Energetikos bendrijų finansavimas

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie planuojamą produktą. Kvietimas planuojamas skelbti 2024 m. I ketv.

INVEGA kartu su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 2024 m. I ketvirtį planuoja įsteigti skatinamąją finansinę priemonę, kurios tikslas – skatinti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijas (toliau – AIEB) ir piliečių energetikos bendrijas (toliau – PEB), kurios siekia mažinti energetinį nepriteklių, investuoti į elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos įrenginius (saulės ir (ar) vėjo elektrines).

Kodėl naudinga?

AIEB ar PEB įrengtos ar įsigytos elektrinės pajėgumų dalis turės būti perduodamos energetinį nepriteklių patiriantiems asmenims, tokiu būdu sumažinant šių asmenų elektros sąskaitas. Energetinį nepriteklių patiriančiu asmeniu laikomas asmuo, turintis teisę į socialinę pašalpą, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme.

Kas galės kreiptis?

 • AIEB ar PEB, kurių dalyviai savivaldybės ir (ar) savivaldybių įstaigos, kai jų steigimo sutartyje ar įstatuose nurodyta, kad įrengtos ar įsigytos saulės ir (ar) vėjo elektrinės (toliau – elektrinės) dalis bus neatlygintinai perduodama naudotis visiems savivaldybėje gyvenantiems, teisę į socialinę pašalpą turintiems (kaip nustatyta Įstatyme) gyventojams (toliau – energetinį nepriteklių patiriantys asmenys);
 • Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, kurių dalyviai savivaldybės ir (ar) savivaldybių įstaigos, siekiantys įgyti AIEB ar PEB statusą, kurių steigimo sutartyje ar įstatuose nurodyta, kad įrengtos ar įsigytos elektrinės dalis bus neatlygintinai perduodama naudotis visiems savivaldybėje gyvenantiems, energetinį nepriteklių patiriantiems asmenims.

Kiek?

Priemonei finansuoti planuojama skirti 206,64 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų.

Priemonės lėšomis bus skiriama lengvatinė paskola, kurios apimtyje derinama dotacija iki 50 procentų, įskaitant techninės pagalbos dotaciją.

Dotacijos (išskyrus techninės pagalbos dotaciją) dydis kiekvienai AIEB ar PEB priklausys nuo to, kiek elektrinės pajėgumų bus perduota savivaldybėje gyvenantiems energetinį nepriteklių patiriantiems asmenims (pvz., jei 20 proc. elektrinės galios bus perduota energetinį nepriteklių patiriantiems asmenims, tai AIEB ar PEB turės teisę gauti 20 proc. dotaciją ir t. t.). Tačiau bendras dotacijos (įskaitant ir techninės pagalbos dotaciją) dydis AIEB ar PEB negalės viršyti jai suteiktos (išmokėtos) paskolos sumos

Planuojamas maksimalus paskolos laikotarpis – iki 15 metų (įskaitant paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpį).

Paskolos maksimali suma neribojama.

Lengvatinės paskolos metinė palūkanų norma planuojama, kad bus nustatoma taip: 1 proc.+ 6 mėn. EURIBOR (esant neigiamai 6 mėn. EURIBOR reikšmei, laikoma, kad 6 mėn. EURIBOR reikšmė lygi 0 proc). Visais atvejais metinė palūkanų norma neviršys 3 proc.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Elektrinės įrengimas:

 • pasirengimo statybai ir prijungimo dokumentacijos parengimo išlaidos iki rangos sutarties pasirašymo;
 • sklypo paruošimo elektrinių įrengimui darbų išlaidos;
 • privažiavimo kelių iki sklypo, kuriame įrengiama elektrinė, statybos išlaidos, kai jos sudaro ne daugiau nei 10 proc. visų Pareiškėjo projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertės;
 • elektrinės ir reikalinga įsigyti susijusi elektrotechninė įranga, konstrukcijos, kabeliai bei susiję montavimo (derinimo) darbai ir kiti susiję elektrinės įrengimo darbai;
 • elektros kabelio tiesimo statyba iki elektrinės prijungimo prie elektros tinklų vietos (taško);
 • elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomojo ir (ar) perdavimo tinklo mokestis.

Nutolusio AEI parko įsigijimas.

Techninė pagalba, kuri apima šiuos elementus:

 • pagalbą parengti projektui įgyvendinti reikalingus dokumentus;
 • pagalbą parengti dokumentus ir (arba) gauti leidimus, reikalingus elektrinės pastatymui ir įrengimui arba pagalbą parengti dokumentus, reikalingus elektrinės pirkimui bei pačių viešųjų pirkimų vykdymui ir rangos darbų sutarties įgyvendinimo priežiūrai;
 • pagalbą tinkamų elektrinės statybai sklypų ir prisijungimo prie elektros tinklų vietos suradimui.

Pareiškėjų projektai, kuriuose dalis elektrinės nebus neatlygintinai perduodama naudotis visiems savivaldybėje gyvenantiems, energetinį nepriteklių patiriantiems asmenims, nebus finansuojami AIEB ir PEB skatinamosios finansinės priemonės lėšomis.

Techninė pagalba

Techninę pagalbą teiks viešųjų pirkimų būdu INVEGOS atrinktas paslaugų teikėjas. Atkreipiame dėmesį, kad techninės pagalbos išlaidos bus tinkamos finansuoti AIEB ir PEB skatinamosios finansinės priemonės lėšomis tik tuomet, kai techninę pagalbą pareiškėjams teiks INVEGOS atrinktas paslaugų teikėjas. Pareiškėjui paėmus paskolą elektrinei statyti ar jai įsigyti, techninė pagalba  bus teikiama neatlygintinai, t. y. už paslaugų teikėjo suteiktas paslaugas pagal faktą sumokės INVEGA pagal suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktus, kuriuos patvirtins pareiškėjai. Tačiau, jei konkretus pareiškėjas neįgyvendins projekto (neįrengs elektrinės ar neįsigys nutolusio AEI parko) ir jam nebus suteikta paskola, tai visą dotaciją už suteiktą techninę pagalbą pareiškėjas turės grąžinti INVEGAI.

Planuojami veiksmai

2023 m. gruodis

1

Priemonės įsteigimo sutarties pasirašymas tarp INVEGOS, Finansų ministerijos ir Energetikos ministerijos

2024 m. sausio-vasario mėn.

2

Priemonės finansavimo sąlygų paskelbimas viešam aptarimui su potencialiais klientais

2024 m. sausio-vasario mėn.

3

Finansavimo sąlygų patvirtinimas ir kvietimo teikti paraiškas dėl paskolos paskelbimas

2024 m. gegužė – birželis

4

Kvietimo teikti paraiškas dėl techninės pagalbos paskelbimas

/

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Ar kelios savivaldybės gali steigti vieną bendriją?

Esant poreikiui, vieną bendriją (AIEB ar PEB) galės steigti kelios savivaldybės, kurios dalį elektrinės turės neatlygintinai perduoti naudotis visiems tų savivaldybių, kurios dalyvauja AIEB ar PEB steigime, energetinį nepriteklių patiriantiems asmenims.

2. Ar būtina steigti bendriją kaip atskirą juridinį vienetą?

AIEB statusą gali gauti jau veikiantis VšĮ, kuris vykdo kitą veiklą, tačiau toks veikiantis VšĮ privalo pasikeisti steigimo dokumentus, kad atitiktų AIEB keliamus reikalavimus.

3. Kaip skaičiuoti investicijų atsiperkamumą?

AIEB, veikiančios kaip tretysis asmuo, statantis ir eksploatuojantis gaminančių vartotojų elektrines, dalyviai elektros energiją pasirinktinai galės gauti pagal atsiskaitymo kiekiu sistemą (kai taikomas 2 metų kaupimo laikotarpis t. y. šiuo metu galiojanti GV apskaitos schema kitaip net-metering)  arba pagal grynojo atsiskaitymo sistemą (net-billing). Pasinaudojimo paslaugos kaina yra kintamas dydis, kurį kiekvienais metais apskaičiuoja ir tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

4. Kokius dokumentus reikės pateikti kartu su paraiška?

Kartu su paraiška potencialių pareiškėjų / galutinių gavėjų bus prašoma „UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ pateikti verslo planą, kuriame turės būti pagrindžiamas paskolos (jos dydis, terminas) poreikis, aprašomas planuojamas įgyvendinti projektas. Verslo planas – laisvos formos dokumentas, kuriame turi būti nurodyti projekto ekonominis pagrįstumas bei atsiperkamumas. Jame turi būti aprašyta vykdoma ir planuojama vykdyti veikla, esama ir prognozuojama finansinė būklė, siūlymas dėl paskolos įmokų mokėjimo grafiko išdėstymo, paskolos užtikrinimo priemonės, investicijų aprašymas ir investicijas pagrindžiantys dokumentai (pvz., statybą leidžiantis dokumentas, elektrinės prijungimo techninės sąlygos, leidimai, licencijos, reikalingos veiklai vykdyti ar projektui įgyvendinti), statomos (įrengiamos) elektrinės parametrai, rūšis, planuojami prijungimo etapai, informacija dėl planuojamos elektrinės galios perdavimo nepasiturintiems ir pan.  Taip pat turi būti pateiktos finansinės veiklos prognozės (skaičiavimai), atspindintys pareiškėjo / galutinio gavėjo galimybę laiku mokėti įmokas pagal visus esamus ir būsimus pareiškėjo / galutinio gavėjo finansinius įsipareigojimus visam paskolos terminui.

Jei Pareiškėjas ketina projekto finansavime dalyvauti nuosavomis lėšomis, tokiu atveju ši informacija taip pat turi būti pagrindžiama Verslo plane, teikiamame kartu su Paraiška.

Verslo planą turės pateikti visi pareiškėjai, nepriklausomai nuo planuojamos projekto investicinės vertės.

5. Kas yra patiriantys skurdą asmenys?

Pagal planuojamą finansinę priemonę, į skurdą patiriančių asmenų sąvoką patenką teisę į socialinę pašalpą turintys (kaip nustatyta Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme savivaldybės gyventojai, t. y. fiziniai asmenys.

6. Ar steigiant AIEB saulės elektrinė turi būti antžeminė ar ji gali būti ant stogo (t. y. ant savivaldybių įstaigų pastatų, kurios bus AIEB dalis)?

Elektrinės įrengimo vieta nėra ribojama, t. y. ji gali įrengiama vartojimo vietoje (ant stogo) arba nutolusi (atskirame žemės sklype). Nesant laisvų ir (ar) tinkamų žemės sklypų ar pralaidumų antžeminei elektrinei įrengti, yra galimybė bendradarbiauti su kitomis savivaldybėmis ir įsteigus vieną bendriją statyti bendrą elektrinę, kuri aptarnaus kelias savivaldybes. Taip pat, nesant laisvų ir (ar) tinkamų žemės sklypų antžeminei elektrinei įrengti, yra galimybė įsigyti nutolusį AEI parką.