Garantijos atlyginimo kompensavimas žemės ūkio veikla užsiimantiems subjektams

Kodėl naudinga?

Siekiama sudaryti palankesnes sąlygas kaimo vietovėje veikiantiems subjektams pasinaudoti finansų įstaigų teikiamomis paskolomis, skirtomis investiciniams projektams vykdyti.

Kas gali kreiptis?

Šia pagalba pasinaudoti gali kaimo vietovėje veikiantys subjektai, įregistravę sau priklausančią žemės ūkio valdą, ir įgyvendinantys:

 • investicinius projektus, skirtus pirminei žemės ūkio gamybai, žemės ūkio produktų perdirbimui, kai perdirbus žemės ūkio produktą taip pat gaunamas žemės ūkio produktas arba ne žemės ūkio produktas, ir (ar) prekybai žemės ūkio produktais;
 • investicinius projektus, patenkančius į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, 01.6 grupę „Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla“.

EVRK 01.6 grupė „Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla“:

 • 01.61 Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
 • 01.61.10 Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių žemės ūkio paslaugų veikla
 • 01.61.20 Žemės ūkio augalų tręšimas mineralinėmis ir organinėmis trąšomis
 • 01.62 Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
 • 01.62.10 Dirbtinio apsėklinimo veikla
 • 01.63 Derliaus apdorojimo veikla
 • 01.64 Sėklininkystė

Kriterijai, kurie yra taikomi nustatant ūkio subjekto tinkamumą gauti pagalbą:

 • yra įregistravęs sau priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
 • užsiima pirmine žemės ūkio gamyba (išskyrus kailinių žvėrelių auginimą), žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) žemės ūkio produktų prekyba, ir (ar) kita veikla;
 • atitinka labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms nustatytus kriterijus;
 • nėra sunkumų patirianti įmonė;
 • nedalyvavo ir nedalyvauja priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;
 • nėra gavę pagalbos, kuri buvo suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;
 • už iš finansų įstaigų imamas paskolas investicijoms finansuoti, kuriems neteikiama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones ir (ar) Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano priemones.

Kiek?

Teikiama:

 • 75 proc. garantijos atlyginimo - kaimo vietovėje veikiantiems subjektams ir jų investiciniams projektams, skirtiems pirminei žemės ūkio gamybai, žemės ūkio produktų perdirbimui, kai perdirbus žemės ūkio produktą taip pat gaunamas žemės ūkio produktas arba ne žemės ūkio produktas, ir (ar) prekybai žemės ūkio produktais;.
 • 30 proc. garantijos atlyginimo - kaimo vietovėje veikiantiems subjektams ir jų investiciniams projektams, skirtiems veiklai, patenkančiai į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) 01.6 grupę „Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla“;
 • Taikomi paramos intensyvumo ir teikiamos valstybės pagalba sumų apribojimai vienam investiciniam projektui bei nuostatos dėl paramos sumavimo.

Kaip veikia? 

 • Kreipkitės į pasirinktą finansų įstaigą. Finansinių įstaigų sąrašą rasite nuorodoje.
 • Kartu su dokumentais, užpildykite paraišką dėl garantijos atlyginimo už paskolas, skirtas investicijoms, kompensavimo, kurią finansų įstaiga pateiks kartu su kitais dokumentais mums.
 • INVEGA priims sprendimą dėl garantijos suteikimo ir garantijos atlyginimo kompensavimo.
 • Jums bus suteikta garantija ir kompensacija už garantijos atlyginimą, o su finansų įstaiga pasirašysite finansavimo sutartį bei gausite finansavimą.

Kompensacijos gavimo sąlygos

Investiciniams projektams, skirtiems kitai nei pirminė žemės ūkio gamyba, žemės ūkio produktų perdirbimas ir (ar) prekybą žemės ūkio produktais vykdyti, garantinė įmoka kompensuojama, jeigu projekto išlaidos yra skirtos:

 • investicijoms į materialųjį turtą – išlaidos, susijusios su investicijomis į žemę, pastatus, mašinas, įrenginius ir įrangą;
 • investicijoms į nematerialųjį turtą – išlaidos, susijusios su turtu, kuris nėra fizinis ar finansinis, pavyzdžiui, patento teisės, licencijos, praktinė patirtis arba kitas intelektinis turtas, jei tenkinami reikalavimai:
  • naudojamas tik įmonėje, gaunančioje pagalbą;
  • laikomas nusidėvinčiu turtu;
  • įsigyjamas rinkos sąlygomis iš trečiųjų šalių, nesusijusių su pirkėju;
  • yra įtrauktas į įmonės turtą bent trejus metus.

Investicinių projektų, skirtų kitai veiklai vykdyti, investicijas turi sudaryti investicijos į materialųjį ir (arba) nematerialųjį turtą, susijusį su:

 • naujos įmonės kūrimu,
 • esamos įmonės plėtimu,
 • įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus papildomus produktus,
 • esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu.

Paskolų palūkanos

Dalis palūkanų nekompensuojama už iš finansų įstaigų imamas paskolas investicijoms finansuoti ar finansine nuoma (lizingu) perkamą turtą, kuriems teikiama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones ir (ar) Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano priemones.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Investuojant į pirminę žemės ūkio gamybą, žemės ūkio produktų perdirbimą, kai perdirbus žemės ūkio produktą taip pat gaunamas žemės ūkio produktas, ir (ar) prekybą žemės ūkio produktais:

 • nekilnojamojo turto statyba, jo įsigijimas arba atnaujinimas, įskaitant investicijas į pasyviąją elektros instaliaciją pastato viduje arba duomenų tinklų struktūrizuotą kabelių sistemą ir, jei reikia, pasyviojo tinklo papildomą dalį už pastato ribų esančioje privačioje nuosavybėje; su žeme susijusios išlaidos gali būti tinkamos finansuoti tik tuomet, jei jos neviršija 10 proc. visų tinkamų finansuoti investicinio projekto išlaidų;
 • žemės ūkio technikos ir (ar) kitos gamybinės įrangos įsigijimo išlaidos, neviršijančios turto rinkos vertės;
 • kompiuterių programinės įrangos, debesijos ir panašių sprendimų įsigijimo, kūrimo ar naudojimo mokesčiai ir patentų, licencijų, autorių teisių ir prekių ženklų įsigijimo išlaidos;
 • bendrosios išlaidos (pvz., atlygis architektams, inžinieriams ir konsultantams, mokesčiai, susiję su konsultacijomis, kaip siekti aplinkosaugos ir ekonominio tvarumo, įskaitant galimybių studijas);
 • jei investicijomis siekiama atkurti žemės ūkio gamybos potencialą, kuris buvo prarastas dėl gaivalinių nelaimių, gaivalinei nelaimei prilyginamų pavojingų meteorologinių reiškinių, gyvūnų ligų, augalų kenkėjų arba saugomų gyvūnų, tinkamos finansuoti išlaidos gali apimti žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimo iki tokio lygio, koks jis buvo prieš įvykstant tiems įvykiams, išlaidas (tik investuojant į pirminę žemės ūkio gamybą);
 • jei investicijomis siekiama išvengti gaivalinių nelaimių, gaivalinei nelaimei prilyginamų pavojingų meteorologinių reiškinių, gyvūnų ligų, augalų kenkėjų arba saugomų gyvūnų daromos žalos, tinkamos finansuoti išlaidos gali apimti specialių prevencinių veiksmų išlaidas (tik investuojant į pirminę žemės ūkio gamybą).
 • investuojant į žemės ūkio produktų perdirbimą, kai perdirbus žemės ūkio produktą gaunamas ne žemės ūkio produktas, ir (ar) į kitą veiklą, materialiojo turto įsigijimo išlaidos (su žeme, pastatais, mašinomis, įrenginiais ir įranga susijęs turtas) ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (turtas, kuris nėra fizinis ar finansinis, pavyzdžiui, patento teisės, licencijos, praktinė patirtis arba kitas intelektinis turtas), įskaitant vienkartines neamortizuojamas išlaidas, tiesiogiai susijusias su investicijomis ir pradiniu įrengimu. Nematerialusis turtas turi tenkinti reikalavimus:
  • naudojamas tik įmonėje, gaunančioje pagalbą;
  • laikomas nusidėvinčiu turtu;
  • įsigyjamas rinkos sąlygomis iš trečiųjų šalių, nesusijusių su pirkėju;
  • yra įtrauktas į įmonės turtą bent trejus metus.

Investicinių projektų, skirtų kitai veiklai vykdyti (investicijas turi sudaryti investicijos į materialųjį ir (arba) nematerialųjį turtą), susijusių su:

 • naujos įmonės kūrimu,
 • esamos įmonės plėtimu,
 • įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus papildomus produktus ar teikti naujas paslaugas,
 • esamos įmonės bendro gamybos proceso arba bendro paslaugos (-ų) teikimo esminiu keitimu.
Netinkamos finansuoti išlaidos

Investuojant į pirminę žemės ūkio gamybą:

 • su išperkamosios nuomos sutartimis susijusios išlaidos, išskyrus taisyklių 13.1.1 ir 13.1.2 papunkčiuose nurodytas išlaidas, pvz., nuomotojo pelnas, palūkanų perfinansavimo išlaidos, pridėtinės išlaidos ir draudimo mokesčiai;
 • apyvartinis kapitalas;
 • teisėms į išmokas pirkti;
 • vienmečiams augalams pirkti ir sodinti, išskyrus pagalbą, skirtą išlaidoms, nurodytoms taisyklių 13.1.5 papunktyje, kompensuoti;
 • drenažo darbams;
 • gyvūnams pirkti, išskyrus pagalbą, skirtą išlaidoms, nurodytoms taisyklių 13.1.5 papunktyje, padengti, ir sarginiams šunims pirkti;
 • privačiai nuosavybei nepriklausančių duomenų tinklų laidų ar kabelių sistemai;
 • su drėkinimu ir regeneruotu vandeniu, kaip vandens tiekimo alternatyva, susijusioms investicijoms.

Investuojant į žemės ūkio produktų perdirbimą, kai perdirbus žemės ūkio produktą taip pat gaunamas žemės ūkio produktas, ir (ar) prekybą žemės ūkio produktais:

 • investicijoms, susijusioms su biodegalų gamyba iš maistinių augalų;
 • su išperkamosios nuomos sutartimis susijusios išlaidos, išskyrus taisyklių 13.2.1 ir 13.2.2 punktuose nurodytas išlaidas, pvz., nuomotojo pelnas, palūkanų perfinansavimo išlaidos, pridėtinės išlaidos ir draudimo mokesčiai;
 • apyvartinis kapitalas;
 • privačiai nuosavybei nepriklausančių duomenų tinklų laidų ar kabelių sistemos diegimas;
 • investicijos, kuriomis siekiama atitikties galiojantiems Sąjungos standartams.
 •