KPP finansinių priemonių fondo pasidalytos rizikos paskolos

Vyksta paraiškų priėmimas pagal naują kvietimą nuo 2023-09-04 iki 2023-11-03. Daugiau informacijos – NMA svetainėje.

 

Kodėl naudinga?

Siekiant padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio veiklos, žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo ir kaimo plėtros srityse, teikiamos lengvatinės paskolos pagal fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“ finansinę priemonę „Pasidalytos rizikos paskolos“. Lengvatinės paskolos, teikiamos žemesnėmis nei rinkos kainomis, taip pat skatina jaunųjų ūkininkų ir smulkiųjų ūkių finansavimą, ūkių plėtrą ir vystymą.


* Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį
turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ programoje

Pasinaudoti lengvatine paskola verta, nes:

 • Mažesni skolinimosi kaštai. Pasinaudojus lengvatine paskola, Jums bus taikoma 1,25 proc. metinė palūkanų norma, kuri yra mažesnė nei taikoma paskoloms, skolinantis rinkos sąlygomis.
 • Aiškios sąlygos. Visą paskolos terminą bus taikoma fiksuota palūkanų norma, tad Jūs būsite apsaugotas nuo palūkanų normos augimo, kylant kintamai palūkanų daliai (Euribor).

Kas gali kreiptis?

SVARBU: ūkio subjektai, norėdami kreiptis dėl lengvatinės paskolos, pirmiausia turi dalyvauti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) kvietime „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“.

Paskolos yra teikiamos žemės ūkio veikla užsiimantiems ūkio subjektams (fiziniams ir juridiniams asmenims), kurių atitiktis reikalavimams turi būti patvirtinta NMA pažyma, pateikiama finansų tarpininkui:

Pažyma apie ūkio subjekto, kurio veikla susijusi su žemės ūkiu, tinkamumą gauti lengvatinę paskolą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2022 metų, 9.2-9.3 papunkčius

Finansų tarpininkas taip pat atlieka pareiškėjo tinkamumo gauti paskolą įvertinimą pagal finansų tarpininko nustatytus reikalavimus.

Prioritetinės grupės – jaunieji ūkininkai ir smulkieji ūkiai:

 • jaunieji ūkininkai – asmenys, kurie paraiškos pateikimo metu yra ne vyresni kaip 40 metų amžiaus, turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos ir įsikūrę penkerių metų laikotarpiu iki paraiškos pateikimo,
 • smulkieji ūkiai – ūkiai, kurių valdos ekonominis dydis (VED) yra iki 25 000 eurų.

Finansinė priemonė įgyvendinama pagal schemą, patvirtintą 2020 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-821 „Dėl fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“, skirto Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos lėšomis įgyvendinamoms finansinėms priemonėms administruoti, valdytojo skyrimo ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ ir kitus susijusius nacionalinės teisės aktus, Europos Sąjungos (ES) taisykles (ES reglamentai dėl ES fondų ir visi kiti ES reglamentai, direktyvos, taisyklės ir gairės).

Priemonės įgyvendinime dalyvaujantis finansų tarpininkas – Medicinos bankas, UAB. Tad šiuo metu dėl galimybės pasinaudoti priemone kviečiame kreiptis į jį:

Kontaktiniai telefono numeriai pagal regionus:

 • Vilniaus apskritis – 8 616 89 125
 • Kauno apskritis – 8 612 10 364
 • Klaipėdos apskritis – 8 600 28 833
 • Tauragės ir Telšių apskritys – 8 610 04 130
 • Plungės ir Rietavo rajonai – 8 620 31 115
 • Mažeikių ir Skuodo rajonai – 8 611 18 532
 • Šiaulių apskritis – 8 612 04 735
 • Panevėžio apskritis: 8 618 19 041, 8 616 09 268, 8 687 93 321 (Pasvalys, Biržai), 8 698 09 913 (Kupiškis, Rokiškis, Anykščiai)
 • Lazdijų apskritis – 8 686 85 188

Kiek?

Lengvatinės paskolos pagal šią finansinę priemonę kriterijus atitinkantiems ūkio subjektams gali būti teikiamos iki 200 tūkst. eurų sumos.

Fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“ valdytoju paskirta INVEGA.

Paskoloms pagal šią priemonę skiriama 7,598 mln. eurų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšų kartu su Lietuvos biudžeto bendrojo finansavimo lėšomis. Taip pat prie šių lėšų tokia pačia 7,598 mln. eurų privačių lėšų suma prisideda finansų tarpininkas Medicinos bankas. Tad bendras suformuotas paskolų teikimo pagal pasidalytos rizikos paskolų finansinę priemonę biudžetas siekia 15,196 mln. eurų.

Terminai

Lengvatinės paskolos pagal šią finansinę priemonę kriterijus atitinkantiems ūkio subjektams gali būti teikiamos iki 60 mėn. (5 m.) laikotarpiui.

Paskolos teikiamos iki 2023 m. spalio 14 d. Paskolų teikimo pradžia – 2021 m. spalio mėn., paskolos bus teikiamos 24 mėnesius nuo dvišalės sutarties tarp INVEGOS ir Medicinos banko pasirašymo dienos, t. y. iki 2023 m. spalio 14 d.

Paskolų teikimui po 2023 m. spalio 14 d. bus vykdoma nauja finansų tarpininkų atranka. Finansų tarpininkus atrinkus, informacija nedelsiant bus atnaujinta.

Kaip veikia?

Paskolos pagal šią finansinę priemonę yra teikiamos investicijoms ir (ar) apyvartiniam kapitalui finansuoti.

Vienam paskolos gavėjui gali būti suteikta viena paskola.

Paskolų teikimo sąlygos

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamai paskolos daliai taikomos 0 proc. metinės palūkanos, o Medicinos banko paskolos daliai (50 proc. paskolos sumos) – galioja 2,5 proc. metinė palūkanų norma. Bendra metinė palūkanų norma visą paskolos terminą siekia 1,25 proc.

Suteikiant lengvatinę paskolą paskolos gavėjui yra taikomas paskolos sutarties sudarymo mokestis, mokamas finansų tarpininkui. Jis yra apskaičiuojamas taikant 1 proc. mokestį nuo paskolos sumos, tačiau ne mažiau kaip 130 Eur ir ne daugiau kaip 1 500 eurų.

INVEGOS palūkanų kompensacija nėra taikoma finansavimui, kuomet pareiškėjai iš finansų įstaigų gauna paskolas (tiek lengvatines, tiek standartines) projektams su KPP parama įgyvendinti.

Gali būti numatytas paskolos grąžinimo atidėjimo terminas iki 12 mėnesių, tačiau jis neprailgina nustatyto paskolos termino.