Skolinimas verslui per alternatyvius finansuotojus – „Alternatyva“

Kas yra de minimis pagalba, galite susipažinti LR Konkurencijos tarybos puslapyje „De minimis pagalba“.
Nuo 2021 m. birželio 9 d. įsigaliojo atnaujintas skatinamosios finansinės priemonės „Alternatyva“ įgyvendinimo sąlygų aprašas. Pagal priemonę „Alternatyva“ de minimis sąlygomis iš priemonės „Alternatyva“ lėšų vienas finansų tarpininkas vienam paskolos gavėjui ir visoms su juo susijusioms įmonėms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, iš viso paskoloms gali skirti ne daugiau kaip 500 000 (penkių šimtų tūkstančių) Eur sumą.

Kodėl naudinga?

Paskolos, teikiamos pagal skatinamąją finansinę priemonę „Alternatyva“, suteikia galimybę smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (toliau – SVV) gauti reikiamą finansavimą verslui per alternatyvaus finansavimo teikėjus. Gali būti teikiamos paskolos, skirtos SVV subjekto investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su SVV subjekto naujos veiklos pradėjimu arba esamos veiklos palaikymu, stiprinimu ar plėtra.

Finansavimas SVV subjektams gali būti teikiamas kaip paskola, faktoringas ar finansinė nuoma (lizingas).

Kas gali kreiptis?

SVV subjektai, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą, ir kurie gali gauti valstybės teikiamą de minimis pagalbą, taip pat, finansų tarpininko vertinimu, šių SVV veikla yra tvari, o planuojami piniginiai srautai pakankami įsipareigojimams vykdyti.

Daugiau apie de minimis pagalbą – LR Konkurencijos tarybos puslapyje „De minimis pagalba“.

Kiek?

Didžiausia paskolos dalis, 100 proc. finansuojama iš priemonės „Alternatyva“ lėšų, – iki 500 000 Eur. Maksimali paskolos suma priklauso nuo konkrečios paskolas teikiančios finansų įstaigos.

Paskolos negali būti teikiamos esamiems finansiniams įsipareigojimams perfinansuoti ir nekilnojamo turto vystymui.

Kaip veikia?

Tinkamas paskolos gavėjas - SVV subjektas, veikiantis Lietuvos Respublikoje, kurio veikla, finansų tarpininko vertinimu, yra tvari, planuojami piniginiai srautai įsipareigojimams vykdyti yra pakankami.

Dėl paskolų reikia kreiptis į finansų įstaigą, pasirašiusią bendradarbiavimo sutartį su INVEGA.

Paskola SVV subjektui gali būti teikiama ne ilgesniam kaip 60 mėnesių laikotarpiui.

Trūksta lėšų

1
Esate SVV subjektas ir trūksta lėšų apyvartai, o gal ieškote investicijų verslo plėtrai

Sprendimas

2
Jums padės skatinamoji finansinė priemonė "Alternatyva"

Ką daryti?

3
Kreipkitės į paskolas teikiančius alternatyvius finansuotojus
/

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra sunkumų patirianti įmonė?

Įmonė laikoma patiriančia sunkumų, jeigu yra bent vienas iš šių kriterijų:

 1. įmonė yra ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (AB, UAB, ŽŪB ir pan.), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš nuosavybės sumos gaunama suma, mažesnė kaip pusė pasirašytojo akcinio kapitalo. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 2. įmonė yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo (individuali įmonė, ūkinė bendrija ir pan.), kurioje daugiau nei pusė jos kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 3. jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kada jos kreditorių prašymu jai gali būti inicijuota ir pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;
 4. jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą (t. y. skubią ir laikiną valstybės pagalbą, kurios pirminis tikslas yra išlaikyti sunkumų patiriančią įmonę gyvybingą trumpą laikotarpį, reikalingą restruktūrizavimo arba likvidavimo planui parengti) ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą (ilgesnio laikotarpio pagalbą, kuri turi atkurti ilgalaikį gavėjo gyvybingumą pagal vykdomą, nuoseklų ir visapusišką restruktūrizavimo planą) ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;
 5. įmonė, kuri nėra MVĮ, per paskutinius dvejus metus atitinka šiuos kriterijus: 1) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir 2) įmonės EBITDA (pajamų suma, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) ir palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.

Verslas gali kreiptis dėl finansinių priemonių COVID-19 krizės metu, jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patiriantis, kaip tai apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

Pasinaudoję skaičiuokle galite pasitikrinti, ar pareiškėjas/ekonominis vienetas pagal paraiškos pateikimo metu pateiktus finansinės analizės duomenis patiria sunkumų.

Skaičiuoklė labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Eiti į skaičiuoklę

Skaičiuoklė didelėms įmonėms (DĮ).

Eiti į skaičiuoklę

2. Kas yra alternatyvus finansuotojas?

Alternatyvaus finansavimo teikėju arba alternatyviu finansuotoju gali būti:

 • Lietuvos Respublikoje įsteigtos ir veikiančios finansų įmonės (išskyrus kredito įstaigas ir jų susijusias įmones), kurių pagrindinę veiklos dalį sudaro skolinimas juridiniams asmenims ir individualią veiklą vykdantiems fiziniams asmenims, įskaitant faktoringą ir finansinę nuomą (lizingą);
 • Kolektyvinio investavimo subjektai*, kurių veiklos dokumentai numato kolektyvinio investavimo subjekto lėšų investavimą paskolos formomis, ar, jei jų valdymas perduotas valdymo įmonėms, valdymo įmonės.

* Subjektai, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

3. Ar paskelbus naujas priemonės sąlygas privaloma persirašyti sutartis su INVEGA? Ar finansų tarpininkai, jau dirbantys su priemonės pirmojo kvietimo sąlygomis, automatiškai taps antrojo kvietimo dalyviais?

Paskelbus atnaujintą kvietimą finansų tarpininkai (FT), kurie nenorės įgyvendinti priemonės „Alternatyva“ de minimis pagalba, neprivalės teikti prašymų ir įgyvendinti priemonės atnaujintomis sąlygomis. Liks galioti su FT pagal pirmą kvietimą pasirašyta Sutartis.

4. Jei jau turiu paėmęs paskolą pagal „Alternatyvą“ rinkos sąlygomis, ar galiu kreiptis dėl paskolos pagal „Alternatyvą“ su valstybės (de minimis) pagalba?

Dėl naujos paskolos drąsiai galite kreiptis į finansų tarpininkus, teikiančius „Alternatyvą“ su valstybės pagalba. Finansų tarpininkas įvertins ir priims sprendimą dėl paskolos suteikimo. Tačiau jau suteiktos paskolos, įskaitant ir pagal „Alternatyvą“ rinkos sąlygomis, refinansuoti negalite paskola „Alternatyva“ su valstybės pagalba.

Nuo 2021 m. birželio 9 d. įsigaliojo atnaujintas skatinamosios finansinės priemonės „Alternatyva“ įgyvendinimo sąlygų aprašas. Pagal priemonę „Alternatyva“ de minimis sąlygomis iš priemonės „Alternatyva“ lėšų vienas finansų tarpininkas vienam paskolos gavėjui ir visoms su juo susijusioms įmonėms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, iš viso paskoloms gali skirti ne daugiau kaip 500 000 (penkių šimtų tūkstančių) Eur sumą.

Kodėl naudinga?

Paskolos, teikiamos pagal skatinamąją finansinę priemonę „Alternatyva“, suteikia galimybę smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (toliau – SVV) gauti reikiamą finansavimą verslui per alternatyvaus finansavimo teikėjus. Gali būti teikiamos paskolos, skirtos SVV subjekto investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su SVV subjekto naujos veiklos pradėjimu arba esamos veiklos palaikymu, stiprinimu ar plėtra.

Finansavimas SVV subjektams gali būti teikiamas kaip paskola, faktoringas ar finansinė nuoma (lizingas).

Kas gali kreiptis?

SVV subjektai, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą, kurių veikla, finansų tarpininko vertinimu, yra tvari, o planuojami piniginiai srautai pakankami įsipareigojimams vykdyti.

Kiek?

Priemonei įgyvendinti skirta iki 91 mln. eurų iš INVEGOS fondo (grįžusių ir (ar) grįšiančių ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto) lėšų.

Didžiausia paskolos dalis iš priemonės „Alternatyva“ lėšų – Iki 200 000 Eur ir finansuojama ne daugiau kaip 90 proc. paskolos sumos. Maksimali paskolos suma priklauso nuo konkrečios paskolas teikiančios finansų įstaigos.

Kaip veikia?

Tinkamas paskolos gavėjas - SVV subjektas, veikiantis Lietuvos Respublikoje, kurio veikla, finansų tarpininko vertinimu, yra tvari, planuojami piniginiai srautai įsipareigojimams vykdyti yra pakankami.

Dėl paskolų reikia kreiptis į finansų įstaigą, pasirašiusią bendradarbiavimo sutartį su INVEGA.

Paskola SVV subjektui gali būti teikiama ne ilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui.

Trūksta lėšų

1
Esate SVV subjektas ir trūksta lėšų apyvartai, o gal ieškote investicijų verslo plėtrai

Sprendimas

2
Jums padės skatinamoji finansinė priemonė "Alternatyva"

Ką daryti?

3
Kreipkitės į paskolas teikiančius alternatyvius finansuotojus
/

Priemonės lėšų likutis

Priemonės lėšų likutis

Priemonei skirtos lėšos 91 000 000 Eur
Išmokėta finansų tarpininkams 91 000 000 Eur
Priemonės lėšų likutis 0 Eur
*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra sunkumų patirianti įmonė?

Įmonė laikoma patiriančia sunkumų, jeigu yra bent vienas iš šių kriterijų:

 1. įmonė yra ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (AB, UAB, ŽŪB ir pan.), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš nuosavybės sumos gaunama suma, mažesnė kaip pusė pasirašytojo akcinio kapitalo. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 2. įmonė yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo (individuali įmonė, ūkinė bendrija ir pan.), kurioje daugiau nei pusė jos kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 3. jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kada jos kreditorių prašymu jai gali būti inicijuota ir pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;
 4. jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą (t. y. skubią ir laikiną valstybės pagalbą, kurios pirminis tikslas yra išlaikyti sunkumų patiriančią įmonę gyvybingą trumpą laikotarpį, reikalingą restruktūrizavimo arba likvidavimo planui parengti) ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą (ilgesnio laikotarpio pagalbą, kuri turi atkurti ilgalaikį gavėjo gyvybingumą pagal vykdomą, nuoseklų ir visapusišką restruktūrizavimo planą) ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;
 5. įmonė, kuri nėra MVĮ, per paskutinius dvejus metus atitinka šiuos kriterijus: 1) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir 2) įmonės EBITDA (pajamų suma, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) ir palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.

Verslas gali kreiptis dėl finansinių priemonių COVID-19 krizės metu, jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patiriantis, kaip tai apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

Pasinaudoję skaičiuokle galite pasitikrinti, ar pareiškėjas/ekonominis vienetas pagal paraiškos pateikimo metu pateiktus finansinės analizės duomenis patiria sunkumų.

Skaičiuoklė labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Eiti į skaičiuoklę

Skaičiuoklė didelėms įmonėms (DĮ).

Eiti į skaičiuoklę

2. Kas yra alternatyvus finansuotojas?

Alternatyvaus finansavimo teikėju arba alternatyviu finansuotoju gali būti:

 • Lietuvos Respublikoje įsteigtos ir veikiančios finansų įmonės (išskyrus kredito įstaigas ir jų susijusias įmones), kurių pagrindinę veiklos dalį sudaro skolinimas juridiniams asmenims ir individualią veiklą vykdantiems fiziniams asmenims, įskaitant faktoringą ir finansinę nuomą (lizingą);
 • Kolektyvinio investavimo subjektai*, kurių veiklos dokumentai numato kolektyvinio investavimo subjekto lėšų investavimą paskolos formomis, ar, jei jų valdymas perduotas valdymo įmonėms, valdymo įmonės.

* Subjektai, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

3. Ar paskelbus naujas priemonės sąlygas privaloma persirašyti sutartis su INVEGA? Ar finansų tarpininkai, jau dirbantys su priemonės pirmojo kvietimo sąlygomis, automatiškai taps antrojo kvietimo dalyviais?

Paskelbus atnaujintą kvietimą finansų tarpininkai (FT), kurie nenorės įgyvendinti priemonės „Alternatyva“ de minimis pagalba, neprivalės teikti prašymų ir įgyvendinti priemonės atnaujintomis sąlygomis. Liks galioti su FT pagal pirmą kvietimą pasirašyta Sutartis.

4. Jei jau turiu paėmęs paskolą pagal „Alternatyvą“ rinkos sąlygomis, ar galiu kreiptis dėl paskolos pagal „Alternatyvą“ su valstybės (de minimis) pagalba?

Dėl naujos paskolos drąsiai galite kreiptis į finansų tarpininkus, teikiančius „Alternatyvą“ su valstybės pagalba. Finansų tarpininkas įvertins ir priims sprendimą dėl paskolos suteikimo. Tačiau jau suteiktos paskolos, įskaitant ir pagal „Alternatyvą“ rinkos sąlygomis, refinansuoti negalite paskola „Alternatyva“ su valstybės pagalba.