KVIETIMAS BAIGĖSI

Kviečiame teikti paraiškas rizikos kapitalo finansinės priemonės „MILInvest“ finansų tarpininko atrankai

Kviečiame teikti paraiškas rizikos kapitalo finansinės priemonės „MILInvest“ finansų tarpininko...

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia potencialius fondų valdytojus teikti paraiškas įgyvendinti naują rizikos kapitalo priemonę „MILInvest“. INVEGA atrinks vieną fondų valdytoją, kuris įsteigs du rizikos kapitalo fondus (priešankstyvosios stadijos fondą ir rizikos kapitalo fondą).

Paraiškų teikimas

„MILInvest“ fondų valdytojo atrankos dokumentuose (angl. Call for Expression of Interest) yra visa su paraiškų pateikimu susijusi informacija. Visus „MILInvest“ fondų valdytojo atrankos dokumentuose nurodytus dokumentus ir informaciją INVEGAI reikia pateikti atrankos dokumentuose nurodytais būdais.

Jei pareiškėjas paraišką nori pateikti tik elektroniniu paštu, kai paraiška ir visi pridedami dokumentai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu, tačiau dalis prie paraiškos pridedamų dokumentų dėl techninių kliūčių negali būti pasirašyti elektroniniu parašu (pvz., užsienio piliečiui nėra galimybės deklaraciją pasirašyti el. parašu), tuomet šių originalių pasirašytų dokumentų skenuotų kopijų PDF formatu tikrumą gali patvirtinti (elektroniniu parašu pasirašyti) paraišką teikiantis asmuo ir pateikti kartu su paraiška, o originalūs pasirašyti dokumentai turi būti išsiųsti INVEGAI registruotu paštu arba per kurjerį.

Jeigu turite papildomų klausimų, prašome pateikti juos el. paštu akceleravimas@invega.lt atrankos dokumentuose nurodytais terminais. Klausimai gali būti teikiami tiek lietuvių, tiek ir anglų kalbomis. Atsakymai į klausimus bus pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis papildant šią kvietimo informaciją.

Kiekvieną paraišką pateikusį asmenį apie tolesnius INVEGOS planuojamus veiksmus ir sprendimus informuosime asmeniškai.

Pagrindiniai terminai, susiję su kvietimu teikti paraiškas

  • Terminas, iki kada pareiškėjai gali prašyti, kad INVEGA pateiktų paaiškinimus dėl šio kvietimo teikti paraiškas ir kiekvienam fondui taikomų sąlygų: 2021 m. liepos 23 d. (imtinai)
  • Terminas, iki kada paskelbiami atsakymai į susijusius prašymus pateikti paaiškinimą ir gautus per nustatytą terminą: 2021 m. rugpjūčio 4 d. (imtinai)
  • Terminas, iki kada turi būti pateiktos paraiškos: 2021 m. rugpjūčio 16 d. (imtinai)
  • Į trumpąjį sąrašą įtraukto (-ų) pareiškėjo (-ų) kvietimas pristatyti ir atsakyti į klausimus apie savo verslo planus: iki 2021 m. spalio 1 d.

Dėmesio. Fondų valdytojo atrankos sąlygos buvo patikslintos 2022 m. vasario 18 d.

„MILInvest“ fondų valdytojo atrankos dokumentai ir atsakomybės ribojimo pareiškimas*

Dokumentai lietuvių kalba (pdf)
Dokumentai lietuvių kalba (doc)
Documents In English (pdf)
Documents In English (doc)

Dokumentai lietuvių kalba

Dokumentai lietuvių kalba

Documents In English

Documents In English

* Atkreipiame dėmesį, kad, esant neatitikimui tarp „MILInvest“ fondų valdytojo atrankos dokumentų anglų ir lietuvių kalbomis, pirmenybė teikiama dokumentui anglų kalba.


Viešasis priemonės „MILInvest“ valdytojo atrankos sąlygų aptarimas buvo paskelbtas 2021 m. vasario 10 d.

Viešojo aptarimo metu gautos pastabos, klausimai ir atsakymai

Atsakymai į gautą paklausimą dėl finansinės priemonės „MILInvest“ atrankos sąlygų paaiškinimo

Apie finansinę priemonę „MILInvest“

Nauja priemone bus siekiama skatinti eksperimentinę plėtrą ir inovacinę veiklą gynybos ir saugumo srityje Lietuvoje, investuojant į besikuriančias ir perspektyvias labai mažas, mažas ir vidutines įmones gynybos ir saugumo srityje.

Ši priemonė bus įgyvendinama iš Gynybos investicijų fondo lėšų. Iš INVEGOS atrinkto „MILInvest“ fondų valdytojo taip pat bus tikimasi, kad jis pritrauks papildomo finansavimo iš nepriklausomų privačių investuotojų.

Gynybos investicijų fondas buvo įsteigtas 2020 m. gruodžio 8 d. Krašto apsaugos ministerijos ir INVEGOS.