Priemonė įgyvendinta Tiesioginės COVID-19 paskolos (II etapas nuo 2022-02-10)

Paraiškų teikimo terminas baigėsi. Gautos paraiškos bus vertinamos iki 30 darbo dienų. Vertinimui pateiktos paraiškos būseną galite pasitikrinti prisijungę prie elektroninės paraiškų informacinės sistemos https://covid19paskolos.invega.lt/.

Jei norite keisti paskolos sutarties sąlygas ar pateikti prašymą (pvz. leidimui prisiimti papildomus įsipareigojimus ir kt.), elektroniniu paštu info@invega.lt būtina pateikti žemiau nurodytus dokumentus, pasirašytus vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu:

1. laisvos formos prašymą, kuriame nurodo prašymo tikslą bei sutarties numerį;
2. detalizacijos formą pakeitimams, kuri privalo būti ir pateikta excel formatu;
3. juridinio asmens pažinimo anketą*.

*2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR) įpareigoja informuoti duomenų subjektus apie duomenų tvarkymą, todėl asmuo, kuris teikia asmens duomenis INVEGAI, privalo informuoti duomenų subjektus apie asmens duomenų gavėjus (šiuo atveju INVEGĄ).
INVEGAI, gaunant asmens duomenis iš Pareiškėjo ir/ar jo atstovo svarbu įsitikinti, kad duomenų subjektams yra žinoma apie duomenų tvarkymą (t. y. yra pateikta BDAR atitinkanti informacija apie duomenų tvarkymą), todėl prašome supažindinti duomenų subjektus su Informaciniu pranešimu dėl duomenų tvarkymo INVEGAI vykdant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reikalavimus, kuris yra patalpintas INVEGOS interneto svetainės www.invega.lt skiltyje ,,Asmens duomenų apsauga“.

Jei norite padengti paskolą ar jos dalį iš anksto, būtina pateikti prašymą pasirašytą vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Prašymas turi būti siunčiamas elektroniniu paštu operacijos@invega.lt

Kodėl naudinga?

Pagrindinis priemonės tikslas – mažinti COVID-19 pandemijos poveikį, suteikiant finansavimą paskolų forma verslo subjektų apyvartinėms išlaidoms bei mažinti Lietuvos ekonomikoje dėl krizės susidariusį investicinių paskolų trūkumą. Nuo 2022 m. gegužės 17 d. teikiamos tik investicinės paskolos.

Kas gali kreiptis?

 • Dėl apyvartinių paskolų gali kreiptis SVV subjektai ir didelės įmonės, kurie atitinka reikalavimus pareiškėjams.
 • Dėl investicinių paskolųtik SVV subjektai, kurie atitinka reikalavimus pareiškėjams.

Dėl paskolos reikia kreiptis į INVEGĄ pateikiant paraišką ir susijusius dokumentus per paraiškų teikimo sistemą.

Eiti į sistemą

Teikiami dokumentai paskolai gauti

Teikiami dokumentai ir duomenys turi būti aktualūs. Pvz., ne senesnis kaip 1 mėn. VĮ Registro centro išrašas.
Teikiami dokumentai ir informacija Apyvartinė paskola Investicinė paskola
SVV ir didelės įmonės Verslininkai, vykdantys individualią veiklą SVV įmonės Verslininkai, vykdantys individualią veiklą
Paraiška*
(pildoma ir teikiama per elektroninę paraiškų teikimo sistemą)
SVV subjekto statuso deklaracija (išskyrus atvejį, kai paskolos gavėjas patvirtina, kad yra didelė įmonė). Pateikti excel formatu ir pasirašytą vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Paskolos gavėją apibūdinantys dokumentai: juridinio asmens steigimo (veiklos) dokumentai, vadovo asmens tapatybės dokumento kopijos, informacija apie juridinio asmens dalyvius (akcininkus, savininkus, naudos gavėjus), aktuali paskolos gavėjo akcininkų struktūra.
Laisvos formos dokumentas, kuriame būtų nurodyti verslo subjekto ir su juo susijusių įmonių ryšiai. Pateikti pasirašytą vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Verslininko individualios veiklos registracijos dokumentai, asmens tapatybės dokumento kopija ir laisvos formos dokumentas, kuriame būtų nurodyti verslininko ir su juo susijusių įmonių ryšiai. Pateikti pasirašytą pareiškėjo kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Paskolos gavėjo finansinė būklė ir prognozės (aprašo priedas Nr. 1). Pateikti excel formatu ir pasirašytą vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Verslo planas (aprašo priedas Nr. 2). Pateikti excel formatu ir pasirašytą vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Verslo subjekto planuojamo vykdyti investicinio projekto verslo planas. Pateikti  pasirašytą vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Jei dar neturite verslo plano, jį ruošiant siūlome vadovautis "Verslios Lietuvos" rekomenduojama verslo plano struktūra.
Finansiniai dokumentai už 2019 m., 2020 m. ir 2021 m. Reikalavimas pateikti finansinius dokumentus už 2019 m. netaikomas verslininkams, veikiantiems nuo 2020 m. sausio 1 d. Pateikti pasirašytus vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu.
2021 m. tarpinės finansinės atskaitomybės (išskyrus, kai paraiškos pateikimo dieną paskolos gavėjas turėjo būti ir yra pateikęs valstybės įmonei Registrų centrui finansinių ataskaitų rinkinį už 2021 m., kuriame išsamiai nurodyta nuosavo kapitalo sudėtis) ir einamųjų finansinių metų tarpinės finansinės atskaitomybės už paskutinį praėjusį ketvirtį arba mėnesio, ėjusio prieš paraiškos pateikimą, paskutinę dieną dokumentai. Jei dėl paskolos kreipiasi verslininkas, jis gali pateikti lygiaverčius dokumentus. Pateikti pasirašytus vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Motyvuotas paaiškinimas dėl įvykusių pokyčių verslo subjekto veikloje ir teikiamuose su paraiška dokumentuose (duomenyse) bei paaiškinimą pagrindžiantys dokumentai, jei verslo subjektas teikia paraišką ne pirmą kartą (t.y., kai ankstesnė (-s) paraiška (-os) buvo atmesta (-os). Pateikti pasirašytus vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Privataus finansuotojo ketinimo dalyvauti investicinio projekto finansavime raštas. Pateikti pasirašytą vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Raštas teikiamas tuo atveju, kai privatus finansuotojas ketina suteikti paskolą**
Verslo subjekto valdymo organo, kurio kompetencijoje yra priimti atitinkamą sprendimą, sprendimas dėl paskolos gavimo, turto įkeitimo ir asmenų, įgaliotų pasirašyti atitinkamas sutartis ar sandorius, paskyrimo. Pateikti pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Trys atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažymos iš skirtingų finansų įstaigų***.
Taikoma kreipiantis dėl apyvartinės paskolos ir kreipiantis dėl investicinės paskolos, kai INVEGA finansuoja dalį projekto, o kita dalis finansuojama paskolos gavėjo nuosavomis lėšomis, t.y. be kitų finansų įstaigų finansavimo. Pažymas reikia pateikti po to, kai INVEGA įvertina paraišką.

* Jei paraišką teikia įgaliotas asmuo, įgaliojimas turi būti pasirašytas vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu bei pateiktas įgalioto asmens dokumentas.
** INVEGAI pareikalavus, privatus finansuotojas turi įrodyti, kad yra finansiškai pajėgus dalyvauti Investiciniame projekte ir pagrįsti nuosavų lėšų kilmę. Jei investicinės paskolos gavėjas ketina investicinio projekto finansavime dalyvauti nuosavomis lėšomis, tokiu atveju ši informacija turi būti pagrindžiama verslo plane.
*** Bent viena pažyma turi būti iš LR licencijuoto banko (arba ES/EEE licencijuoto užsienio banko filialo, įsteigto Lietuvoje) ir bent viena pažyma – finansų įmonės.

Jei norite keisti pasirašytos sutarties sąlygas, būtina teikti prašymą. Prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu (įmonės vadovo ar įgalioto asmens), prašyme būtina nurodyti sutarties numerį. Prašymas INVEGAI siunčiamas elektroniniu paštu info@invega.lt, elektroninio laiško temoje nurodant sutarties numerį.

Standartinė apyvartinės paskolos sutartis

Standartinė investicinės paskolos sutartis

Rekomenduojama įgaliojimo šablono forma

Verslo subjektų, pasinaudojusių finansine priemone „Tiesioginės COVID-19 paskolos, II etapas “ ir sudariusių sutartis,  sąrašas.

Visa priemonių statistika.

Terminai

Paraiškos apyvartinėms paskoloms priimamos iki 2022 m. gegužės 16 d. 23:59 val., sutartys dėl apyvartinių paskolų pasirašomos iki 2022 m. birželio 30 d. Paskolos išmokamos ne vėliau kaip iki 2022 m. liepos 31 d.

Paraiškos investicinėms paskoloms priimamos iki 2022 m. spalio 31 d. 23:59 val., sutartys dėl investicinių paskolų pasirašomos iki 2022 m. gruodžio 31 d. Paskolos išmokamos ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d. Tais atvejais, kai investicija įgyvendinama atliekant statybos ir (ar) rangos darbus (įskaitant ir rekonstrukciją), paskola išmokama ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Kiek?

Šiame antrame etape priemonei įgyvendinti skirta iki 200 mln. Eur INVEGOS fondo lėšų: iki 100 mln. Eur - apyvartinėms paskoloms ir iki 100 mln. Eur - investicinėms paskoloms. Suteikus investicinių paskolų už 100 mln. Eur, bus peržiūrėtas priemonės tolesnio įgyvendinimo tikslingumas ir sąlygos.

 
  Vienam paskolos gavėjui iš priemonės lėšų gali būti suteikiama viena ne didesnė kaip 2 mėnesių vidutinės apyvartos dydžio paskola.
Išduodamos paskolos dydis bus nustatytas atsižvelgiant į faktinį lėšų trūkumą pagrįstiems verslo plėtros, eksporto ar importo krypčių pakeitimo planams įgyvendinti.
      Labai mažai, mažai įmonei ar verslininkui paskolos suma negali būti didesnė nei 50 proc. tinkamų finansuoti investicinio projekto išlaidų sumos; vidutinei įmonei - 40 proc. tinkamų finansuoti investicinio projekto išlaidų sumos.  
  Maksimali paskolos suma
5 mln. Eur (įmonių grupei 10 mln. Eur), bet ne daugiau kaip 25 proc. 2019 m. apyvartos arba dvigubos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos per metus.
      Maksimali paskolos suma
3 mln. Eur įmonei (verslininkui) ir įmonių grupei (jei paskolos gavėjas priklauso Įmonių grupei).
 
 


Paskolos sumos skaičiuoklė
Paskolos dydis apskaičiuojamas pagal paskolos sumos apskaičiavimo skaičiuoklę.

Atsisiųsti skaičiuoklę

         


Patirtos ir planuojamos patirti išlaidos apyvartinės paskolos lėšomis gali būti apmokamos ne vėliau kaip per 8 mėn. nuo šios paskolos išmokėjimo dienos. Suėjus nurodytam terminui, nepanaudotą apyvartinės paskolos lėšų sumą šios paskolos gavėjas turi grąžinti INVEGAI ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

Siekdama tinkamai įvertinti paskolos negrąžinimo riziką, INVEGA turi teisę paprašyti papildomų dokumentų ir paaiškinimų.

Paskolų palūkanos

Palūkanos už apyvartinę paskolą - kaip nurodyta palūkanų dydžių lentelėje žemiau ir plius:

 • 2,9 proc. paskoloms iki 1 mln. Eur;
 • 2,46 proc. paskoloms nuo 1 mln. Eur.

Investicinėms paskoloms taikoma fiksuota metinė palūkanų norma, priklausanti nuo investicinės paskolos laikotarpio, kaip nurodyta palūkanų dydžių lentelėje žemiau.

Paskolos paskirtis Paskolos gavėjo statusas Paskolos trukmė
iki 12 mėn. (imtinai) Nuo 13 mėn. iki 36 mėn. (imtinai) Nuo 37 mėn. iki 72 mėn. (imtinai)*** Nuo 73 mėn. iki 84 mėn. (imtinai) Nuo 85 mėn. iki 96 mėn. (iminai)
Apyvartinė paskola* SVV subjektas 0,1 proc. 0,19 proc. 0,69 proc. - -
Apyvartinė paskola* Didelė įmonė 0,19 proc. 0,69 proc. 1,69 proc. - -
Investicinė paskola** SVV subjektas 0,1 proc. 0,19 proc. 0,69 proc. 1,64 proc. 1,83 proc.

* Apyvartinės paskolos teikiamos taikant Komunikate fiksuotą minimalią metinę palūkanų normą, priklausančią nuo paskolos laikotarpio ir paskolos gavėjo statuso, pridedant Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos pinigų finansų įstaigų euro zonos ne finansų bendrovių (įmonių) naujiems paskolų susitarimams eurais taikomos vidutinės metinės palūkanų normos už laikotarpį nuo 2021 m. birželio mėn. iki 2021 m. lapkričio mėn. vidutinę metinę palūkanų normą – 2,9 proc. apyvartinėms paskoloms iki 1 mln. Eur ir 2,46 proc. – paskoloms nuo 1 mln. Eur.
** Taikoma fiksuota metinė palūkanų norma, priklausanti nuo investicinės paskolos laikotarpio.
*** Apyvartinių paskolų maksimali paskolos trukmė yra 36 mėn. Ji gali būti pratęsta nuo 37 mėnesių iki 72 mėnesių (imtinai) iki apyvartinei paskolai tampant problemine, kai apyvartinės paskolos gavėjui iškyla sunkumų vykdyti įsipareigojimus.

Paskolų teikimo sąlygos
  Apyvartinės paskolos Investicinės paskolos
Paskolos gavėjas
 • SVV subjektai ir didelės įmonės, atitinkančios reikalavimus.
 • Vykdoma pagrindinė ūkinė veikla įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtintą 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 4-1171/A1-1301.
 • Yra įregistruotas Juridinių asmenų registre (įmonė) arba pradėjo vykdyti veiklą (verslininkas) ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.
 • SVV subjektai, atitinkantys reikalavimus.
 • Vykdoma pagrindinė ūkinė veikla įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtintą 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 4-1171/A1-1301.
 • Yra įregistruotas Juridinių asmenų registre (įmonė) arba pradėjo vykdyti veiklą (verslininkas) ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.
Paskolos paskirtis Paskolos lėšomis gali būti apmokamos nuo 2020 m. spalio 1 d. patirtos, bet dar neapmokėtos, išlaidos ir planuojamos patirti išlaidos, bet ne vėliau kaip per 8 mėn. nuo apyvartinės paskolos išmokėjimo dienos. Suėjus nurodytam terminui, nepanaudotą apyvartinės Paskolos lėšų sumą apyvartinės paskolos gavėjas turi grąžinti INVEGAI ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Už tinkamą apyvartinės paskolos panaudojimą pagal apyvartinės paskolos sutartyje nurodytą paskirtį atsakingas apyvartinės paskolos gavėjas. Atsiskaitymai apyvartinės paskolos lėšomis vykdomi tik mokėjimo pavedimais. Paskolos lėšos gali būti skirtos finansuoti įsigyjamą materialųjį ilgalaikį (pastatai, įrenginiai, mašinos ir įranga, transporto priemonės, nurodytos skilties „Nefinansuotinos išlaidos arba Netinkamos išlaidos” 5.1-5.7 punktuose) turtą, įskaitant nuosavo ilgalaikio materealaus turto rekonstrukciją, taip pat ir žemės įsigijimą, kai investicija į žemės įsigijimą tiesiogiai susijusi su planuojamų gaminti produktų (prekių) gamyba ir paslaugų teikimu ir (arba) nematerialųjį ilgalaikį (turtas, neturintis fizinio ar finansinio pavidalo, pavyzdžiui, patentai, licencijos, ar kita intelektinė nuosavybė) turtą. Už tinkamą investicinės paskolos panaudojimą pagal investicinės paskolos sutartyje nurodytą paskirtį atsakingas investicinės paskolos gavėjas. Atsiskaitymai investicinės paskolos lėšomis vykdomi tik mokėjimo pavedimais.
Užtikrinimo priemonės Gali būti taikomos (kai paraiška apyvartinei paskolai gauti pateikta nuo 2022 m. balandžio 22 d. imtinai) arba taikomos (kai paraiška apyvartinei paskolai gauti pateikta iki 2022 m. balandžio 21 d. imtinai) tai dalia, kuri viršija 1 mln. Eur sumuojant finansavimą gautą ir (ar) gaunamą pagal priemonę „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ ir pagal priemones „Paskolos labiausiai nuo COVID19 nukentėjusiems verslams“, „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“, „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“, „Pagalbos verslui fondas“. Plačiau priemonės apraše. INVEGOS naudai turi būti įkeičiamas finansuojamas ilgalaikis turtas ar kitas lygiavertis ilgalaikis turtas. Paraiškos vertinimo metu nustačius didesnę investicinio projekto (ne)įgyvendinimo ir (ar) investicinės paskolos negrąžinimo riziką, INVEGA turi teisę pareikalauti papildomų užtikrinimo priemonių.
Paskolos atidėjimo laikotarpis 6 mėn. + 6 mėn. INVEGAI sutikus. Iki 24 mėn.
Paskola suteikiama Tik pateikus tris atsisakymo suteikti finansavimą verslo subjektui pažymas INVEGAI, pasirašytas finansų įstaigų, kad atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažymoje nurodytomis sąlygomis finansavimas paskolos gavėjui neteikiamas. Visais atvejais bent viena pažyma turi būti pateikiama pasirašyta LR licencijuoto banko (arba ES/EEE licencijuoto užsienio banko filialo, įsteigto Lietuvoje) ir bent viena – finansų įmonės kaip ji apibrėžta LR finansų įstaigų įstatyme. Trys atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažymos per elektroninę paraiškų teikimo sistemą turi būti pateiktos INVEGAI per 30 darbo dienų nuo INVEGOS prašymo pateikti jas gavimo dienos.

Tik pateikus tris atsisakymo suteikti finansavimą verslo subjektui pažymas (visais atvejais bent viena pažyma turi būti pateikiama pasirašyta LR licencijuoto banko (arba ES/EEE licencijuoto užsienio banko filialo, įsteigto Lietuvoje) ir bent viena – finansų įmonės kaip ji apibrėžta LR finansų įstaigų įstatyme) iš skirtingų finansų įstaigų (taikoma tik tuo atveju, jei investicinį projektą planuojama finansuoti tik priemonės ir paskolos gavėjo nuosavomis lėšomis, t. y. be finansų įstaigų kofinansavimo).

Investiciniam projektui, kuris atitinka „nedaryti reikšmingos žalos“ principo, kaip apibrėžta 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088 17 straipsnyje, atsižvelgiant į 2021 m. vasario 18 d. Europos Komisijos pranešimu Nr. 2021/C 58/01 patvirtintas Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės reglamentą technines gaires. Atitikimas šiam reikalavimui vertinamas pagal investicinės paskolos gavėjo užpildytą ir INVEGAI pateiktą principo „nedaryti reikšmingos žalos“ klausimyną (aprašo priedas Nr. 3).

Reikalavimai pareiškėjams

Dėl paskolos galite kreiptis jei :

 • Esate smulkiojo arba vidutinio verslo (SVV) subjektas arba didelė įmonė (tik apyvartinei paskolai).
 • Jūsų pagrindinė ūkinė veikla yra įtraukta į Sąrašą. Atitikimas šiam reikalavimui (paskolos gavėjo pagrindinės ūkinės veiklos kodas) vertinamas pagal VMI informaciją paraiškos pateikimo dieną.
 • Esate įregistruotas Juridinių asmenų registre (įmonė) arba pradėjote vykdyti veiklą (verslininkas) ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.
 • Veikiate Lietuvos Respublikoje.
 • Atitinkate minimalius patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus.
 • Nesate bankrutuojanti ir (ar) restruktūrizuojama įmonė arba verslininkas, kuriam iškelta fizinio asmens bankroto byla.
 • Esate pateikę Registrų centrui 2019 m. ir 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis. 2019 m. ataskaitos neteikiamos, jei pradėjote vykdyti veiklą nuo 2020 m. sausio 1 d.
 • Nesate gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba esate grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.
 • Nesate valstybės ir savivaldybių įmonė, kurioje 25 procentus ir daugiau kapitalo dalių arba dalyvių balsų atskirai arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė .
 • Pateikėte įrodymus (3 pažymas), kad finansų įstaigos jums atsisakė suteikti atitinkamo dydžio paskolą (investicinės paskolos atveju taikoma, jei investicinį projektą planuojama finansuoti tik priemonės ir paskolos gavėjo nuosavomis lėšomis, t. y. be finansų įstaigų kofinansavimo). Pažymas reikia pateikti po to, kai INVEGA įvertina paraišką. Paskolos gavėjui paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiama INVEGOS suformuota atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažymos forma. Paskolos gavėjas turi pateikti tris atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažymas INVEGAI, pasirašytas finansų įstaigų, kad atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažymoje nurodytomis sąlygomis finansavimas paskolos gavėjui neteikiamas. Visais atvejais bent viena pažyma turi būti pateikiama pasirašyta LR licencijuoto banko (arba ES/EEE licencijuoto užsienio banko filialo, įsteigto Lietuvoje) ir bent viena – finansų įmonės kaip ji apibrėžta LR finansų įstaigų įstatyme. Trys atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažymos per elektroninę paraiškų teikimo sistemą turi būti pateiktos INVEGAI per 30 darbo dienų nuo INVEGOS prašymo pateikti jas gavimo dienos.
 • Apyvartinės paskolos atveju nevykdote veiklos arba investicinės paskolos atveju investicijos nebus skirtos veiklai finansų, žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose.
 • Esate pateikę visus reikalaujamus dokumentus.
 • Verslo plane pagrindžiate poreikį paskolai ir investicinės paskolos atveju investicinio projekto ekonominį pagrįstumą ir atsiperkamumą.
 • Paskolos gavėjo ir (ar) jo paskolos negrąžinimo rizika yra priimtino rizikingumo lygio, pagal INVEGOS patvirtintą metodiką.
 • Paskolos gavėjui ir jo naudos gavėjui, arba fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių naudai bus naudojama paskola, nėra taikomos sankcijos (bet kokios prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios priemonės).

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kokia įmonė laikoma sunkumų patiriančia įmone?

Įmonė laikoma patiriančia sunkumų, jeigu yra bent vienas iš šių kriterijų:

 1. įmonė yra ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (AB, UAB, ŽŪB ir pan.), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš nuosavybės sumos gaunama suma, mažesnė kaip pusė pasirašytojo akcinio kapitalo. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 2. įmonė yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo (individuali įmonė, ūkinė bendrija ir pan.), kurioje daugiau nei pusė jos kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
 3. jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kada jos kreditorių prašymu jai gali būti inicijuota ir pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;
 4. jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą (t. y. skubią ir laikiną valstybės pagalbą, kurios pirminis tikslas yra išlaikyti sunkumų patiriančią įmonę gyvybingą trumpą laikotarpį, reikalingą restruktūrizavimo arba likvidavimo planui parengti) ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą (ilgesnio laikotarpio pagalbą, kuri turi atkurti ilgalaikį gavėjo gyvybingumą pagal vykdomą, nuoseklų ir visapusišką restruktūrizavimo planą) ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;
 5. įmonė, kuri nėra MVĮ, per paskutinius dvejus metus atitinka šiuos kriterijus: 1) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir 2) įmonės EBITDA (pajamų suma, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) ir palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.

Verslas gali kreiptis dėl finansinių priemonių COVID-19 krizės metu, jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patiriantis ir paraiškos pateikimo metu nėra laikomas sunkumų patiriančiu, kaip tai apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

Daugiau informacijos: kokius dokumentus turi pateikti verslo subjektas, norintis įrodyti, kad paraiškos pateikimo metu nėra patiriantis sunkumų.

Pasinaudoję skaičiuokle galite pasitikrinti, ar pareiškėjas/ekonominis vienetas pagal paraiškos pateikimo metu pateiktus finansinės atskaitomybės duomenis patiria sunkumų.

Skaičiuoklė labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Eiti į skaičiuoklę

Skaičiuoklė didelėms įmonėms (DĮ).

Eiti į skaičiuoklę

2. Kokius dokumentus turi pateikti verslo subjektas, norintis įrodyti, kad paraiškos pateikimo metu nėra patiriantis sunkumų?

Jei 2019 m. gruodžio 31 d. paskolos gavėjas ir įmonių grupė (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) buvo patiriantys sunkumų, tačiau paraiškos pateikimo metu nėra laikomi sunkumų patiriančiais, paskolos gavėjas turi pagrįsti dokumentais, pateikdamas finansinės atskaitomybės už paskutinį praėjusį ketvirtį arba mėnesio, ėjusio prieš paraiškos pateikimą, paskutinę dieną dokumentus ir, jei per laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki paraiškos pateikimo dienos įvyko nuosavybės struktūros (kapitalo, akcijų priedų, perkainojimo rezervų, rezervų) pokyčių, – dokumentus, pagrindžiančius šiuos pokyčius (sukauptų nuostolių padengimo, kapitalo padidinimo apmokėjimo, turto vertinimo ir (arba) kitus susijusius dokumentus).

Paskolos gavėjas, kuris yra labai maža ar maža įmonė, kaip ji apibrėžta SVV įstatyme, laikomas sunkumų nepatiriančiu, jei jam ir įmonių grupei (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir (ar) nėra suteikta sanavimo ir restruktūrizavimo pagalba. Paskolos gavėjas, kuris yra verslininkas, kaip apibrėžta SVV įstatyme, laikomas sunkumų nepatiriančiu, jei jam nėra pradėta fizinio asmens bankroto procedūra.

Daugiau informacijos apie tai, kokia įmonė laikoma sunkumų patiriančia įmone ir skaičiuokles, kuriomis pasinaudoję galite pasitikrinti, ar paraiškos pateikimo metu pagal pateiktus finansinės atskaitomybės duomenis patiriate sunkumų, rasite čia: https://invega.lt/duk/11/galimybe-gauti-pagalba-1#!faq297

3. SVV deklaracijos pildymo atmintinė

SVV deklaracijos pildymo atmintinė:

 1. Išsiaiškinkite kokia įmonė esate (savarankiška, susijusi ir (arba) partnerinė).
 2. Jei turite susijusių ir (arba) partnerinių įmonių, šių ryšius nurodykite nepriklausomai nuo šalies, kurioje įmonės veikia.
 3. Kad būtų lengviau, turėkite akcininkų struktūrą.
 4. Jei įmonės akcininkas yra fizinis asmuo, pasitikrinkite kokiomis veiklomis užsiima šio asmens kitos įmonės.
 5. Apskaičiuokite įmonės (įmonių) darbuotojų skaičių, metines pajamas ir balanso turtą.
 6. Finansinius duomenis (5 punktas) nurodykite už paskutinius 3 finansinius metus.
 7. Valstybės įmonei Registrų centrui pateikite patvirtintų metinių finansinių ataskaitų rinkinius, jei to dar neatlikote.
 8. Nustatykite įmonės dydį (labai maža, maža, vidutinė, didelė įmonė).
 9. Nustatykite šiuo metu esantį įmonės statusą (SVV subjektas, ne SVV subjektas).
 10. Nepamirškite, kad SVV deklaracijoje pateikiami pildymo dieną aktualūs duomenys.

Atsisiųsti išsamų gidą

4. Kaip deklaruoti SVV subjekto statusą?

Smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjekto statusas deklaruojamas užpildant SVV subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (2017 m. balandžio 21 d. redakcija).

Atsisiųsti deklaracijos formą


Pagrindinės sąvokos ir nuostatos deklaruojant SVV subjekto statusą

 • SVV subjektas – labai maža, maža ar vidutinė įmonė, atitinkanti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo (toliau – SVVPĮ) 3 straipsnyje nustatytas sąlygas ir verslininkas, atitinkantis SVVPĮ 4 straipsnyje nustatytas sąlygas.
 • Įmonė – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo.
 • Verslininkas – fizinis asmuo, kuris verčiasi ekonomine veikla.
 • Ekonominė veikla – savo rizika plėtojama reguliari asmens veikla siekiant pelno arba individualios veiklos atveju – pajamų, apimanti prekių pirkimą ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims už atlygį.

Labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės kriterijai:

 

Darbuotojų skaičius
yra mažiau kaip:

Finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
Metinės pajamos
neviršija, mln. €
Turto balansinė vertė
neviršija, mln. €
Vidutinė įmonė 250 50 43
Maža įmonė 50 10 10
Labai maža įmonė 10 2 2


Įmonė, kuri neatitinka vidutinės, mažos arba labai mažos įmonės kriterijų, laikoma didele įmone.

Darbuotojų skaičius yra įmonės vidutinis metinis darbuotojų skaičius. Jis apskaičiuojamas vadovaujantis Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 4-249.

Įmonės finansiniai duomenys imami iš paskutinių metų, o jeigu įmonė veikia daugiau kaip dvejus metus, – iš paskutinių dvejų metų patvirtintų įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinių arba iš įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių. Jeigu sudaryti ir tvirtinti metines finansines ataskaitas arba metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas įmonei nėra privaloma, įmonės finansiniai duomenys nustatomi vadovaujantis kitais finansiniais dokumentais, kuriuose sukauptos informacijos pakanka Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytiems finansiniams duomenims nustatyti.

Skaičiuojant aukščiau paminėtus rodiklius, vertinami ne tik deklaranto (SVV subjekto statusą deklaruojančios įmonės) rodikliai, bet ir su deklarantu susijusių įmonių ir partnerinių įmonių atitinkami rodikliai. Pildant SVV deklaraciją reikia deklaruoti visas su deklarantu susijusias įmones, jų susijusias ir partnerines įmones, taip pat deklaranto partnerines įmones, partnerinių įmonių susijusias įmones, jei jos su deklarantu susijusios tiekimo ir vartojimo ryšiais.

Pildant SVV deklaraciją ir nustatant deklaranto SVV subjekto statusą, reikia atkreipti dėmesį į šias nuostatas:

 • Susijusių įmonių ir partnerinių įmonių ryšiai nustatomi pagal deklaravimo dieną galiojančius įmonių tarpusavio ryšius.
 • Jei paraiškos vertinimo metu paaiškėja, kad po deklaravimo dienos deklarantas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito verslo subjekto (-ų), arba įsigijo 25 procentus ir daugiau kitos įmonės akcijų, deklaranto SVV subjekto statusas nustatomas pagal po prijungimo ar akcijų įsigijimo sandorio sudarymo dienos atsiradusius įmonių tarpusavio ryšius.
 • Jei SVV subjektas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito (-ų) verslo subjekto (-ų) ir dėl to tapo didele įmone, šio verslo subjekto duomenys užpraeitais ir užužpraeitais metais nėra vertinami ir tokia įmonė laikoma didele.
 • Jei įmonės dalyvis (akcininkas ar steigėjas), turintis 25 proc. ar daugiau akcijų ar dalyvių balsų, yra valstybė ar savivaldybė, jų institucija, įstaiga ar jos kontroliuojamas juridinis asmuo, įmonė nėra SVV subjektas (išskyrus SVVPĮ numatytas išimtis).
 • Jei deklaranto SVV subjekto statusas keitėsi per paskutinius dvejus metus, SVV subjekto statusas nustatomas pagal paskutinių trejų metų duomenis.

  SVV subjekto statuso vertinimas pagal metus
Nr. Užužpraeitų metų
verslo subjekto statusas
Užpraeitų metų
verslo subjekto statusas
Praėjusių metų
verslo subjekto statusas
Verslo subjekto statusas
deklaracijos pateikimo metu
1. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas
2. Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
3. SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
4. SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas
5. SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas
6. SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
7. Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
8. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas
 • Sumuojant atitinkamus rodiklius, prie deklaranto rodiklių partnerinės įmonės rodikliai sumuojami proporcingai turimų dalyvių balsų skaičiui (pvz., jei deklarantas turi 40 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius taikomas 0,4 koeficientas). Susijusios įmonės atitinkami rodikliai sumuojami pilna apimtimi, neatsižvelgiant į turimų balsų skaičių (pvz., jei deklarantas turi 60 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius abiejų įmonių rodikliai yra susumuojami).

Pildant SVV statuso deklaraciją:

 • dvejus metus veikianti įmonė (deklarantas) deklaracijoje nurodo praeitų ir užpraeitų metų duomenis. Pvz., 2018 m. birželio mėn. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m. kovo mėn., pildo 2018 m. ir 2019 m. duomenis. Po 2020 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo turi pildyti atitinkamai 2019 m. ir 2020 m. duomenis;
 • trejus ar daugiau metų veikianti įmonė nurodo praeitų, užpraeitų ir užužpraeitų metų duomenis. Pvz., 2013 m. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m., pildo 2020 m., 2019 m. ir 2018 m. duomenis;
 • naujai įsteigta įmonė, kurios metiniai finansiniai duomenys dar nepatvirtinti, pildo prognozinius duomenis, o jei ši įmonė turi partnerinių ir (ar) susijusių įmonių, kurios veikia dvejus metus ar ilgiau – pildomi šių įmonių patvirtinti duomenys. Pvz., 2021 m. įsteigta įmonė turi susijusią įmonę veikiančią nuo 2012 m., įmonė deklaruodama savo statusą 2021 m. deklaracijoje nurodo prognozinius 2021 m. duomenis, bei susijusios įmonės duomenis už 2020 m. ir 2019 m.

Norminiai dokumentai

Pavyzdžiai

5. Kokie asmenys gali teikti paraišką paskolos gavėjo vardu?

Paraišką teikia įmonės vienasmenis vadovas (verslininkas) arba įgaliotas asmuo per INVEGOS elektroninę paraiškų teikimo sistemą interneto svetainėje https://covid19paskolos.invega.lt. Paskolos gavėjo atstovo tapatybė nustatoma atstovui patvirtinus savo tapatybę per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, t. y. prisijungus per internetinę bankininkystę arba su elektronine atpažinimo priemone. Paskolos gavėjo juridinio asmens vadovas jungiasi https://www.epaslaugos.lt/portal/login pasirinkdamas „Verslo subjektas“. Paskolos gavėjo juridinio asmens įgaliotas fizinis asmuo arba paskolos gavėjas fizinis asmuo (verslininkas) jungiasi https://www.epaslaugos.lt/portal/login pasirinkdamas „Gyventojas arrezidentas“.

Jei esate juridinio asmens vadovas ir norite įgalioti kitą asmenį pateikti paraišką ir/ar pasirašyti paskolos sutartį, prisijungus prie elektroninės paraiškų sistemos https://covid19paskolos.invega.lt spauskite mygtuką „Įgaliojimai“. Užpildžius visus laukus apie įgaliotinį ir pridėjus įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimo dokumentą pdf formatu spauskite „Saugoti“. Išsaugojus duomenis įgaliotas fizinis asmuo gali jungtis per INVEGOS elektroninę paraiškų teikimo sistemą interneto svetainėje https://covid19paskolos.invega.lt (https://www.epaslaugos.lt/portal/login pasirinkdamas „Gyventojas ar rezidentas“).

Jeigu paskolos gavėjo atstovas yra užsienio valstybės pilietis, neturintis techninių galimybių per „Elektroninių valdžios vartų“ portalą patvirtinti savo tapatybės ar juridinis asmuo, kuris neturi vienasmenio valdymo organo, jis turi pateikti INVEGAI elektroniniu paštu igaliojimai-paskolos@invega.lt patvirtintą įgaliojimo kopiją ir INVEGA suteiks technines galimybes įgaliotam asmeniui atlikti veiksmus pareiškėjo vardu.

Paskolos gavėjas fizinis asmuo (verslininkas), norėdamas įgalioti kitą fizinį asmenį teikti paraišką ir/ar pasirašyti paskolos sutartį paskolos gavėjo vardu, turi pateikti INVEGAI elektroniniu paštu igaliojimai-paskolos@invega.lt notariškai patvirtintą įgaliojimo kopiją ir INVEGA suteiks technines galimybes įgaliotam asmeniui atlikti veiksmus paskolos gavėjo vardu.

Pastaba. Įgaliojimas gali būti suteikiamas šiems veiksmams atlikti: verslo subjekto (verslininko) vardu teikti paraišką per INVEGOS elektroninę paraiškų teikimo sistemą, pateikti visus būtinus dokumentus, reikalingus pridėti prie paraiškos ir/ arba pasirašyti paskolos sutartį verslo subjekto (verslininko) vardu (nurodyti sumą Eur, paskolos laikotarpį mėn.) bei paskolos užtikrinimo priemonių dokumentus.

6. Kada laikoma, kad paraiška pateikta?

Paraiška laikoma pateikta, kai elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje paraiškos būsena yra „Pateikta vertinti“.

7. Kokie pareiškėjo veiksmai, kai paraiškos būsena „Pateikta vertinti“?

Užpildę ir pateikę paraišką (paraiškos būsena yra „Pateikta vertinti“) elektroninėje paraiškų sistemoje laukite elektroninio pranešimo apie tolesnius veiksmus. Pasiteirauti dėl paraiškos galite paskambinę informacinės linijos telefonu +370 5 210 7510, taip pat parašę užklausą el. paštu uzklausos@invega.lt.

8. Kokia atsakomybė pateikus neteisingą informaciją?

Jei nustatoma, kad paskolos gavėjas pateikė neteisingą informaciją ir (ar) dokumentus ir (ar) nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės paskolos suteikimui, paskolos gavėjas privalo grąžinti visą neteisėtai gautą valstybės pagalbą su palūkanomis, tai yra paskolą su paskolos sutartyje nustatytomis palūkanomis ir palūkanomis, apskaičiuotomis nuo valstybės pagalbos suteikimo (paskolos sutarties pasirašymo) dienos iki jos išieškojimo dienos, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2015/1589.

9. Kokia paskolos trukmė? Ar paskolos trukmė gali būti pratęsta ir kokiomis sąlygomis?

Apyvartinės paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui.
Iki apyvartinei paskolai tampant problemine, apyvartinės paskolos gavėjas, iškilus sunkumams vykdyti įsipareigojimus, gali kreiptis į INVEGĄ uzklausos@invega.lt, laisvos formos motyvuotu prašymu dėl apyvartinės paskolos sutarties sąlygų pakeitimo ir, INVEGAI sutikus, neviršijant 72 mėn. termino, apyvartinės paskolos trukmė gali būti pratęsiama, jei apyvartinės paskolos gavėjas sutinka sumokėti INVEGOS nustatytą apyvartinės paskolos sutarties sąlygų pakeitimo mokestį (100 Eur). Siekdama tinkamai įvertinti paskolos negrąžinimo riziką, INVEGA turi teisę paprašyti papildomų dokumentų ir paaiškinimų. Taip pat atsižvelgdama į individualią apyvartinės paskolos gavėjo situaciją, INVEGA turi teisę nustatyti papildomas apyvartinės paskolos negrąžinimo riziką ribojančias sąlygas ir (ar) apribojimus, jei įprastinės sąlygos ir apribojimai nepakankami individualios situacijos atveju. Kai apyvartinės paskolos gavėjui iškilus sunkumams vykdyti įsipareigojimus, pradinė apyvartinės paskolos trukmė, kuri buvo 36 mėnesiai ir trumpesnė yra pratęsiama, visai apyvartinės paskolos sumai turi būti perskaičiuojamos apyvartinės paskolos palūkanos ir pritaikoma didesnė palūkanų norma, įvertinant visą apyvartinės paskolos trukmę, įskaitant apyvartinės paskolos pratęsimo laikotarpį (kaip nustatyta priemonės aprašo skiltyje „Apyvartinių Paskolų teikimo kaina Apyvartinės Paskolos gavėjams“). Apyvartinės paskolos gavėjas turi teisę apyvartinę paskolą ar jos dalį grąžinti anksčiau nei apyvartinės paskolos sutartyje nustatyta apyvartinės paskolos trukmė be jokių papildomų mokesčių.

Investicinės paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 96 mėnesių laikotarpiui.
Jei pradinė investicinės paskolos trukmė, kuri buvo trumpesnė nei 96 mėnesiai, yra pratęsiama, kai investicinės paskolos gavėjas to prašo (prašymas dėl investicinės paskolos sąlygų pakeitimo teikiamas kreditai@invega.lt) ir sutinka sumokėti INVEGOS nustatytą investicinės paskolos pratęsimo mokestį (100 Eur), visai investicinės paskolos sumai turi būti perskaičiuojamos investicinės paskolos palūkanos ir pritaikoma didesnė palūkanų norma, įvertinant visą investicinės paskolos trukmę, įskaitant investicinės paskolos pratęsimo laikotarpį (kaip nustatyta priemonės aprašo skiltyje „Investicinių Paskolų teikimo kaina Investicinės Paskolos gavėjams“). Investicinės paskolos gavėjas turi teisę investicinę paskolą ar jos dalį grąžinti anksčiau nei investicinės paskolos sutartyje nustatyta investicinės paskolos trukmė be jokių papildomų mokesčių.

10. Paskolos paskirtis: kam gali būti naudojamos paskolos lėšos?

Apyvartinė paskola skiriama apyvartinės paskolos gavėjo apyvartinėms lėšoms, išskyrus netinkamoms išlaidoms, finansuoti.

Apyvartinės Paskolos lėšomis gali būti apmokamos nuo 2020 m. spalio 1 d. patirtos, bet dar neapmokėtos, išlaidos ir planuojamos patirti išlaidos. Patirtos ir planuojamos patirti išlaidos apyvartinės paskolos lėšomis gali būti apmokamos ne vėliau kaip per 8 mėn. nuo apyvartinės paskolos išmokėjimo dienos. Konkretus paskolos panaudojimo terminas nurodomas apyvartinės paskolos sutartyje. Suėjus nurodytam terminui, nepanaudotą apyvartinės paskolos lėšų sumą apyvartinės paskolos gavėjas turi grąžinti INVEGAI ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

Investicinė paskola skiriama investicinės paskolos gavėjo investiciniam projektui finansuoti. Investicinis projektas - verslo subjekto planuojamos investicijos iš priemonės lėšų ir privataus finansavimo lėšų į materialųjį ir nematerialųjį ilgalaikį turtą, taip pat ir žemės įsigijimui, kai investicija į žemės įsigijimą tiesiogiai susijusi su verslo subjekto planuojamų gaminti produktų (prekių) gamyba ir (ar) paslaugų teikimu, išskyrus netinkamas išlaidas. Investicinis projektas iki paraiškos pateikimo dienos turi būti nepradėtas įgyvendinti. Investicinės paskolos tikslinio panaudojimo paskirtis detalizuota investicinės paskolos sutartyje.

Už tinkamą paskolos panaudojimą pagal paskolos sutartyje nurodytą paskirtį atsakingas paskolos gavėjas.

Atsiskaitymai paskolos lėšomis vykdomi tik mokėjimo pavedimais. Visi mokėjimai pagal paskolos sutartį atliekami eurais.

11. Kokios išlaidos yra netinkamos ir tinkamos finansuoti?

Netinkamos išlaidos apyvartinės paskolos lėšomis:

 1. Apyvartinės paskolos lėšos negali būti skirtos suteikti paskolas, dividendams išsimokėti, apyvartinės paskolos gavėjo dalyvių paskoloms grąžinti ar suteikti, apyvartinės paskolos gavėjų įstatiniam kapitalui mažinti, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo apyvartinės paskolos gavėjo dalyviams;

 2. Apyvartinės paskolos gavėjo turimiems finansiniams įsipareigojimams finansų įstaigoms finansuoti ir apyvartinės paskolos gavėjo turimiems finansiniams įsipareigojimams refinansuoti, išskyrus atvejus, kai apyvartinės paskolos gavėjas turi įsipareigojimų finansų įstaigoms, kurių įvykdymo terminas sueis per tris mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos ir kai finansų įstaiga nesutinka pratęsti paskolos grąžinimo terminų, o INVEGA sutinka, kad apyvartinės paskolos lėšos gali būti skirtos apyvartinės paskolos gavėjo turimiems finansiniams įsipareigojimams refinansuoti;

 3. Investicijoms (įskaitant ir rekonstrukciją).

  Finansavimo panaudojimas apyvartiniam kapitalui papildyti yra tinkamas, kai laikomasi pagrindinių tinkamumo kriterijų ir priemonės tikslų: žaliavoms ir medžiagoms pirkti, kitoms gamybos sąnaudoms apmokėti, darbo jėgai, atsargoms ir pridėtinėms išlaidoms apmokėti.

  Pridėtinės, netiesioginės išlaidos – išlaidos, kurių negalima tiesiogiai priskirti konkretaus gaminio savikainai, nes jos patiriamos gaminant visą produkciją, o ne pavienį produkcijos vienetą. Pridėtines išlaidas sudaro visos organizacijos išlaidos, išskyrus vadinamąsias tiesiogines (pagrindinių žaliavų ir medžiagų, gamybinių padalinių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidas, kurių dydis tiesiogiai priklauso nuo pagamintos produkcijos kiekio): administracijos ir kitų negamybinių padalinių darbuotojų darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, palūkanos už paskolas, mokesčiai už komunalines, ryšių, finansines, teisines ir kitas paslaugas, ilgalaikio turto amortizacijos, nuomos, remonto ir priežiūros, pagalbinių medžiagų, kanceliarinių prekių, sandėliavimo, transporto, rinkodaros, pardavimo, darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių ir kitos išlaidos. Skaičiuojant konkrečių gaminių savikainą pridėtinės išlaidos paskirstomos visoms produkcijos rūšims proporcingai joms pagaminti patirtoms tiesioginio darbo išlaidoms, sunaudotų pagrindinių žaliavų ir medžiagų vertei ar kitai pasirinktai bazei ir pridedamos prie tiesioginių išlaidų produkcijos vienetui.

  Tais atvejais, kai paskolos lėšų panaudojimo pagrįstumas kelia abejonių ir išlaidos gali būti priskirtos investicijoms ir rekonstrukcijai, rekomenduotina investicines ir (ar) rekonstrukcijos išlaidas dengti iš einamosios veiklos pajamų, o ne iš lengvatinės paskolos lėšų, kurios skirtos įmonės likvidumui užtikrinti. Kitaip tariant, įmonei nėra draudžiama vykdyti investicijas ir rekonstrukciją, tačiau yra draudžiama panaudoti paskolą investicijoms (įskaitant ir rekonstrukciją) ir grįsti paskolos panaudojimą dėl investicijų ar rekonstrukcijos patirtomis išlaidų sąskaitomis.

Netinkamos išlaidos investicinės paskolos lėšomis:

 1. Investicinės paskolos gavėjo išlaidoms, kurios nesusijusios su investiciniu projektu ir kurios nėra tinkamos finansuoti investicinio projekto išlaidos;

 2. Investiciniam projektui, kurio investicijos pradėtos įgyvendinti iki paraiškos pateikimo dienos, t. y. jau pasirašyta (-os) sutartis (-ys) ir (arba) apmokėta sąskaita dėl turto įsigijimo, prekių tiekimo ir (ar) paslaugų atlikimo, statybos ar rangos darbų pradėjimo;

 3. Nekilnojamam turtui pirkti ir (ar) statyti, siekiant jį parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, įskaitant turto nuomą ir panaudą, o ne naudoti savo veikloje, taip pat investicijoms į gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą. Nekilnojamojo turto naudojimu savo veikloje laikoma, jei ne mažiau kaip 60 proc. įsigyjamo turto planuojama panaudoti investicinės paskolos gavėjo ūkinei veiklai vykdyti;

 4. Žemės ūkio paskirties žemei įsigyti;

 5. Transporto priemonėms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, įsigyti, išskyrus:

  5.1. naujam (nauju automobiliu laikomas automobilis, kuris nėra nuvažiavęs daugiau kaip 6 000 km arba nuo jo eksploatavimo pradžios (pagal Transporto priemonių eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl Transporto priemonių eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijų patvirtinimo“) yra praėję ne daugiau kaip 6 mėn.) komercinės paskirties automobiliui įsigyti (komercinės paskirties automobiliu laikomas lengvasis automobilis, kuris transporto priemonės techniniame pase žymimas kaip N1 klasės), kurio vertė vienai transporto priemonei pagal automobilio pirkimo–pardavimo sutartį neviršija 25 000 (dvidešimt penkių tūkstančių) eurų (įskaitant PVM) arba 35 000 (trisdešimt penkių tūkstančių) eurų (įskaitant PVM), kai įsigyjami elektromobiliai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje;

  5.2. ne komercinės paskirties automobiliui (ne komercinės paskirties automobiliu laikomas lengvasis automobilis, kuris transporto priemonės techniniame pase žymimas kaip M1 klasės) įsigyti, jei jis įsigyjamas Investicinės Paskolos gavėjo, kurio pagrindinė veikla yra automobilių nuoma, vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi, ir pavėžėjimas;

  5.3. specialiosios paskirties transporto priemonėms, kaip jos apibrėžtos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų, patvirtintų Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“, 18 punkte (toliau – specialiosios paskirties transporto priemonės);

  5.4. puspriekabes traukiančiai transporto priemonei, kaip ji apibrėžta įsakymo dėl transporto priemonių 16.17 papunktyje;

  5.5. priekabas traukiančiai transporto priemonei, kaip ji apibrėžta įsakymo dėl transporto priemonių 16.18 papunktyje;

  5.6. puspriekabei, kaip ji apibrėžta įsakymo dėl transporto priemonių 17.1 papunktyje;

  5.7. priekabai, kaip ji apibrėžta įsakymo dėl transporto priemonių 17.2 papunktyje, įsigyti.

 6. Investiciniam projektui, kuris neatitinka „nedaryti reikšmingos žalos“ principo, kaip apibrėžta 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088 17 straipsnyje, atsižvelgiant į 2021 m. vasario 18 d. Europos Komisijos pranešimu Nr. 2021/C 58/01 patvirtintas Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės reglamentą technines gaires. Atitikimas šiam reikalavimui vertinamas pagal Investicinės Paskolos gavėjo užpildytą ir „Invegai“ pateiktą Principo „nedaryti reikšmingos žalos“ klausimyną (Aprašo priedas Nr. 3).

Tinkamos finansuoti investicinio projekto išlaidos

Investicinės paskolos lėšos gali būti skirtos finansuoti įsigyjamą materialųjį ilgalaikį (pastatai, įrenginiai, mašinos ir įranga, transporto priemonės, nurodytos skilties „Nefinansuotinos išlaidos arba Netinkamos išlaidos” 5.1-5.7 punktuose) turtą, įskaitant nuosavo ilgalaikio materialaus turto rekonstrukciją, taip pat ir žemės įsigijimą, kai investicija į žemės įsigijimą tiesiogiai susijusi su planuojamų gaminti produktų (prekių) gamyba ir (ar) paslaugų teikimu ir (arba) nematerialųjį ilgalaikį turtą, neturintį fizinio ar finansinio pavidalo (patentai, licencijos, ar kita intelektinė nuosavybė).

Investicinis projektas (verslo subjekto planuojamos investicijos iš priemonės lėšų ir privataus finansavimo lėšų) iki paraiškos pateikimo dienos turi būti nepradėtas įgyvendinti.

12. Kokia didžiausia galima paskolos suma ir kaip ji apskaičiuojama?
Apyvartinė paskola Investicinė paskola

Suteikiama apyvartinė paskola gali būti ne didesnė kaip 2 (dviejų) mėnesių vidutinės apyvartos dydžio. Preliminarią apyvartinės paskolos sumą Verslo subjektas gali apsiskaičiuoti naudodamasis INVEGOS parengta apyvartinės paskolos sumos apskaičiavimo skaičiuokle. Atitikimas šiam reikalavimui (t. y., kad apyvartinė paskola nebūtų didesnė kaip 2 (dviejų) mėnesių vidutinės apyvartos dydžio) vertinamas pagal VĮ Registrų centrui pateiktos paskutinės (2021 m., jos nesant, – 2020 m.) metinės finansinės atskaitomybės duomenis (juridinių asmenų atveju) arba pagal VMI pateiktos paskutinės (2021 m., jos nesant, – 2020 m.) metinės pajamų deklaracijos duomenis (fizinių asmenų – verslininkų atveju).

Vienam paskolos gavėjui iš priemonės lėšų gali būti suteiktos ne daugiau kaip dvi apyvartinės paskolos (viena apyvartinė paskola, kuri suteikta pagal priemonę iki 2021 m. gruodžio 1 d., antra apyvartinė paskola, kuri suteikta po 2021 m. gruodžio 1 d.). Suteikiamos apyvartinės paskolos ir jau suteiktos apyvartinės paskolos (nevertinant grąžinimų) bendra suma negali būti didesnė kaip 2 (dviejų) mėnesių vidutinės apyvartos dydžio.

Suteikta apyvartinės paskolos suma negali būti didinama.

Didžiausia galima suteikti apyvartinės paskolos suma turi neviršyti 25 procentų apyvartinės paskolos gavėjo 2019 m. apyvartos, arba:

 • paskolos gavėjams registravusiems veiklą iki 2019 m. sausio 1 d., paskolos suma turi neviršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams, remiantis 2019 m. faktiniais duomenimis apskaičiuotos, darbo užmokesčio su mokesčiais, įskaitant valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas, sumos per metus;
 • paskolos gavėjams registravusiems veiklą po 2019 m. sausio 1 d., paskolos suma negali viršyti numatomos darbo užmokesčio su mokesčiais, įskaitant valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas, sumos išmokėtinos per pirmuosius dvejus jo veiklos metus, apskaičiuotos remiantis 2019 m. ir 2020 m. faktiniais duomenimis.
  Šis kriterijus dėl darbo užmokesčio sumos vertinamas tik apyvartinės paskolos gavėjo prašymu.

Apskaičiuojant didžiausią apyvartinės paskolos sumą, įvertinama, kiek Verslo subjektas jau yra gavęs valstybės pagalbos lengvatinių paskolų ir garantijų forma, kurios suteiktos vadovaujantis Komunikato 3.2 ir 3.3 skirsniais, todėl didžiausia apyvartinės paskolos suma negali būti didesnė už valstybės pagalbos sumą (ar jos likutį, jei Verslo subjektui jau suteikta valstybės pagalba pagal Komunikato 3.2 ir 3.3 skirsnius) nei numato Komunikatas.

Bet kuriuo atveju suteiktos apyvartinės paskolos ar suteiktų apyvartinių paskolų suma iš priemonės lėšų negali viršyti 5 000 000 Eur vienam apyvartinės paskolos gavėjui. Iš priemonės lėšų paskolos gavėjui ir įmonių grupei (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) suteiktų apyvartinių paskolų suma, bet kuriuo atveju, negali viršyti 10 000 000 Eur.

Verslo subjektas verslo plane pagrindžia poreikį apyvartinei paskolai. Apyvartinės paskolos suma kiekvienam apyvartinės paskolos gavėjui bus nustatoma individualiai įvertinus finansavimo poreikį pagal apyvartinės paskolos gavėjo pateiktą informaciją, pagrindžiančius dokumentus, neviršijant nustatytos didžiausios apyvartinės paskolos sumos vienam apyvartinės paskolos gavėjui ribojimų. Kai prašomos apyvartinės paskolos dydis INVEGOS vertinimu yra nepakankamai pagrįstas dokumentais ir Verslo subjekto pateikta informacija arba, jeigu Verslo subjekto turimų lėšų ir planuojamų piniginių srautų pakanka veiklai vykdyti, apyvartinė paskola nesuteikiama.

Įmonei (verslininkui) ir įmonių grupei (jei investicinės paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) vieno investicinio projekto finansavimui iš priemonės lėšų gali būti suteikiama viena investicinė paskola.

Suteikta investicinės paskolos suma negali būti didinama.

Didžiausia galima suteikti investicinės paskolos suma apskaičiuojama laikantis šių nuostatų:

2.1. kai investicinė paskola suteikiama verslininkui, labai mažai įmonei ar mažai įmonei, investicinės paskolos suma negali būti didesnė nei 50 proc. tinkamų finansuoti investicinio projekto išlaidų sumos;

2.2. kai investicinė paskola suteikiama vidutinei įmonei, investicinės paskolos suma negali būti didesnė nei 40 proc. tinkamų finansuoti investicinio projekto išlaidų sumos.

Investicinio projekto išlaidų dalis, kurios nepadengia investicinės paskolos lėšos, turi būti finansuojama iš privataus finansuotojo investicinės paskolos gavėjui suteiktos paskolos ir (ar) investicinės paskolos gavėjo nuosavų lėšų.

Iš priemonės lėšų investicinės paskolos gavėjui ir įmonių grupei (jei investicinės paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) suteiktų investicinių paskolų suma bet kuriuo atveju negali viršyti 3 000 000 Eur.


Verslo subjektas verslo plane pagrindžia poreikį investicinei paskolai ir investicinio projekto ekonominį pagrįstumą ir atsiperkamumą. Investicinės paskolos suma kiekvienam investicinės paskolos gavėjui bus nustatoma individualiai, įvertinus finansavimo poreikį pagal investicinės paskolos gavėjo pateiktą informaciją pagrindžiančius dokumentus, neviršijant nustatytos didžiausios investicinės paskolos sumos vienam investicinės paskolos gavėjui. Kai prašomos investicinės paskolos dydis INVEGOS vertinimu yra nepakankamai pagrįstas dokumentais ir Verslo subjekto pateikta informacija arba, jeigu Verslo subjekto jau turimų lėšų ir planuojamų piniginių srautų (be investicinės paskolos suteikimo) pakanka investiciniam projektui finansuoti, investicinė paskola nesuteikiama.

13. Kokie paraiškos vertinimo terminai?

Paraiškos vertinamos eiliškumo tvarka pagal jų pateikimo INVEGOJE datą ir laiką. INVEGA pateiktos paraiškos vertinimą atlieka ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paraiškos pateikimo INVEGAI dienos. Paraiška laikoma pateikta, kai elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje paraiškos būsena yra „Pateikta vertinti“. Paraiškos vertinimo terminas skaičiuojamas nuo tinkamai užpildytos paraiškos ir papildomų dokumentų pagal INVEGOS prašymą ar verslo subjekto iniciatyva pateikimo INVEGAI dienos. Paraiškos vertinimo terminas, atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes (pvz., gautas ir vertinamas neįprastai didelis paraiškų kiekis, kilus techninėms kliūtims paraiškoms vertinti), INVEGOS vadovo sprendimu gali būti pratęstas, tačiau paraiškos vertinimo terminas negali būti ilgesnis kaip 30 darbo dienų nuo paraiškos pateikimo INVEGAI dienos.

Tuo atveju, jei verslo subjekto atstovas per 20 darbo dienų (išskyrus paraiškos dokumentą „Atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažyma“, kuris gali būti pateikiamas per 30 darbo dienų, kaip tai nustatyta priemonės aprašo skiltyse „Apyvartinės Paskolos gavėjo tinkamumo sąlygos“ ir „Investicinės Paskolos gavėjo tinkamumo sąlygos“) nuo INVEGOS prašymo pateikti informaciją ar papildomus dokumentus gavimo dienos, nepateikia jų, paraiška toliau nevertinama ir yra atmetama.

14. Kokie pareiškėjo veiksmai, kai paraiškos būsena „Grąžinta tikslinimui“?

Kai paraiška grąžinta pareiškėjui tikslinti, nurodomi konkretūs duomenys ir/ar dokumentai, kuriuos turi pateikti ir/ar patikslinti pareiškėjas. Patikslinę paraišką įsitikinkite, kad paraiška pateikta. Paraiškos būsena iš „Grąžinta tikslinimui“ turi pasikeisti į „Pateikta vertinti“.

Tuo atveju, jei verslo subjekto atstovas per 20 darbo dienų (išskyrus paraiškos dokumentą „Atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažyma“, kuris gali būti pateikiamas per 30 darbo dienų, kaip tai nustatyta priemonės aprašo skiltyse „Apyvartinės Paskolos gavėjo tinkamumo sąlygos“ ir „Investicinės Paskolos gavėjo tinkamumo sąlygos“) nuo INVEGOS prašymo pateikti informaciją ar papildomus dokumentus gavimo dienos, nepateikia jų, paraiška toliau nevertinama ir yra atmetama.

15. Koks paskolos lėšų panaudojimo terminas?

Apyvartinė paskola skiriama apyvartinės paskolos gavėjo apyvartinėms lėšoms, išskyrus netinkamoms išlaidoms, finansuoti. Apyvartinės paskolos lėšomis gali būti apmokamos nuo 2020 m. spalio 1 d. patirtos, bet dar neapmokėtos, išlaidos ir planuojamos patirti išlaidos. Patirtos ir planuojamos patirti išlaidos apyvartinės paskolos lėšomis gali būti apmokamos ne vėliau kaip per 8 mėn. nuo apyvartinės paskolos išmokėjimo dienos. Konkretus paskolos panaudojimo terminas nurodomas apyvartinės paskolos sutartyje.

Suėjus nurodytam terminui, nepanaudotą apyvartinės paskolos lėšų sumą apyvartinės paskolos gavėjas turi grąžinti INVEGAI ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Paskolos panaudojimą pagrindžiančiais dokumentais laikomos PVM sąskaitos faktūros, išankstinės sąskaitos, sąskaitos faktūros, sutartys ir pan. (kurios paskolos lėšomis apmokėtos tik po paskolos išmokėjimo paskolos gavėjui) bei paskolinių arba atsiskaitomųjų sąskaitų išrašai ir (ar) mokėjimų nurodymai.

Už tinkamą paskolos panaudojimą pagal paskolos sutartyje nurodytą paskirtį atsakingas paskolos gavėjas. Atsiskaitymai paskolos lėšomis vykdomi tik mokėjimo pavedimais.

16. Kokie paskolos sutarties sudarymo ir administravimo mokesčiai?

Paskolos sutarties sudarymo ir administravimo mokesčių nėra, tačiau tais atvejais kai paskolos gavėjas inicijuoja paskolos sutarties sąlygų ar įmokų mokėjimo grafiko pakeitimą, taikomas 100 Eur mokestis, kuris sumokamas po prašymo pakeisti paskolos sutarties sąlygas ar įmokų mokėjimo grafiką pateikimo kreditai@invega.lt, pagal INVEGOS išrašytą išankstinę sąskaitą. Paskolos sutarties sąlygų ir įmokų mokėjimo grafiko pakeitimas atliekamas po mokesčio sumokėjimo.

Tuo atveju, jei paskolos užtikrinimo priemonės taikomos, visas išlaidas, susijusias su paskolos užtikrinimo priemonių įforminimu (turto vertinimo, notaro paslaugų mokesčiai ir kt.), apmoka paskolos gavėjas.

17. Kokie paskolos grąžinimo terminai ir sąlygos?

Apyvartinės Paskolos gavėjas apyvartinę paskolą turi pradėti grąžinti ne vėliau kaip suėjus 6 mėnesių apyvartinės paskolos grąžinimo atidėjimo terminui po apyvartinės paskolos sutarties pasirašymo, su artimiausia įmoka. Apyvartinės paskolos gavėjo prašymu ir INVEGAI sutikus, apyvartinės paskolos grąžinimo atidėjimo terminas gali būti atidėtas papildomai, bet ne daugiau nei vieną kartą ir ne daugiau kaip 6 mėnesių laikotarpiui , jei apyvartinės paskolos gavėjas sutinka sumokėti INVEGOS nustatytą apyvartinės paskolos sutarties sąlygų pakeitimo mokestį – 100 Eur. Apyvartinės paskolos grąžinimo atidėjimo terminas gali būti pratęsiamas, jei apyvartinės paskolos gavėjas kreipiasi ne vėliau nei likus vienam mėnesiui iki pirminio apyvartinės paskolos grąžinimo atidėjimo termino pabaigos.

Investicinės paskolos gavėjas investicinę paskolą turi pradėti grąžinti visais atvejais ne vėliau nei suėjus 24 mėnesių investicinės paskolos grąžinimo atidėjimo terminui (pagal investicinio projekto poreikį) po investicinės paskolos sutarties pasirašymo su artimiausia įmoka. Investicinės paskolos gavėjo prašymu ir INVEGAI sutikus, investicinės paskolos grąžinimo atidėjimo terminas, kuris buvo trumpesnis nei 24 mėnesiai, gali būti atidėtas papildomai, jei investicinės paskolos gavėjas sutinka sumokėti INVEGOS nustatytą investicinės paskolos sutarties sąlygų pakeitimo mokestį - 100 Eur. Investicinės skolos grąžinimo atidėjimo terminas gali būti pratęsiamas, jei investicinės paskolos gavėjas kreipiasi ne vėliau nei likus vienam mėnesiui iki pirminio investicinės paskolos grąžinimo atidėjimo termino pabaigos.

Įmokų mokėjimo grafikas yra linijinis ir sudaromas per 10 darbo dienų po paskolos išmokėjimo. Įmokų mokėjimo grafike įmokos išdėstomos lygiomis dalimis kas mėnesį. Paskolos gavėjas paskolą ar jos dalį gali grąžinti anksčiau nei nustatyta įmokų grafike. Grafikas atnaujinamas pasikeitus paskolos sumos dydžiui arba terminui. Įmokos, kurias sudaro paskolos dalis ir (ar) palūkanų dalis, mokamos kas mėnesį, paskolos sutartyje nustatytą įmokos dieną. Paskolos gavėjas turi teisę paskolą grąžinti anksčiau nei paskolos sutartyje nustatyta paskolos trukmė be jokių papildomų mokesčių.

18. Kokiu atveju taikomos paskolos užtikrinimo priemonės?

Už investicinės paskolos lėšas finansuojamas ilgalaikis turtas ar kitas lygiavertis ilgalaikis turtas turi būti įkeistas INVEGOS naudai. Paraiškos vertinimo metu nustačius didesnę investicinio projekto (ne)įgyvendinimo ir (ar) investicinės paskolos negrąžinimo riziką, INVEGA turi teisę pareikalauti papildomų užtikrinimo priemonių.

Apyvartinės paskolos užtikrinimo priemonės iš priemonės lėšų teikiamai apyvartinei paskolai (kai paraiška apyvartinei paskolai gauti pateikta nuo 2022 m. balandžio 22 d. imtinai) gali būti taikomos, jei finansavimas viršija 1 mln. Eur.

Apyvartinės paskolos užtikrinimo priemonės iš priemonės lėšų teikiamai apyvartinei paskolai (kai paraiška apyvartinei paskolai gauti pateikta iki 2022 m. balandžio 21 d. imtinai) taikomos, jei finansavimas viršija 1 mln. Eur.

INVEGAI priimtinos apyvartinės paskolos užtikrinimo priemonės teikiamos tai daliai, kuri viršija 1 mln. Eur, sumuojant finansavimą, gautą ir (ar) gaunamą pagal priemonę „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ ir pagal šias priemones: „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“, „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“, „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“, „Pagalbos verslui fondas“.

Visas išlaidas, susijusias su paskolos užtikrinimo priemonių įforminimu (turto vertinimo, notaro paslaugų mokesčiai ir kt.), apmoka paskolos gavėjas.

19. Ar būtinas privataus finansuotojo dalyvavimas investicinės paskolos atveju?

Taip. Investicinė paskola gali būti suteikta, jei investicinio projekto finansavime dalyvauja privatus (-ūs) finansuotojas (-ai). Privatus finansuotojas, kuriuo gali būti Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje veikiantis fizinis ar juridinis asmuo, investicinio projekto finansavime gali dalyvauti teikdamas investicinės paskolos gavėjui paskolą investiciniam projektui finansuoti. Privataus finansuotojo dalyvavimui gali būti prilyginamas ir investicinės paskolos gavėjo ar jo dalyvio dalyvavimas investicinio projekto finansavime nuosavomis lėšomis.

Tokiu atveju, jei investicinį projektą planuojama finansuoti tik priemonės ir paskolos gavėjo nuosavomis lėšomis, t. y., be finansų įstaigų kofinansavimo, investicinės paskolos gavėjas turės pateikti įrodymus, kad finansų įstaigos jam atsisakė suteikti atitinkamo dydžio paskolą, kuri reikalinga investiciniam projektui finansuoti. Šioms aplinkybėms pagrįsti turi būti pateiktos trys „Atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažymos“, pasirašytos finansų įstaigų, kad „Atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažymoje“ nurodytomis sąlygomis finansavimas (investicinio projekto daliai, kurią planuojama finansuoti iš priemonės lėšų) potencialiam investicinės paskolos gavėjui neteikiamas. Visais atvejais bent viena „Atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažyma“ turi būti pateikiama pasirašyta LR licencijuoto banko (arba ES/EEE licencijuoto užsienio banko filialo, įsteigto Lietuvoje) ir bent viena finansų įmonės kaip ji apibrėžta LR finansų įstaigų įstatyme. INVEGAI įvertinus potencialų investicinės paskolos gavėją ir prašomos (galimos) suteikti pagal priemonę investicinės paskolos sumą, investicinės paskolos gavėjui paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiama INVEGOS suformuota „Atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažymos“ forma. Tinkama pažyma laikoma ir finansų įstaigos išduota pažyma, kurioje nurodoma, kad finansavimas potencialiam investicinės paskolos gavėjui neteikiamas INVEGOS „Atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažymos“ formoje nurodytomis sąlygomis (paskolos paskirtis – investicinė, paskolos suma). Trys „Atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažymos“ per elektroninę paraiškų teikimo sistemą turi būti pateiktos INVEGAI per 30 darbo dienų nuo INVEGOS prašymo pateikti jas gavimo dienos. Tuo atveju, jei investicinės paskolos gavėjas per 30 darbo dienų, nepateikia trijų pasirašytų „Atsisakymo finansuoti verslo subjektą pažymų“, paraiška toliau nevertinama ir yra atmetama.

20. Kaip sužinoti kredito rizikingumo reitingą?

Pareiškėjo rizikos reitingas nustatomas, įvertinant verslo subjekto veiklos trukmę, vadovo patirtį, siūlomas įkeisti užtikrinimo priemones ir finansinius įmonės rodiklius. Reitingo nustatymo sistema nėra viešas dokumentas, todėl reitingo nustatymas laikoma konfidencialia informacija. Projektas turi būti ekonomiškai pagrįstas ir atsiperkantis.

21. Ar viešoji įstaiga (VšĮ) yra smulkusis ar vidutinis verslo (SVV) subjektas?

Taip, jeigu viešoji įstaiga reguliariai vykdo ekonominę veiklą ir atitinka Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įstatymo sąlygas.

22. Kur kreiptis dėl turto vertinimo?

Jeigu paskolos suteikimo metu bus taikomas turto įkeitimas, Paskolos gavėjas privalo pateikti išorės turto vertintojų turto vertinimo ataskaitą, atliktą ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki kreipimosi dėl Paskolos. Išorės turto vertintojų, turinčių teisę verstis turto vertinimo veikla, sąrašą skelbia audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos: https://avnt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vertinimas-1/vertintojai-ir-vertinimo-imones/isores-vertintoju-sarasas/