Priemonė įgyvendinta Palūkanų kompensacija nukentėjusiems nuo audros ir krušos (žemės ūkio subjektams)

Paraiškų teikimo laikotarpis baigėsi.

Kodėl naudinga?

Lietuvoje veikiantys ūkio subjektai, užsiimantys pirmine žemės ūkio gamyba (išskyrus kailinių žvėrelių auginimu) ir (ar) žemės ūkio produktų perdirbimu, nukentėję 2023 m. nuo labai smarkaus vėjo, labai stiprios audros ir (ar) labai stambios krušos, gali susigrąžinti dalį lėšų už sumokėtas palūkanas:

 • investicijoms, susijusioms su ūkinių pastatų stogų remontu, finansuoti;
 • investicijoms, susijusioms su žemės ūkio veikla, finansuoti;
 • trumpalaikiam turtui, nurodytam taisyklių 1 priede.

Kas gali kreiptis?

Ūkio subjektai, kurių 2023 m. priklausančiam turtui, kuris naudojamas taisyklių 7.1 papunktyje nurodytai veiklai ar veikloms vykdyti, padaryta žala dėl labai smarkaus vėjo, labai stiprios audros ir (ar) labai stambios krušos, dėl kurių savivaldybėje ar jos dalyje buvo paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija arba įvyko stichinis meteorologinis reiškinys (labai smarkus vėjas, labai stipri audra ir (ar) labai stambi kruša), tačiau savivaldybės lygio ekstremali situacija nebuvo paskelbta, ir atitinka vieną iš sąlygų:

 • ūkio subjektai užsiima pirmine žemės ūkio gamyba (išskyrus kailinių žvėrelių auginimu) ir (ar) žemės ūkio produktų perdirbimu
  • ir yra paėmę paskolą, skirtą investicijoms, susijusioms su ūkinių pastatų stogų remontu, finansuoti ir paskolos sutartis sudaryta ar pakeista po 2023 m. rugpjūčio 6 d.;
  • ir yra paėmę paskolą, skirtą investicijoms, susijusioms su žemės ūkio veikla, finansuoti iki 2023 m. rugpjūčio 6 d.;
  • ir yra paėmę paskolą, skirtą trumpalaikiam turtui, nurodytam taisyklių 1 priede, įsigyti ir paskolos sutartis sudaryta po 2022 m. liepos 31 d.

Siekdamas gauti palūkanų kompensavimą, pareiškėjas turi užpildyti ir pateikti paraišką elektroninėje paraiškų informacinėje sistemoje (EPIS) ir pateikti kitus privalomus dokumentus.

 

Palūkanų kompensavimui reikalingų dokumentų sąrašas:

 • Paraiška
 • Savivaldybės pažyma apie ūkio subjekto, užsiimančio pirmine žemės ūkio gamyba ir (ar) žemės ūkio produktų perdirbimu, nukentėjimą nuo labai smarkaus vėjos, labai stiprios audros ir (ar) labai stambios krušos.
 • Ūkio subjekto atsiskaitomosios sąskaitos sutarties kopija arba internetinės bankininkystės sutartis arba pažyma apie ūkio subjekto atsiskaitomąją sąskaitą, patvirtinta finansų įstaigos darbuotojo parašu.
 • Paskolos sutartis ir palūkanų mokėjimo grafikas (jeigu toks yra), pasirašyta su finansų įstaiga, ar jos kopija.
 • Išlaidas pateisinantys dokumentai: sąskaitos faktūros, mokėjimo čekiai, pirkimo-pardavimo sutartys (po paraiškos pateikimo nepriimami, išskyrus dokumentų pateikimo atvejus INVEGAI pareikalavus).
 • Įmonės vadovo arba ūkio subjekto įgaliojimas, suteiktas įgaliotam asmeniui, arba jo kopija  (teikiama tik tuo atveju, jei dokumentus pateikia ir pasirašo įgaliotas asmuo).
 • ES struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos valstybės ir  (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšomis remiamo projekto sutarties arba sprendimo kopijos (teikiama tik tuo atveju, jei paskolos, dėl kurios palūkanų kompensavimo kreipiamasi, lėšos skirtos remiamam projektui ar jo daliai finansuoti).
 • Fizinio asmens pažinimo anketa
 • Juridinio asmens pažinimo anketa

Siekdamas gauti palūkanų kompensavimą, pareiškėjas turi užpildyti ir pateikti paraišką elektroninėje paraiškų informacinėje sistemoje (EPIS) ir pateikti kitus privalomus dokumentus.

Terminai

Ūkio subjektams, paėmusiems iš finansų įstaigų paskolas investicijoms finansuoti ir (ar) trumpalaikiam turtui įsigyti, INVEGA kompensuoja 80 proc. finansų įstaigai sumokėtų palūkanų:

 • kai paskola skirta investicijoms, susijusioms su ūkinių pastatų stogų remontu, finansuoti – kompensuojama už ne ilgesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos ar jos pakeitimo dienos;
 • kai paskola skirta trumpalaikiam turtui įsigyti – kompensuojama už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį:
  • nuo paskolos sutarties  ar jos pakeitimo pasirašymo dienos, jei paskolos sutartis ar jos pakeitimas pasirašyta po 2023 m. rugpjūčio 6 d.;
  • nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d., jei paskolos sutartis ar jos pakeitimas pasirašyta nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 6 d.

Paraiškos gauti kompensaciją priimamos iki 2024 m. gegužės 31 d.

Kiek?

Ūkio subjektams, paėmusiems iš finansų įstaigų paskolas investicijoms finansuoti ir (ar) trumpalaikiam turtui įsigyti, kompensuojama 80 proc. finansų įstaigai sumokėtų palūkanų.

Bendra nereikšmingos de minimis pagalbos suma per bet kurį trejų metų laikotarpį negali viršyti:

 • vienam ūkio subjektui, užsiimančiam pirmine žemės ūkio produktų gamyba – 25 000 Eur;
 • vienam ūkio subjektui, užsiimančiam žemės ūkio produkcijos perdirbimu – 200 000 Eur.

Ūkio subjektui pagalba išmokama kas ketvirtį.

Metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, negali būti didesnė kaip 4 proc.

Reikalavimai pareiškėjams

Ūkio subjektas laikomas tinkamu gauti pagalbą, jei atitinka šias sąlygas:

 • užsiima pirmine žemės ūkio gamyba (išskyrus kailinių žvėrelių auginimu) ir (ar) žemės ūkio produktų perdirbimu;
 • yra įregistravęs sau priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
 • 2023 m. jam priklausančiam turtui, kuris naudojamas taisyklių 7.1. papunktyje nurodytai veiklai ar veikloms vykdyti, padaryta žala dėl labai smarkaus vėjo, labai stiprios audros ir (ar) labai stambios krušos, dėl kurių savivaldybėje ar jos dalyje, kurioje ūkio subjektas vykdo taisyklių 7.1 papunktyje nurodytą veiklą ar veiklas, buvo paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija ar įvyko stichinis meteorologinis reiškinys (labai smarkus vėjas, labai stipri audra ir (ar) labai stambi kruša), tačiau savivaldybės lygio ekstremali situacija nebuvo paskelbta;
 • yra paėmęs paskolą, skirtą investicijoms, susijusioms su ūkinių pastatų stogų remontu, finansuoti ir paskolos sutartis buvo sudaryta ar pakeista po 2023 m. rugpjūčio 6 d.;
 • yra paėmęs paskolą, skirtą trumpalaikiam turtui, nurodytam taisyklių 1 priede, įsigyti ir paskolos sutartis buvo sudaryta po 2022 m. liepos 31 d.;
 • yra paėmęs paskolą, skirtą  investicijoms, susijusioms su žemės ūkio veikla, finansuoti iki 2023 m. rugpjūčio 6 d.;
 • panaudojo paskolos, skirtos investicijoms finansuoti ir (ar) trumpalaikiam turtui įsigyti, lėšas ar jų dalį iki paraiškos pateikimo;
 • ūkio subjektas (fizinis asmuo) ir jo sutuoktinis nedalyvauja ir nėra dalyvavę Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“
 • nėra bankrutuojantis ir (ar) likviduojamas;
 • ūkio subjektui, jo vadovui, atstovui, nuosavybės ir valdymo struktūroje esantiems asmenims, naudos gavėjui, arba fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių naudai bus naudojama paskola, sandorio ir (arba) mokėjimo bei tiekimo grandinėje dalyvaujantiems subjektams nėra taikomos tarptautinės sankcijos ir (ar) ribojamosios priemonės, taip pat sankcijos, kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė (įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų Iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biurą (angl. The Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury), Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė;
 • užtikrinant Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo ir 2018 m. liepos 18 d. Tarybos reglamento (ES) 2018/1046 reikalavimus, ūkio subjektas, jo vadovas, atstovas, nuosavybės ir valdymo struktūroje esantys asmenys, naudos gavėjai nėra susiję su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ir mokesčių vengimu.

Palūkanos kompensuojamos tik nuo finansų įstaigai sumokėtų palūkanų sumos. Finansų įstaigos apskaičiuotos palūkanos bei delspinigiai už netinkamą paskolos sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą nekompensuojami.

Palūkanų kompensavimas nutraukiamas, jei ūkio subjektas palūkanų kompensavimo laikotarpiu nebeatitinka taisyklių 7.1. papunktyje nurodytos sąlygos. Apie 7.1 papunktyje nurodytos veiklos nebevykdymą ūkio subjektas privalo informuoti INVEGĄ per 20 darbo dienų nuo veiklos nutraukimo.

 

Kokiais atvejais palūkanos nekompensuojamos?
 • Jei turtui įsigyti yra teikiama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos, patvirtintos Europos Komisijos 2015 m. vasario 13 d. sprendimu C(2015)842, priemones ir (ar) pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano, patvirtinto Europos Komisijos 2022 m. lapkričio 21 d. sprendimu C(2022)8272, priemones;
 • jei paskola suteikta pagal Europos Komisijos komunikatą „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema ir (ar) pagal Europos Komisijos komunikatą „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti krizės sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistema“.

Kompensacijos gavimo sąlygos

 Kompensuojama dalis paskolos palūkanų už trumpalaikį turtą  (paskolų sutartys sudarytos po 2022 m. liepos 31 d.):

 • kuras ir elektros energija ūkio reikmėms;
 • trąšos;
 • augalų apsaugos priemonės;
 • dauginamoji medžiaga (lauko, daržo ir sodo žemės ūkio augalų sėklos, sodinamoji ir kita medžiaga, skirta tam tikros veislės augalams dauginti ir kt.);
 • auginimo terpė ir indai, skirti augalams daiginti ir auginti;
 • pašarai ir (ar) jų priedai;
 • medžiagos, skirtos pašarams ruošti;
 • žemės ūkio technikos ir (ar) žemės ūkio įrangos atsarginės dalys;
 • veterinarinės priemonės (veterinariniai vaistai, veterinariniai biocidai, veterinarinėje medicinoje naudojami veterinariniai įrankiai, medžiagos ir kt.);
 • trumpalaikis turtas, skirtas ūkinių pastatų stogų remontui.

Kompensuojama dalis paskolos palūkanų už ilgalaikį turtą (paskolų sutartys sudarytos ar pakeistos po 2023 m. rugpjūčio 6 d.):

 • investicijoms, susijusios su ūkinių pastatų remontu;
 • investicijoms, susijusioms su žemės ūkio veikla.

Reikalavimas: paskolų, skirtų investicijoms finansuoti ir (ar) trumpalaikiam turtui įsigyti, lėšos ar jų dalis buvo panaudota iki paraiškos palūkanoms kompensuoti pateikimo.

 

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Ką reikia daryti, norint pasinaudoti priemone?

Norėdami pasinaudoti priemone „Palūkanų kompensacija nukentėjusiems nuo audros ir krušos“, turėtumėte pateikti paraišką ir kitus susijusius dokumentus per elektroninę paraiškų pateikimo sistemą EPIS.

JUNGTIS PRIE SISTEMOS

2. Kaip prisijungti prie elektroninės paraiškų sistemos?

Prisijungimui būtinas mobilusis elektroninis parašas. Smart ID ir kiti parašo sertifikatai, išduoti lustinėje kortelėje arba USB laikmenoje, nėra tinkami. Jei įmonės vadovas neturi mobiliojo parašo, jis gali įgalioti kitą asmenį, besinaudojantį mobiliuoju parašu. Įgaliojimas surašomas laisva forma ir pridedamas prie paraiškos dokumentų.

Paraiška teikiama interneto adresu: https://paraiskos.invega.lt

Užpildykite reikiamus laukelius ir prisijunkite prie elektroninės paraiškų sistemos.

3. Ar gali paraišką teikti ne vadovas, o įgaliotas asmuo?

Įmonės vadovas pateikti paraišką INVEGAI gali įgalioti bet kokį kitą asmenį, kuris turi mobilųjį parašą. Įgaliotasis asmuo prisijungęs prie sistemos ir pildydamas paraišką turėtų prikabinti skenuotą įgaliojimą priedų skiltyje.

4. Nuo kokios sumos kompensuojamos palūkanos?

Palūkanos kompensuojamos tik nuo finansų įstaigai sumokėtų palūkanų sumos. Finansų įstaigos apskaičiuotos palūkanos bei delspinigiai už netinkamą paskolos sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą nekompensuojami.

5. Kada sprendimo galiojimo laikotarpiu nutraukiamas palūkanų kompensavimas?

Palūkanų kompensavimas nutraukiamas, jei ūkio subjektas palūkanų kompensavimo laikotarpiu nebeatitinka taisyklių 7.1 papunktyje nurodytos sąlygos (užsiima pirmine žemės ūkio gamyba (išskyrus kailinių žvėrelių auginimu) ir (ar) žemės ūkio produktų perdirbimu). Apie taisyklių 7.1 papunktyje nurodytos veiklos nebevykdymą ūkio subjektas privalo informuoti  INVEGĄ per 20 darbo dienų nuo veiklos nutraukimo.

 

6. Ar pagalbos suma perskaičiuojama, pasikeitus paskolos sąlygoms?

Pakeitus paskolos sutarties sąlygas po INVEGOS priimto sprendimo dėl pagalbos skyrimo, skirta pagalbos suma visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui neperskaičiuojama.

7. Per kiek laiko priimamas INVEGOS sprendimas?

Sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo priima INVEGA per 20 darbo dienų nuo Taisyklių 27 punkte nurodytų dokumentų ir informacijos gavimo dienos.

Nurodytas paraiškos vertinimo laikas, esant objektyvioms aplinkybėms (gautas ir vertinamas neįprastai didelis paraiškų kiekis; ūkio subjektas, norėdamas pateikti prašomus dokumentus ar informaciją, turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as); ūkio subjekto prašymu; atliekant didelės apimties informacinių sistemų programavimo darbus ar sutrikus informacinių sistemų veiklai), INVEGOS vadovo sprendimu gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 30 darbo dienų.

Apie pratęstą paraiškos vertinimo terminą INVEGA ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo INVEGOS vadovo sprendimo pratęsti paraiškos vertinimo terminą priėmimo dienos informuoja ūkio subjektą (-us).

8. Kokie INVEGOS veiksmai po sprendimo priėmimo?

Jei priimamas sprendimas skirti pagalbą, INVEGA:

 1. per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo raštu informuoja pagalbos gavėjus apie priimtą sprendimą skirti pagalbą;
 2. vadovaudamasi Nuostatais, per Nuostatuose nustatytą terminą pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui (toliau – Registras) informaciją apie pagalbos gavėjams skirtą pagalbą (išmokant pagalbą dalimis nurodoma diskontuota skirtos pagalbos vertė). Registrui pateikti duomenys apie suteiktą pagalbą tikslinami Registro nuostatuose nustatyta tvarka.

Jei priimamas sprendimas pagalbos neskirti, INVEGA ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia šį sprendimą ūkio subjektui. Sprendimas dėl pagalbos neskyrimo turi atitikti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimus.

9. Kaip ir kada išmokama pagalba?
 1. INVEGA, gavusi Taisyklių 25 punkte nurodytą informaciją, apskaičiuoja lėšų poreikį pagalbai išmokėti ir ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 d. raštu pateikia Žemės ūkio ministerijos administracijos padaliniui, atsakingam už valstybės pagalbos koordinavimą, informaciją apie lėšų poreikį palūkanoms kompensuoti.
 2. Ministerijos administracijos padalinys, atsakingas už valstybės pagalbos koordinavimą, gavęs iš INVEGOS informaciją apie lėšų poreikį palūkanoms kompensuoti, apmokėjimo nurodymo pažymą pateikia Ministerijos padaliniui, atsakingam už dokumentų finansų kontrolę, kurios pagrindu atliekami mokėjimai ir fiksuojami ūkiniai įvykiai Ministerijos atskaitomybės dokumentuose
 3. INVEGA, gavusi lėšas pagalbai išmokėti, per 5 darbo dienas perveda jas į pagalbos gavėjų atsiskaitomąsias sąskaitas.
10. Kokia pagalbos gavėjo atsakomybė?
 1. Tuo atveju, jei pagalbos gavėjas neinformuoja INVEGOS Taisyklių 11 punkte nustatyta tvarka apie Taisyklių 6.1 papunktyje nurodytos veiklos nebevykdymą, pagalbos gavėjas privalo grąžinti visą pagal Taisykles jam išmokėtą pagalbą.
 2. Pagalbos gavėjai, gavę pagalbą pagal Taisykles neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie jos neteisėto gavimo (sąmoningai pateikė klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3.  Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
11. Ar pagal lizingo sutartį gali būti kompensuojamos palūkanos?

Pagal lizingo sutartį palūkanos negali būti kompensuojamos. Vadovaujantis Taisyklių 1 punktu, palūkanos kompensuojamos už suteiktas paskolas ir kredito linijas.