Palūkanų kompensavimas

Pagal paraiškas, pateiktas nuo 2023 m. kovo 1 d., gali būti skiriamas iki 50 proc. sumokėtų palūkanų kompensavimas už paskolas, pagal kurias palūkanų kompensavimo su paraiška kreipiamasi ne vėliau kaip per 1 metus nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos, kai nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 1 metai.
Pagal paraiškas, pateiktas iki 2023 m. vasario 28 d. (imtinai), gali būti skiriamas iki 95 proc. sumokėtų palūkanų kompensavimas už paskolas, paimtas nuo 2020 m. sausio 1 d., kai paskolos sutartis yra pasirašyta ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 1 d.

Apyvartinių paskolų palūkanos nėra kompensuojamos, išskyrus atvejus, kai apyvartinės lėšos yra dalis paskolos, kaip nustatyta priemonės aprašo 3.6 papunktyje. Kompensuojamos tik investicinių paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) sutarčių, kaip jos apibrėžtos priemonės sąlygų apraše, palūkanos.

 

Kodėl naudinga?

Įmonės ar verslininkai gali susigrąžinti dalį lėšų už sumokėtas paskolos palūkanas ir šias lėšas skirti kitiems verslo poreikiams.

Kas gali kreiptis?

Paskolos gavėjas, smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektas, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatyme: labai maža, maža arba vidutinė įmonė arba verslininkas, kai paskolos sutartis paraiškos vertinimo metu yra galiojanti (nėra pasibaigusi ar nutraukta).

Iki 2023 m. vasario 28 d. (imtinai) paraiškas teikti gali SVV, kurių paskolos paimtos nuo 2020 m. sausio 1 d., kai paskolos sutartis yra pasirašyta ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 1 d. Arba, jei pagal anksčiau nei 2020 m. sausio 1 d. pasirašytas paskolos sutartis suteikiamas naujas finansavimas naujai investicijai (turimos paskolos trukmės ar dydžio keitimas nėra laikomas naujo finansavimo suteikimu), paskolos sutarties pakeitimas dėl naujo finansavimo suteikimo pasirašytas po 2020 m. sausio 1 d.

Nuo 2023 m. kovo 1 d. paraiškas teikti gali SVV, už paskolos, pagal kurias palūkanų kompensavimo su paraiška kreipiamasi ne vėliau kaip per 1 metus nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos, kai nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 1 metai. Arba, jei pagal paskolos sutartį, nuo kurios pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję daugiau kaip 1 metai, yra suteikiamas naujas finansavimas naujai investicijai (turimos paskolos trukmės ar dydžio keitimas nėra laikomas naujo finansavimo suteikimu), nuo paskolos sutarties pakeitimo dėl naujo finansavimo suteikimo pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 1 metai.

Siekdamas gauti palūkanų kompensavimą, pareiškėjas turi užpildyti ir pateikti paraišką elektroninėje paraiškų informacinėje sistemoje (EPIS) ir pateikti kitus privalomus dokumentus.

Palūkanų kompensavimui reikalingų dokumentų sąrašas (kartu su paraiška pateikti privaloma):

 • Paraiška
 • Dotacijos sutartis
 • „Vienos įmonės“ deklaracija
 • Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija
 • Paskolos sutartis ar jos kopija (-os)
 • Aktualus paskolos grąžinimo grafikas, pasirašytas finansų tarpininko
 • Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą, patvirtinta finansų tarpininko darbuotojo parašu. Gali būti teikiamas kitokios formos lygiavertis dokumentas (pvz., atsiskaitomosios sąskaitos sutarties kopija). Pateikite pažymą ar kitokios formos lygiavertį dokumentą dėl tos pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią būtų pervedamos kompensacijos sumos
 • Investicinis projektas (verslo planas ir (ar) laisvos formos investicijų aprašymo dokumentas). Aprašoma kokiai pareiškėjo ekonominei veiklai vykdyti skirta paskola ir kokios investicijos buvo ir (ar) bus atliktos paskolos, dėl kurios palūkanų kompensavimo kreipiamasi, lėšomis
 • Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo įgyvendinant priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašą (plačiau skaitykite DUK)
 • Verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos kopija. Teikiama tik tuo atveju, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo (verslininkas)
 • Įmonės vadovo arba verslininko įgaliojimas, suteiktas įgaliotam asmeniui arba jo kopija. Teikiama tik tuo atveju, jei dokumentus pateikia ir pasirašo įgaliotas asmuo
 • Nekilnojamojo turto registro išrašo arba transporto priemonės registracijos liudijimo kopija. Teikiama nekilnojamojo turto ir (ar) transporto priemonių įsigijimo atvejais
 • ES struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšomis remiamo projekto sutarties arba sprendimo kopijos. Teikiama tik tuo atveju, jei paskolos, dėl kurios palūkanų kompensavimo kreipiamasi, lėšos skirtos remiamam projektui ar jo daliai finansuoti

Teisių perėmėjas (tais atvejais, kai paskolos gavėjas yra reorganizuotas jungimo ar skaidymo būdu), perėmęs teises į paskolos gavėjo įsipareigojimus, susijusius su paskolos sutartimi, pagal kurią buvo priimtas sprendimas dėl palūkanų kompensavimo, pageidaujantis perimti paskolos gavėjui skirtą palūkanų kompensavimą, INVEGAI turi pateikti elektroniniu paštu dpk2@invega.lt:

Pastaba: visi elektroniniu paštu dpk2@invega.lt siunčiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Pagrindiniai norminiai dokumentai:

Verslo subjektų, pasinaudojusių finansine priemone „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ ir sudariusių sutartis, sąrašai:

Visa priemonių statistika.

Kiek?

 • Pagal nuo 2023 m. kovo 1 d. pateiktas paraiškas kompensuojama iki 50 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos, bet ne daugiau kaip 7 proc. metinių palūkanų.
 • Kai kompensacija skiriama už paskolą, paimtą elektromobiliui, kompensuojama už ne didesnę nei 35 000 Eur įskaitant PVM dydžio paskolos dalį. Kai kompensacija skiriama už paskolą, paimtą komercinės paskirties automobiliui (N1 klasės) įsigyti, kompensuojama už ne didesnę nei 25 000 Eur įskaitant PVM dydžio paskolos dalį.
 • Maksimalus laikotarpis, už kurį gali būti kompensuojamos palūkanos, – 36 mėn. Palūkanų kompensavimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 36 mėn., skaičiuojant nuo kito mėnesio, einančio po paraiškos pateikimo INVEGAI mėnesio pirmos dienos, ir ne ilgesnis nei paskolos sutartyje nurodyto paskolos gražinimo termino pabaiga.
 • Iki 2023 m. vasario 28 d. (imtinai) paraiškas teikti gali SVV, kurių paskolos paimtos nuo 2020 m. sausio 1 d., kai paskolos sutartis yra pasirašyta ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 1 d., ir paskolos sutartis paraiškos vertinimo metu yra galiojanti (nėra pasibaigusi ar nutraukta). Arba, jei pagal anksčiau nei 2020 m. sausio 1 d. pasirašytas paskolos sutartis suteikiamas naujas finansavimas naujai investicijai (turimos paskolos trukmės ar dydžio keitimas nėra laikomas naujo finansavimo suteikimu), paskolos sutarties pakeitimas dėl naujo finansavimo suteikimo pasirašytas po 2020 m. sausio 1 d.
 • Nuo 2023 m. kovo 1 d. paraiškas teikti gali SVV, už paskolos, pagal kurias palūkanų kompensavimo su paraiška kreipiamasi ne vėliau kaip per 1 metus nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos, kai nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 1 metai, ir paskolos sutartis paraiškos vertinimo metu yra galiojanti (nėra pasibaigusi ar nutraukta). Arba, jei pagal paskolos sutartį, nuo kurios pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję daugiau kaip 1 metai, yra suteikiamas naujas finansavimas naujai investicijai (turimos paskolos trukmės ar dydžio keitimas nėra laikomas naujo finansavimo suteikimu), nuo paskolos sutarties pakeitimo dėl naujo finansavimo suteikimo pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 1 metai.
 • Kompensacija gali būti teikiama de minimis pagalbos ribose. Bendra vienai įmonei suteiktos de minimis pagalbos suma per bet kurį 3 finansinių metų laikotarpį, neturi viršyti 200 000 Eur (arba 100 000 Eur, vykdant krovinių vežimo keliais veiklą).

Kaip veikia?

Galimybės

1

Patikrinkite, ar Jums paskolą išdavęs finansų tarpininkas yra sudaręs sutartį su INVEGA. Jei taip, tuomet galite pretenduoti į palūkanų kompensavimą.

Žiūrėti tarpininkus

Paraiška

2

Pateikite paraišką dėl palūkanų kompensavimo INVEGAI per elektroninę paraiškų teikimo sistemą (atsisiųsti instrukciją).

Eiti į sistemą

Sprendimas

3

Sprendimas priimamas per 30 darbo dienų nuo tinkamai pateiktų dokumentų.

/

Norint pasinaudoti priemone, reikia pateikti paraišką INVEGAI per elektroninę paraiškų teikimo sistemą. Kaip pateikti paraišką, galite susipažinti instrukcijoje.

Pasirašius dotacijos sutartį, paskolos gavėjui nereikia teikti jokių papildomų dokumentų INVEGAI. Kompensacijos apskaičiuojamos ir išmokamos pagal informaciją, gaunamą iš finansų tarpininko.

Informaciją apie priimtą sprendimą galite rasti prisijungę prie elektroninės paraiškų teikimo sistemos skiltyje „Sutartis/Sprendimai“.

INVEGA atsitiktinės atrankos būdu patikrina ne mažiau kaip 5 proc. pareiškėjų, kurių paraiškų vertinimas baigtas, priimtas teigiamas sprendimas dėl palūkanų kompensavimo, ir kuriems INVEGA jau yra kompensavusi dalį sumokėtų palūkanų, šias patikras atlikdama pagal INVEGOS generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą patikrų tvarką.

Terminai

Terminai

 • Paraiška vertinama ne ilgiau kaip 30 darbo dienų po tinkamai pateiktų dokumentų.
 • Po teigiamo sprendimo priėmimo palūkanų kompensacija išmokama kas mėnesį, t. y. iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 25 dienos.
 • Palūkanos už gruodžio mėnesį kompensuojamos iki kitų metų vasario 25 dienos.
 • Kompensavimo pradžia - kito mėnesio 1 d. po INVEGOS teigiamo sprendimo priėmimo.
  Pavyzdžiui, jei teigiamas sprendimas priimtas liepos mėnesį, tai kompensacijos pradžia – 2021-08-01, jei teigiamas sprendimas priimtas rugpjūčio mėn., tai kompensacijos pradžia – 2021-09-01 ir t.t.
Reikalavimai pareiškėjams
 • Pareiškėjas paraiškos pateikimo metu yra paskolos gavėjas, kuris atitinka SVV subjekto statuso reikalavimus – labai maža, maža ar vidutinė įmonė arba verslininkas – fizinis asmuo, kuris verčiasi ekonomine veikla.
 • Pareiškėjui nėra iškelta bankroto ir (ar) restruktūrizavimo byla, o jei pareiškėjas verslininkas, – jam nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla.
 • Bendra pareiškėjui kaip vienai įmonei suteiktos de minimis pagalbos suma per bet kurį 3-jų finansinių metų laikotarpį neviršija Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nustatytų ribų.
 • Dėl pareiškėjo, jo savininkų, turinčių ne mažiau kaip 25 proc. akcijų ir (ar) kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių ir (ar) balsų, ir (ar) vadovų per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl ekonominio finansinio pobūdžio nusikalstamų veiklų ir šis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo.
 • Pareiškėjui kompensuojant palūkanas jos nebus finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus valstybės biudžeto lėšų jos būtų apmokėtos daugiau nei vieną kartą.
 • Pareiškėjui ir jo naudos gavėjui, arba fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių naudai bus naudojama paskola, nėra taikomos sankcijos (bet kokios prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios priemonės).
Kokios paskolos sutartys tinkamos?
 • Paskola – investicinė paskola ar finansinė nuoma (lizingas), įskaitant refinansavimą, kai investicijos nuosavomis lėšomis atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo. Sąskaitos kreditas (angl. „overdraft“), faktoringas, akredityvas ar banko garantija pagal priemonę paskola nelaikoma.
 • Finansinė nuoma (lizingas) – paslauga, kai finansinės nuomos (lizingo) bendrovės nuosavybės teise įsigytas finansinės nuomos (lizingo) gavėjo savarankiškai pasirinktas išsimokėtinai finansuojamas turtas, remiantis finansinės nuomos (lizingo) sutartimi, perduodamas naudotis ir valdyti finansinės nuomos (lizingo) gavėjui ir kuris, finansinės nuomos (lizingo) gavėjui galutinai atsiskaičius su finansinės nuomos (lizingo) bendrove, tampa finansinės nuomos (lizingo) gavėjo nuosavybe.
 • Investicinė paskola – paskola, kurios ne mažiau kaip 51 proc. sumos numatyta skirti paskolos gavėjo investicijoms į jo ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, kuris naudojamas paskolos gavėjo veikloje, tinkamą finansuoti pagal priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo 11 punktą, o likusią dalį – apyvartinėms lėšoms papildyti.
 • Paskola suteikta pagal paskolos sutartį, sudarytą su finansų tarpininku (finansų tarpininkų sąrašas), turinčiu galiojančią sutartį su INVEGA dėl bendradarbiavimo, įgyvendinant palūkanų kompensavimo priemones. Šis punktas netaikomas, kai paskola suteikta pagal INVEGOS finansinę priemonę „Startuok“.
 • Pateikiant paraišką iki 2023 m. vasario 28 d. (imtinai) paskolos sutartis, pasirašyta ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 1 dieną ir paraiškos pateikimo metu yra galiojanti. Arba, jei pagal anksčiau nei 2020 m. sausio 1 d. pasirašytas paskolos sutartis suteikiamas naujas finansavimas naujai investicijai (turimos paskolos trukmės ar dydžio keitimas nėra laikomas naujo finansavimo suteikimu), paskolos sutarties pakeitimas dėl naujo finansavimo suteikimo pasirašytas po 2020 m. sausio 1 d.
 • Pateikiant paraišką nuo 2023 m. kovo 1 d. paskolos sutartis, pagal kurią palūkanų kompensavimo su paraiška kreipiamasi ne vėliau kaip per 1 metus nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos, kai nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 1 metai ir paskolos sutartis paraiškos vertinimo metu yra galiojanti. Arba, jei pagal paskolos sutartį, nuo kurios pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję daugiau kaip 1 metai, yra suteikiamas naujas finansavimas naujai investicijai (turimos paskolos trukmės ar dydžio keitimas nėra laikomas naujo finansavimo suteikimu), nuo paskolos sutarties pakeitimo dėl naujo finansavimo suteikimo pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 1 metai.
 • Jei pagal paskolos sutartį dalis paskolos lėšų yra skirtos pagal aprašą netinkamoms išlaidoms finansuoti, palūkanos kompensuojamos tik už paskolos dalį, skirtą apraše numatytoms tinkamoms išlaidoms finansuoti. Tokiu atveju paskolos sutartyje paskolos dalys turi būti išskirtos taip, kad būtų galima identifikuoti tinkamos paskolos lėšų dalies paskirtį paskolos išmokėjimo metu, šios dalies grąžinimo grafiką ir jai taikomus palūkanų dydžius.
Kokiais atvejais palūkanos nekompensuojamos?
 • Kai paskola skirta šioms SVV subjekto veikloms vykdyti:
  Nekilnojamojo turto operacijos (68.1–68.3 grupę);
  Krovininis kelių transportas (49.41 klasę), Krovininių automobilių nuoma (77.12.10 poklasį), kai paskolos skirtos krovinių vežimo transporto priemonėms įsigyti;
  Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla (01 skyrių (išskyrus 01.6);
  Miškininkystė ir medienos ruoša (02.1 grupę, 02.3 grupę, 02.30.10 poklasį, 02.30.20 poklasį);
  Žvejyba ir akvakultūra (03 skyrių);
  Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba (47.78.30 poklasį);
  Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla (92 skyrių);
  Finansinė ir draudimo veikla (64–66 skyrius);
  Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir maišymas (11.01 klasę);
  Alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba (46.34.10 poklasį);
  Tabako gaminių gamyba ir (ar) didmeninė jų prekyba (12 skyrių ir 46.35 klasę);
  Elektros energijos gamyba, pardavimas ir paskirstymas (35.1 grupę).
 • Kai paskola skirta nekilnojamam turtui pirkti ir (ar) statyti ir (ar) investicijoms į pastato (statinio) esminį pagerinimą, siekiant šį turtą parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, įskaitant turto nuomą ir panaudą, o ne naudoti savo veikloje. Nekilnojamojo turto naudojimu savo veikloje laikoma, kai ne mažiau kaip 60 proc. turto ketinama panaudoti paskolos gavėjo ekonominei veiklai vykdyti. Taip pat gyvenamosios paskirties nekilnojamo turto pirkimui arba statybai ir (ar) investicijoms į gyvenamosios paskirties pastato (statinio) esminį pagerinimą kai pareiškėjas yra verslininkas arba yra juridinis asmuo ir jo vykdoma veikla nėra galima gyvenamosios paskirties patalpose.
 • Kai paskolos lėšos yra skirtos ne komercinės paskirties automobiliams įsigyti (M1 klasės). Šis draudimas netaikomas pareiškėjams, kurių pagrindinė ir faktiškai vykdoma veikla yra automobilių nuoma, taip pat vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi ir pavėžėjimas, arba kai įsigyjamos specialiosios paskirties transporto priemonės. Laikoma, kad automobilių nuomos veikla faktiškai yra vykdoma tada, kai tokios paslaugos yra viešai siūlomos rinkai.
 • Kai paskolos lėšos yra skirtos įsigyti nenaujam komercinės paskirties (N1 klasės) automobiliui (nuvažiavusiam 6000 km arba eksploatuotam ilgiau nei 6 mėn.), išskyrus specialiosios paskirties transporto priemones.
 • Kai paskolos lėšomis įsigyjamas naujas komercinės paskirties (N1 klasės) automobilis, kurio vertė pagal pirkimo–pardavimo sutartį viršija 40 000 Eur su PVM arba viršija 60 000 Eur įskaitant PVM, kai įsigyjami elektromobiliai, išskyrus specialiosios paskirties transporto priemones.
 • Kai paskolos lėšos skirtos finansiniam turtui finansuoti, dividendams ar tantjemoms išmokėti.
 • Kai paskolos lėšos skirtos paskolai trečiajam asmeniui suteikti, trečiųjų asmenų ir paskolos gavėjo skolinių įsipareigojimų (paskolų, sąskaitų kreditų (angl. „overdrafts“), faktoringų, akredityvų, banko garantijų) refinansavimui (padengimui), išskyrus atvejus, kai paskolos lėšomis refinansuotos paskolos gavėjo investicijos, atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo. Laikoma, kad investicijų atlikimo momentas yra galutinio atsiskaitymo už investicijas diena.
 • Pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos apyvartinėms lėšoms papildyti, išskyrus atvejus, kai apyvartinės lėšos yra dalis paskolos, kaip nustatyta aprašo 3.6 papunktyje.
 • Pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra naudojamos finansuoti investicijas, atliekamas ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 • Pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos elektros energiją gaminančių elektrinių ir (ar) elektros energijos gamybos įrenginių statybai ir (ar) įrengimui ir (ar) modernizavimui, siekiant parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, įskaitant turto nuomą ir panaudą, o ne naudoti paskolos gavėjo veikloje.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. SVV deklaracijos pildymo atmintinė

SVV deklaracijos pildymo atmintinė:

 1. Išsiaiškinkite kokia įmonė esate (savarankiška, susijusi ir (arba) partnerinė).
 2. Jei turite susijusių ir (arba) partnerinių įmonių, šių ryšius nurodykite nepriklausomai nuo šalies, kurioje įmonės veikia.
 3. Kad būtų lengviau, turėkite akcininkų struktūrą.
 4. Jei įmonės akcininkas yra fizinis asmuo, pasitikrinkite kokiomis veiklomis užsiima šio asmens kitos įmonės.
 5. Apskaičiuokite įmonės (įmonių) darbuotojų skaičių, metines pajamas ir balanso turtą.
 6. Finansinius duomenis (5 punktas) nurodykite už paskutinius 3 finansinius metus.
 7. Valstybės įmonei Registrų centrui pateikite patvirtintų metinių finansinių ataskaitų rinkinius, jei to dar neatlikote.
 8. Nustatykite įmonės dydį (labai maža, maža, vidutinė, didelė įmonė).
 9. Nustatykite šiuo metu esantį įmonės statusą (SVV subjektas, ne SVV subjektas).
 10. Nepamirškite, kad SVV deklaracijoje pateikiami pildymo dieną aktualūs duomenys.

Atsisiųsti išsamų gidą

2. Kaip deklaruoti SVV subjekto statusą?

Smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjekto statusas deklaruojamas užpildant SVV subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (2017 m. balandžio 21 d. redakcija).

Atsisiųsti deklaracijos formą

Kaip užpildyti SVV subjekto statuso deklaraciją?

Pagrindinės sąvokos ir nuostatos deklaruojant SVV subjekto statusą

 • SVV subjektas – labai maža, maža ar vidutinė įmonė, atitinkanti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo (toliau – SVVPĮ) 3 straipsnyje nustatytas sąlygas ir verslininkas, atitinkantis SVVPĮ 4 straipsnyje nustatytas sąlygas.
 • Įmonė – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo.
 • Verslininkas – fizinis asmuo, kuris verčiasi ekonomine veikla.
 • Ekonominė veikla – savo rizika plėtojama reguliari asmens veikla siekiant pelno arba individualios veiklos atveju – pajamų, apimanti prekių pirkimą ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims už atlygį.

Labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės kriterijai:

 

Darbuotojų skaičius
yra mažiau kaip:

Finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
Metinės pajamos
neviršija, mln. €
Turto balansinė vertė
neviršija, mln. €
Vidutinė įmonė 250 50 43
Maža įmonė 50 10 10
Labai maža įmonė 10 2 2


Įmonė, kuri neatitinka vidutinės, mažos arba labai mažos įmonės kriterijų, laikoma didele įmone.

Darbuotojų skaičius yra įmonės vidutinis metinis darbuotojų skaičius. Jis apskaičiuojamas vadovaujantis Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 4-249.

Įmonės finansiniai duomenys imami iš paskutinių metų, o jeigu įmonė veikia daugiau kaip dvejus metus, – iš paskutinių dvejų metų patvirtintų įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinių arba iš įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių. Jeigu sudaryti ir tvirtinti metines finansines ataskaitas arba metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas įmonei nėra privaloma, įmonės finansiniai duomenys nustatomi vadovaujantis kitais finansiniais dokumentais, kuriuose sukauptos informacijos pakanka Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytiems finansiniams duomenims nustatyti.

Skaičiuojant aukščiau paminėtus rodiklius, vertinami ne tik deklaranto (SVV subjekto statusą deklaruojančios įmonės) rodikliai, bet ir su deklarantu susijusių įmonių ir partnerinių įmonių atitinkami rodikliai. Pildant SVV deklaraciją reikia deklaruoti visas su deklarantu susijusias įmones, jų susijusias ir partnerines įmones, taip pat deklaranto partnerines įmones, partnerinių įmonių susijusias įmones, jei jos su deklarantu susijusios tiekimo ir vartojimo ryšiais.

Pildant SVV deklaraciją ir nustatant deklaranto SVV subjekto statusą, reikia atkreipti dėmesį į šias nuostatas:

 • Susijusių įmonių ir partnerinių įmonių ryšiai nustatomi pagal deklaravimo dieną galiojančius įmonių tarpusavio ryšius.
 • Jei paraiškos vertinimo metu paaiškėja, kad po deklaravimo dienos deklarantas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito verslo subjekto (-ų), arba įsigijo 25 procentus ir daugiau kitos įmonės akcijų, deklaranto SVV subjekto statusas nustatomas pagal po prijungimo ar akcijų įsigijimo sandorio sudarymo dienos atsiradusius įmonių tarpusavio ryšius.
 • Jei SVV subjektas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito (-ų) verslo subjekto (-ų) ir dėl to tapo didele įmone, šio verslo subjekto duomenys užpraeitais ir užužpraeitais metais nėra vertinami ir tokia įmonė laikoma didele.
 • Jei įmonės dalyvis (akcininkas ar steigėjas), turintis 25 proc. ar daugiau akcijų ar dalyvių balsų, yra valstybė ar savivaldybė, jų institucija, įstaiga ar jos kontroliuojamas juridinis asmuo, įmonė nėra SVV subjektas (išskyrus SVVPĮ numatytas išimtis).
 • Jei deklaranto SVV subjekto statusas keitėsi per paskutinius dvejus metus, SVV subjekto statusas nustatomas pagal paskutinių trejų metų duomenis.

  SVV subjekto statuso vertinimas pagal metus
Nr. Užužpraeitų metų
verslo subjekto statusas
Užpraeitų metų
verslo subjekto statusas
Praėjusių metų
verslo subjekto statusas
Verslo subjekto statusas
deklaracijos pateikimo metu
1. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas
2. Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
3. SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
4. SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
5. SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas
6. SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
7. Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
8. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
 • Sumuojant atitinkamus rodiklius, prie deklaranto rodiklių partnerinės įmonės rodikliai sumuojami proporcingai turimų dalyvių balsų skaičiui (pvz., jei deklarantas turi 40 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius taikomas 0,4 koeficientas). Susijusios įmonės atitinkami rodikliai sumuojami pilna apimtimi, neatsižvelgiant į turimų balsų skaičių (pvz., jei deklarantas turi 60 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius abiejų įmonių rodikliai yra susumuojami).

Pildant SVV statuso deklaraciją:

 • dvejus metus veikianti įmonė (deklarantas) deklaracijoje nurodo praeitų ir užpraeitų metų duomenis. Pvz., 2018 m. birželio mėn. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m. kovo mėn., pildo 2018 m. ir 2019 m. duomenis. Po 2020 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo turi pildyti atitinkamai 2019 m. ir 2020 m. duomenis;
 • trejus ar daugiau metų veikianti įmonė nurodo praeitų, užpraeitų ir užužpraeitų metų duomenis. Pvz., 2013 m. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m., pildo 2020 m., 2019 m. ir 2018 m. duomenis;
 • naujai įsteigta įmonė, kurios metiniai finansiniai duomenys dar nepatvirtinti, pildo prognozinius duomenis, o jei ši įmonė turi partnerinių ir (ar) susijusių įmonių, kurios veikia dvejus metus ar ilgiau – pildomi šių įmonių patvirtinti duomenys. Pvz., 2021 m. įsteigta įmonė turi susijusią įmonę veikiančią nuo 2012 m., įmonė deklaruodama savo statusą 2021 m. deklaracijoje nurodo prognozinius 2021 m. duomenis, bei susijusios įmonės duomenis už 2020 m. ir 2019 m.

Norminiai dokumentai

Pavyzdžiai

3. Kaip užpildyti vienos įmonės deklaracijos formą?

Remiantis REGLAMENTO (ES) NR. 1407/2013 nuostatomis, įmonė yra bet koks ekonominę veiklą vykdantis subjektas, nepaisant jos teisinio statuso ir finansavimo būdų, t. y. ir fizinis asmuo, vykdantis ūkinę-komercinę veiklą.

ATSISIŲSTI vienos įmonės deklaracijos formĄ

 

4. Ar gali INVEGA priemonėms paraiškas teikti ne vadovas, o įgaliotas asmuo?

Įmonės vadovas pateikti paraišką INVEGAI gali įgalioti bet kokį kitą asmenį, kuris turi mobilųjį parašą. Įgaliotasis asmuo prisijungęs prie sistemos ir pildydamas paraišką turėtų prikabinti skenuotą įgaliojimą priedų skiltyje.

5. Kada galima pasinaudoti priemone?

Turint investicinę paskolą ar finansinę nuomą (lizingą), įskaitant refinansavimą, kai investicijos nuosavomis lėšomis atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo, galima kreiptis į INVEGĄ dėl palūkanų dalies kompensavimo, pildant ir pateikiant vertinimui paraišką elektroninėje paraiškų sistemoje - https://paraiskos.invega.lt

Investicinė paskola – tai paskola, kurios ne mažiau kaip 51 proc. sumos numatyta skirti paskolos gavėjo investicijoms į jo ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą (tinkamą finansuoti pagal priemonės aprašo 11 punktą), kuris naudojamas paskolos gavėjo veikloje, o likusi dalis – apyvartinėms lėšoms papildyti. Svarbu, kad paskirtyje būtų aiškiai nurodyta, kokia paskolos dalis skiriama investicijai ir kam konkrečiai skirta.


Nuo 2023 m. kovo 1 d. paraiškas teikti gali SVV, už paskolos, pagal kurias palūkanų kompensavimo su paraiška kreipiamasi ne vėliau kaip per 1 metus nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos, t. y., kai nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos praėję ne daugiau kaip 1 metai, ir paskolos sutartis paraiškos vertinimo metu yra galiojanti (nėra pasibaigusi ar nutraukta). Arba, jei pagal paskolos sutartį, nuo kurios pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję daugiau kaip 1 metai, yra suteikiamas naujas finansavimas naujai investicijai (turimos paskolos trukmės ar dydžio keitimas nėra laikomas naujo finansavimo suteikimu), nuo paskolos sutarties pakeitimo dėl naujo finansavimo suteikimo pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 1 metai.

Pagal paraiškas, pateiktas nuo 2023 m. kovo 1 d., gali būti skiriamas iki 50 proc. sumokėtų palūkanų kompensavimas. Skaityti plačiau.

6. Ką reikia daryti norint pasinaudoti priemone?

Norėdami pasinaudoti priemone „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“, turėtumėte pateikti paraišką ir kitus susijusius dokumentus per elektroninę paraiškų pateikimo sistemą EPIS.

Jungtis prie sistemos

7. Kaip prisijungti prie elektroninės paraiškų sistemos?

Prisijungimui būtinas mobilusis elektroninis parašas. Smart ID ir kiti parašo sertifikatai, išduoti lustinėje kortelėje arba USB laikmenoje, nėra tinkami. Jei įmonės vadovas neturi mobiliojo parašo, jis gali įgalioti kitą asmenį, besinaudojantį mobiliuoju parašu. Įgaliojimas surašomas laisva forma ir pridedamas prie paraiškos dokumentų.

Paraiška teikiama interneto adresu: https://paraiskos.invega.lt

Užpildykite reikiamus laukelius ir prisijunkite prie elektroninės paraiškų sistemos.

8. Kas yra investicinė paskola pagal priemonę „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“?

Investicinė paskola – tai paskola, kurios ne mažiau kaip 51 proc. sumos numatyta skirti paskolos gavėjo investicijoms į jo ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą (tinkamą finansuoti pagal priemonės aprašo 11 punktą), kuris naudojamas paskolos gavėjo veikloje, o likusi dalis – apyvartinėms lėšoms papildyti. Svarbu, kad paskirtyje būtų aiškiai nurodyta, kokia paskolos dalis skiriama investicijai ir kam konkrečiai skirta.

9. Ar grįžtamojo lizingo atveju galimas palūkanų kompensavimas?

Grįžtamasis lizingas galimas tuo atveju, kai nuo atliktų investicijų (pagal pirkimo-pardavimo sutartį ir/ar sąskaitą faktūrą, atliktus mokėjimus) iki lizingo sutarties pasirašymo nėra praėję daugiau kaip 6 mėn.

10. Ar transporto sektoriui kompensuojamos palūkanos?

Logistikos įmonėms, vykdančioms krovinių vežimą sausumos keliais, priemone „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ negali pasinaudoti kai paskola skirta krovinių vežimo transporto priemonėms įsigyti. Taip pat palūkanos nekompensuojamos, jeigu paskolos lėšos yra skirtos ne komercinės paskirties automobiliams įsigyti (M1 klasės). Šis punktas netaikomas pareiškėjams, kurių veikla yra automobilių nuoma, vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi, ir pavėžėjimas.

11. Ar ūkininkai gali tikėtis palūkanų kompensavimo?

Vienas iš reikalavimų pareiškėjams – pareiškėjas, paraiškos vertinimo metu yra paskolos gavėjas, kuris atitinka SVV subjekto statuso reikalavimus, nurodytus SVV įstatyme, t. y., smulkiojo ar vidutinio verslo subjektas – labai maža, maža ar vidutinė įmonė arba verslininkas – fizinis asmuo, kuris verčiasi ekonomine veikla. Verslininkas statusą gali deklaruoti nuo verslo liudijimo įsigijimo dienos arba nuo individualios veiklos įregistravimo mokesčių administratoriuje dienos, arba nuo ūkininko ūkio įregistravimo dienos.

Tačiau pagal priemonės aprašo 10.5 p., palūkanų kompensacija negalima, kai paskola skirta šioms pareiškėjo veikloms vykdyti:

 • Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 01 skyrių (išskyrus 01.6);
 • Miškininkystė ir medienos ruoša (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 02.1 grupę, 02.3 grupę, 02.30.10 poklasį, 02.30.20 poklasį);
 • Žvejyba ir akvakultūra (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 03 skyrių).
12. Ar palūkanų kompensavimas taikomas, jeigu kredito paskirtis buvo refinansavimas?

Palūkanų kompensavimas galimas tik tais atvejais, kai paskolos lėšomis refinansuotos paskolos gavėjo investicijos, atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo. Laikoma, kad investicijų atlikimo momentas yra galutinio atsiskaitymo už investicijas diena (žr. Aprašo 11.3 papunktį).

13. Ar galima kreiptis dėl palūkanų kompensavimo, jei nedidelė dalis paskolos (pvz. 20 proc. paskolos) buvo panaudota netinkamoms pagal aprašą išlaidoms apmokėti?

Jei pagal paskolos sutartį dalis paskolos lėšų yra skirtos netinkamoms išlaidoms finansuoti, palūkanos bus kompensuojamos tik už tą paskolos dalį, kuri skirta tinkamoms išlaidoms finansuoti. Tokiu atveju paskolos dalys turi būti aiškiai išskirtos taip, kad būtų galima identifikuoti tinkamos paskolos lėšų dalies paskirtį paskolos išmokėjimo metu, šios dalies grąžinimo grafiką ir jai taikomus palūkanų dydžius.

14. Ar kiekvienu atveju, siekiant gauti palūkanų kompensavimą, paskola turi būti suteikta sudarant atskirą (naują) paskolos sutartį?

Palūkanų kompensavimas yra galimas ir tokiu atveju, jei nauja paskola yra suteikiama pasirašant turimos paskolos sutarties pakeitimą dėl naujo finansavimo naujai investicijai (turimos paskolos trukmės ar dydžio keitimas nėra laikomas naujo finansavimo suteikimu):

 • Iki 2023 m. vasario 28 d. (imtinai) paraiškas teikti gali SVV, kurių paskolos paimtos nuo 2020 m. sausio 1 d., kai paskolos sutartis yra pasirašyta ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 1 d., ir paskolos sutartis paraiškos vertinimo metu yra galiojanti (nėra pasibaigusi ar nutraukta). Arba, jei pagal anksčiau nei 2020 m. sausio 1 d. pasirašytas paskolos sutartis suteikiamas naujas finansavimas naujai investicijai (turimos paskolos trukmės ar dydžio keitimas nėra laikomas naujo finansavimo suteikimu), paskolos sutarties pakeitimas dėl naujo finansavimo suteikimo pasirašytas po 2020 m. sausio 1 d.;
 • Nuo 2023 m. kovo 1 d. paraiškas teikti gali SVV, už paskolos, pagal kurias palūkanų kompensavimo su paraiška kreipiamasi ne vėliau kaip per 1 metus nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos, kai nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 1 metai, ir paskolos sutartis paraiškos vertinimo metu yra galiojanti (nėra pasibaigusi ar nutraukta). Arba, jei pagal paskolos sutartį, nuo kurios pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję daugiau kaip 1 metai, yra suteikiamas naujas finansavimas naujai investicijai (turimos paskolos trukmės ar dydžio keitimas nėra laikomas naujo finansavimo suteikimu), nuo paskolos sutarties pakeitimo dėl naujo finansavimo suteikimo pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 1 metai.
15. Kokie ūkio subjekto veiksmai, perėmusio teises į paskolos gavėjo įsipareigojimus, susijusius su paskolos sutartimi, pagal kurią buvo priimtas sprendimas dėl palūkanų kompensavimo, kai teisių perėmėjas pageidauja perimti paskolos gavėjui suteiktą palūkanų kompensavimą?

Tais atvejais, kai paskolos gavėjas yra reorganizuotas jungimo ar skaidymo būdu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, paskolos gavėjui priklausančios kompensacijos sumos, kurios buvo priskaičiuotos už paskolos gavėjo sumokėtas palūkanas, bet dėl paskolos gavėjo veiklos pabaigos jam nebuvo išmokėtos, išmokamos paskolos gavėjo teisių ir pareigų perėmėjui jo prašymu.

Kitam ūkio subjektui perėmus teises į paskolos gavėjo įsipareigojimus, susijusius su investicinės ir (ar) apyvartinės paskolos sutartimi, pagal kurią buvo priimtas sprendimas dėl palūkanų kompensavimo, teisių perėmėjas INVEGAI turi pateikti elektroniniu paštu dpk2@invega.lt laisvos formos prašymą dėl palūkanų kompensavimo, dokumentus ir informaciją, nurodytus INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt, dėl Aprašo 10 punkte nustatytų reikalavimų (išskyrus Aprašo 10.4 papunktyje nustatytą reikalavimą) atitikties.

Gavusi iš teisių perėmėjo šiame Aprašo punkte nurodytą laisvos formos prašymą dėl palūkanų kompensavimo, informaciją ir dokumentus, INVEGA ne vėliau kaip per 20 darbo dienų įvertina teisių perėmėjo atitiktį Aprašo 10 punkte nustatytiems reikalavimams (išskyrus Aprašo 10.4 papunktyje nustatytą reikalavimą) ir priima sprendimą dėl palūkanų kompensavimo teisių perėmėjui. Jei teisių perėmėjas atitinka Aprašo 10 punkte nustatytus reikalavimus (išskyrus Aprašo 10.4 papunktyje nustatytą reikalavimą), su juo pasirašomas susitarimas dėl dotacijos sutarties keitimo bei tęsiamas palūkanų kompensavimas tomis pačiomis sąlygomis, kurios buvo nustatytos paskolos gavėjui dotacijos sutartyje, tai yra nekeičiant didžiausios galimos palūkanų kompensacijos sumos, pirminės paskolos sumos, jos grąžinimo grafiko, palūkanų normos ir buvusio kompensavimo laikotarpio. Teisių perėmėjui skiriama didžiausios galimos palūkanų kompensacijos sumos dalis sumažinama iki teisių perėmimo INVEGOS jau įvykdytais įsipareigojimais paskolos gavėjui pagal dotacijos sutartį.

Teisių perėmėjui perėmus paskolos gavėjui skirtą palūkanų kompensavimą, kaip numatyta aprašo 39 punkte, teisių perėmėjui taip pat priskaičiuojamos ir išmokamos kompensacijos sumos už iki susitarimo dėl dotacijos sutarties keitimo pasirašymo teisių perėmėjo pagal paskolos sutartį sumokėtos paskolos palūkanos.

16. Kodėl turiu susipažinti ir kartu su paraiška pateikti priedą „Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo įgyvendinant priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašą“?

Pateikdamas šį priedą kartu su paraiška pareiškėjas patvirtina, kad:

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR) įpareigoja informuoti duomenų subjektus apie duomenų tvarkymą, todėl asmuo, kuris teikia kito (-ų) asmens (-ų) duomenis INVEGAI, privalo informuoti duomenų subjektus apie asmens duomenų gavėjus (šiuo atveju apie INVEGĄ). INVEGA, gaudama duomenis iš pareiškėjo ir (ar) jo atstovo turi įsitikinti, kad duomenų subjektams yra žinoma apie duomenų tvarkymą (t. y. yra pateikta BDAR atitinkanti informacija apie duomenų tvarkymą).