Dėmesio!

Gauta paraiškų už visą priemonei skirtą sumą. Pateikiamos paraiškos yra įtraukiamos į rezervinį sąrašą ir bus vertinamos pagal paraiškų pateikimo datą tuo atveju, jei atsilaisvintų priemonei skirtų lėšų arba būtų nuspręsta skirti papildomą finansavimą priemonei įgyvendinti.

Paraiškų, gautų po 2021 m. vasario 1 d., vertinimo terminas pratęsiamas iki 30 darbo dienų (2021-02-12 INVEGOS generalinio direktoriaus įsakymu Nr. B-36).
Vertinimo terminas pratęstas, atsižvelgiant į labai didelį pateiktų paraiškų kiekį, vadovaujantis priemonės „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ sąlygų 1.5.1 punktu.

Paskolos sutarčių, pasirašytų nuo 2021 m. balandžio 6 dienos, patirtos išlaidos paskolos lėšomis gali būti apmokamos ne vėliau kaip per 8 mėn. ( buvo 4 mėn.) po paskolos sutarties pasirašymo. Tuo atveju, jei paskolos gavėjęs yra pasirašęs sutartį iki 2021 m. balandžio 5 dienos (imtinai), ir pageidauja 4 mėn. terminą pratęsti, jis gali teikti prašymą INVEGAI. Primename, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas inicijuoja paskolos sutarties sąlygų pakeitimą, taikomas 100 Eur mokestis.

Kodėl naudinga?

Pagrindinis priemonės tikslas – mažinti COVID-19 pandemijos poveikį įmonėms ir verslininkams, suteikiant paskolas verslo subjektų apyvartinėms išlaidoms finansuoti.

Kas gali kreiptis?

Dėl naujos priemonės gali kreiptis smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai ir didelės įmonės.

Paskolos teikiamos verslui, atitinkančiam LR Vyriausybės nustatytus pagalbos teikimo kriterijus (Nutarimas Nr. 1226), kurių pagrindinis – apyvartos kritimas antrojo karantino metu nustatytais laikotarpiais daugiau nei 30 proc., o naujų įmonių atveju – jų veiklos apribojimas.

Paskolų besikreipiantieji verslo subjektai paraiškos pateikimo metu turi atitikti minimalius patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus, turi būti pateikę Registrų centrui 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, pagal kurį yra vertinama, ar 2019 m. gruodžio 31 d. pareiškėjai nebuvo laikomi sunkumų patiriančiais. Į paskolą gali pretenduoti ir toks paskolos gavėjas, kuris kartu su įmonių grupe (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei), minėtos datos duomenimis, buvo patiriantis sunkumų, bet paraiškos pateikimo metu nėra laikomas sunkumų patiriančiu.

Atkreipiame dėmesį, kad sunkumų nepatiriančiu yra laikomas paskolos gavėjas, kuris yra labai maža ar maža įmonė, jei jam nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir nėra suteikta sanavimo ir restruktūrizavimo pagalba. Taip pat paskolų gavėjai negali būti bankrutuojantys ar restruktūrizuojami ir turi atitikti kitus keliamus reikalavimus.

Daugiau informacijos:

Kiek?

Priemonei įgyvendinti skirta 30 mln. eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vienam paskolos gavėjui gali būti suteikta tik viena paskola, kuri negali viršyti vieno mėnesio vidutinės apyvartos dydžio ir bet kuriuo atveju negali siekti daugiau kaip 100 tūkst. Eur. Be to, paskolos suma, vadovaujantis Europos Komisijos komunikatu „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ (toliau – Komunikatas), negali viršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos per metus arba 25 procentų paskolos gavėjo 2019 m. apyvartos. Apskaičiuojant didžiausią paskolos sumą, bus įvertinta, kiek verslo subjektas jau yra gavęs valstybės pagalbos lengvatinių paskolų ir garantijų forma, kurios suteiktos pagal Komunikatą. Taigi didžiausia paskolos suma negali būti didesnė už galimą suteikti verslo subjektui valstybės pagalbos sumą (ar jos likutį, jei valstybės pagalba jau suteikta).

Vidutinės mėnesio apyvartos skaičiavimo laikotarpis yra nustatomas ir paskolos dydis apskaičiuojamas pagal INVEGOS patvirtintą metodiką, ir pagal ją parengtą paskolos sumos apskaičiavimo skaičiuoklę.

Tiesioginės paskolos yra teikiamos lengvatinėmis sąlygomis, t. y. sumažintomis palūkanomis, kurios priklauso nuo paskolos laikotarpio ir paskolos gavėjo statuso. Didžiausios palūkanos SVV subjektams gali būti iki 0,69 proc., o didelėms įmonėms – iki 1,69 proc.

Sutarties sudarymo ir administravimo mokesčiai netaikomi, taikomas 100 eurų sutarties keitimo mokestis. Paskolą ar jos dalį galima grąžinti anksčiau be papildomų mokesčių.

INVEGA, siekdama teikti tik tinkamais dokumentais ir vertinimu pagrįstą finansavimą, turi teisę paprašyti papildomų dokumentų.

Paskolos negrąžinimo rizika vertinama pagal verslo subjekto pateiktus duomenis. Rizikos kriterijai išreiškiami šiais rodikliais:

  • EBITDA (pelningumas) – šio rodiklio reikšmė turi būti teigiama kiekvienais finansiniais metais, kol grąžinama paskola.
  • DSCR (finansinių skolų aptarnavimo rodiklis) – DSCR reikšmė kiekvienais finansiniais metais, kol grąžinama paskola, turi būti ne mažesnė nei 1.

Tais atvejais, kai netenkinami EBITDA ir DSCR rodikliai ir, INVEGOS vertinimu, verslo subjekto pinigų srautai nėra pakankami suplanuotoms išlaidoms, mokėjimams ir paskolai padengti, paskola nesuteikiama.

Terminai

Paskolų teikimo sutartis galima pasirašyti ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 30 d., o lėšos paskolos gavėjui yra išmokamos ne vėliau kaip iki 2021 m. rugsėjo 30 d. Paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 72 mėnesių laikotarpiui.

Paskolos lėšomis gali būti apmokamos patirtos (planuojamos patirti) išlaidos nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. spalio 30 d.

Paskola pradedama grąžinti po paskolos sutarties sudarymo praėjus ne daugiau kaip 6 mėnesiams.

Paskolos gavėjo prašymu ir INVEGAI sutikus, paskolos grąžinimas gali būti atidėtas papildomai iš viso iki 6 mėnesių laikotarpiui, jei paskolos gavėjas sutinka sumokėti nustatytą paskolos sutarties sąlygų pakeitimo mokestį.

Kaip veikia?

Dėl paskolos reikia kreiptis į INVEGĄ pateikiant paraišką ir susijusius dokumentus per paraiškų teikimo sistemą.

Reikia pateikti:

  • Paraišką;
  • Vadovo pasirašytą SVV subjekto statuso deklaraciją, jei nėra didelė įmonė (kaip pildyti deklaraciją);
  • Aktualią paskolos gavėjo akcininkų struktūrą ir laisvos formos dokumentą, kuriame būtų nurodyti verslo subjekto ir su juo susijusių įmonių ryšiai;
  • Verslo planą (Aprašo 1 priedas), MS Excel formato dokumentą, kuriame trumpai aprašomas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė būklė (skaičiavimai), atspindinti verslo subjekto galimybę laiku mokėti įmokas, bei duomenys verslo subjektų apyvartų sumažėjimo įvertinimui. Verslo subjektai turi nurodyti apyvartas už kiekvieną iš šių mėnesių: 2019 m. lapkričio – gruodžio mėnesius, 2020 m. sausio mėnesį, 2020 m. lapkričio – gruodžio mėnesius ir 2021 m. sausio mėnesį.
  • Verslo subjekto valdymo organo sprendimą (tai galėtų būti direktoriaus įsakymas, akcininkų susirinkimo protokolo išrašas ar kt. dokumentas, atsižvelgiant į tai, kam ši teisė suteikta, vadovaujantis verslo subjekto steigimo dokumentais.) dėl paskolos gavimo. Taip pat gali būti reikalaujami sprendimai dėl turto įkeitimo ir įgaliotų asmenų paskyrimo. Plačiau – dažnai užduodamų klausimų puslapyje (12 klausimas).

Atkreipiame dėmesį, kad vėliau verslininkų deklaruoti duomenys bus patikrinti, ir, pavyzdžiui, paaiškėjus, kad faktiškai apyvarta lyginamaisiais laikotarpiais nebuvo nukritusi 30 proc., bus laikoma, kad valstybės pagalba gauta neteisėtai ir reikalaujama paskolą su palūkanomis ir palūkanomis, apskaičiuotomis nuo valstybės pagalbos suteikimo dienos iki jos išieškojimo dienos, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2015/1589, nedelsiant sugrąžinti.

Sutartis tiesioginių COVID-19 paskolų gavėjams

 

 

Įgyvendinimas
Priemone „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ pasinaudojusių galutinių naudos gavėjų sąrašas.

 

Atnaujintos sąlygos

Teikiantiems paraiškas
NUO 2020-03-10

 

Sąlygos

Teikusiems paraiškas
IKI 2020-03-09 (imtinai)

 

Pildyti paraišką

Pildymo instrukcija

 

Kontaktai
uzklausos@invega.lt.
+37052107510

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-04-08