Dalinis palūkanų kompensavimas

Priemonės galiojimo terminas neapibrėžtas. Informacija apie priemonės įgyvendinimo pasikeitimus bus paskelbta atskiru pranešimu.

Kodėl naudinga?

Įmonės ar verslininkai gali susigrąžinti dalį lėšų už sumokėtas paskolos palūkanas ir šias lėšas skirti kitiems verslo poreikiams.

Kas gali kreiptis?

Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektas: labai maža, maža arba vidutinė įmonė ar verslininkas (fizinis asmuo, užsiimantis ūkine komercine veikla).

Daliniam palūkanų kompensavimui reikalingų dokumentų sąrašas:

 • Paraiška
 • Dotacijos sutartis
 • „Vienos įmonės“ deklaracija (žiūrėti pildymo videoinstrukciją)
 • Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (žiūrėti pildymo videoinstrukciją)
 • Paskolos sutartis ar jos kopija (-os)
 • Paskolos sutarties pakeitimo kopija (jeigu yra pasirašytas)
 • Finansų įstaigos pažyma apie pareiškėjo paskolos sutarties pakeitimą (jeigu yra pasirašytas)
 • Aktualus paskolos grafikas, pasirašytas finansų įstaigos
 • Aktualus paskolos grafikas .xls formatu
 • Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą, patvirtinta finansų įstaigos darbuotojo (gali būti kitokios formos lygiavertis dokumentas su tokiu pat turiniu (pvz., atsiskaitomosios sąskaitos sutarties kopija)
 • Įmonės vadovo ir (arba) verslininko įgaliojimas, suteiktas įgaliotam asmeniui, jeigu paraišką pasirašo ne vadovas
 • Verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimo kopija (teikiama tik tuo atveju, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo)
 • Investicinis projektas (verslo planas) (taikoma nekilnojamojo turto pirkimo atvejais)
 • Nekilnojamojo turto registro išrašas arba transporto priemonės registracijos liudijimas (taikoma nekilnojamojo turto, lengvųjų automobilių ir krovinių vežimo transporto priemonių įsigijimo atvejais)
 • ES struktūrinių fondų arba Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybės institucijų lėšomis remiamo projekto sutarties arba sprendimo kopijos (taikoma, jei paskolos sutarties lėšos skirtos ES struktūrinių fondų arba Lietuvos Respublikos valstybės institucijų remiamam projektui ar jo daliai finansuoti)

KVIETIMAS
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) kviečia teikti paraiškas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“ (toliau – Priemonė).

Kiek?

 • Kompensuojama iki 95 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos, bet ne daugiau kaip 7 proc. metinių palūkanų.
 • Maksimalus laikotarpis, už kurį gali būti kompensuojamos palūkanos – 36 mėn.
 • Kompensacija gali būti taikoma 200 000 Eur de minimis pagalbos ribose.

Kaip veikia?

Galimybės

1
Patikrinkite, ar Jums paskolą išdavusi įstaiga yra sudariusi sutartį su INVEGA. Jei taip, tuomet galite pasinaudoti daline palūkanų kompensacija.
Žiūrėti įstaigas

Paraiška

2

Pateikite paraišką dėl kompensacijos INVEGAI per elektroninę paraiškų teikimo sistemą (atsisiųsti instrukciją).

Eiti į sistemą

Sprendimas

3
Sprendimas priimamas per 30 darbo dienų po tinkamai pateiktų dokumentų.
/

Norint pasinaudoti priemone, reikia pateikti paraišką INVEGAI per elektroninę paraiškų teikimo sistemą. Kaip užpildyti paraišką, galite susipažinti šioje instrukcijoje.

 • Paraiška vertinama ne ilgiau kaip 30 darbo dienų po tinkamai pateiktų dokumentų.
 • Po teigiamo sprendimo priėmimo palūkanų kompensacija išmokama kas mėnesį, t. y. iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 25 dienos.
 • Pasirašius dotacijos sutartį, paskolos gavėjui nereikia teikti jokių papildomų dokumentų INVEGAI. Kompensacijos apskaičiuojamos pagal informaciją, gaunamą iš finansų įstaigos.

Informaciją apie priimtą sprendimą galite rasti prisijungę prie elektroninės paraiškų teikimo sistemos skiltyje „Sutartis / Sprendimai“.

Kokios paskolos sutartys tinkamos?
 • Paskolos arba finansinės nuomos (lizingo) sutartis, sudaryta su finansų įstaiga, kuri paraiškos vertinimo metu turi galiojančią sutartį su INVEGA dėl bendradarbiavimo kompensuojant palūkanas (finansų įstaigų sąrašas).
 • Paskolos sutartis, pasirašyta ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 1 dieną ir paraiškos pateikimo metu yra galiojanti.
 • Indėlio pereikvojimas (angl. „overdraft“), faktoringas, akredityvas ar banko garantija nėra laikomos paskola pagal šią priemonę.
 • Jei suteikta apyvartinė paskola, ji turi būti suteikta iš INVEGOS administruojamų priemonių lėšų arba su INVEGOS individualia ar portfeline garantija.
 • Jei paskola sudaryta iš kelių dalių su skirtingomis paskirtimis, palūkanos kompensuojamos tik už paskolos dalį, skirtą numatytoms tinkamoms išlaidoms finansuoti. Tokiu atveju paskolos dalys turi būti išskirtos taip, kad būtų galima identifikuoti tinkamos paskolos lėšų dalies paskirtį paskolos išmokėjimo metu, šios dalies grąžinimo grafiką ir jai taikomus palūkanų dydžius.
Kokiais atvejais palūkanos nekompensuojamos?
 • Kai paskola suteikta iš priemonių „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“, „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ arba „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ lėšų.
 • Kai paskola skirta pirkti ir (ar) statyti nekilnojamajam turtui, siekiant jį parduoti (perleisti) kitiems asmenims, o ne naudoti savo veikloje, taip pat gyvenamosios paskirties nekilnojamo turto pirkimui arba statybai tuo atveju, kai pareiškėjas yra verslininkas.
 • Kai paskolos lėšos yra skirtos ne komercinės paskirties automobiliams įsigyti (M1 klasės). Šis punktas netaikomas pareiškėjams, kurių veikla yra automobilių nuoma, vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi, ir pavėžėjimas.
 • Kai paskolos lėšos skirtos įmonių akcijoms, obligacijoms įsigyti ar kitam finansiniam turtui finansuoti, kitos paskolos likučio padengimui, dividendams ar tantjemoms išmokėti.
 • Naujos paskolos suteikimui trečiajam asmeniui, trečiųjų asmenų įsipareigojimų padengimui, išskyrus INVEGOS administruojamose priemonėse paskolos lėšomis perfinansuotos paskolos gavėjo investicijos, atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo.
 • Kai INVEGA buvo priėmusi teigiamą sprendimą ir buvo sudariusi dotacijos sutartis dėl palūkanų kompensacijų pagal kitą dalinio palūkanų kompensavimo priemonės aprašą.
Kokie reikalavimai pareiškėjams?

SVV subjektai negali būti bankrutuojantys, restruktūrizuojami ar likviduojami.

SVV subjekto pagrindinė veikla nėra:

 • Nekilnojamojo turto operacijos;
 • Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla, kai paskolos skirtos krovinių vežimo transporto priemonėms įsigyti;
 • Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla;
 • Miškininkystė ir medienos ruoša;
 • Žvejyba ir akvakultūra;
 • Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba;
 • Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Ar gali INVEGA priemonėms paraiškas teikti ne vadovas, o įgaliotas asmuo?

Įmonės vadovas pateikti paraišką INVEGAI gali įgalioti bet kokį kitą asmenį, kuris turi mobilųjį parašą. Įgaliotasis asmuo prisijungęs prie sistemos ir pildydamas paraišką turėtų prikabinti skenuotą įgaliojimą priedų skiltyje.

2. Ar paraiškų pasirašymui tinkamas bet kokio formato kvalifikuotas elektroninis parašas?

Pildant paraišką, pareiškėjo vadovas turės identifikuotis per el.valdžios vartus. Paraišką įvertinus, kompensacijos sutartį turės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

3. Kada galima pasinaudoti priemone?

Turint investicinę paskolą, arba turint apyvartinę paskolą, suteiktą iš INVEGOS administruojamų priemonių arba su INVEGOS individualia arba portfeline garantija ir tai nėra paskola, suteikta kaip finansavimas pagal Skatinamosios finansinės priemonės „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ schemą, pagal Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ schemą arba Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ schemą, galima kreiptis į INVEGĄ dėl dalinio palūkanų kompensavimo. Pagal šią veiklą gali būti kompensuojama iki 95 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos iki 36 mėn. http://invega.lt/lt/palukanu-kompensavimas/

4. Ką reikia daryti norint pasinaudoti priemone?

Norėdami pasinaudoti priemone „Dalinis palūkanų kompensavimas“, turėtumėte pateikti paraišką ir kitus susijusius dokumentus per elektroninę paraiškų pateikimo sistemą EPIS.

5. Ar transporto sektoriui kompensuojamos palūkanos?

Logistikos įmonėms, vykdančioms krovinių vežimą sausumos keliais, priemone „Dalinis palūkanų kompensavimas“ negali pasinaudoti kai paskola skirta krovinių vežimo transporto priemonėms įsigyti. Taip pat palūkanos nekompensuojamos, jeigu paskolos lėšos yra skirtos ne komercinės paskirties automobiliams įsigyti (M1 klasės). Šis punktas netaikomas pareiškėjams, kurių veikla yra automobilių nuoma, vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi, ir pavėžėjimas.

6. Ar ūkininkai gali tikėtis palūkanų kompensavimo?

Palūkanų kompensacija negalima, kai įmonės pagrindinė veikla:

 • Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla;
 • Miškininkystė ir medienos ruoša;
 • Žvejyba ir akvakultūra;
 • Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba;
 • Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla;(visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 92 skyrių).
7. Ar palūkanų kompensavimas taikomas, jeigu kredito paskirtis buvo refinansavimas?

Palūkanų kompensavimas galimas tik tais atvejais, kai INVEGOS administruojamose priemonėse (pvz. paskolos, garantuotos INVEGOS individualia garantija ir pan.) paskolos lėšomis perfinansuotos paskolos gavėjo investicijos, atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo (žiūr. Aprašo 12.3 punktą).

8. Ar galima kreiptis dėl palūkanų kompensavimo, jei nedidelė dalis paskolos (pvz. 20 proc. paskolos) buvo panaudota netinkamoms pagal aprašą išlaidoms apmokėti (pvz. buvo pirktas lengvasis automobilis)?

Jei pagal paskolos sutartį dalis paskolos lėšų yra skirtos netinkamoms išlaidoms finansuoti, palūkanos bus kompensuojamos tik už tą paskolos dalį, kuri skirta tinkamoms išlaidoms finansuoti. Tokiu atveju paskolos dalys turi būti aiškiai išskirtos taip, kad būtų galima identifikuoti tinkamos paskolos lėšų dalies paskirtį paskolos išmokėjimo metu, šios dalies grąžinimo grafiką ir jai taikomus palūkanų dydžius.