio 23 d. pakeistos taisyklės, reglamentuojančios nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimą kompensuojant dalį garantinės įmokos, kurią lizingu perkantys subjektai moka INVEGAI už garantijos suteikimą finansinės nuomos (lizingo) bendrovei, patvirtintos žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 3D-419.

Kiek?

Kompensuojama:

 • 75 proc. garantinės įmokos į pirminę žemės ūkio produktų gamybą investuojantiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, lizingu perkantiems žemės ūkio techniką, ir į žemės ūkio produktų perdirbimą ir (ar) prekybą žemės ūkio produktais investuojantiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, lizingu perkantiems gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius;
 • 30 proc. garantinės įmokos į kitą veiklą investuojantiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, lizingu perkantiems gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius.

Subjektai už garantijos suteikimą moka tik nekompensuojamą jos dalį.

Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, suteikta vienam subjektui per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali viršyti:

 • 25 000 Eur, kai investuojama į pirminę žemės ūkio produktų gamybą;
 • 200 000 Eur, kai investuojama į kitą veiklą.

Jei apskaičiuota bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma viršytų nurodytas sumas, priimant sprendimą dėl pagalbos suteikimo, apskaičiuota pagalba sumažinama tiek, kad nebūtų viršytos nurodytos sumos.

Kaip veikia?

Dalis garantinės įmokos kompensuojama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams:

 • investuojantiems į pirminę žemės ūkio produktų gamybą ir lizingu perkantiems žemės ūkio techniką;
 • investuojantiems į kitą veiklą ir lizingu perkantiems gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius.

Garantinė įmoka nekompensuojama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, lizingu perkantiems gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius, kuriems teikiama parama pagal investicines Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones.

Kompensacijos gavimo sąlygos

Dalis garantinės įmokos kompensuojama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, investuojantiems į pirminę žemės ūkio produktų gamybą ir (ar) kitą veiklą, jei investicijomis siekiama vieno ar kelių iš šių tikslų:

 • gerinti bendrus ūkio veiklos rezultatus ir tvarumą, visų pirma, mažinant gamybos sąnaudas arba gerinant ir perorientuojant gamybą,
 • gerinti natūralią aplinką, higienos sąlygas arba gyvūnų gerovės standartus,
 • sukurti ir gerinti su žemės ūkio plėtra, pritaikymu ir modernizavimu susijusią infrastruktūrą, įskaitant prieigą prie ūkio žemės, žemės konsolidavimą ir gerinimą, energijos vartojimo efektyvumą, tvarios energijos tiekimą ir vandens ar energijos taupymą,
 • atkurti dėl gaivalinių nelaimių, gaivalinei nelaimei prilyginamų pavojingų meteorologinių reiškinių, gyvūnų ligų bei augalų kenkėjų ir saugomų gyvūnų prarastą gamybos potencialą ir siekti išvengti tų įvykių ir veiksnių daromos žalos; jei žala gali būti siejama su klimato kaita, prireikus pagalbos gavėjai gali į atkūrimo priemones įtraukti prisitaikymo prie klimato kaitos priemones;,
 • prisidėti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, be kita ko, mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir didinant anglies dioksido sekvestraciją, taip pat skatinant tvarią energiją ir energijos vartojimo efektyvumą.
 • prisidėti prie tvarios žiedinės bioekonomikos ir skatinti darnų vystymąsi ir veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą, be kita ko, mažinant priklausomybę nuo cheminių medžiagų;
 • prisidėti prie biologinės įvairovės nykimo sustabdymo ir jos didinimo, ekosisteminių paslaugų gerinimo ir buveinių bei kraštovaizdžių išsaugojimo.